Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις ΠΕ Έβρου

Διενέργεια διαδικασίας κλήρωσης για την αντικατάσταση μελών της επιτροπής παραλαβής υλικών, εργασιών και παροχής υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης» του Ν. 4024/2011

(ΦΕΚ 226/Α΄/27-10-2011)

2. Την αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4-11-2011 Απόφαση του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμιση και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση» (άρθρο 26 του Ν.4024/2011)

3. Τις αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-2011 και ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.23243/23-11-2011 Αποφάσεις του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμιση και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό των μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή, προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων»

4. Την αριθ. 6041/28-12-2011 Απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Έβρου «Ορισμός Επιτροπής για τη διεξαγωγή δημόσιων κληρώσεων συγκρότησης επιτροπών δημόσιων διαγωνισμών, ανάθεσης, αξιολόγησης, παρακολούθησης, παραλαβής προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων, ευθύνης του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού»

5. Tην ανάγκη αντικατάστασης μελών της ήδη υπάρχουσας τριμελής επιτροπής παραλαβής υλικών, εργασιών και παροχής υπηρεσιών, της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, λόγω αντικειμενικής δυσκολίας ανταπόκρισης στις απαιτήσεις της επιτροπής παραλαβής όπως δηλώθηκαν εγγράφως με αιτήσεις από τους εκλεγμένους υπαλλήλους της Δ/νσης.

6. Το αριθμ. πρωτ. Η-1371/13-3-2012 της Δ/νσης Τεχνικών Έργων για την ανάγκη ανασυγκρότησης της επιτροπής παραλαβής υλικών, εργασιών και παροχής υπηρεσιών.

Γνωστοποιούμε

Ότι, την Παρασκευή 16/3/2012, ώρα 09.00 π.μ στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε Έβρου (4ος όροφος, 5ο γραφείο), θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση για την ανασυγκρότηση της τριμελής επιτροπής παραλαβής υλικών, εργασιών και παροχής υπηρεσιών, που πραγματοποιούνται από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου.

 

Μ.Ε.Π.                                      

Η Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού

Βάγια Αρβαντά                               

Read 1750 times Last modified on Tuesday, 27 March 2012 11:11

NOTE! This site uses cookies and similar technologies and is GDPR Compliance.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand