Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΑΜΘ

Πληροφορίες για το πρόγραμμα

Το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (ΠΠΑ ΑΜΘ) έχει καταρτιστεί με στόχο την αξιοποίηση των εθνικών πόρων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και την επίτευξη των στόχων του μεσοπρόθεσμου αναπτυξιακού προγραμματισμού της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αποτελεί την εξειδίκευση του γενικότερου προγράμματος που προβλέπει ο Ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις», σύμφωνα με τον οποίο ο προγραμματισμός του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων θα πραγματοποιείται σε μεσοπρόθεσμη βάση μέσω του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ), το οποίο θα αναλύεται σε Περιφερειακά Προγράμματα Ανάπτυξης ανά Περιφέρεια (ΠΠΑ) και Τομεακά Προγράμματα Ανάπτυξης ανά Υπουργείο (ΤΠΑ).

Ο προϋπολογισμός του ΠΠΑ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης όσον αφορά την Προγραμματική Περίοδο 2021-2025 ανέρχεται στο ποσό των 145.000.000 ευρώ.

Αρμόδια Υπηρεσία Διαχείρισης για τη διαχείριση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο της εφαρμογής του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης ορίστηκε η Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Στους ακόλουθους συνδέσμους μπορείτε να βρείτε:

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή