2012 Aπόφαση 25η

Κατεβάστε το αρχείο(pdf).

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Του Πρακτικού  3 / 2012 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου
Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης

-------------------------------
Αριθ. Απόφασης 25 / 2012
-------------------------------

  ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση της Προμελέτης Οδοποιίας της μελέτης: «Ανακατασκευή της Επαρχιακής οδού Νο 2 από το 5ο χλμ. έως τα όρια νομών Ροδόπης-Ξάνθης» για το τμήμα από ΚΤΕΟ έως κόμβο Κομοτηνής.

          

       Στην Κομοτηνή σήμερα 15 Φεβρουαρίου 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 17.00 ,     στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης παρουσία του Περιφερειάρχη Αριστείδη Γιαννακίδη , των Αντιπεριφερειαρχών : Ξανθόπουλο Ιωάννη Π.Ε. Δράμας , Νικολάου - Μαυρανεζούλη Γεωργία Π.Ε. Έβρου, Γρανά Αρχέλαο Π.Ε. Καβάλας, Καραλίδη Φώτιο Π.Ε. Ξάνθης, Δαμιανίδη Παύλο Π.Ε. Ροδόπης , που κλήθηκαν νόμιμα σύμφωνα με το άρθρο 167 παρ. 4 του N. 3852/2010 , συνήλθε σε δημόσια τακτική Συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης   μετά από την Δ.Δ ΟΙΚ. 1185 / 6 - 2 – 2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του που επιδόθηκε σε κάθε Περιφερειακό Σύμβουλο , σύμφωνα με το άρθρο 167 παρ. 2 του Ν. 3852 /2010 .

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος , Πρόεδρος
2. Μαρκόπουλος Θεόδωρος , Αντιπρόεδρος
3. Ζαγναφέρης Κωνσταντίνος , Γραμματέας

ΤΑ  ΜΕΛΗ

1. Χουσεϊν Ερτζά 23. Ματζιάρης Αντώνιος
2. Σαλήμ Σεβγκή 24. Σερεφια Σουλτάνα
3. Νικολαίδης Ιωάννης 25. Παπαδόπουλος Στυλιανός
4. Ούστογλου Γεώργιος 26. Πατήρας Νικόλαος
5. Μουμίν Καάν   27. Παυλίδης Γεώργιος
6. Τελλίδης Ιωάννης 28. Καραβάς Κωνσταντίνος
7. Βαβίας Σταύρος 29.  Πέτροβιτς Δημήτριος
8. Πουρνάρα Μαρίκα 30. Μπαλίκας Ανδρέας
9. Χριστοδουλίδης Γεώργιος 31. Μιχελής Κωνσταντίνος
10. Τσαλδαρίδης Αναστάσιος
32. Γαλαζούλας Χρήστος
11. Χαϊτίδης Δημήτριος 33. Χατζή Μεμίς Τουρκές
12. Σιακήρ Αϊχάν 34. Καβαρατζής Σταύρος
13. Παπαθανάκης Σταύρος
35. Μπαράν Μπουρχάν
14. Oυζούν Ιρφάν 36. Πατακάκης Ανάργυρος
15. Παπακοσμάς Κωνσταντίνος 37. Παπαδόπουλος Κίμων
16. Μαραγκού Γεωργία 38. Μωυσίδης Παναγιώτης
17. Παπαδόπουλος Χρυσόστομος 39. Αραμπατζής Αθανάσιος
18. Τσολάκ Σουάτ 40. Τρέλλης Χρήστος
19. Γκουγκουσκίδου Μαρία 41. Ποτόλιας Χρήστος
20. Κανελάκης Ιωάννης 42. Χαρίτου Δημήτριος
21. Ζιμπίδης Γεώργιος
43. Μακρής Αθανάσιος
22. Κουκουβέλα Ζουμπουλιά
 

 ΑΠΟΝΤΕΣ:

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Σαλτούρος Δημήτριος
4. Τσούλου -Τσαγκαλίδου Συρματένια
2. Γερομάρκος Γεώργιος 5. Πατακάκης Ανάργυρος
3. Κεφαλίδου Ανδρονίκη

      

 

Χρέη υπηρεσιακής γραμματέως άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης κα Κατσικούδη Ελένη .

 

   Αφού διαπιστώθηκε απαρτία διότι σε σύνολο 51 μελών ήταν παρόντα τα 46 μέλη άρχισε η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

 

 Εισηγούμενος το έβδομο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης κ. Παύλος Δαμιανίδης, έθεσε υπόψη των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης το αρ.πρωτ: ΔΤΕ 109/19-1-2012 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Εργων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης το οποίο αναφέρει τα εξής :

 

   Την 30-9-2008 υπεγράφη η σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης του θέματος, ποσού 941.816,55 €. Η μελέτη ήταν ενταγμένη στο Γ’ ΚΠΣ (ΣΑΜΠ 031/3).

 

   Με τον 1ο Συγκριτικό Πίνακα της μελέτης που εγκρίθηκε με την αριθ.83/προ14/4-5-2009 απόφαση της 4ης Νομ.Επιτροπής, η δαπάνη διαμορφώθηκε στο ποσό των 1.272.974,52 €.

 

   Στα πλαίσια της μελέτης, έχουν μέχρι σήμερα εγκριθεί με την αριθ. 167/πρ.25/7-11-2008 απόφαση της 4ης Νομαρχιακής Επιτροπής η Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (για την οποία δόθηκε η Περιβαλλοντική αδειοδότηση με το αριθ. 6047/20-10-08 της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.) και η Προκαταρκτική Μελέτη Τεχνικών, με την αριθ. 213/πρ.29/16-12-2008 απόφαση της 4ης Νομ/κής Επιτροπής η Τοπογραφική Μελέτη και η Υδραυλική Προμελέτη, με την αριθ.114/πρ.17/10-6-2009 η οριστική Γεωλογική μελέτη και με την αριθ.39/πρ.7/3-3-2009 η Προμελέτη Οδοποιίας (μαζί με την Προμελέτη κόμβων) και η Προμελέτη Τεχνικών Έργων.

 

   Στον εγκεκριμένο 1ο Συγκριτικό Πίνακα περιλήφθηκε η δαπάνη για να μελετηθεί το τμήμα από το 5ο χλμ. Κομοτηνής – Ξάνθης έως το ΚΤΕΟ, μήκους 1,5 χλμ., με αστική διατομή και με παράπλευρους οδούς. Η αναγκαιότητα για την επιλογή αυτή οφείλεται στην αστικοποίηση της χρήσης του συγκεκριμένου τμήματος του δρόμου με την ανάπτυξη χρήσεων ψυχαγωγίας, βιοτεχνιών κλπ.

 

   Στα πλαίσια αυτά ο μελετητής υπέβαλε την Προμελέτη Οδοποιίας του πιο πάνω τμήματος.

 

   Η τυπική διατομή στην υπόλοιπη μελετώμενη οδό (ΚΤΕΟ-Σώστης-Ίασμος-όρια Ν.Ξάνθης) είναι σύμφωνα με την ΟΜΟΕ τύπου β2, δηλαδή 9,00 μ. ασφαλτικό με εκατέρωθεν ερείσματα 1,50μ. Η τυπική διατομή που επιλέγεται για το τμήμα από το 5ο χλμ μέχρι το ΚΤΕΟ είναι τύπου γ4ν*, δηλαδή οδόστρωμα πλάτους 16,10 (στη μέση στηθαίο 0,80μ. και 2 λωρίδες ανά κατεύθυνση πλάτους 3,25 εκάστη) και εκατέρωθεν ερείσματα 1,5 μ.

 

       Οι στρώσεις της διατομής περιλαμβάνουν 30 εκ. αμμοχάλικο, 2 στρώσεις των 10 εκ. υπόβαση της ΠΤΠ Ο150, 2 στρώσεις των 10 εκ. βάση της ΠΤΠ Ο 155 και δύο στρώσεις των 5 εκ. ασφαλτικό.

 

   Εκατέρωθεν της οδού αυτής και σε επαφή της θα υπάρχουν παράπλευρες οδοί, η τυπική διατομή των οποίων θα είναι τύπου ζ2, ήτοι 5,5 μ. ασφαλτικό με 1,00 μ. έρεισμα εκατέρωθεν.

 

 

   Στη μελέτη εξετάζονται 3 εναλλακτικές λύσεις, των οποίων η βασική διαφορά αφορά το είδος, τη μορφή και τη θέση του κόμβου με τον οποίο η μελετώμενη οδός θα συναντήσει την Εθνική Οδό Κομοτηνής – Ξάνθης (5ο χλμ).

 

   1η λύση

   Ο κόμβος δημιουργείται λίγο δυτικότερα από τον υφιστάμενο σήμερα και έχει μορφή Τ.

 

   2η λύση

   Ο κόμβος δημιουργείται ακόμη δυτικότερα και έχει κυκλική μορφή

 

   3η λύση

   Ο κόμβος δημιουργείται στη θέση του υφιστάμενου σήμερα και έχει κυκλική μορφή.

 

   Όπως επισημαίνει ο μελετητής: η πιο κρίσιμη απόφαση για την τελική επιλογή λύσης είναι η απόφαση για εφαρμογή του κυκλικού κόμβου.

 

   Ο μελετητής προτείνει να επιλεχθεί η 2η λύση ως πιο σύγχρονη, ασφαλής και πλεονεκτικότερη περιβαλλοντικά.

   

 

   Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων (στο οποίο παρέστη και εκπρόσωπος των μελετητών διευκρινίζοντας τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα κάθε εναλλακτικής λύσης) με την αριθ. 31/πρ.4/21-9-2011 γνωμοδότησή του, τάχθηκε υπέρ της έγκρισης της Προμελέτης Οδοποιίας για το τμήμα αυτό και υπέρ της επιλογής της 2ης λύσης. 

 

Μετά από τα παραπάνω

 

                                               εισηγούμαστε:

 

    Α. Την έγκριση της Προμελέτης Οδοποιίας της μελέτης του θέματος για το τμήμα από ΚΤΕΟ έως κόμβο Κομοτηνής.

 

   Β. Να δοθεί εντολή στον μελετητή να προχωρήσει στην εκπόνηση της Οριστικής μελέτης Οδοποιίας για το τμήμα αυτό εφαρμόζοντας την 2η εναλλακτική λύση.

 

   Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 163 του N. 3852/2010 .                     

 

                             ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ KATA ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

                           ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ 27 ΥΠΕΡ 14 ΚΑΤΑ 5 ΛΕΥΚΑ

 

1.Εγκρίνει την Προμελέτη Οδοποιίας της μελέτης « Μελέτη ανακατασκευής της Επαρχιακής οδού Νο 2 από το 5ο χλμ έως τα όρια νομών Ροδόπης - Ξάνθης», για το τμήμα από ΚΤΕΟ έως κόμβο Κομοτηνής.  ΚΑΕ: 2007ΜΠ03130000.

 

2.Δίδει εντολή στον μελετητή να προχωρήσει στην εκπόνηση της Οριστικής μελέτης Οδοποιίας για το τμήμα από ΚΤΕΟ έως κόμβο Κομοτηνής εφαρμόζοντας την 2η εναλλακτική λύση.

 

Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κκ Παυλίδης Γεώργιος , Πέτροβιτς Δημήτριος , Μπαλίκας Ανδρέας , Μιχελής Κωνσταντίνος(κατέθεσε εγγράφως στο προεδρείο   τους λόγους που καταψήφισε το θέμα ), Γαλαζούλας Χρήστος, Χατζή Μεμίς Τουρκές, Καβαρατζής Σταύρος, Μπαράν Μπουρχάν, Παπαδόπουλος Κίμων, Μωυσίδης Παναγιώτης, Ζησίμου Γεώργιος – Παύλος, Αραμπατζής Αθανάσιος , Μαρκόπουλος Θεόδωρος , Ζαγναφέρης Κωνσταντίνος, για τους λόγους που ανέφεραν και  καταχωρήθηκαν στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά .

 

Λευκό δήλωσαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κκ Καραβάς Κωνσταντίνος, Xρήστος Τρέλλης, Xρήστος Ποτόλιας, Δημήτριος Χαρίτου, Aθανάσιος Μακρής, για τους λόγους που ανέφεραν και καταχωρήθηκαν στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά .

 

 Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 25 /2012

 

     

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης
Κωνσταντίνος Ζαγναφέρης

 

 ΤΑ ΜΕΛΗ

1.Χουσεϊν Ερτζάν   25.Κουκουβέλα Ζουμπουλιά
2.Σαλήμ Σεβγκή  
26.Ματζιάρης Αντώνιος
3.Νικολαίδης Ιωάννης      
27.Τσούλου - Τσαγκαλιδου Συρματένια(απούσα)
4.Ούστογλου Γεώργιος 
28.Σερέφια Σουλτάνα
5.Μουμίν Καάν   29.Παπαδόπουλος Στυλιανός
6.Τελλίδης Ιωάννη 
30.Πατήρας Νικόλαος
7.Βαβίας Σταύρος  
31.Παυλίδης Γεώργιος   
8.Πουρνάρα Μαρίκα
32.Καραβάς Κωνσταντίνος
9.Χριστοδουλίδης Γεώργιος 
33.Πέτροβιτς Δημήτριος
10.Τσαλδαρίδης Αναστάσιος 34.Μπαλίκας Ανδρέας
11.Σαλτούρος Δημήτριος(απών)  35.Μιχελής Κωνσταντίνος
12.Χαιτίδης Δημήτριος  
36.Γαλαζούλας Χρήστος 
13.Γερομάρκος Γεώργιος(απών)
37.Χατζή Μεμίς Τουρκές
14.Σιακήρ Αϊχάν 
38.Καβαρατζής Σταύρος
15.Κεφαλίδου Ανδρονίκη(απούσα)  39.Μπαράν Μπουρχάν 
16.Παπαθανάκης Σταύρος   
40.Πατακάκης Ανάργυρος(απών)
17.Ουζούν Ιρφάν   41.Μαρκόπουλος Θεόδωρος
18.Παπακοσμάς Κωνσταντίνος
42.Παπαδόπουλος Κίμων
19.Μαραγκού Γεωργία 43.Μωυσίδης Παναγιώτης     
20.Παπαδόπουλος Χρυσόστομος 
44.Ζησίμου Γεώργιος – Παύλος  
21.Τσολάκ Σουάτ
45.Αραμπατζής Αθανάσιος
22.Γκουγκουσκίδου Μαρία 46.Τρέλλης Χρήστος
23.Κανελάκης Ιωάννης  47.Ποτόλιας Χρήστος
24.Ζιμπίδης Γεώργιος   
48.Χαρίτου Δημήτριος
  49.Μακρής Αθανάσιος

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΕΛΕΝΗ ΚΑΤΣΙΚΟΥΔΗ

 

Διαβάστηκε 755 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2012 14:27
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Aπόφαση 26η 2012 Aπόφαση 24η »

Αναζήτηση Περιφερειακό Συμβούλιο

Λ. Δημοκρατίας 1
69133 Κομοτηνή
Τηλ: 2531350195 , 2531350172
mail:perifsymv@pamth.gov.gr

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή