2012 Aπόφαση 24η

Κατεβάστε το αρχείο(pdf).

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Του Πρακτικού  3 / 2012 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου
Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης

-------------------------------
Αριθ. Απόφασης 24 / 2012
-------------------------------

  ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση του έργου: «Υποστήριξη εκπόνησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Α.Μ.Θ.» μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης ΑΕ.

 

   Στην Κομοτηνή σήμερα 15 Φεβρουαρίου 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 17.00 ,     στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης παρουσία του Περιφερειάρχη Αριστείδη Γιαννακίδη , των Αντιπεριφερειαρχών : Ξανθόπουλο Ιωάννη Π.Ε. Δράμας , Νικολάου - Μαυρανεζούλη Γεωργία Π.Ε. Έβρου, Γρανά Αρχέλαο Π.Ε. Καβάλας, Καραλίδη Φώτιο Π.Ε. Ξάνθης, Δαμιανίδη Παύλο Π.Ε. Ροδόπης , που κλήθηκαν νόμιμα σύμφωνα με το άρθρο 167 παρ. 4 του N. 3852/2010 , συνήλθε σε δημόσια τακτική Συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης   μετά από την Δ.Δ ΟΙΚ. 1185 / 6 - 2 – 2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του που επιδόθηκε σε κάθε Περιφερειακό Σύμβουλο , σύμφωνα με το άρθρο 167 παρ. 2 του Ν. 3852 /2010 .

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος , Πρόεδρος
2. Μαρκόπουλος Θεόδωρος , Αντιπρόεδρος
3. Ζαγναφέρης Κωνσταντίνος , Γραμματέας

ΤΑ  ΜΕΛΗ

1. Χουσεϊν Ερτζά 23. Ματζιάρης Αντώνιος
2. Σαλήμ Σεβγκή 24. Σερεφια Σουλτάνα
3. Νικολαίδης Ιωάννης 25. Παπαδόπουλος Στυλιανός
4. Ούστογλου Γεώργιος 26. Πατήρας Νικόλαος
5. Μουμίν Καάν   27. Παυλίδης Γεώργιος
6. Τελλίδης Ιωάννης 28. Καραβάς Κωνσταντίνος
7. Βαβίας Σταύρος 29.  Πέτροβιτς Δημήτριος
8. Πουρνάρα Μαρίκα 30. Μπαλίκας Ανδρέας
9. Χριστοδουλίδης Γεώργιος 31. Μιχελής Κωνσταντίνος
10. Τσαλδαρίδης Αναστάσιος
32. Γαλαζούλας Χρήστος
11. Χαϊτίδης Δημήτριος 33. Χατζή Μεμίς Τουρκές
12. Σιακήρ Αϊχάν 34. Καβαρατζής Σταύρος
13. Παπαθανάκης Σταύρος
35. Μπαράν Μπουρχάν
14. Oυζούν Ιρφάν 36. Πατακάκης Ανάργυρος
15. Παπακοσμάς Κωνσταντίνος 37. Παπαδόπουλος Κίμων
16. Μαραγκού Γεωργία 38. Μωυσίδης Παναγιώτης
17. Παπαδόπουλος Χρυσόστομος 39. Αραμπατζής Αθανάσιος
18. Τσολάκ Σουάτ 40. Τρέλλης Χρήστος
19. Γκουγκουσκίδου Μαρία 41. Ποτόλιας Χρήστος
20. Κανελάκης Ιωάννης 42. Χαρίτου Δημήτριος
21. Ζιμπίδης Γεώργιος
43. Μακρής Αθανάσιος
22. Κουκουβέλα Ζουμπουλιά
 

 ΑΠΟΝΤΕΣ:

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Σαλτούρος Δημήτριος
4. Τσούλου -Τσαγκαλίδου Συρματένια
2. Γερομάρκος Γεώργιος 5. Πατακάκης Ανάργυρος
3. Κεφαλίδου Ανδρονίκη

      

  

Χρέη υπηρεσιακής γραμματέως άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης κα Κατσικούδη Ελένη .

   Αφού διαπιστώθηκε απαρτία διότι σε σύνολο 51 μελών ήταν παρόντα τα 46 μέλη άρχισε η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

   Εισηγούμενος το έκτο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών κ Κωνσταντίνος Καλούδης, έθεσε υπόψη των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης τα εξής :

Βάσει της από 28-9-2011 Προγραμματικής Σύμβασης, η ΕΕΤΑΑ ανέλαβε την υποστήριξη της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη σύνταξη του Επιχειρησιακού της Προγράμματος. Στο άρθρο 2 «ΙΣΧΥΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ» ορίστηκε ως ημερομηνία λήξης της σύμβασης η 31η Δεκεμβρίου 2011.

Κατόπιν των :

  1. Την από 30-12-2011 εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του έργου «Υποστήριξη εκπόνησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Α.Μ.Θ.» για τροποποίηση της διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης έως 30-05-2012 και την τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος του έργου.
  2. Την παρ. 5 του άρθρου 2 της από 31-12-2011 νομοθετικής πράξης περιεχομένου (ΦΕΚ 268/Α/31-12-2011) περί παράτασης της προθεσμίας κατάρτισης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Περιφερειών έως 30-9-2012.
  3. Το υπ’ αριθ. 1536/13-01-2012 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΒΟΝ2Ν-ΑΡΨ) περί παράτασης εκπόνησης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΟΤΑ α’& β’ βαθμού.
  4. Την από 9/2012 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίνεται η τροποποίηση της διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης έως 30-05-2012 και η τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος του έργου.

 

                                                 Εισηγούμαστε

 

Την έγκριση της τροποποίησης του άρθρου 2 της από 28-09-2011 Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση του έργου: «Υποστήριξη εκπόνησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Α.Μ.Θ.» μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης ΑΕ μέχρι 31-05-2012, σχέδιο της οποίας επισυνάπτεται.

 

       Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 163 του N. 3852/2010 .    

                        

                             ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ KATA ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

                        ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ 42 ΥΠΕΡ 4 ΚΑΤΑ

 

Εγκρίνει την τροποποίηση του άρθρου 2 της από 28-09-2011 Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση του έργου: «Υποστήριξη εκπόνησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Α.Μ.Θ.» μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης ΑΕ μέχρι 31-05-2012, επισυνάπτεται το σχέδιο της τροποποιημένης Προγραμματικής Σύμβασης που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της απόφασης αυτής .

 

Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κκ Xρήστος Τρέλλης, Xρήστος Ποτόλιας, Δημήτριος Χαρίτου, Αθανάσιος Μακρής, για τους λόγους που ανέφεραν και καταχωρήθηκαν στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά .

 

 

   Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 24 /2012

     

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης
Κωνσταντίνος Ζαγναφέρης

 

 ΤΑ ΜΕΛΗ

1.Χουσεϊν Ερτζάν   25.Κουκουβέλα Ζουμπουλιά
2.Σαλήμ Σεβγκή  
26.Ματζιάρης Αντώνιος
3.Νικολαίδης Ιωάννης      
27.Τσούλου - Τσαγκαλιδου Συρματένια(απούσα)
4.Ούστογλου Γεώργιος 
28.Σερέφια Σουλτάνα
5.Μουμίν Καάν   29.Παπαδόπουλος Στυλιανός
6.Τελλίδης Ιωάννη 
30.Πατήρας Νικόλαος
7.Βαβίας Σταύρος  
31.Παυλίδης Γεώργιος   
8.Πουρνάρα Μαρίκα
32.Καραβάς Κωνσταντίνος
9.Χριστοδουλίδης Γεώργιος 
33.Πέτροβιτς Δημήτριος
10.Τσαλδαρίδης Αναστάσιος 34.Μπαλίκας Ανδρέας
11.Σαλτούρος Δημήτριος(απών)  35.Μιχελής Κωνσταντίνος
12.Χαιτίδης Δημήτριος  
36.Γαλαζούλας Χρήστος 
13.Γερομάρκος Γεώργιος(απών)
37.Χατζή Μεμίς Τουρκές
14.Σιακήρ Αϊχάν 
38.Καβαρατζής Σταύρος
15.Κεφαλίδου Ανδρονίκη(απούσα)  39.Μπαράν Μπουρχάν 
16.Παπαθανάκης Σταύρος   
40.Πατακάκης Ανάργυρος(απών)
17.Ουζούν Ιρφάν   41.Μαρκόπουλος Θεόδωρος
18.Παπακοσμάς Κωνσταντίνος
42.Παπαδόπουλος Κίμων
19.Μαραγκού Γεωργία 43.Μωυσίδης Παναγιώτης     
20.Παπαδόπουλος Χρυσόστομος 
44.Ζησίμου Γεώργιος – Παύλος  
21.Τσολάκ Σουάτ
45.Αραμπατζής Αθανάσιος
22.Γκουγκουσκίδου Μαρία 46.Τρέλλης Χρήστος
23.Κανελάκης Ιωάννης  47.Ποτόλιας Χρήστος
24.Ζιμπίδης Γεώργιος   
48.Χαρίτου Δημήτριος
  49.Μακρής Αθανάσιος

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΕΛΕΝΗ ΚΑΤΣΙΚΟΥΔΗ

 

Διαβάστηκε 789 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2012 13:28
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Aπόφαση 25η 2012 Aπόφαση 23η »

Αναζήτηση Περιφερειακό Συμβούλιο

Λ. Δημοκρατίας 1
69133 Κομοτηνή
Τηλ: 2531350195 , 2531350172
mail:perifsymv@pamth.gov.gr

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή