2012 Aπόφαση 9η

Κατεβάστε το αρχείο(pdf).

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Του Πρακτικού  1 / 2012 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου
Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης

-------------------------------
Αριθ. Απόφασης 9 / 2012
-------------------------------

  ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) του Μητρούση Στέφανου για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου έκτασης 34.000 τμ, στην περιοχή του Δ.Δ. Κοκκινογίων (θέση Μαύρος Λόγγος) του Δήμου Προσοτσάνης, της Π.Ε. Δράμας.

 

   Στην Κομοτηνή σήμερα 11 Ιανουαρίου 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 17.00 ,   στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης παρουσία του Περιφερειάρχη Αριστείδη Γιαννακίδη , των Αντιπεριφερειαρχών : Ξανθόπουλο Ιωάννη Π.Ε. Δράμας , Νικολάου - Μαυρανεζούλη Γεωργία Π.Ε. Έβρου, Γρανά Αρχέλαο Π.Ε. Καβάλας, Καραλίδη Φώτιο Π.Ε. Ξάνθης, Δαμιανίδη Παύλο Π.Ε. Ροδόπης , που κλήθηκαν νόμιμα σύμφωνα με το άρθρο 167 παρ. 4 του N. 3852/2010 , συνήλθε σε δημόσια τακτική Συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης   μετά από την Δ.Δ ΟΙΚ. 29 / 3 - 1 – 2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του που επιδόθηκε σε κάθε Περιφερειακό Σύμβουλο , σύμφωνα με το άρθρο 167 παρ. 2 του Ν. 3852 /2010 .

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος , Πρόεδρος
2. Μαρκόπουλος Θεόδωρος , Αντιπρόεδρος
3. Ζαγναφέρης Κωνσταντίνος , Γραμματέας

ΤΑ  ΜΕΛΗ

1. Χουσεϊν Ερτζά 24. Κουκουβέλα Ζουμπουλιά
2. Σαλήμ Σεβγκή 25. Ματζιάρης Αντώνιος
3. Νικολαίδης Ιωάννης 26. Τσούλου -Τσαγκαλίδου Συρματένια
4. Ούστογλου Γεώργιος 27. Σερεφια Σουλτάνα
5. Μουμίν Καάν   28. Παπαδόπουλος Στυλιανός
6. Τελλίδης Ιωάννης 29. Πατήρας Νικόλαος
7. Βαβίας Σταύρος 30. Παυλίδης Γεώργιος
8. Πουρνάρα Μαρίκα 31. Καραβάς Κωνσταντίνος
9. Χριστοδουλίδης Γεώργιος 32. Πέτροβιτς Δημήτριος
10. Τσαλδαρίδης Αναστάσιος 33. Μπαλίκας Ανδρέας
11. Σαλτούρος Δημήτριος 34. Γαλαζούλας Χρήστος
12. Χαϊτίδης Δημήτριος 35. Καβαρατζής Σταύρος
13. Γερομάρκος Γεώργιος 36. Μπαράν Μπουρχάν  
14. Σιακήρ Αϊχάν 37. Πατακάκης Ανάργυρος
15. Κεφαλίδου Ανδρονίκη 38. Mαρκόπουλος Θεόδωρος
16. Oυζούν Ιρφάν 39. Παπαδόπουλος Κίμων
17. Παπακοσμάς Κωνσταντίνος 40. Μωυσίδης Παναγιώτης
18. Μαραγκού Γεωργία 41. Ζησίμου Γεώργιος Παύλος
19. Παπαδόπουλος Χρυσόστομος 42. Αραμπατζής Αθανάσιος
20. Τσολάκ Σουάτ 43. Τρέλλης Χρήστος
21. Γκουγκουσκίδου Μαρία 44. Ποτόλιας Χρήστος
22. Κανελάκης Ιωάννης 45. Χαρίτου Δημήτριος
23. Ζιμπίδης Γεώργιος  46. Μακρής Αθανάσιος    

 

 ΑΠΟΝΤΕΣ:

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Παπαθανάκης Σταύρος
2. Χατζή Μεμίς Τουρκές  

 

 

Χρέη υπηρεσιακής γραμματέως άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης κα Κατσικούδη Ελένη .

   Αφού διαπιστώθηκε απαρτία διότι σε σύνολο 51 μελών ήταν παρόντα τα 49 μέλη άρχισε η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Εισηγούμενος το ένατο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Τελλίδης Ιωάννης , έθεσε υπόψη των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης το αριθμ. Πρωτ: 1684/7-12-2011 έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Π.Ε Δράμας με   το οποίο διαβιβάστηκαν οι παρακάτω παρατηρήσεις του θέματος :

   Η λατομική έκταση βρίσκεται στην περιοχή του Δ.Δ. Κοκκινογίων, του Δήμου Προσοτσάνης του νομού Δράμας, (θέση Μαύρος Λόγγος), σε απόσταση 5000μ βορειοανατολικά του Δ. Δ. Κοκκινογίων.

Η εν λόγω έκταση βρίσκεται σε υψόμετρο περίπου 610-680 μέτρων, έχει κλίση κατά μέσο όρο 20% και βλάστηση που αποτελείται κυρίως από πουρνάρι, γαύρο, μικρό ποσοστό φραύξου, άρκευθο, οστρυά, μηλιάρι, και οξυά.

Η μέθοδος της εκμετάλλευσης που θα χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με την μελέτη, θα είναι αυτή των ανοικτών διαδοχικών βαθμίδων, η δε διάταξη των μετώπων θα είναι σχεδόν παράλληλη προς τις ισοϋψείς καμπύλες. Η εκμετάλλευση θα ξεκινήσει από τις υψηλότερες βαθμίδες προς τις χαμηλότερες. Οι βαθμίδες που θα δημιουργηθούν είναι 3 .

 

Βαθμίδα

Υψόμετρο (μ)

Βαθμίδα 1

676

Βαθμίδα 2

668

Βαθμίδα 3

660

 

Η πλατεία θα δημιουργηθεί σε υψόμετρο των 660 μέτρων.

     Τα παραγόμενα στείρα θα εναποτίθενται σχηματίζοντας αναβαθμούς προσαρμοσμένα στο φυσικό ανάγλυφο, στα ανατολικά κατώτερα υψομετρικά τμήματα του λατομικού χώρου κάτω από το υψόμετρο των 660μ έως 640μ, όπως φαίνεται στα σχετικά σχεδιαγράμματα.

Έτσι στο τέλος θα έχουν δημιουργηθεί 3 βαθμίδες εκμετάλλευσης, η πλατεία στο υψόμετρο των 660μ και οι βαθμίδες απόθεσης των στείρων στο ανατολικό τμήμα του λατομείου.

Η προσπέλαση από το κύριο δίκτυο στον λατομικό χώρο, θα γίνεται μέσω ενός ήδη υπάρχοντος λατομικού δρόμου με καλή βατότητα, που διέρχεται νοτιοανατολικά του λατομείου.  

Ο χρόνος εκμετάλλευσης του λατομείου, εκτιμάται ότι θα είναι περίπου 15 χρόνια.

Η αποκατάσταση θα γίνει σε 4 φάσεις, όπως φαίνεται στο σχετικό διάγραμμα που υπάρχει στη μελέτη. Οι φάσεις αυτές περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα.

 

Φάση

Χρονικό διάστημα

Τμήμα που θα αποκατασταθεί

1η φάση

θα αρχίσει στο τέλος του 5ου έτους*

1η υψηλότερη βαθμίδα εκμετάλλευσης (υψόμετρο 676μ).

2η φάση

θα αρχίσει στο τέλος του 10ου έτους*

2η         μεσαία   βαθμίδα     εκμετάλλευσης  

(υψόμετρο 668μ) και η χαμηλότερη βαθμίδα της απόθεσης των   στείρων (υψόμετρο 640μ)

3η φάση

θα αρχίσει στο τέλος του 15ου έτους*

3η  χαμηλότερη     βαθμίδα     εκμετάλλευσης

(υψόμετρο 660μ) η τελική πλατεία και η πλατεία   των στείρων (υψόμετρο 660μ)

*από την έγκριση περιβαλλοντικών όρων

 

Κατά την αποκατάσταση θα επιστρώνονται όλα τα οριζόντια δάπεδα που θα δημιουργηθούν, στις εξοφλημένες βαθμίδες εκμετάλλευσης, στη τελική πλατεία εκμετάλλευσης και στις βαθμίδες

των στείρων, με εδαφικό υλικό πάχους 50εκ..Τα πρανή θα επιστρώνονται με εδαφικό υλικό πάχους 30εκ., όπου και στη συνέχεια θα γίνονται οι φυτεύσεις:

 • μαύρης πεύκης και ψευδακακία στα οριζόντια δάπεδα για την αναδάσωση
 • σπάρτο και θάμνοι στα πρανή των στείρων για την αναθάμνωση.
 • oκαι σπορά ψυχανθών για την αναχλώαση.

 

Όσον αφορά τις αρμόδιες υπηρεσίες, δεν έχουν καταθέσει αρνητική γνωμοδότηση για την εκμετάλλευση στην εν λόγω έκταση σύμφωνα με το έγγραφο της Διεύθ. Τεχνικού Ελέγχου Τμήμα Τεχν. Υποστήριξης και Φυσ. Πόρων της Περιφέρειας Ανατ.- Μακεδ- Θράκης που επισυνάπτεται ενώ η ΤΥΔΚ δεν απάντησε.

Η υπηρεσία μας δεν έχει αντίρρηση για τη μέθοδο αποκατάστασης που προτείνει η             μελέτη.

 

Οφείλουμε όμως να τονίσουμε τα παρακάτω σημεία :

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 • Άμεσα πρέπει να δημιουργηθεί πράσινη ζώνη προστασίας, περιμετρικά του λατομικού χώρου.
 • To ύψος των βαθμίδων της εκμετάλλευσης δεν πρέπει να υπερβαίνει σε καμιά περίπτωση τα 8μέτρα, ενώ το πλάτος τους κατά το στάδιο εξόρυξης πρέπει να είναι τουλάχιστον 12μέτρα, ενώ μετά την εξόρυξη να μην είναι μικρότερο απο 6 μέτρα.
 • Για την απόθεση των στείρων, πρέπει να ληφθεί μέριμνα, ούτως ώστε αυτά να συγκρατηθούν εντός του αδειοδοτημένου χώρου.
 • Η κλίση του τελικού πρανούς δεν πρέπει να είναι άνω του 60%.
 • Η απόθεση των στείρων πρέπει να γίνει με τέτοιο τρόπο που να μην επηρεαστούν ρέματα που υπάρχουν στην περιοχή.
 • Δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να υπάρξει απόρριψη και διαρροή λαδιών, ορυκτελαίων, πετρελαιοειδών ή άλλων ρυπαντικών ουσιών, στο δάπεδο του λατομείου και στην υπόλοιπη έκταση του. Τα παραπάνω πρέπει να συλλέγονται από τον ενδιαφερόμενο και να δίδονται σε φορείς ή εταιρείες διαχείρισής τους.
 • Κατά την αποκατάσταση, στο δάπεδο των υπό αποκατάσταση βαθμίδων πρέπει να αποτεθεί η απαραίτητη ποσότητα στείρων και εδαφικό υλικό πάχους τουλάχιστον 0,5m, για να είναι δυνατή η φύτευση της μαύρης πεύκης, της ψευδακακίας και του σπάρτου. Εδαφικό υλικό πάχους 0.5m, πρέπει να αποτεθεί και στον χώρο απόθεσης στείρων για να επακολουθήσει η φύτευσή του.
 • Όσον αφορά τον δρόμο πρόσβασης που ενδεχομένως θα επιστρωθεί, πρέπει να αποκατασταθεί και αυτός.
 • Η αποκατάσταση του λατομείου πρέπει να γίνεται παράλληλα με την εκμετάλλευση, να ξεκινάει αμέσως σε κάθε χώρο που καθίσταται μόνιμος και με τέτοιο τρόπο που η οπτική ρύπανση που θα δημιουργηθεί από το λατομείο να είναι η μικρότερη δυνατή, τόσο κατά την διάρκεια εκμετάλλευσης όσο και μετά από το τέλος της.
 • Το χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης πρέπει να ακολουθηθεί πιστά. Δεν πρέπει όλες οι εργασίες αποκατάστασης να γίνουν μετά το τέλος της εκμετάλλευσης.

                                                                

       To Περιφερειακό   Συμβούλιο μετά από συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις α ) του άρθρου 283 πρ.2 του Ν. 3852/ 2010 β) του άρθρου 5 παρ.2 του Ν. 1650/86, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 παρ.2 & 3 του N.3010/2002.

 

                                      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

                                           ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ 46 ΥΠΕΡ 3 ΚΑΤΑ

 

     Γνωμοδοτεί υπέρ της έγκρισης των Περιβαλλοντικών Όρων από την Μ.Π.Ε., για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου έκτασης 34.000 τμ, στην περιοχή του Δ.Δ. Κοκκινογίων (θέση Μαύρος Λόγγος) του Δήμου Προσοτσάνης, της Π.Ε. Δράμας,όπως ειδικότερα αναφέρεται στην εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας .

 

Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κκ Τρέλλης Χρήστος ,

Ποτόλιας Χρήστος , Μακρής Αθανάσιος, διότι η μελέτη δεν έχει την διάσταση της βιώσιμης λατόμησης, άρα δεν είναι πλήρης η περιβαλλοντική μελέτη

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 9 /2012

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης
Κωνσταντίνος Ζαγναφέρης

 

 ΤΑ ΜΕΛΗ

1.Χουσεϊν Ερτζάν   25.Κουκουβέλα Ζουμπουλιά
2.Σαλήμ Σεβγκή  
26.Ματζιάρης Αντώνιος
3.Νικολαίδης Ιωάννης      
27.Τσούλου - Τσαγκαλιδου Συρματένια
4.Ούστογλου Γεώργιος 
28.Σερέφια Σουλτάνα
5.Μουμίν Καάν   29.Παπαδόπουλος Στυλιανός
6.Τελλίδης Ιωάννη 
30.Πατήρας Νικόλαος
7.Βαβίας Σταύρος  
31.Παυλίδης Γεώργιος   
8.Πουρνάρα Μαρίκα
32.Καραβάς Κωνσταντίνος
9.Χριστοδουλίδης Γεώργιος 
33.Πέτροβιτς Δημήτριος
10.Τσαλδαρίδης Αναστάσιος 34.Μπαλίκας Ανδρέας
11.Σαλτούρος Δημήτριος  35.Μιχελής Κωνσταντίνος
12.Χαιτίδης Δημήτριος  
36.Γαλαζούλας Χρήστος 
13.Γερομάρκος Γεώργιος
37.Χατζή Μεμίς Τουρκές (απών)
14.Σιακήρ Αϊχάν 
38.Καβαρατζής Σταύρος
15.Κεφαλίδου Ανδρονίκη  39.Μπαράν Μπουρχάν 
16.Παπαθανάκης Σταύρος (απών)  
40.Πατακάκης Ανάργυρος
17.Ουζούν Ιρφάν   41.Μαρκόπουλος Θεόδωρος
18.Παπακοσμάς Κωνσταντίνος
42.Παπαδόπουλος Κίμων
19.Μαραγκού Γεωργία 43.Μωυσίδης Παναγιώτης     
20.Παπαδόπουλος Χρυσόστομος 
44.Ζησίμου Γεώργιος – Παύλος  
21.Τσολάκ Σουάτ
45.Αραμπατζής Αθανάσιος
22.Γκουγκουσκίδου Μαρία 46.Τρέλλης Χρήστος
23.Κανελάκης Ιωάννης  47.Ποτόλιας Χρήστος
24.Ζιμπίδης Γεώργιος   (απών)
48.Χαρίτου Δημήτριος
  49.Μακρής Αθανάσιος

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΕΛΕΝΗ ΚΑΤΣΙΚΟΥΔΗ

 

Διαβάστηκε 845 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2012 10:59
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Aπόφαση 10η 2012 Aπόφαση 8η »

Αναζήτηση Περιφερειακό Συμβούλιο

Λ. Δημοκρατίας 1
69133 Κομοτηνή
Τηλ: 2531350195 , 2531350172
mail:perifsymv@pamth.gov.gr

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή