2012 Aπόφαση 23η

Κατεβάστε το αρχείο(pdf).

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Του Πρακτικού  3 / 2012 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου
Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης

-------------------------------
Αριθ. Απόφασης 23 / 2012
-------------------------------

  ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προγραμματική Σύμβαση για τη μελέτη και εκτέλεση του έργου:«εργασίες άμεσης προστασίας αναβαθμού και των βάθρων της γέφυρας του ποταμού Άρδα στα Κόμμαρα του Ν.Έβρου»,προϋπολογισμού 300.000,00 €.

 

      Στην Κομοτηνή σήμερα 15 Φεβρουαρίου 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 17.00 ,     στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης παρουσία του Περιφερειάρχη Αριστείδη Γιαννακίδη , των Αντιπεριφερειαρχών : Ξανθόπουλο Ιωάννη Π.Ε. Δράμας , Νικολάου - Μαυρανεζούλη Γεωργία Π.Ε. Έβρου, Γρανά Αρχέλαο Π.Ε. Καβάλας, Καραλίδη Φώτιο Π.Ε. Ξάνθης, Δαμιανίδη Παύλο Π.Ε. Ροδόπης , που κλήθηκαν νόμιμα σύμφωνα με το άρθρο 167 παρ. 4 του N. 3852/2010 , συνήλθε σε δημόσια τακτική Συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης   μετά από την Δ.Δ ΟΙΚ. 1185 / 6 - 2 – 2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του που επιδόθηκε σε κάθε Περιφερειακό Σύμβουλο , σύμφωνα με το άρθρο 167 παρ. 2 του Ν. 3852 /2010 .

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος , Πρόεδρος
2. Μαρκόπουλος Θεόδωρος , Αντιπρόεδρος
3. Ζαγναφέρης Κωνσταντίνος , Γραμματέας

ΤΑ  ΜΕΛΗ

1. Χουσεϊν Ερτζά 23. Ματζιάρης Αντώνιος
2. Σαλήμ Σεβγκή 24. Σερεφια Σουλτάνα
3. Νικολαίδης Ιωάννης 25. Παπαδόπουλος Στυλιανός
4. Ούστογλου Γεώργιος 26. Πατήρας Νικόλαος
5. Μουμίν Καάν   27. Παυλίδης Γεώργιος
6. Τελλίδης Ιωάννης 28. Καραβάς Κωνσταντίνος
7. Βαβίας Σταύρος 29.  Πέτροβιτς Δημήτριος
8. Πουρνάρα Μαρίκα 30. Μπαλίκας Ανδρέας
9. Χριστοδουλίδης Γεώργιος 31. Μιχελής Κωνσταντίνος
10. Τσαλδαρίδης Αναστάσιος
32. Γαλαζούλας Χρήστος
11. Χαϊτίδης Δημήτριος 33. Χατζή Μεμίς Τουρκές
12. Σιακήρ Αϊχάν 34. Καβαρατζής Σταύρος
13. Παπαθανάκης Σταύρος
35. Μπαράν Μπουρχάν
14. Oυζούν Ιρφάν 36. Πατακάκης Ανάργυρος
15. Παπακοσμάς Κωνσταντίνος 37. Παπαδόπουλος Κίμων
16. Μαραγκού Γεωργία 38. Μωυσίδης Παναγιώτης
17. Παπαδόπουλος Χρυσόστομος 39. Αραμπατζής Αθανάσιος
18. Τσολάκ Σουάτ 40. Τρέλλης Χρήστος
19. Γκουγκουσκίδου Μαρία 41. Ποτόλιας Χρήστος
20. Κανελάκης Ιωάννης 42. Χαρίτου Δημήτριος
21. Ζιμπίδης Γεώργιος
43. Μακρής Αθανάσιος
22. Κουκουβέλα Ζουμπουλιά
 

 ΑΠΟΝΤΕΣ:

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Σαλτούρος Δημήτριος
4. Τσούλου -Τσαγκαλίδου Συρματένια
2. Γερομάρκος Γεώργιος 5. Πατακάκης Ανάργυρος
3. Κεφαλίδου Ανδρονίκη

      

  

   Χρέη υπηρεσιακής γραμματέως άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης κα Κατσικούδη Ελένη .

   Αφού διαπιστώθηκε απαρτία διότι σε σύνολο 51 μελών ήταν παρόντα τα 46 μέλη άρχισε η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

   Εισηγούμενος το πέμπτο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών κ Κωνσταντίνος Καλούδης, έθεσε υπόψη των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης τα εξής :

Με το Π.Δ. 54/11-6-2011(ΦΕΚ 135Α΄) συστήθηκε η Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας της κοιλάδας του Ποταμού ¨Έβρου και των παραποτάμων, με αρμοδιότητα σε όλα τα θέματα που αφορούν την αντιπλημμυρική προστασία του Έβρου, Ερυθροποτάμου, Άρδα, παραποτάμων και περιφερειακής τάφρου Ορεστιάδας.

Δεδομένου ότι αυτή η Ειδική Υπηρεσία δεν έχει συσταθεί ακόμα και όπως περιβλέπονταν από το ίδιο Π.Δ -μεταβατικά και μέχρι να στελεχωθεί και λειτουργήσει η ανωτέρω υπηρεσία- τις αρμοδιότητες της ασκεί το Τμήμα Κατασκευών της Δ/νσης Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Δ7) του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, η Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας Θράκης με το αρ. πρωτ. 3702/27-09-2011 έγγραφό της προς το Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων αιτήθηκε   την σύμφωνη γνώμη για την εκτέλεση έργων επείγοντος χαρακτήρα, προκειμένου να αντιμετωπιστούν πλημμυρικά φαινόμενα στην ευρύτερη περιοχή του Έβρου και των παραποτάμων αυτού, από Υπηρεσίες της Περιφέρειά μας, λόγω της μεγάλης αναγκαιότητας εκτέλεσής τους.      

Τις μελέτες των έργων είχε εκπονήσει η ΔΕΚΕ, ως υπηρεσία της κρατικής Περιφέρειας, η οποία είχε τότε την ευθύνη του Έβρου.

   Με το αρ. πρωτ. Δ7/οικ. 158/Φ. Έβρου/25.01.2012 (ΑΔΑ ΒΟΧ71-06Λ) έγγραφο της Δ7 του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων εγκρίθηκε η ανάθεση και η εκτέλεση έργων στην Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης με την σύναψη προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και της Περιφέρειας Α.Μ.Θ με πιστώσεις από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.

Κατόπιν των ανωτέρω

                     ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

 

   Την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης με την Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων για την υλοποίηση του έργου «Εργασίες άμεσης προστασίας αναβαθμού και των βάθρων της γέφυρας του ποταμού Άρδα στα Κόμμαρα του Νομού Έβρου,», προϋπολογισμού 300.000,00 €, η διάρκεια της οποίας θα είναι 30 μήνες από την υπογραφή των συμβαλλόμενων μερών.

 

   Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 100 & 163 του N. 3852/2010 .    

                        

                             ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

1. Eγκρίνει την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων για την υλοποίηση του έργου «Εργασίες άμεσης προστασίας αναβαθμού και των βάθρων της γέφυρας του ποταμού Άρδα στα Κόμμαρα του Νομού Έβρου» προϋπολογισμού 300.000,00 €, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο σχέδιο που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της απόφασης αυτής.

 

2. Ορίζει στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης του έργου τους εξής :  

α) Τον κ. Δερνεκτσή Κωνσταντίνο , Προιστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Εργων της Π.Ε Ροδόπης, ως εκπρόσωπο της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας Θράκης με αναπληρωτή τον Μπάγια Κωνσταντίνο, υπάλληλο της ιδίας Δ/νσης.

β) Τον Ψαρά Απόστολο , Προιστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Εργων της Π.Ε Εβρου,ως εκπρόσωπο της  Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Έβρου με αναπληρώτρια την Μαυράκη Χριστίνα , υπάλληλο της ιδίας Δ/νσης

 

3.Εξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης κ. Αριστείδη   Γιαννακίδη για την υπογραφή της ανωτέρω προγραμματικής σύμβασης.

 

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 23 /2012

        

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης
Κωνσταντίνος Ζαγναφέρης

 

 ΤΑ ΜΕΛΗ

1.Χουσεϊν Ερτζάν   25.Κουκουβέλα Ζουμπουλιά
2.Σαλήμ Σεβγκή  
26.Ματζιάρης Αντώνιος
3.Νικολαίδης Ιωάννης      
27.Τσούλου - Τσαγκαλιδου Συρματένια(απούσα)
4.Ούστογλου Γεώργιος 
28.Σερέφια Σουλτάνα
5.Μουμίν Καάν   29.Παπαδόπουλος Στυλιανός
6.Τελλίδης Ιωάννη 
30.Πατήρας Νικόλαος
7.Βαβίας Σταύρος  
31.Παυλίδης Γεώργιος   
8.Πουρνάρα Μαρίκα
32.Καραβάς Κωνσταντίνος
9.Χριστοδουλίδης Γεώργιος 
33.Πέτροβιτς Δημήτριος
10.Τσαλδαρίδης Αναστάσιος 34.Μπαλίκας Ανδρέας
11.Σαλτούρος Δημήτριος(απών)  35.Μιχελής Κωνσταντίνος
12.Χαιτίδης Δημήτριος  
36.Γαλαζούλας Χρήστος 
13.Γερομάρκος Γεώργιος(απών)
37.Χατζή Μεμίς Τουρκές
14.Σιακήρ Αϊχάν 
38.Καβαρατζής Σταύρος
15.Κεφαλίδου Ανδρονίκη(απούσα)  39.Μπαράν Μπουρχάν 
16.Παπαθανάκης Σταύρος   
40.Πατακάκης Ανάργυρος(απών)
17.Ουζούν Ιρφάν   41.Μαρκόπουλος Θεόδωρος
18.Παπακοσμάς Κωνσταντίνος
42.Παπαδόπουλος Κίμων
19.Μαραγκού Γεωργία 43.Μωυσίδης Παναγιώτης     
20.Παπαδόπουλος Χρυσόστομος 
44.Ζησίμου Γεώργιος – Παύλος  
21.Τσολάκ Σουάτ
45.Αραμπατζής Αθανάσιος
22.Γκουγκουσκίδου Μαρία 46.Τρέλλης Χρήστος
23.Κανελάκης Ιωάννης  47.Ποτόλιας Χρήστος
24.Ζιμπίδης Γεώργιος   
48.Χαρίτου Δημήτριος
  49.Μακρής Αθανάσιος

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΕΛΕΝΗ ΚΑΤΣΙΚΟΥΔΗ

 

Διαβάστηκε 804 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2012 13:25
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Aπόφαση 24η 2012 Aπόφαση 22η »

Αναζήτηση Περιφερειακό Συμβούλιο

Λ. Δημοκρατίας 1
69133 Κομοτηνή
Τηλ: 2531350195 , 2531350172
mail:perifsymv@pamth.gov.gr

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή