2012 Aπόφαση 10η

Κατεβάστε το αρχείο(pdf).

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Του Πρακτικού  1 / 2012 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου
Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης

-------------------------------
Αριθ. Απόφασης 10 / 2012
-------------------------------

  ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε), του σχεδίου διαχείρισης των στείρων υλικών, της ΜΠΕ για την διάνυξη-διαπλάτυνση της υπάρχουσας δασικής οδού, του Μητρούση Στέφανου για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου έκτασης 78.121,88 τμ, στην περιοχή του Δ.Δ. Κοκκινογίων (θέση Σφηνάκι) του Δήμου Προσοτσάνης, της Π.Ε. Δράμας.

 

      Στην Κομοτηνή σήμερα 11 Ιανουαρίου 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 17.00 ,   στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης παρουσία του Περιφερειάρχη Αριστείδη Γιαννακίδη , των Αντιπεριφερειαρχών : Ξανθόπουλο Ιωάννη Π.Ε. Δράμας , Νικολάου - Μαυρανεζούλη Γεωργία Π.Ε. Έβρου, Γρανά Αρχέλαο Π.Ε. Καβάλας, Καραλίδη Φώτιο Π.Ε. Ξάνθης, Δαμιανίδη Παύλο Π.Ε. Ροδόπης , που κλήθηκαν νόμιμα σύμφωνα με το άρθρο 167 παρ. 4 του N. 3852/2010 , συνήλθε σε δημόσια τακτική Συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης   μετά από την Δ.Δ ΟΙΚ. 29 / 3 - 1 – 2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του που επιδόθηκε σε κάθε Περιφερειακό Σύμβουλο , σύμφωνα με το άρθρο 167 παρ. 2 του Ν. 3852 /2010

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος , Πρόεδρος
2. Μαρκόπουλος Θεόδωρος , Αντιπρόεδρος
3. Ζαγναφέρης Κωνσταντίνος , Γραμματέας

ΤΑ  ΜΕΛΗ

1. Χουσεϊν Ερτζά 24. Κουκουβέλα Ζουμπουλιά
2. Σαλήμ Σεβγκή 25. Ματζιάρης Αντώνιος
3. Νικολαίδης Ιωάννης 26. Τσούλου -Τσαγκαλίδου Συρματένια
4. Ούστογλου Γεώργιος 27. Σερεφια Σουλτάνα
5. Μουμίν Καάν   28. Παπαδόπουλος Στυλιανός
6. Τελλίδης Ιωάννης 29. Πατήρας Νικόλαος
7. Βαβίας Σταύρος 30. Παυλίδης Γεώργιος
8. Πουρνάρα Μαρίκα 31. Καραβάς Κωνσταντίνος
9. Χριστοδουλίδης Γεώργιος 32. Πέτροβιτς Δημήτριος
10. Τσαλδαρίδης Αναστάσιος 33. Μπαλίκας Ανδρέας
11. Σαλτούρος Δημήτριος 34. Γαλαζούλας Χρήστος
12. Χαϊτίδης Δημήτριος 35. Καβαρατζής Σταύρος
13. Γερομάρκος Γεώργιος 36. Μπαράν Μπουρχάν  
14. Σιακήρ Αϊχάν 37. Πατακάκης Ανάργυρος
15. Κεφαλίδου Ανδρονίκη 38. Mαρκόπουλος Θεόδωρος
16. Oυζούν Ιρφάν 39. Παπαδόπουλος Κίμων
17. Παπακοσμάς Κωνσταντίνος 40. Μωυσίδης Παναγιώτης
18. Μαραγκού Γεωργία 41. Ζησίμου Γεώργιος Παύλος
19. Παπαδόπουλος Χρυσόστομος 42. Αραμπατζής Αθανάσιος
20. Τσολάκ Σουάτ 43. Τρέλλης Χρήστος
21. Γκουγκουσκίδου Μαρία 44. Ποτόλιας Χρήστος
22. Κανελάκης Ιωάννης 45. Χαρίτου Δημήτριος
23. Ζιμπίδης Γεώργιος  46. Μακρής Αθανάσιος    

 

 ΑΠΟΝΤΕΣ:

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Παπαθανάκης Σταύρος
2. Χατζή Μεμίς Τουρκές  

 

 

   Χρέη υπηρεσιακής γραμματέως άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης κα Κατσικούδη Ελένη .

 

   Αφού διαπιστώθηκε απαρτία διότι σε σύνολο 51 μελών ήταν παρόντα τα 49 μέλη άρχισε η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

 

 Εισηγούμενη το δέκατο θέμα της ημερήσιας διάταξης η Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Κεφαλίδου Ανδρονίκη, έθεσε υπόψη των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης το αριθμ. Πρωτ: 2036/21-12-2011 έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Π.Ε Δράμας με   το οποίο διαβιβάστηκαν οι παρακάτω παρατηρήσεις του θέματος :

 

Οι παρατηρήσεις αφορούν την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε), της ΜΠΕ για την διάνοιξη-διαπλάτυνση της υπάρχουσας δασικής οδού, και του σχεδίου διαχείρισης των στείρων υλικών, του Στέφανου Μητρούση για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου έκτασης 78.121,88 τμ, στην περιοχή του Δ.Δ. Κοκκινογείων (θέση Σφηνάκι) του Δήμου Προσοτσάνης, της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας.                

 

          Υπεύθυνοι συντάκτες με βάση το άρθρο 2 παρ. 6 της απόφασης 183037/5115/9-8-80 είναι ο Φεσσάς Αναγνώστης Μεταλλειολόγος Μηχανικός, ο Θωμαίδης Σάββας Γεωλόγος ο Παπαδόπουλος Θεόδωρος Δασολόγος και η Τσίμπα Μαριάνθη Περιβαλλοντολόγος.

 

Η λατομική έκταση βρίσκεται στην περιοχή του Δ.Δ. Κοκκινογείων, του Δήμου Προσοτσάνης του νομού Δράμας, (θέση Σφηνάκι), σε απόσταση 7000μ βόρειοανατολικά του Δ.Δ. Κοκκινογείων.

 

Η περιοχή που πρόκειται να γίνουν οι εργασίες εκμετάλλευσης βρίσκεται εντός των ορίων της προστατευόμενης περιοχής που έχει ενταχθεί στο Δίκτυο Φύση 2000 (Natura2000), με κωδικό ΖΕΠ GR1140009 « Όρος Φαλακρό».

 

Όσον αφορά το ποσοστό που καταλαμβάνει η εν λόγω λατομική έκταση στην συνολική έκταση αυτών των τύπων οικοτόπων στην προστατευόμενη περιοχή ισχύει:

 

 • Oικότοπος 925Α : H λατομική έκταση που θα θιγεί καλύπτει το 0,0015% της συνολικής έκτασης του οικοτόπου εντός της προστατευόμενης περιοχής.

 

Οι βαθμίδες θα βρίσκονται, στον οικότοπο 925 Α δάση οστριάς - ανατολικού γαύρου και μεικτά Θερμόφιλα δάση, ο οποίος δεν είναι οικότοπος προτεραιότητας, της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ «Για την διατήρηση των φυσικών οικοτόπων, καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας» (Δίκτυο Natura2000), η οποία εντάχθηκε στο Εθνικό δίκαιο με την ΚΥΑ 3318/3028/11.12.98 και την ΚΥΑ ΗΠ 14849/853/ε103/4.4.2008.

 

Η εν λόγω έκταση βρίσκεται σε υψόμετρο περίπου 620-660 μέτρων, έχει κλίση 12% και στην περιοχή κυριαρχεί η θαμνώδης βλάστηση. Η μέθοδος της εκμετάλλευσης που θα χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με την μελέτη, θα είναι αυτή των ανοικτών διαδοχικών βαθμίδων, η δε διάταξη των μετώπων θα είναι σχεδόν παράλληλη προς τις ισοϋψείς καμπύλες. Η εκμετάλλευση θα ξεκινήσει από τις υψηλότερες βαθμίδες προς τις χαμηλότερες. Οι βαθμίδες θα δημιουργηθούν, στο ανατολικό τμήμα του χώρου.

 

Βαθμίδα

Υψόμετρο (μ)

Βαθμίδα 1

652

Βαθμίδα 2

644

Βαθμίδα 3

636

Βαθμίδα 4

628

Βαθμίδα 5

620

 

 

 

 

 

Η πλατεία θα δημιουργηθεί σε υψόμετρο των 620 μέτρων.

 

Τα παραγόμενα στείρα θα εναποτίθενται σχηματίζοντας αναβαθμούς προσαρμοσμένα στο φυσικό ανάγλυφο, στα δυτικά κατώτερα υψομετρικά τμήματα του λατομικού χώρου κάτω από το υψόμετρο των 620 μ, όπως φαίνεται στα σχετικά σχεδιαγράμματα.

 

Έτσι στο τέλος θα έχουν δημιουργηθεί 5 βαθμίδες εκμετάλλευσης, η πλατεία στο υψόμετρο των 620μ και οι βαθμίδες απόθεσης των στείρων στο δυτικό τμήμα του λατομείου.

 

Η προσπέλαση από το κύριο δίκτυο στον λατομικό χώρο, θα γίνεται μέσω ενός υπάρχοντος δρόμου όπου θα γίνει η διάνοιξη - διαπλάτυνση του θα διέρχεται δυτικά του λατομείου.   Ο χρόνος εκμετάλλευσης του λατομείου, εκτιμάται ότι θα είναι περίπου 16 χρόνια.

 

Η αποκατάσταση θα γίνει σε 3 φάσεις, όπως φαίνεται στο σχετικό διάγραμμα που υπάρχει στη μελέτη. Οι φάσεις αυτές περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα.

 

 

 

Φάση

Χρονικό διάστημα

Τμήμα που θα αποκατασταθεί

1η φάση

θα αρχίσει στο τέλος του 5ου έτους*

2 υψηλότερες βαθμίδες εκμετάλλευσης (υψόμετρα 652 και 644μ) και η χαμηλότερη βαθμίδα στείρων (υψόμετρο 580μ)

2η φάση

θα αρχίσει στο τέλος του 10ου έτους*

2         μεσαίες   βαθμίδες     εκμετάλλευσης  

(υψόμετρα 636 και 628μ) και η βαθμίδα των στείρων (υψόμετρο 600μ)

3η φάση

θα αρχίσει στο τέλος του 15ου έτους*

1           χαμηλή     βαθμίδα     εκμετάλλευσης

(υψόμετρο 620) που θα εξελιχθεί σε τελική πλατεία του λατομείου μαζί με την ανώτερη βαθμίδα των στείρων ( ίδιο υψόμετρο)

 

*από την έναρξη της εκμετάλλευσης

 

 

 

Κατά την αποκατάσταση θα επιστρώνονται όλα τα οριζόντια δάπεδα που θα δημιουργηθούν, στις εξοφλημένες βαθμίδες εκμετάλλευσης, στη τελική πλατεία εκμετάλλευσης και στις βαθμίδες

 

των στείρων, με εδαφικό υλικό πάχους 50εκ..Τα πρανή θα επιστρώνονται με εδαφικό υλικό πάχους 30εκ., όπου και στη συνέχεια θα γίνονται οι φυτεύσεις:

 

 • μαύρης πεύκης και προαιρετικά ψευδακακία στα οριζόντια δάπεδα.
 • θάμνοι και ψευδακακία στα πρανή των στείρων.

 

 

 

Έχει υποβληθεί ταυτόχρονα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) για την διάνοιξη - διαπλάτυνση και αποκατάσταση δασικού δρόμου Γ κατηγορίας συνολικού μήκους 1.492,02μ., και πλάτους 5μ, ο οποίος σύμφωνα με την μελέτη, είναι απαραίτητο να διανοιχθεί - διαπλατυνθεί προκειμένου να υπάρχει πρόσβαση στον εν λόγω λατομικό χώρο.

 

Ο εν λόγω δρόμος θα διανοιχθεί κατά μήκος της κάτω δυτικής πλευράς προς τον επαρχιακό δρόμο Δράμας – Κ. Νευροκοπίου. Ακολουθώντας ανατολική κατεύθυνση προς τον ορεινό όγκο και καταλήγει στο όριο του λατομείου. Το υψόμετρο αφετηρίας του θα είναι 460μ ενώ το υψόμετρο του τέλους του θα είναι 600μ και η κλίση του θα κυμαίνεται μέχρι 12%. Τα στείρα υλικά που θα προκύψουν από την διάνοιξη θα τοποθετηθούν στα πρανή του δρόμου, τα οποία στην συνέχει θα αποκατασταθούν με την απόθεση φυτικής γης και φύτευση.

 

 

 

Για το σχέδιο διαχείρισης των στερεών αποβλήτων έχει κατατεθεί σχετική μελέτη.

 

          Γενικά όσον αφορά την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) για την εκμετάλλευση, την διάνοιξη του εν λόγω δασικού δρόμου , και το σχέδιο διαχείρισης των στερεών αποβλήτων η υπηρεσία μας γενικά, συμφωνεί με τη μέθοδο αποκατάστασης που προτείνουν οι μελέτες.

 

Αναφορικά όμως με το   ειδικό καθεστώς προστασίας που υπάρχει για την περιοχή στην οποία βρίσκεται η εν λόγω έκταση, σημειώνουμε τα παρακάτω.

 

       Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η εν λόγω έκταση βρίσκεται εντός των ορίων της προστατευόμενης περιοχής που έχει ενταχθεί το Δίκτυο Φύση 2000 (Natura2000), με κωδικό ΖΕΠ GR1140009 « Όρος Φαλακρό».   .

 

Επίσης μέχρι σήμερα Ειδική περιβαλλοντική Μελέτη για την εν λόγω προστατευόμενη περιοχή με κωδικό ΖΕΠ GR1140009 « Όρος Φαλακρό».   , που είναι ενταγμένη στο δίκτυο Natura 2000, στα όρια της οποίας βρίσκεται η υπό μελέτη έκταση, δεν έχει εγκριθεί, έτσι ώστε να γνωρίζουμε τις συμβατές με το καθεστώς προστασίας δραστηριότητες, οι οποίες δεν θα βλάπτουν την ακεραιότητα και την προστασία της περιοχής.

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η υπηρεσία μας θα εξέφραζε αρνητική άποψη, αλλά επειδή εκκρεμεί η έγκριση της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης, περιοριζόμαστε στο να μην εκφράσουμε την άποψή μας, μέχρις ότου καθοριστούν οι εν λόγω άμεσες δραστηριότητες από την προαναφερόμενη Ε. Π. Μελέτη, της περιοχής ΖΕΠ GR1140009 « Όρος Φαλακρό» και οι σχετικές κανονιστικές διατάξεις.

 

 

 

          Οφείλουμε όμως να τονίσουμε τα παρακάτω σημεία :

 

 

 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 

 • Άμεσα πρέπει να δημιουργηθεί πράσινη ζώνη προστασίας, περιμετρικά του λατομικού χώρου.
 • To ύψος των βαθμίδων της εκμετάλλευσης δεν πρέπει να υπερβαίνει σε καμιά περίπτωση τα 8μέτρα, ενώ το πλάτος τους κατά το στάδιο εξόρυξης πρέπει να είναι τουλάχιστον 12μέτρα, ενώ μετά την εξόρυξη να μην είναι μικρότερο απο 6 μέτρα.
 • Η κλίση του τελικού πρανούς δεν πρέπει να είναι άνω του 60%.
 • Η απόθεση των στείρων πρέπει να γίνει με τέτοιο τρόπο που να μην επηρεαστούν ρέματα που υπάρχουν στην περιοχή.
 • Δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να υπάρξει απόρριψη και διαρροή λαδιών, ορυκτελαίων, πετρελαιοειδών ή άλλων ρυπαντικών ουσιών, στο δάπεδο του λατομείου και στην υπόλοιπη έκταση του. Τα παραπάνω πρέπει να συλλέγονται από τον ενδιαφερόμενο και να δίδονται σε φορείς ή εταιρείες διαχείρισής τους.
 • Σε περίπτωση έγκρισης της Μ.Π.Ε. κρίνεται απαραίτητη η απαγόρευση χρήσης εκρηκτικών κατά την εξόρυξη, δεδομένου του ότι η έκταση βρίσκεται μέσα στα όρια της περιοχής ενταγμένης στο δίκτυο Natura 2000, με κωδικό ΖΕΠ GR1140009 « Όρος Φαλακρό» .
 • Κατά την αποκατάσταση, στο δάπεδο των υπό αποκατάσταση βαθμίδων πρέπει να αποτεθεί η απαραίτητη ποσότητα στείρων και εδαφικό υλικό πάχους τουλάχιστον 0,5m, για να είναι δυνατή η φύτευση της μαύρης πεύκης, της ψευδακακίας και του σπάρτου. Εδαφικό υλικό πάχους 0.5m, πρέπει να αποτεθεί και στον χώρο απόθεσης στείρων για να επακολουθήσει η φύτευσή του.
 • Όσον αφορά τον δρόμο πρόσβασης οφείλουμε να επισημάνουμε ότι η αποκατάσταση των πρανών της οδού, θα πρέπει να γίνει άμεσα μετά το τέλος της κατασκευής της, με την επίστρωση φυτικής γης, αγροστωδών και θάμνων. Επίσης θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε τα στείρα να συγκρατηθούν κοντά στην οδό και να μην αποτεθούν σε μεγάλη έκταση στην πλαγιά, γεγονός που θα καταστήσει πολύ δύσκολη την αποκατάστασή τους.

 

Η αποκατάσταση του λατομείου πρέπει να γίνεται παράλληλα με την εκμετάλλευση, να ξεκινάει αμέσως σε κάθε χώρο που καθίσταται μόνιμος και με τέτοιο τρόπο που η οπτική ρύπανση που θα δημιουργηθεί από το λατομείο να είναι η μικρότερη δυνατή, τόσο κατά την διάρκεια εκμετάλλευσης όσο και μετά από το τέλος της.

 

 

 

 • Το χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης πρέπει να ακολουθηθεί πιστά. Δεν πρέπει όλες οι εργασίες αποκατάστασης να γίνουν μετά το τέλος της εκμετάλλευσης.

 

 

 

       To Περιφερειακό   Συμβούλιο μετά από συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις α ) του άρθρου 283 πρ.2 του Ν. 3852/ 2010 β) του άρθρου 5 παρ.2 του Ν. 1650/86, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 παρ.2 & 3 του N.3010/2002.

 

 

 

                             ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ KATA ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

                    ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ 30 ΥΠΕΡ 19 ΚΑΤΑ

 

 

 

     Γνωμοδοτεί υπέρ της έγκρισης των Περιβαλλοντικών Όρων από την Μ.Π.Ε.α) για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου έκτασης 78.121,88 τμ και για την διάνυξη-διαπλάτυνση της υπάρχουσας δασικής οδού, στην περιοχή του Δ.Δ. Κοκκινογείων (θέση Σφηνάκι) του Δήμου Προσοτσάνης, της Π.Ε. Δράμας β) του σχεδίου διαχείρισης των στείρων υλικών, από την Μητρούσης Στέφανος και ΣΙΑ Ο.Ε

 

 

 

   Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ κ Κεφαλίδου Ανδρονίκη, Παυλίδης Γεώργιος , Καραβάς Κωνσταντίνος, Πέτροβιτς Δημήτριος , Μπαλίκας Ανδρέας , Μιχελής Κωνσταντίνος, Γαλαζούλας Χρήστος, Καβαρατζής Σταύρος , Μπαράν Μπουρχάν, Παπαδόπουλος Κίμων , Μωυσίδης Παναγιώτης , Zησίμου Γεώργιος - Παύλος , Αραμπατζής Αθανάσιος, Τρέλλης Χρήστος,   Ποτόλιας Χρήστος, Χαρίτου Δημήτριος, Μακρής Αθανάσιος, ο Αντιπρόεδρος του Π.Σ κ. Μαρκόπουλος Θεόδωρος , ο Γραμματέας του Π.Σ κ. Ζαγναφέρης Κωνσταντίνος, διότι εκκρεμεί η έγκριση της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης, όπως ειδικότερα αναφέρεται στην εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας .

 

 

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 10 /2012

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης
Κωνσταντίνος Ζαγναφέρης

 

 ΤΑ ΜΕΛΗ

1.Χουσεϊν Ερτζάν   25.Κουκουβέλα Ζουμπουλιά
2.Σαλήμ Σεβγκή  
26.Ματζιάρης Αντώνιος
3.Νικολαίδης Ιωάννης      
27.Τσούλου - Τσαγκαλιδου Συρματένια
4.Ούστογλου Γεώργιος 
28.Σερέφια Σουλτάνα
5.Μουμίν Καάν   29.Παπαδόπουλος Στυλιανός
6.Τελλίδης Ιωάννη 
30.Πατήρας Νικόλαος
7.Βαβίας Σταύρος  
31.Παυλίδης Γεώργιος   
8.Πουρνάρα Μαρίκα
32.Καραβάς Κωνσταντίνος
9.Χριστοδουλίδης Γεώργιος 
33.Πέτροβιτς Δημήτριος
10.Τσαλδαρίδης Αναστάσιος 34.Μπαλίκας Ανδρέας
11.Σαλτούρος Δημήτριος  35.Μιχελής Κωνσταντίνος
12.Χαιτίδης Δημήτριος  
36.Γαλαζούλας Χρήστος 
13.Γερομάρκος Γεώργιος
37.Χατζή Μεμίς Τουρκές (απών)
14.Σιακήρ Αϊχάν 
38.Καβαρατζής Σταύρος
15.Κεφαλίδου Ανδρονίκη  39.Μπαράν Μπουρχάν 
16.Παπαθανάκης Σταύρος (απών)  
40.Πατακάκης Ανάργυρος
17.Ουζούν Ιρφάν   41.Μαρκόπουλος Θεόδωρος
18.Παπακοσμάς Κωνσταντίνος
42.Παπαδόπουλος Κίμων
19.Μαραγκού Γεωργία 43.Μωυσίδης Παναγιώτης     
20.Παπαδόπουλος Χρυσόστομος 
44.Ζησίμου Γεώργιος – Παύλος  
21.Τσολάκ Σουάτ
45.Αραμπατζής Αθανάσιος
22.Γκουγκουσκίδου Μαρία 46.Τρέλλης Χρήστος
23.Κανελάκης Ιωάννης  47.Ποτόλιας Χρήστος
24.Ζιμπίδης Γεώργιος   (απών)
48.Χαρίτου Δημήτριος
  49.Μακρής Αθανάσιος

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΕΛΕΝΗ ΚΑΤΣΙΚΟΥΔΗ

 

Διαβάστηκε 925 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2012 11:02
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Aπόφαση 11η 2012 Aπόφαση 9η »

Αναζήτηση Περιφερειακό Συμβούλιο

Λ. Δημοκρατίας 1
69133 Κομοτηνή
Τηλ: 2531350195 , 2531350172
mail:perifsymv@pamth.gov.gr

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή