Περιφερειακό Συμβούλιο

2011 Aπόφαση 193η

Κατεβάστε το αρχείο(pdf).

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Του Πρακτικού 15 / 2011 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου
Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης

-------------------------------
Αριθ. Απόφασης 193 / 2011
-------------------------------

ΠΕΡΙΛΗΨΗ : «Γνωμοδότηση για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΕΒΡΟΥ – Ο.Ε.Δ.Α – ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ».

 

          Στην Κομοτηνή σήμερα 28 Ιουλίου 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 17.00,   στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, παρουσία του Περιφερειάρχη Αριστείδη Γιαννακίδη, των Αντιπεριφερειαρχών: Ξανθόπουλου Ιωάννη Π.Ε. Δράμας, Νικολάου-Μαυρανεζούλη Γεωργίας Π.Ε. Έβρου, Γρανά Αρχέλαου   Π.Ε. Καβάλας, Καραλίδη Φώτιου Π.Ε. Ξάνθης και Δαμιανίδη Παύλου Π.Ε. Ροδόπης, που κλήθηκαν νόμιμα σύμφωνα με το άρθρο 167 παρ. 4 του N. 3852/2010, συνήλθε σε δημόσια τακτική Συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης μετά από την 2833/18-07- 2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του που επιδόθηκε σε κάθε Περιφερειακό Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρο 167 παρ. 2 του Ν. 3852 /2010 .

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος , Πρόεδρος
2. Ζαγναφέρης Κωνσταντίνος , Γραμματέας

ΤΑ  ΜΕΛΗ:

1. Χουσεϊν Ερτζάν
2. Σαλήμ Σεβγκή
3. Νικολαίδης Ιωάννης
4. Ούστογλου Γεώργιος
5. Μουμίν Καάν
6. Τελλίδης Ιωάννης
7. Βαβίας Σταύρος
8 Χριστοδουλίδης Γεώργιος
9. Τσαλδαρίδης Αναστάσιος
10.Σαλτούρος Δημήτριος
11. Χαϊτίδης Δημήτριος
12. Γερομάρκος Γεώργιος
13. Σιακήρ Αϊχάν
14. Κεφαλίδου Ανδρονίκη
15. Παπαθανάκης Σταύρος
16. Ουζούν Ιρφάν
17. Παπακοσμάς Κωνσταντίνος
18. Παπαδόπουλος Χρυσόστομος
19. Τσολάκ Σουάτ
20.  Γκουγκουσκίδου Μαρία
21. Κανελάκης Ιωάννης
22. Ζιμπίδης Γεώργιος
23. Ματζιάρης Αντώνιος
24. Τσούλου Τσαγκαλίδου Συρματένια
25. Σερεφια Σουλτάνα
26. Παπαδόπουλος Στυλιανός
27. Πατήρας Νικόλαος
28. Καραβάς Κωνσταντίνος
29. Πέτροβιτς Δημήτριος
30. Μπαλίκας Ανδρέας
31. Μιχελής Κωνσταντίνος
32. Χατζή Μεμίς Τουρκές
33. Καβαρατζής Σταύρος
34. Μπαράν Μπουρχάν
35. Παπαδόπουλος Κίμων
36. Μωυσίδης Παναγιώτης
37. Ζησίμου Γεώργιος Παύλος
38. Τρέλλης Χρήστος
39. Ποτόλιας Χρήστος
40. Χαρίτου Δημήτριος
41. Μακρής Αθανάσιος

ΑΠΟΝΤΕΣ: Μαρκόπουλος Θεόδωρος , Αντιπρόεδρος

ΤΑ ΜΕΛΗ:

Πουρνάρα Μαρίκα, Κεφαλίδου Ανδρονίκη, Κουκουβέλα Ζουμπουλιά, Παυλίδης Γεώργιος, Γαλαζούλας Χρήστος, Πατακάκης Ανάργυρος, Αραμπατζής Αθανάσιος

 

Χρέη υπηρεσιακής γραμματέως άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Δουκένη Καμπάνταη

    

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία διότι σε σύνολο 51 μελών ήταν παρόντα τα 43       μέλη άρχισε η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

 

          Εισηγούμενος το τέταρτο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ.Ιωάννης Σισμανίδης, έθεσε υπόψη των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης το από 22-07-2011 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού, το οποίο αναφέρει τα εξής:

Το προτεινόμενο έργο, αφορά την διαχείριση των στερεών αποβλήτων και απορριμμάτων του ανατολικού τομέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, με την κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) και Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) στο Νομό Έβρου, για την εξυπηρέτηση των Νομών Έβρου και Ροδόπης, στην θέση «Χ.Α.Δ.Α» του Δήμου Αλεξ/πολης που βρίσκεται 5 χλμ βόρεια της πόλης Αλεξ/πολης.

Το γήπεδο της Ο.Ε.Δ.Α. στη θέση «ΧΑΔΑ» Δήμου Αλεξ/πολης Νομού Έβρου , έχει συνολική έκταση 550 στρεμμάτων και σε αυτό εντάσσονται οι ακόλουθες εγκαταστάσεις:

 • Στο βόρειο μέρος του οικοπέδου σε έκταση 100 στρεμ. η προβλεπόμενη Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (Μ.Ε.Α.).
 • Στο Νότιο μέρος του οικοπέδου και σε έκταση 71 στρεμ. , η προβλεπόμενη λεκάνη του νέου Χ.Υ.Τ.Υ. .
 • Στο ανατολικό μέρος του οικοπέδου και νότια του ενεργού ΧΑΔΑ Αλεξ/πολης χωροθετείται   η προβλεπόμενη   Εγκατάσταση Επεξεργασίας   Στραγγισμάτων του νέου Χ.Υ.Τ.Υ
 • Οι προβλεπόμενες κτιριακές εγκαταστάσεις διοίκησης και τεχνικής υποστήριξης της νέας Ο.Ε.Δ.Α. χωροθετούνται στο δυτικό τμήμα του οικοπέδου.

α) Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων:

Η Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (Μ.Ε.Α.) του ανατολικού τομέα της ΠΑΜΘ, συνολικής δυναμικότητας 181.200 tn/y μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, περιλαμβάνει την μηχανική διαλογή των απορριμμάτων, την αναερόβια επεξεργασία του οργανικού κλάσματος με παράλληλη παραγωγή ενέργειας και Ενεργειακή Αξιοποίηση του Ελαφρού Κλάσματος (RDF) με Θερμική Επεξεργασία . Συνοπτικά περιλαμβάνει:

 • Μονάδα μηχανικής διαλογής
 • Μονάδα υποδοχής –τεμαχισμού πράσινων αποβλήτων
 • Μονάδα παραγωγής RDF
 • Μονάδα συμπίεσης προϊόντων και παραπροϊόντων
 • Μονάδα αναερόβιας χώνευσης οργανικού κλάσματος
 • Μονάδα ωρίμανσης οργανικού και παραγωγής εδαφοβελτιωτικού (compost)
 • Μονάδα ραφιναρίσματος του compost
 • Συγκρότημα παραγωγής ενέργειας

 

 

β) Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων:

Για την εξυπηρέτηση των αναγκών του συνολικού έργου, θα πρέπει εντός της διατιθέμενης οικοπεδικής έκτασης να κατασκευαστεί Χώρος Υγειονομικής Ταφής των Υπολειμμάτων, που θα προκύπτουν από τη λειτουργία της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων . Ο Χ.Υ.Τ.Υ. θα έχει μέση ετήσια δυναμικότητα 54.700 tn/έτος.

Το έργο συνοδεύεται από:

 • Στεγανοποίηση πυθμένα και πρανών λεκάνης ΧΥΤΥ
 • Έργα διαχείρισης στραγγισμάτων
 • Εγκατάσταση επεξεργασίας στραγγισμάτων
 • Έργα διαχείρισης βιοαερίου
 • Έργα διευθέτησης ομβρίων

γ) Έργα υποδομής

Για την ορθότερη και ευρυθμότερη λειτουργία του ΧΥΤΑ/Υ αλλά και της ΟΕΔΑ γενικότερα, είναι αναγκαία η προμήθεια εξοπλισμού καθώς και η κατασκευή ορισμένων άλλων έργων υποδομής, όπως:

-         Περίφραξη και πύλη εισόδου

-         Φυλάκιο εισόδου

-         Κτίριο διοίκησης

-         Έργα προκάλυψης και αισθητικής εικόνας

-         Έργα αντιπυρικής προστασίας

-         Συνεργείο (Πλυντήριο -Λιπαντήριο)

-         Γεφυροπλάστιγγα

-         Χώρος δειγματοληψίας

-         Εγκατάσταση πλύσης τροχών

-         Χώρος αναμονής απορριμματοφόρων

-         Χώροι στάθμευσης οχημάτων

-         Δεξαμενή ύδρευσης - άρδευσης / πυρόσβεσης

-         Δεξαμενή καυσίμων

-         Η/Ζ

-         Προμήθεια κινητού εξοπλισμού

-         Δίκτυο εσωτερικής οδοποιίας

-         Δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτροδότησης

δ) Οδοποιία πρόσβασης:

Η πρόσβαση στο χώρο γίνεται από την επαρχιακή οδό που ενώνει την Αλεξ/πολη με τον Άβαντα και η οποία κινείται παράλληλα με τη σιδηροδρομική γραμμή και στη συνέχεια μέσω αγροτικής οδού. Η αγροτική οδός, για την οποία και θα απαιτηθούν έργα βελτίωσης και ασφαλτόστρωσης, έχει συνολικό μήκος 260μ περίπου.

Επιπτώσεις κατά τη φάση κατασκευής

Οι επιπτώσεις κατά τη φάση κατασκευής συνοψίζονται στα ακόλουθα:

Αέρια απόβλητα Η μόνη αξιόλογη επίπτωση για το περιβάλλον που συνδέεται με τα αέρια απόβλητα είναι η έκλυση σκόνης. Έτσι, για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στο ανθρώπινο δυναμικό της αναδόχου εταιρείας αλλά και των αισθητικών οχλήσεων, συνιστάται η λειτουργία των μηχανημάτων να γίνεται προσεκτικά και να διενεργείται τακτική διαβροχή των περιοχών εκσκαφών και επιχώσεων καθώς και των αποθηκευμένων αδρανών υλικών.

Υγρά απόβλητα (αστικά λύματα, επιφανειακές απορροές, ειδικά απόβλητα, κ.λπ.). Προτείνεται οι εργοταξιακες τουαλέτες να καταλήγουν σε απορροφητικό βόθρο ή να είναι χημικές. Συνιστάται η κατάλληλη διευθέτηση των δανειοθαλάμων (π.χ. με προστατευτικές τάφρους) για την αποφυγή παράσυρσης στερεών σωματιδίων κατά τη διάρκεια βροχοπτώσεων και η ειδική μέριμνα για τα ειδικά απόβλητα (λάδια, καύσιμα, κλπ.)

Στερεά απόβλητα:   Συνιστάται προσεκτική συλλογή των αποβλήτων που προσομοιάζουν με τα οικιακά και διάθεση τους σε εγκεκριμένο χώρο υγειονομικής ταφής.

θόρυβος Για την ελαχιστοποίηση του θορύβου απ' την κυκλοφορία βαρέων οχημάτων που θα μεταφέρουν φορτία, ή άλλων οχημάτων-μηχανημάτων που θα εργάζονται στο χώρο του εργοταξίου (μηχανήματα εκσκαφής, φόρτωσης προϊόντων εκσκαφής κλπ.), συνιστάται σχολαστικά η τήρηση όλων των προβλεπόμενων απ' τη νομοθεσία, περί εργοταξιακού θορύβου.

Επιπτώσεις στη χλωρίδα - πανίδα της περιοχής. Οι επιπτώσεις συνίστανται στην εκχέρσωση της απαιτούμενης έκτασης, δεν κρίνονται σημαντικές συγκρινόμενες με τις υφιστάμενες συνθήκες από την ανεξέλεγκτη διάθεση απορριμμάτων, και θα αρθούν με τη σταδιακή αποκατάσταση του χώρου, κατά την οποία προβλέπεται η φυτοκαλυψη του τελικού ανάγλυφου .

Αισθητικές επιπτώσεις. Οι αισθητικές επιπτώσεις δεν είναι άξιες λόγου.

Επιπτώσεις στο κοινωνικό - οικονομικό περιβάλλον της περιοχής. Λόγω των χαρακτηριστικών της άμεσης περιοχής του έργου, είναι ασήμαντες, ενώ για την ευρύτερη περιοχή είναι θετικές , λόγω απασχόλησης προσωπικού από την περιοχή.

Επιπτώσεις κατά τη φάση λειτουργίας:

Οι επιπτώσεις κατά τη φάση λειτουργίας συνοψίζονται στα ακόλουθα:

Αέρια απόβλητα (παραγόμενα αέρια αποδόμησης απορριμμάτων - βιοαέριο, καπνός, σκόνη, οσμές ). Το βιοαέριο αφορά τη λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Υ. Για το βιοαέριο προτείνεται η εφαρμογή   της   μεθόδου εξαναγκασμένης   άντλησης   με κατακόρυφους αγωγούς, όπου το βιοαέριο θα συλλέγεται και θα οδηγείται προς καύση σε κατάλληλη διάταξη. Κατά τη φάση λειτουργίας της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων, η τοποθέτηση των οσμηρών δραστηριοτήτων σε κλειστούς χώρους και η καλή διαχείριση και καθαριότητα των χώρων αυτών, αποτελούν τα πιο αποτελεσματικά μέσα μείωσης των οσμών στην πηγή παραγωγής τους. Στις κλειστές εγκαταστάσεις ο έλεγχος των οσμών στο χώρο υποδοχής και προσωρινής αποθήκευσης των απορριμμάτων και στους χώρους μηχανικής διαλογής, θα γίνεται με κατάλληλο εξαερισμό και χρήση φίλτρων . Ως συστήματα απόσμησης προτείνονται είτε τα βιόφιλτρα, είτε τα φίλτρα με ίνες ενεργοποιημένης αλουμίνας εμπλουτισμένες με υπερμαγγανικό κάλιο και διτανθρακικό   νάτριο.   Ένα   σύστημα απόσμησης   που   μπορεί   να χρησιμοποιηθεί στη   μονάδα   επεξεργασίας,   αποτελείται   από   φίλτρα   με πληρωτικό υλικό σε μορφή ίνας για την απομάκρυνση ελαφρών ως μέτριων αέριων ρυπαντών . Τέλος ως σύστημα αποκονίωσης προτείνεται η χρήση κυκλώνων ή σακόφιλτρων.

Υγρά απόβλητα (διασταλάζοντα υγρά - στραγγίσματα, αστικά λύματα, υγρά απόβλητα πλύσεων, ειδικά υγρά απόβλητα). Ιδιαίτερα για τα στραγγίσματα προτείνεται η στεγάνωση της λεκάνης του Χ.Υ.Τ.Υ. και η κατασκευή δικτύου συλλογής - μεταφοράς, μέσω του οποίου τα στραγγίσματα θα συλλέγονται και θα   οδηγούνται σε δεξαμενή για επεξεργασία .

Τα   επεξεργασμένα   στραγγίσματα θα χρησιμοποιούνται για την άρδευση των χώρων πρασίνου, εντός του γηπέδου των εγκαταστάσεων. Επίσης υπάρχει πρόβλεψη για τη συλλογή και επεξεργασία των υγρών αποβλήτων που παράγονται τόσο από τις άμεσες (Διαλογή, Αναερόβια Χώνευση, Θερμική Επεξεργασία, Κομποστοποίηση) όσο και από τις έμμεσες (πλύση δαπέδων, καθαρισμός φίλτρων κλπ) πηγές από τη λειτουργία της Μονάδας. Τα ειδικά υγρά απόβλητα (ορυκτέλαια κλπ.) υπόκεινται σε διαχείριση σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

 

Στερεά απόβλητα. Κατά τη φάση λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Υ., το βασικότερο πρόβλημα που ενδέχεται να δημιουργηθεί είναι η διασπορά ελαφρών αντικειμένων από τα απορριμματοφόρα και τον εργοταξιακό χώρο. Συνίσταται λοιπόν η χρήση ειδικών σκεπασμάτων στα απορριμματοφόρα και η τοποθέτησης φορητών δικτυωτών πετασμάτων στο εκάστοτε μέτωπο εργασίας. Τα υπολείμματα από τις διεργασίες διαχωρισμού και από το ραφινάρισμα της ΜΕΑ αποτελούν υλικό που μπορεί να διατεθεί σε ΧΥΤ Υπολειμμάτων και δεν χρειάζονται ιδιαίτερη διαχείριση. Για την επεξεργασία της σκόνης των φίλτρων χρησιμοποιούνται διάφορα συστήματα όπως θερμικά (με υψηλή θερμοκρασία). Ο σκοπός των επεξεργασιών σε υψηλές θερμοκρασίες είναι να λειώνουν τις σκόνες των φίλτρων και να τις μετατρέπουν σε υλικό που βρίσκεται σε υαλώδη κατάσταση, το οποίο μπορεί να διατεθεί για διάφορες χρήσεις ή να διατεθεί ως αδρανές.

Θόρυβος. Η ηχητική όχληση περιορίζεται αποκλειστικά στο μέτωπο εργασίας και επηρεάζει μόνο τους εργαζόμενους στο χώρο. Για την ελαχιστοποίηση της συνιστάται η προμήθεια και χρήση μηχανήματος με ειδική ηχομονωμένη καμπίνα.

Επιπτώσεις στη χλωρίδα - πανίδα της περιοχής. Οι επιπτώσεις στη χλωρίδα και την πανίδα κατά τη λειτουργία του έργου είναι αμελητέες και κατά συνέπεια δεν απαιτείται η λήψη ειδικών μέτρων για την αντιμετώπιση τους.

Επιπτώσεις στη φυσιογνωμία της περιοχής (αισθητική του τοπίου, κοινωνικές - αναπτυξιακές παράμετροι, χρήσεις γης, κ.λπ.). Λόγω των χαρακτηριστικών της θέσης, οι όποιες επιπτώσεις για την εγγύτερη περιοχή είναι ασήμαντες. Οι επιπτώσεις για την ευρύτερη περιοχή είναι θετικές.

 

Μετά από αυτά

Εισηγούμαστε

Την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων όπως περιγράφονται στην ΜΠΕ

 

   Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις α) του άρθρου 283 παρ2   του Ν.3852/2010 β) του άρθρου 5 παρ 2 του Ν.1650/86,όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 παρ.2&3 του Ν.3010/2002

                      

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ: 40 ΥΠΕΡ, και 3 ΚΑΤΑ

 

Γνωμοδοτεί υπέρ της έγκρισης των Περιβαλλοντικών Όρων, από την ΜΠΕ του έργου «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΕΒΡΟΥ – Ο.Ε.Δ.Α – ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ» σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

 

Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ.Ποτόλιας Χρήστος, Χαρίτος Δημήτριος και Μακρής Αθανάσιος.

 

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 193 /2011

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης 

 

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

Κωνσταντίνος Ζαγναφέρης

 

 ΤΑ ΜΕΛΗ

1.Χουσεϊν Ερτζάν  

2.Σαλήμ Σεβγκή                                                  

3.Νικολαίδης Ιωάννης                                         

4.Ούστογλου Γεώργιος                                       

5.Μουμίν Καάν                                                   

6.Τελλίδης Ιωάννη                                              

7.Βαβίας Σταύρος                                               

8.Πουρνάρα Μαρίκα                                           

9.Χριστοδουλίδης Γεώργιος                                

10.Τσαλδαρίδης Αναστάσιος                              

11.Σαλτούρος Δημήτριος                                   

12.Χαιτίδης Δημήτριος(απών)                            

13.Γερομάρκος Γεώργιος                                   

14.Σιακήρ Αϊχάν                                                

15.Κεφαλίδου Ανδρονίκη  (απουσα)

16.Παπαθανάκης Σταύρος                                 

17.Ουζούν Ιρφάν                                              

18.Παπακοσμάς Κωνσταντίνος                          

19.Μαραγκού Γεωργία                       

20.Παπαδόπουλος Χρυσόστομος                       

21.Τσολάκ Σουάτ                                               

22.Γκουγκουσκίδου Μαρία                                 

23.Κανελάκης Ιωάννης                                      

24.Ζιμπίδης Γεώργιος                                         

25.Κουκουβέλα Ζουμπουλιά (απουσα)  

26.Ματζιάρης Αντώνιος

27.Τσούλου - Τσαγκαλιδου Συρματένια

 28.Σερέφια Σουλτάνα

29.Παπαδόπουλος Στυλιανός

30.Πατήρας Νικόλαος

31.Παυλίδης Γεώργιος(απών)

32.Καραβάς Κωνσταντίνος

33.Πέτροβιτς Δημήτριος

 34.Μπαλίκας Ανδρέας

35.Μιχελής Κωνσταντίνος

36.Γαλαζούλας Χρήστος(απών)

37.Χατζή Μεμίς Τουρκές

38.Καβαρατζής Σταύρος

39.Μπαράν Μπουρχάν

40.Πατακάκης Ανάργυρος(απών)

41.Μαρκόπουλος Θεόδωρος

42.Παπαδόπουλος Κίμων

43.Μωυσίδης Παναγιώτης

44.Ζησίμου Γεώργιος – Παύλος

45.Αραμπατζής Αθανάσιος

46.Τρέλλης Χρήστος

47.Ποτόλιας Χρήστος

48.Χαρίτου Δημήτριος                                          

49.Μακρής Αθανάσιος

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
κ.α.α.

 

ΔΟΥΚΕΝΗ ΚΑΜΠΑΝΤΑΗ

Διαβάστηκε 1059 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 07 Νοεμβρίου 2012 08:53
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Aπόφαση 195η 2011 Aπόφαση 192η »

Αναζήτηση Περιφερειακό Συμβούλιο

Λ. Δημοκρατίας 1
69133 Κομοτηνή
Τηλ: 2531350195 , 2531350172
mail:perifsymv@pamth.gov.gr

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή