Ιατρικές Ειδικότητες

Ιατρικές Ειδικότητες

 

Αποφάσεις

  • «Καθορισμός Νοσοκομείων άγονων, προβληματικών και νησιωτικών περιοχών για την υποβολή αίτησης για μερική άσκηση στις ιατρικές ειδικότητες της Παθολογίας και της Χειρουργικής» (ΑΔΑ: 6ΚΝΖ465ΦΥΟ-ΚΥΨ, ΦΕΚ 1776/Β/2016), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’αριθμ.Α2δ/Γ.Π.οικ.57869/28-6-2016 (ΦΕΚ 2464/Β/2016) όμοια.
  • Τροποποίηση της υπ΄αριθμ.Α2δ/Γ.Π. οικ.9106/6-9-2016 (ΦΕΚ 314 Β) Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός της διαδικασίας τοποθέτησης ιατρών στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα προς απόκτηση ειδικότητας» (ΑΔΑ: 7ΝΨΚ465ΦΥΟ-1Ξ4).
  • Ανακοίνωση ειδικότητας Ρευματολογίας με ΑΔΑ: ΨΛΝΓ7ΛΒ-ΩΣΥ σύμφωνα με την υπ.αρ Γ5α/ Γ.Π. 65399/18 Υπ. Απόφαση (ΦΕΚ 1658/Β/2019).

 

Νομοθεσία τοποθέτησης

 

Δικαιολογητικά τοποθέτησης ειδικότητας

NOTE! This site uses cookies and similar technologies and is GDPR Compliance.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand