Περιφερειακό Συμβούλιο

2011 Aπόφαση 195η

Κατεβάστε το αρχείο(pdf).

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Του Πρακτικού 15 / 2011 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου
Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης

-------------------------------
Αριθ. Απόφασης 195 / 2011
-------------------------------

ΠΕΡΙΛΗΨΗ : «Γνωμοδότηση για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Καταθλιπτικός αγωγός ακαθάρτων Δ. Κ. Ν. Βύσσας του Δήμου Ορεστιάδας».

 

 

 

          Στην Κομοτηνή σήμερα 28 Ιουλίου 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 17.00,   στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, παρουσία του Περιφερειάρχη Αριστείδη Γιαννακίδη, των Αντιπεριφερειαρχών: Ξανθόπουλου Ιωάννη Π.Ε. Δράμας, Νικολάου-Μαυρανεζούλη Γεωργίας Π.Ε. Έβρου, Γρανά Αρχέλαου   Π.Ε. Καβάλας, Καραλίδη Φώτιου Π.Ε. Ξάνθης και Δαμιανίδη Παύλου Π.Ε. Ροδόπης, που κλήθηκαν νόμιμα σύμφωνα με το άρθρο 167 παρ. 4 του N. 3852/2010, συνήλθε σε δημόσια τακτική Συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης μετά από την 2833/18-07- 2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του που επιδόθηκε σε κάθε Περιφερειακό Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρο 167 παρ. 2 του Ν. 3852 /2010 .

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος , Πρόεδρος
2. Ζαγναφέρης Κωνσταντίνος , Γραμματέας

ΤΑ  ΜΕΛΗ:

1. Χουσεϊν Ερτζάν
2. Σαλήμ Σεβγκή
3. Νικολαίδης Ιωάννης
4. Ούστογλου Γεώργιος
5. Μουμίν Καάν
6. Τελλίδης Ιωάννης
7. Βαβίας Σταύρος
8 Χριστοδουλίδης Γεώργιος
9. Τσαλδαρίδης Αναστάσιος
10.Σαλτούρος Δημήτριος
11. Χαϊτίδης Δημήτριος
12. Γερομάρκος Γεώργιος
13. Σιακήρ Αϊχάν
14. Κεφαλίδου Ανδρονίκη
15. Παπαθανάκης Σταύρος
16. Ουζούν Ιρφάν
17. Παπακοσμάς Κωνσταντίνος
18. Παπαδόπουλος Χρυσόστομος
19. Τσολάκ Σουάτ
20.  Γκουγκουσκίδου Μαρία
21. Κανελάκης Ιωάννης
22. Ζιμπίδης Γεώργιος
23. Ματζιάρης Αντώνιος
24. Τσούλου Τσαγκαλίδου Συρματένια
25. Σερεφια Σουλτάνα
26. Παπαδόπουλος Στυλιανός
27. Πατήρας Νικόλαος
28. Καραβάς Κωνσταντίνος
29. Πέτροβιτς Δημήτριος
30. Μπαλίκας Ανδρέας
31. Μιχελής Κωνσταντίνος
32. Χατζή Μεμίς Τουρκές
33. Καβαρατζής Σταύρος
34. Μπαράν Μπουρχάν
35. Παπαδόπουλος Κίμων
36. Μωυσίδης Παναγιώτης
37. Ζησίμου Γεώργιος Παύλος
38. Τρέλλης Χρήστος
39. Ποτόλιας Χρήστος
40. Χαρίτου Δημήτριος
41. Μακρής Αθανάσιος

ΑΠΟΝΤΕΣ: Μαρκόπουλος Θεόδωρος , Αντιπρόεδρος

ΤΑ ΜΕΛΗ:

Πουρνάρα Μαρίκα, Κεφαλίδου Ανδρονίκη, Κουκουβέλα Ζουμπουλιά, Παυλίδης Γεώργιος, Γαλαζούλας Χρήστος, Πατακάκης Ανάργυρος, Αραμπατζής Αθανάσιος

 

Χρέη υπηρεσιακής γραμματέως άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Δουκένη Καμπάνταη

    

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία διότι σε σύνολο 51 μελών ήταν παρόντα τα 43       μέλη άρχισε η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
Εισηγούμενη το έκτο θέμα της ημερήσιας διάταξης η Περιφερειακή Σύμβουλος κα.Μαρία Γκουγκουσκίδου, έθεσε υπόψη των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης το αριθμ.Π-610/27-06-2011 έγγραφο του τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, το οποίο αναφέρει τα εξής:

Η περιοχή του έργου βρίσκεται νότια της Ν. Βύσσας σε εκτός σχεδίου περιοχή και σε απόσταση περίπου 1800 μέτρων από τον οικισμό Καβύλης.

 Ο αγωγός θα κατασκευασθεί παραπλεύρως του αγροτικού δρόμου που συνδέει τον οικισμό Ν. Βύσσας με την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων σε μήκος 803 μέτρων.

Πρόκειται για δίδυμο καταθλιπτικό αγωγό ο οποίος μεταφέρει λύματα από το κεντρικό αντλιοστάσιο Α μέχρι τις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων (βιολογικός καθαρισμός). Ο αγωγός θα είναι από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE), διαστάσεων Φ160 και πίεσης 10 atm. Κατά μήκος του αγωγού θα τοποθετηθούν φρεάτια με κατάλληλα εξαεριστικά για να αποφεύγεται η δημιουργία θυλάκων αέρα. Επίσης θα τοποθετηθούν και φρεάτια  με διατάξεις εκκένωσης και καθαρισμού (με βάνα) ώστε να αποφεύγεται η συγκέντρωση ξένων υλών (λάσπη κλπ).                                                                                                                                             
Υγρά απόβλητα δεν θα υπάρχουν. Απαγορεύεται η αλλαγή λαδιών ή η συντήρηση των μηχανών – μηχανημάτων στη θέση του έργου.

Κατά την κατασκευή του έργου, κυρίως τα πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφών ή οποιαδήποτε στερεά–ημίρευστα υπολείμματα μιγμάτων-κονιαμάτων, οικοδομικών εργασιών ή υπολείμματα οικοδομικών υλικών.

Έκλυση αερίων ρύπων (καυσαερίων) από τις μετακινήσεις δομικών μηχανημάτων, φορτηγών  ή οποιωνδήποτε οχημάτων από και προς τον χώρο επέμβασης.

Εκπομπές θορύβου, κατά την φάση της κατασκευής τόσο από τα δομικά μηχανήματα  που συμμετέχουν στις επιμέρους κατασκευαστικές εργασίες, όσο  και από τις εργασίες συντήρησης-αποξήλωσης-συναρμολόγηση, κατασκευής τεχνικών έργων.

Έκλυση σκόνης, από την διαχείριση των υλικών και των χωματουργικών προϊόντων κατά τις εργασίες απόθεσης εκσκαφής, επιχωμάτωσης, φορτοεκφόρτωση  χωμάτων και αδρανών καθώς και των πάσης φύσεων συναφών υλικών  που απαιτούνται για την αποπεράτωση των κατασκευαστικών εργασιών.

Κατά τη φάση κατασκευής από την κίνηση των οχημάτων που συμμετέχουν στις εργασίες και τα ορύγματα.

Σύμφωνα με την εν λόγω μελέτη τα μέτρα που θα ληφθούν προκειμένου να αντιμετωπιστούν  οι παραπάνω αναφερόμενες περιβαλλοντικές   επιπτώσεων  είναι τα εξής:

     Κατά την διάρκεια της κατασκευής όσον αφορά,

-τη συντήρηση των οποιωνδήποτε  μηχανημάτων να γίνεται σε εγκεκριμένα  συνεργεία και όχι στο χώρο του εργοταξίου.

     Κατά τη φάση λειτουργίας δεν θα υπάρχουν υγρά απόβλητα.

     Κατά την φάση της κατασκευής:

Τα προϊόντα  εκσκαφής που θα προκύψουν να επαναχρησιμοποιηθούν ως υλικά επιχωμάτωσης για το ίδιο το έργο. Η απόθεση τυχόν πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών  να γίνεται κατόπιν εγκρίσεων των θέσεων τελικής διάθεσης και πάντως  σε θέσεις χωρίς δασική κάλυψη και με τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη επιφανειακή ροή υδάτων ώστε   η απόθεσή τους να μην αλλοιώνει την φυσιογνωμία της περιοχής και οπωσδήποτε όχι  σε χείμαρρους ή  σε κοίτες ρεμάτων.

Μετά το πέρας  των εργασιών κατασκευής θα έχουν  απομακρυνθεί  όλα τα άχρηστα υλικά  σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο καθώς και  ο μηχανολογικός εξοπλισμός, καθιστώντας την περιοχή πλήρως αποκατεστημένη.

Τα αστικής φύσεως να συγκεντρώνονται σε μεταλλικούς κάδους και να απομακρύνονται από τα   απορριμματοφόρα του Δήμου. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψή ή διάθεσή τους οπουδήποτε.

Απαγορεύεται επίσης η καύση στερεών αποβλήτων τόσο σε υπαίθριους όσο και σε στεγασμένους χώρους(ανοιχτές εστίες καύσης)σύμφωνα με την ΚΥΑ 11535/93(ΦΕΚ 328Β/6-05-93).

Τα μηχανήματα και τα οχήματα  που θα χρησιμοποιηθούν κατά τις διάφορες  φάσεις της κατασκευής  πρέπει να είναι καλώς συντηρημένα έτσι ώστε οι εκπομπές καυσαερίων κατά την κίνησή τους να είναι κάτω των επιτρεπομένων ορίων και επιπλέον  να διαθέτουν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά σωστής συντήρησης.  

Επισημαίνεται ότι  τόσο τα μηχανήματα του εργοταξίου όσο και τα φορτηγά μεταφοράς υλικών θα πρέπει να διαθέτουν τα κατάλληλα πιστοποιητικά ηχητικής έντασης, τύπου ΕΟΚ. (Σχετική νομοθεσία: Οι 1)Υπ. Απ. 2640/270 ΦΕΚ 689/Β/18-8-78, 2).Υπ. Απ.56206/1613 ΦΕΚ 570/Β/9-9-86, 3)Υπ. Απ. 69001/1921 ΦΕΚ 751/Β/18-7-88 και  4)Υπ. Απ. 765 ΦΕΚ 81/Β/21-2-91).

Για τον περιορισμό της σκόνης στην φάση κατασκευής θα γίνεται συχνή διαβροχή των χώρων  και των σωρών  υλικών  χύδην κατά την εκτέλεση των χωματουργικών εργασιών και σε περίπτωση διατρήσεων θα χρησιμοποιείται  επιπλέον κατάλληλος μηχανολογικός εξοπλισμός συγκράτησης της εκλυόμενης σκόνης.

Επίσης τα φορτηγά διακίνησης πρώτων υλών και προϊόντων εκσκαφής κατά την κίνηση τους θα είναι σκεπασμένα με ειδικό κατάλληλο καλύμματα και θα αποφεύγεται η διέλευση τους από κατοικημένες περιοχές σε ώρες κοινής ησυχίας.

     Σε περίπτωση ύπαρξης οσμών θα αντιμετωπιστεί άμεσα η αιτία.

      Οι εκσκαφές, η τοποθέτηση σωλήνων και οι επιχώσεις θα γίνονται αυθημερόν ώστε να μην υπάρχουν ανοιχτά ορύγματα επί της οδού κατά τις ώρες που δεν υπάρχει επιτόπου προσωπικό καθώς επίσης και τις νυχτερινές ώρες. Κατ΄ εξαίρεση ανοικτά θα παραμένουν μόνο τα σημεία των αναμονών των αγωγών, απ’ όπου θα γίνεται η συνέχιση των εργασιών κατά την επόμενη μέρα.

Για την ασφαλή κίνηση, των οχημάτων-μηχανημάτων  κατά το στάδιο κατασκευής  όσο και των τροχοφόρων και των πεζών κατά την κίνησή τους στη θέση του έργου θα πρέπει να γίνεται περίφραξη των χώρων εργασιών με κορδέλες σήμανσης έντονου χρώματος και να τοποθετούνται προειδοποιητικές πινακίδες και φωτεινοί σηματοδότες

 

Μετά από όλα αυτά :

 

       Η Υπηρεσία μας εισηγείται θετικά για την έγκριση της εν λόγω Μ.Π.Ε., με την προϋπόθεση ότι, θα τηρηθούν όσα αναγράφονται στην παρούσα εισήγηση και στην μελέτη περιβαλλοντικών  επιπτώσεων.

Επισημαίνεται επιπλέον ότι:

α) Απαγορεύεται να κοπούν δέντρα. Αν κατ΄ εξαίρεση απαιτηθεί η κοπή δέντρων, πριν από την έναρξη των εργασιών, θα πρέπει να προηγηθεί η έκδοση των σχετικών αποφάσεων έγκρισης επεμβάσεων από την αρμόδια Διεύθυνση Δασών. Το ίδιο ισχύει και για τις εγκρίσεις από τις αρμόδιες εφορείες Αρχαιοτήτων.

Γενικά για την πραγματοποίηση  και τη λειτουργία του έργου πρέπει να χορηγηθούν αρμοδίως  όλες οι προβλεπόμενες από την   κείμενη  νομοθεσία  άδειες και εγκρίσεις.

β) Πριν την έναρξη των εργασιών επιβάλλεται να υπάρχουν οι σχετικές εγκρίσεις που αφορούν   δανειοθαλάμους ή  να υπάρχουν σχετικές συμβάσεις με  εγκεκριμένα λατομεία ή εγκεκριμένες εταιρείες απ΄ όπου θα γίνεται η προμήθεια των αδρανών υλικών ή των οποιωνδήποτε υλικών που απαιτούνται  για την ολοκλήρωση του έργου.

γ) Τα στερεά υπολείμματα, οικοδομικών υλικών ή μιγμάτων-κονιαμάτων όσα δεν επαναχρησιμοποιούνται  καθώς και τα  πάσης φύσεως στερεά απόβλητα, πλην των αστικών, να συγκεντρώνονται κατά είδος προσωρινά σε στεγανούς χώρους και μετά να προωθούνται σε ειδικές αδειοδοτημένες εταιρείες  συλλογής μεταφοράς και διαχείρισης συναφών στερεών αποβλήτων σύμφωνα με την ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727/22-12-2003(ΦΕΚ 1909 Β΄) περί, «Μέτρα και Όροι για την την Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων» και την ΚΥΑ. Η.Π. 13588/725/28-03-2006(ΦΕΚ 383 Β΄) περί, «Μέτρα Όροι και περιορισμοί για την Διαχείριση Επικινδύνων Αποβλήτων»,  ανάλογα το είδος των αποβλήτων συνάπτοντας ειδικές συμβάσεις με τον  εκτελεστή του έργου.

Απαγορεύεται η απόθεση, αποθήκευση οι σωροί χύδην υλικών, οπουδήποτε  αυθαίρετα, ιδιαίτερα  πλησίον σε ρέματα  ή ποτάμια της περιοχής, ακόμα και η προσωρινή.

δ) Να ληφθούν ιδιαίτερα μέτρα ασφαλείας για την προστασία των υπόγειων δικτύων επικοινωνιών των Ενόπλων Δυνάμεων, σε σημεία που θα υποδειχθούν από την αρμόδια στρατιωτική αρχή.

ε) Τα τυχόν επηρεαζόμενα υφιστάμενα έργα υποδομής να αποκατασταθούν πλήρως με μέριμνα και δαπάνη του φορέα υλοποίησης του έργου.

στ) Να μην θιγούν ιδιοκτησίες από τις εκσκαφές, την αποθήκευση προϊόντων εκσκαφής κλπ.. Εάν αυτό δεν δυνατό να αποκατασταθούν πλήρως με μέριμνα και δαπάνη του φορέα υλοποίησης του έργου.

ζ) Να υπάρχουν και να τηρούνται τα απαιτούμενα και ικανά μέτρα πυρασφάλειας, ασφαλείας  και υγιεινής τόσο για τα μηχανήματα όσο και για τους εργαζόμενους, όπως προβλέπονται από τις οικείες κείμενες διατάξεις, καθώς και σχέδιο ασφάλειας, άμεσης επέμβασης και αποκατάστασης σε περίπτωση πρόκλησης ατυχήματος.

η) Να τηρούνται οι ώρες κοινής ησυχίας.

 

   Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις α) του άρθρου 283 παρ2   του Ν.3852/2010 β) του άρθρου 5 παρ 2 του Ν.1650/86,όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 παρ.2&3 του Ν.3010/2002

                      

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Γνωμοδοτεί υπέρ της έγκρισης των Περιβαλλοντικών Όρων, από την ΜΠΕ του έργου «Καταθλιπτικός αγωγός ακαθάρτων Δ. Κ. Ν. Βύσσας του Δήμου Ορεστιάδας», όπως ειδικότερα αναφέρεται στην εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

 

   Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 195 /2011

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης 

 

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

Κωνσταντίνος Ζαγναφέρης

 

 ΤΑ ΜΕΛΗ

1.Χουσεϊν Ερτζάν  

2.Σαλήμ Σεβγκή                                                  

3.Νικολαίδης Ιωάννης                                         

4.Ούστογλου Γεώργιος                                       

5.Μουμίν Καάν                                                   

6.Τελλίδης Ιωάννη                                              

7.Βαβίας Σταύρος                                               

8.Πουρνάρα Μαρίκα                                           

9.Χριστοδουλίδης Γεώργιος                                

10.Τσαλδαρίδης Αναστάσιος                              

11.Σαλτούρος Δημήτριος                                   

12.Χαιτίδης Δημήτριος(απών)                            

13.Γερομάρκος Γεώργιος                                   

14.Σιακήρ Αϊχάν                                                

15.Κεφαλίδου Ανδρονίκη  (απουσα)

16.Παπαθανάκης Σταύρος                                 

17.Ουζούν Ιρφάν                                              

18.Παπακοσμάς Κωνσταντίνος                          

19.Μαραγκού Γεωργία                       

20.Παπαδόπουλος Χρυσόστομος                       

21.Τσολάκ Σουάτ                                               

22.Γκουγκουσκίδου Μαρία                                 

23.Κανελάκης Ιωάννης                                      

24.Ζιμπίδης Γεώργιος                                         

25.Κουκουβέλα Ζουμπουλιά (απουσα)  

26.Ματζιάρης Αντώνιος

27.Τσούλου - Τσαγκαλιδου Συρματένια

 28.Σερέφια Σουλτάνα

29.Παπαδόπουλος Στυλιανός

30.Πατήρας Νικόλαος

31.Παυλίδης Γεώργιος(απών)

32.Καραβάς Κωνσταντίνος

33.Πέτροβιτς Δημήτριος

 34.Μπαλίκας Ανδρέας

35.Μιχελής Κωνσταντίνος

36.Γαλαζούλας Χρήστος(απών)

37.Χατζή Μεμίς Τουρκές

38.Καβαρατζής Σταύρος

39.Μπαράν Μπουρχάν

40.Πατακάκης Ανάργυρος(απών)

41.Μαρκόπουλος Θεόδωρος

42.Παπαδόπουλος Κίμων

43.Μωυσίδης Παναγιώτης

44.Ζησίμου Γεώργιος – Παύλος

45.Αραμπατζής Αθανάσιος

46.Τρέλλης Χρήστος

47.Ποτόλιας Χρήστος

48.Χαρίτου Δημήτριος                                          

49.Μακρής Αθανάσιος

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
κ.α.α.

 

ΔΟΥΚΕΝΗ ΚΑΜΠΑΝΤΑΗ

 

Διαβάστηκε 820 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 07 Νοεμβρίου 2012 08:49
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Aπόφαση 196η 2011 Aπόφαση 193η »

Αναζήτηση Περιφερειακό Συμβούλιο

Λ. Δημοκρατίας 1
69133 Κομοτηνή
Τηλ: 2531350195 , 2531350172
mail:perifsymv@pamth.gov.gr

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή