2012 Aπόφαση 11η

Κατεβάστε το αρχείο(pdf).

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Του Πρακτικού  1 / 2012 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου
Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης

-------------------------------
Αριθ. Απόφασης 11 / 2012
-------------------------------

  ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε), του έργου: «Εγκατάσταση Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με την χρήση Φωτοβολταϊκών διατάξεων με εγκατεστημένη ισχύ 0,8281MW, ιδιοκτησίας της ¨ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε. & ΣΙΑ PV1 Ε.Ε.», στην θέση Κασικτσή - Τσιφλίκη του Δήμου Κομοτηνής, Π.Ε Ροδόπης.

 

      Στην Κομοτηνή σήμερα 11 Ιανουαρίου 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 17.00 ,   στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης παρουσία του Περιφερειάρχη Αριστείδη Γιαννακίδη , των Αντιπεριφερειαρχών : Ξανθόπουλο Ιωάννη Π.Ε. Δράμας , Νικολάου - Μαυρανεζούλη Γεωργία Π.Ε. Έβρου, Γρανά Αρχέλαο Π.Ε. Καβάλας, Καραλίδη Φώτιο Π.Ε. Ξάνθης, Δαμιανίδη Παύλο Π.Ε. Ροδόπης , που κλήθηκαν νόμιμα σύμφωνα με το άρθρο 167 παρ. 4 του N. 3852/2010 , συνήλθε σε δημόσια τακτική Συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης   μετά από την Δ.Δ ΟΙΚ. 29 / 3 - 1 – 2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του που επιδόθηκε σε κάθε Περιφερειακό Σύμβουλο , σύμφωνα με το άρθρο 167 παρ. 2 του Ν. 3852 /2010 .

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος , Πρόεδρος
2. Μαρκόπουλος Θεόδωρος , Αντιπρόεδρος
3. Ζαγναφέρης Κωνσταντίνος , Γραμματέας

ΤΑ  ΜΕΛΗ

1. Χουσεϊν Ερτζά 24. Κουκουβέλα Ζουμπουλιά
2. Σαλήμ Σεβγκή 25. Ματζιάρης Αντώνιος
3. Νικολαίδης Ιωάννης 26. Τσούλου -Τσαγκαλίδου Συρματένια
4. Ούστογλου Γεώργιος 27. Σερεφια Σουλτάνα
5. Μουμίν Καάν   28. Παπαδόπουλος Στυλιανός
6. Τελλίδης Ιωάννης 29. Πατήρας Νικόλαος
7. Βαβίας Σταύρος 30. Παυλίδης Γεώργιος
8. Πουρνάρα Μαρίκα 31. Καραβάς Κωνσταντίνος
9. Χριστοδουλίδης Γεώργιος 32. Πέτροβιτς Δημήτριος
10. Τσαλδαρίδης Αναστάσιος 33. Μπαλίκας Ανδρέας
11. Σαλτούρος Δημήτριος 34. Γαλαζούλας Χρήστος
12. Χαϊτίδης Δημήτριος 35. Καβαρατζής Σταύρος
13. Γερομάρκος Γεώργιος 36. Μπαράν Μπουρχάν  
14. Σιακήρ Αϊχάν 37. Πατακάκης Ανάργυρος
15. Κεφαλίδου Ανδρονίκη 38. Mαρκόπουλος Θεόδωρος
16. Oυζούν Ιρφάν 39. Παπαδόπουλος Κίμων
17. Παπακοσμάς Κωνσταντίνος 40. Μωυσίδης Παναγιώτης
18. Μαραγκού Γεωργία 41. Ζησίμου Γεώργιος Παύλος
19. Παπαδόπουλος Χρυσόστομος 42. Αραμπατζής Αθανάσιος
20. Τσολάκ Σουάτ 43. Τρέλλης Χρήστος
21. Γκουγκουσκίδου Μαρία 44. Ποτόλιας Χρήστος
22. Κανελάκης Ιωάννης 45. Χαρίτου Δημήτριος
23. Ζιμπίδης Γεώργιος  46. Μακρής Αθανάσιος    

 

 ΑΠΟΝΤΕΣ:

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Παπαθανάκης Σταύρος
2. Χατζή Μεμίς Τουρκές  

 
  

   Χρέη υπηρεσιακής γραμματέως άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης κα Κατσικούδη Ελένη .

   Αφού διαπιστώθηκε απαρτία διότι σε σύνολο 51 μελών ήταν παρόντα τα 49 μέλη άρχισε η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Εισηγούμενος το ενδέκατο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο υπάλληλος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Κιοσσές Αθανάσιος, έθεσε υπόψη των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης το αρ. πρωτ: 2528/15-12-2011 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της ΠΑΜΘ το οποίο αναφέρει τα εξής :

   Αντικείμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων είναι η εγκατάσταση και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ονομαστικής ισχύος 0,8281 MW, της ¨ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε. & ΣΙΑ PV1 Ε.Ε.¨, σε αγροτεμάχιο συνολικού εμβαδού Ε=24344,00 m2 στην θέση Κασικτσή - Τσιφλίκη του Δήμου Κομοτηνής Π.Ε. Ροδόπης.

Το αγροτεμάχιο όπου προβλέπεται να γίνει η εγκατάσταση του έργου βρίσκεται εντός της περιοχής του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου ‘Natura 2000’ με κωδικούς GR 1130009 και GR 1130010, στην Π.Ε. Ροδόπης και εντός της Β3 – 14 Ζώνης του Εθνικού Πάρκου ΑΜ-Θ.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 44549/2008 (ΦΕΚ 497Δ/17-10-2008) «Χαρακτηρισμός των υγροβιοτόπων Δέλτα Νέστου, Λίμνης Βιστωνίδας με λιμνοθάλασσα και λιμναία χαρακτηριστικά, Λίμνης Ισμαρίδας και της ευρύτερης περιοχής τους ως Εθνικό Πάρκο με Περιφερειακή Ζώνη» επιτρέπονται στην περιοχή οι εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με την χρήση Ανανεώσιμων Πηγών ενέργειας και η περιβαλλοντική αδειοδότηση εκδίδεται κατά τα άρθρα 6 και 7 της ΚΥΑ 104247/ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 663Β/26-05-2006) «Διαδικασία Π.Π.Ε.Α. και Ε.Π.Ο. έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας».

 

Κατασκευαστικά στοιχεία του έργου

Το Φ/Β σύστημα αποτελείται από τις παρακάτω συσκευές:

 • 4732 Φ/Β πλαίσια πολυκρυσταλλικού πυριτίου ονομαστικής ισχύος 175 Wp η μία.
 • 23 αυτόνομες βάσεις στήριξης αυτόματης περιστροφής μονού άξονα (trackers – dual axis).
 • 1 διασυνδεόμενο αντιστροφέα (inverters).
 • Πίνακες με τους κατάλληλους ασφαλειοδείκτες για όλα τα DC και AC ρεύματα.
 • Καλωδίωση με καλώδιο σειράς 20/5 και προσαρμογείς MC- T3/MC-T4/5.
 • Σύστημα ελέγχου θύρα 485PB-SMC-NR και DATA logger- Sunny logger- Sunny WEB BOX της SMA για έλεγχο του συστήματος και παρακολούθηση των δεδομένων μέσω internet, σε τοπικό PC και σε απομακρυσμένο κεντρικό σημείο.
 • Ισόγειος οικίσκος ελέγχου απαραίτητος για την στέγαση των ηλεκτρολογικών πινάκων και των συστημάτων ελέγχου.

Η σύνδεση του Φ/Β πάρκου με το ήδη υφιστάμενο δίκτυο της ΔΕΗ στην περιοχή θα επιτευχθεί μέσω μετασχηματιστή στη γραμμή Μ.Τ. της ΔΕΗ. Συγκεκριμένα η ενσωμάτωση του Φ/Β πάρκου θα γίνει στη γραμμή Μ.Τ. της ΔΕΗ που διέρχεται από την βόρεια πλευρά του οικοπέδου σε απόσταση 1100m περίπου. Ο οριστικός τρόπος διασύνδεσης και τα ακριβή τεχνικά χαρακτηριστικά των διατάξεων προστασίας θα καθοριστούν σε συνεργασία με τη ΔΕΗ και το ΔΕΣΜΗΕ, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραμέτρους για την προστασία, την ασφαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων και την ευστάθεια του δικτύου.

 

 

Μετά από τα παραπάνω εισηγούμαστε την έγκριση περιβαλλοντικών όρων με τους εξής ακόμη όρους:

 • Από τις δαπάνες για την κατασκευή και λειτουργία του έργου, να εξασφαλίζονται κατά προτεραιότητα αυτές που αφορούν τα έργα προστασίας του περιβάλλοντος.
 • Να απαγορευθεί το μπάζωμα οποιουδήποτε ποταμού, χειμάρρου ή μισγάγγειας από πλεονάζων εδαφικό υλικό.
 • Η διαχείριση τυχόν επικίνδυνων αποβλήτων να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 13588/725/28-03-2006 (ΦΕΚ 383Β/28-03-2006). Τα επικίνδυνα απόβλητα να παραδίδονται σε αδειοδοτημένες εταιρείες και να τηρούνται τα σχετικά παραστατικά.
 • Στο χώρο του εργοταξίου να υπάρχουν στεγνά απορροφητικά υλικά (άμμος, πριονίδια) για την αντιμετώπιση διαρροής πετρελαιοειδών (καυσίμων ή λιπαντικών από τυχαία γεγονότα). Απαγορεύεται η καύση τους καθώς και άλλων υλικών όπως λάστιχα κ.α.
 • Για οποιαδήποτε διάταξη υπάρχει περίπτωση να παρουσιάσει διαρροή θα πρέπει να προβλέπεται κατάλληλη στεγανή δεξαμενή που να συγκεντρώνει τα τυχόν διαρρέοντα υγρά.
 • Η σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΗ να γίνει υπογείως.
 • Σημειώνεται ότι ο Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Νέστου Βιστωνίδας - Ισμαρίδας έχει γνωμοδοτήσει αρνητικά επί του έργου.  

 

       To Περιφερειακό   Συμβούλιο μετά από συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις α ) του άρθρου 283 πρ.2 του Ν. 3852/ 2010 β) του άρθρου 5 παρ.2 του Ν. 1650/86, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 παρ.2 & 3 του N.3010/2002.

 

                                       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

                                          ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ 45 ΥΠΕΡ 4 ΚΑΤΑ

 

     Γνωμοδοτεί υπέρ της έγκρισης των Περιβαλλοντικών Όρων από την Μ.Π.Ε, του έργου: «Εγκατάσταση Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με την χρήση Φωτοβολταϊκών διατάξεων με εγκατεστημένη ισχύ 0,8281MW, στην θέση Κασικτσή - Τσιφλίκη του Δήμου Κομοτηνής, της Π.Ε Ροδόπης, της εταιρείας ¨ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε. & ΣΙΑ PV1 Ε.Ε.», όπως ειδικότερα αναφέρεται στην εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας .

 

Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κκ Τρέλλης Χρήστος ,

Ποτόλιας Χρήστος , Χαρίτου Δημήτριος , Μακρής Αθανάσιος, για τους λόγους που ανέφεραν και καταχωρήθηκαν στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά.

 

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 11 /2012

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης
Κωνσταντίνος Ζαγναφέρης

 

 ΤΑ ΜΕΛΗ

1.Χουσεϊν Ερτζάν   25.Κουκουβέλα Ζουμπουλιά
2.Σαλήμ Σεβγκή  
26.Ματζιάρης Αντώνιος
3.Νικολαίδης Ιωάννης      
27.Τσούλου - Τσαγκαλιδου Συρματένια
4.Ούστογλου Γεώργιος 
28.Σερέφια Σουλτάνα
5.Μουμίν Καάν   29.Παπαδόπουλος Στυλιανός
6.Τελλίδης Ιωάννη 
30.Πατήρας Νικόλαος
7.Βαβίας Σταύρος  
31.Παυλίδης Γεώργιος   
8.Πουρνάρα Μαρίκα
32.Καραβάς Κωνσταντίνος
9.Χριστοδουλίδης Γεώργιος 
33.Πέτροβιτς Δημήτριος
10.Τσαλδαρίδης Αναστάσιος 34.Μπαλίκας Ανδρέας
11.Σαλτούρος Δημήτριος  35.Μιχελής Κωνσταντίνος
12.Χαιτίδης Δημήτριος  
36.Γαλαζούλας Χρήστος 
13.Γερομάρκος Γεώργιος
37.Χατζή Μεμίς Τουρκές (απών)
14.Σιακήρ Αϊχάν 
38.Καβαρατζής Σταύρος
15.Κεφαλίδου Ανδρονίκη  39.Μπαράν Μπουρχάν 
16.Παπαθανάκης Σταύρος (απών)  
40.Πατακάκης Ανάργυρος
17.Ουζούν Ιρφάν   41.Μαρκόπουλος Θεόδωρος
18.Παπακοσμάς Κωνσταντίνος
42.Παπαδόπουλος Κίμων
19.Μαραγκού Γεωργία 43.Μωυσίδης Παναγιώτης     
20.Παπαδόπουλος Χρυσόστομος 
44.Ζησίμου Γεώργιος – Παύλος  
21.Τσολάκ Σουάτ
45.Αραμπατζής Αθανάσιος
22.Γκουγκουσκίδου Μαρία 46.Τρέλλης Χρήστος
23.Κανελάκης Ιωάννης  47.Ποτόλιας Χρήστος
24.Ζιμπίδης Γεώργιος   (απών)
48.Χαρίτου Δημήτριος
  49.Μακρής Αθανάσιος

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΕΛΕΝΗ ΚΑΤΣΙΚΟΥΔΗ

 

Διαβάστηκε 862 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2012 11:44
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Aπόφαση 12η 2012 Aπόφαση 10η »

Αναζήτηση Περιφερειακό Συμβούλιο

Λ. Δημοκρατίας 1
69133 Κομοτηνή
Τηλ: 2531350195 , 2531350172
mail:perifsymv@pamth.gov.gr

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή