Περιφερειακό Συμβούλιο

2011 Aπόφαση 196η

Κατεβάστε το αρχείο(pdf).

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Του Πρακτικού 15 / 2011 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου
Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης

-------------------------------
Αριθ. Απόφασης 196 / 2011
-------------------------------

ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Γνωμοδότηση για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Μονάδα επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Μύκης, Δήμου Μύκης, Ν. Ξάνθης».

 

 

 

          Στην Κομοτηνή σήμερα 28 Ιουλίου 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 17.00,   στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, παρουσία του Περιφερειάρχη Αριστείδη Γιαννακίδη, των Αντιπεριφερειαρχών: Ξανθόπουλου Ιωάννη Π.Ε. Δράμας, Νικολάου-Μαυρανεζούλη Γεωργίας Π.Ε. Έβρου, Γρανά Αρχέλαου   Π.Ε. Καβάλας, Καραλίδη Φώτιου Π.Ε. Ξάνθης και Δαμιανίδη Παύλου Π.Ε. Ροδόπης, που κλήθηκαν νόμιμα σύμφωνα με το άρθρο 167 παρ. 4 του N. 3852/2010, συνήλθε σε δημόσια τακτική Συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης μετά από την 2833/18-07- 2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του που επιδόθηκε σε κάθε Περιφερειακό Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρο 167 παρ. 2 του Ν. 3852 /2010 .


ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος , Πρόεδρος
2. Ζαγναφέρης Κωνσταντίνος , Γραμματέας

ΤΑ  ΜΕΛΗ:

1. Χουσεϊν Ερτζάν
2. Σαλήμ Σεβγκή
3. Νικολαίδης Ιωάννης
4. Ούστογλου Γεώργιος
5. Μουμίν Καάν
6. Τελλίδης Ιωάννης
7. Βαβίας Σταύρος
8 Χριστοδουλίδης Γεώργιος
9. Τσαλδαρίδης Αναστάσιος
10.Σαλτούρος Δημήτριος
11. Χαϊτίδης Δημήτριος
12. Γερομάρκος Γεώργιος
13. Σιακήρ Αϊχάν
14. Κεφαλίδου Ανδρονίκη
15. Παπαθανάκης Σταύρος
16. Ουζούν Ιρφάν
17. Παπακοσμάς Κωνσταντίνος
18. Παπαδόπουλος Χρυσόστομος
19. Τσολάκ Σουάτ
20.  Γκουγκουσκίδου Μαρία
21. Κανελάκης Ιωάννης
22. Ζιμπίδης Γεώργιος
23. Ματζιάρης Αντώνιος
24. Τσούλου Τσαγκαλίδου Συρματένια
25. Σερεφια Σουλτάνα
26. Παπαδόπουλος Στυλιανός
27. Πατήρας Νικόλαος
28. Καραβάς Κωνσταντίνος
29. Πέτροβιτς Δημήτριος
30. Μπαλίκας Ανδρέας
31. Μιχελής Κωνσταντίνος
32. Χατζή Μεμίς Τουρκές
33. Καβαρατζής Σταύρος
34. Μπαράν Μπουρχάν
35. Παπαδόπουλος Κίμων
36. Μωυσίδης Παναγιώτης
37. Ζησίμου Γεώργιος Παύλος
38. Τρέλλης Χρήστος
39. Ποτόλιας Χρήστος
40. Χαρίτου Δημήτριος
41. Μακρής Αθανάσιος

ΑΠΟΝΤΕΣ: Μαρκόπουλος Θεόδωρος , Αντιπρόεδρος

ΤΑ ΜΕΛΗ:

Πουρνάρα Μαρίκα, Κεφαλίδου Ανδρονίκη, Κουκουβέλα Ζουμπουλιά, Παυλίδης Γεώργιος, Γαλαζούλας Χρήστος, Πατακάκης Ανάργυρος, Αραμπατζής Αθανάσιος

 

Χρέη υπηρεσιακής γραμματέως άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Δουκένη Καμπάνταη

 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία διότι σε σύνολο 51 μελών ήταν παρόντα τα 43       μέλη άρχισε η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

 

 

 

          Εισηγούμενος το έβδομο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ.Δημήτριος Χαϊτίδης, έθεσε υπόψη των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης το αριθμ.31273/682/11-07-2011 έγγραφο του τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, το οποίο αναφέρει τα εξής:

1.Η ΜΠΕ αναφέρεται στην εγκατάσταση και λειτουργία Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων (ΜΕΛ) του Οικισμού Μύκης, καθώς και στην κατασκευή του κεντρικού αποχετευτικού αγωγού μεταφοράς των λυμάτων από τον οικισμό στην ΜΕΛ.

 

Η δυναμικότητα της μονάδας είναι 1.500 ισοδύναμοι κάτοικοι. Το γήπεδο όπου θα κατασκευαστεί έχει έκταση περίπου 2,5 στρεμμάτων και απέχει 760 μ. από τον οικισμό.

 

Τα επεξεργασμένα λύματα θα διοχετεύονται στον χείμαρρο Μάγδη, που είναι παρακλάδι του ποταμού Κόσυνθου, ο οποίος έχει χαρακτηριστεί ως «ευαίσθητος αποδέκτης» σύμφωνα με την ΚΥΑ 19661/1982/1999 (ΦΕΚ 1811 Β/29-9-1999).

 

Το έργο κατατάσσεται στην πρώτη κατηγορία (Α) υποκατηγορία 2η ομάδα 4η α/α 11 του Παραρτήματος Ι της ΚΥΑ 15393/2332/2002.

 

Για το έργο έχει εκδοθεί η υπ’ αριθμ. 65043/6867/7-12-2010 θετική Γνωμοδότηση επί της Προμελέτης Περιβαλλοντικής Επιπτώσεων (διαδικασία Π.Π.Ε.Α.) της Δ/νσης ΠΕΧΩ Περ. ΑΜ-Θ.

 

2.Ο Κεντρικός Αποχετευτικός Αγωγός περιλαμβάνει:

 

 • Κεντρικό Συλλεκτήριο Αγωγό που λειτουργεί με βαρύτητα, μήκους 295,37 μ.
 • Αντλιοστάσιο Λυμάτων
 • Καταθλιπτικό Αγωγό Μεταφοράς Λυμάτων μήκους 464,20 μ.

 

Η ΜΕΛ θα περιλαμβάνει:

 

 • προεπεξεργασία των λυμάτων με εσχαρισμό, εξάμμωση και απολίπανση
 • δεξαμενή εξισορρόπησης λυμάτων
  • βιολογική επεξεργασία ενεργού ιλύος με απονιτροποίηση σε σύστημα εναλλασσόμενων κύκλων λειτουργίας (SBR)
  • τεταρτοβάθμια επεξεργασία με χλωρίωση, φίλτρα άμμου και απολύμανση με υπεριώδη ακτινοβολία (UV)
 • δεξαμενή συλλογής εξεργασμένων λυμάτων
 • επεξεργασία περίσσειας ιλύος με δεξαμενή πάχυνσης και αφυδάτωση με δισκοειδή κοχλία.

 

Για την προεπεξεργασία, την βιολογική επεξεργασία και την τεταρτοβάθμια επεξεργασία αναπτύσσονται δύο όμοιες γραμμές, που μπορούν να λειτουργούν εκ παραλλήλου ή ανεξάρτητα η μία από την άλλη.

 

3.Ο ποταμός Κόσυνθος έχει χαρακτηριστεί ως αποδέκτης επεξεργασμένων λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων με την Νομαρχιακή Απόφαση ΤΥ 6718/25-11-1986 (ΦΕΚ 859 Β/10-12-1986). Οι όροι και τα όρια με τα οποία θα διατίθενται τα επεξεργασμένα λύματα της υπό μελέτη ΜΕΛ τίθενται στην παραπάνω απόφαση. Επίσης, σε σχέση με τον ολικό φωσφόρο και το ολικό άζωτο ισχύουν τα όρια του Παραρτήματος της ΚΥΑ 19661/1982/1999.

 

Η διάθεση των λυμάτων στον χείμαρρο Μάγδη μπορεί να γίνει μόνο αφού ο φορέας διαχείρισης του έργου λάβει την προβλεπόμενη από το άρθρο 10 της ΚΥΑ 5673/400/97 (ΦΕΚ 192 Β/14-3-97) άδεια διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων. Η Μελέτη Σχεδιασμού και Λειτουργίας που θα υποβληθεί για τη λήψη της παραπάνω άδειας πρέπει να περιλαμβάνει αναλυτικούς υπολογισμούς και να συνάδει με την ΜΠΕ που θα εγκριθεί και την σχετική ΑΕΠΟ.

 

Με δεδομένες τις απαιτήσεις επαναχρησιμοποίησης, την έλλειψη νερού άρδευσης στην περιοχή, το γεγονός ότι κάποια περίοδο του θέρους ο χείμαρρος Μάγδης έχει μηδενική παροχή και παρά την όντως μικρή παροχή των λυμάτων, προτείνεται να εξεταστεί η κατασκευή απλής υποδομής για χρησιμοποίηση των επεξεργασμένων λυμάτων στην άρδευση γειτονικών αγροτεμαχίων.

 

4.Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων πρέπει να γίνεται σύμφωνα με την ΚΥΑ ΗΠ 50910/2727/2003. Πρέπει να προσδιοριστεί ο όγκος τους, η περιοδικότητα και ο τρόπος μεταφοράς τους και να προσκομισθεί σχετική βεβαίωση αποδοχής από τον ΣΔΑΝΞ. Αν επιλεγεί να γίνει επαναχρησιμοποίηση της ιλύος από τη βιολογική επεξεργασία, αυτό θα πρέπει να αποσαφηνίζεται στη Μελέτη Σχεδιασμού και Λειτουργίας της ΜΕΛ και να πραγματοποιείται σύμφωνα με τους όρους που τίθενται στην ΚΥΑ 114218/1997 (ΦΕΚ 1016 Β/17-11-1997) και συγκεκριμένα στο κεφάλαιο 9 σημείο 2 του Παραρτήματος Ι αυτής.

 1. 5.Προϋπόθεση για την εκτέλεση του έργου είναι να ολοκληρωθεί η διαδικασία οριοθέτησης του τμήματος του χειμάρρου Μάγδη που συνορεύει με την ΜΕΛ και να εκδοθούν όλες οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία άδειες.
 2. 6.Κατά τα λοιπά η υπηρεσία μας συμφωνεί με τους περιβαλλοντικούς όρους που περιγράφονται στην υποβληθείσα ΜΠΕ.

 

 

 

   Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις α) του άρθρου 283 παρ2 του Ν.3852/2010 β) του άρθρου 5 παρ 2 του Ν.1650/86,όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 παρ.2&3 του Ν.3010/2002

 

                      

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ: 42 ΥΠΕΡ, και 1 ΚΑΤΑ

 

 

 

Γνωμοδοτεί υπέρ της έγκρισης των Περιβαλλοντικών Όρων, από την ΜΠΕ του έργου «Μονάδα επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Μύκης, Δήμου Μύκης, Ν. Ξάνθης», όπως ειδικότερα αναφέρεται στην εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

 

Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισε ο Περιφερειακός Σύμβουλος Μακρής Αθανάσιος

 

 

 

   Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 196 /2011

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης 

 

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

Κωνσταντίνος Ζαγναφέρης

 

 ΤΑ ΜΕΛΗ

1.Χουσεϊν Ερτζάν  

2.Σαλήμ Σεβγκή                                                  

3.Νικολαίδης Ιωάννης                                         

4.Ούστογλου Γεώργιος                                       

5.Μουμίν Καάν                                                   

6.Τελλίδης Ιωάννη                                              

7.Βαβίας Σταύρος                                               

8.Πουρνάρα Μαρίκα                                           

9.Χριστοδουλίδης Γεώργιος                                

10.Τσαλδαρίδης Αναστάσιος                              

11.Σαλτούρος Δημήτριος                                   

12.Χαιτίδης Δημήτριος(απών)                            

13.Γερομάρκος Γεώργιος                                   

14.Σιακήρ Αϊχάν                                                

15.Κεφαλίδου Ανδρονίκη  (απουσα)

16.Παπαθανάκης Σταύρος                                 

17.Ουζούν Ιρφάν                                              

18.Παπακοσμάς Κωνσταντίνος                          

19.Μαραγκού Γεωργία                       

20.Παπαδόπουλος Χρυσόστομος                       

21.Τσολάκ Σουάτ                                               

22.Γκουγκουσκίδου Μαρία                                 

23.Κανελάκης Ιωάννης                                      

24.Ζιμπίδης Γεώργιος                                         

25.Κουκουβέλα Ζουμπουλιά (απουσα)  

26.Ματζιάρης Αντώνιος

27.Τσούλου - Τσαγκαλιδου Συρματένια

 28.Σερέφια Σουλτάνα

29.Παπαδόπουλος Στυλιανός

30.Πατήρας Νικόλαος

31.Παυλίδης Γεώργιος(απών)

32.Καραβάς Κωνσταντίνος

33.Πέτροβιτς Δημήτριος

 34.Μπαλίκας Ανδρέας

35.Μιχελής Κωνσταντίνος

36.Γαλαζούλας Χρήστος(απών)

37.Χατζή Μεμίς Τουρκές

38.Καβαρατζής Σταύρος

39.Μπαράν Μπουρχάν

40.Πατακάκης Ανάργυρος(απών)

41.Μαρκόπουλος Θεόδωρος

42.Παπαδόπουλος Κίμων

43.Μωυσίδης Παναγιώτης

44.Ζησίμου Γεώργιος – Παύλος

45.Αραμπατζής Αθανάσιος

46.Τρέλλης Χρήστος

47.Ποτόλιας Χρήστος

48.Χαρίτου Δημήτριος                                          

49.Μακρής Αθανάσιος

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
κ.α.α.

 

ΔΟΥΚΕΝΗ ΚΑΜΠΑΝΤΑΗ

 

Διαβάστηκε 966 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 07 Νοεμβρίου 2012 08:48
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Aπόφαση 197η 2011 Aπόφαση 195η »

Αναζήτηση Περιφερειακό Συμβούλιο

Λ. Δημοκρατίας 1
69133 Κομοτηνή
Τηλ: 2531350195 , 2531350172
mail:perifsymv@pamth.gov.gr

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή