Περιφερειακό Συμβούλιο

2011 Aπόφαση 197η

Κατεβάστε το αρχείο(pdf).

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Του Πρακτικού 15 / 2011 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου
Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης

-------------------------------
Αριθ. Απόφασης 197 / 2011
-------------------------------

ΠΕΡΙΛΗΨΗ : «Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση του έργου «Ασφαλτόστρωση οδού Ιάμπολη - Πάτερμα» και ορισμός εκπροσώπων για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης και τη σύσταση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του έργου».

 

 

 

          Στην Κομοτηνή σήμερα 28 Ιουλίου 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 17.00,   στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, παρουσία του Περιφερειάρχη Αριστείδη Γιαννακίδη, των Αντιπεριφερειαρχών: Ξανθόπουλου Ιωάννη Π.Ε. Δράμας, Νικολάου-Μαυρανεζούλη Γεωργίας Π.Ε. Έβρου, Γρανά Αρχέλαου   Π.Ε. Καβάλας, Καραλίδη Φώτιου Π.Ε. Ξάνθης και Δαμιανίδη Παύλου Π.Ε. Ροδόπης, που κλήθηκαν νόμιμα σύμφωνα με το άρθρο 167 παρ. 4 του N. 3852/2010, συνήλθε σε δημόσια τακτική Συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης μετά από την 2833/18-07- 2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του που επιδόθηκε σε κάθε Περιφερειακό Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρο 167 παρ. 2 του Ν. 3852 /2010 .


ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος , Πρόεδρος
2. Ζαγναφέρης Κωνσταντίνος , Γραμματέας

ΤΑ  ΜΕΛΗ:

1. Χουσεϊν Ερτζάν
2. Σαλήμ Σεβγκή
3. Νικολαίδης Ιωάννης
4. Ούστογλου Γεώργιος
5. Μουμίν Καάν
6. Τελλίδης Ιωάννης
7. Βαβίας Σταύρος
8 Χριστοδουλίδης Γεώργιος
9. Τσαλδαρίδης Αναστάσιος
10.Σαλτούρος Δημήτριος
11. Χαϊτίδης Δημήτριος
12. Γερομάρκος Γεώργιος
13. Σιακήρ Αϊχάν
14. Κεφαλίδου Ανδρονίκη
15. Παπαθανάκης Σταύρος
16. Ουζούν Ιρφάν
17. Παπακοσμάς Κωνσταντίνος
18. Παπαδόπουλος Χρυσόστομος
19. Τσολάκ Σουάτ
20.  Γκουγκουσκίδου Μαρία
21. Κανελάκης Ιωάννης
22. Ζιμπίδης Γεώργιος
23. Ματζιάρης Αντώνιος
24. Τσούλου Τσαγκαλίδου Συρματένια
25. Σερεφια Σουλτάνα
26. Παπαδόπουλος Στυλιανός
27. Πατήρας Νικόλαος
28. Καραβάς Κωνσταντίνος
29. Πέτροβιτς Δημήτριος
30. Μπαλίκας Ανδρέας
31. Μιχελής Κωνσταντίνος
32. Χατζή Μεμίς Τουρκές
33. Καβαρατζής Σταύρος
34. Μπαράν Μπουρχάν
35. Παπαδόπουλος Κίμων
36. Μωυσίδης Παναγιώτης
37. Ζησίμου Γεώργιος Παύλος
38. Τρέλλης Χρήστος
39. Ποτόλιας Χρήστος
40. Χαρίτου Δημήτριος
41. Μακρής Αθανάσιος

ΑΠΟΝΤΕΣ: Μαρκόπουλος Θεόδωρος , Αντιπρόεδρος

ΤΑ ΜΕΛΗ:

Πουρνάρα Μαρίκα, Κεφαλίδου Ανδρονίκη, Κουκουβέλα Ζουμπουλιά, Παυλίδης Γεώργιος, Γαλαζούλας Χρήστος, Πατακάκης Ανάργυρος, Αραμπατζής Αθανάσιος

 

Χρέη υπηρεσιακής γραμματέως άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Δουκένη Καμπάνταη

 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία διότι σε σύνολο 51 μελών ήταν παρόντα τα 43       μέλη άρχισε η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

 

 

 

          Εισηγούμενος το όγδοο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης κ. Παύλος Δαμιανίδης, έθεσε υπόψη των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης το αριθμ.1047/15-07-2011 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, το οποίο αναφέρει τα εξής:

 

           Σας υποβάλλουμε σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. (Φορέας Υλοποίησης) και του Δήμου Αρριανών (Κύριος του Έργου) για την υλοποίηση του έργου «Ασφαλτόστρωση οδού Ιάμπολη - Πάτερμα» προϋπολογισμού 2.950.000,00 €.

 

Η εν λόγω Προγραμματική Σύμβαση του άρθρου 22 του Ν.3614/2007 συντάσσεται προκειμένου να υποβληθεί η πρόταση ένταξης του έργου στο Ε.Σ.Π.Α από διαχειριστικά επαρκή φορέα (Περιφέρεια Α.Μ.Θ.).

 

Παρακαλούμε όπως :

 

i) Εγκρίνετε το Σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης

 

ii) Εγκρίνετε τη σύναψη της Σύμβασης

 

iii) Ορίσετε εκπρόσωπο με τον αναπληρωτή του για την υπογραφή της    Προγραμματικής σύμβασης

 

iii) Ορίσετε εκπροσώπους με τους αναπληρωτές τους για τη σύσταση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Σύμβασης (δύο εκπροσώπους η Περιφέρεια Α.Μ.Θ. και έναν εκπρόσωπο ο Δήμος Αρριανών).

 

 

 

    Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 163 του N. 3852/2010 .

 

                            

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

 

1. Εγκρίνει την σύναψη και το σχέδιο της Προγραμματική Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και του Δήμου Αρριανών, για την υλοποίηση του έργου «Ασφαλτόστρωση οδού Ιάμπολη - Πάτερμα» προϋπολογισμού 2.950.000,00 €., σύμφωνα με το επισυναπτόμενο σχέδιο που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της απόφασης αυτής .

 

2.Εξουσιοδοτεί την Περιφερειακή Σύμβουλο κα.Σαλήμ Σεβγκή με αναπληρωτή τον Περιφερειακό Σύμβουλο κ.Τσολάκ Σουάτ, για την υπογραφή της ανωτέρω Προγραμματικής Σύμβασης .

 

3. Ορίζει ως εκπροσώπους του Φορέα υλοποίησης στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης τους Περιφερειακούς Συμβούλους

 

 

 

α) κ. Χουσεϊν Ερτζάν με αναπληρωτή τον κ.Σιακήρ Αϊχάν και

 

β) κ.Μουμίν Καάν με αναπληρωτή τον κ. Ιωάννη Νικολαϊδη.

 

 

 

   Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 197 /2011

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης 

 

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

Κωνσταντίνος Ζαγναφέρης

 

 ΤΑ ΜΕΛΗ

1.Χουσεϊν Ερτζάν  

2.Σαλήμ Σεβγκή                                                  

3.Νικολαίδης Ιωάννης                                         

4.Ούστογλου Γεώργιος                                       

5.Μουμίν Καάν                                                   

6.Τελλίδης Ιωάννη                                              

7.Βαβίας Σταύρος                                               

8.Πουρνάρα Μαρίκα                                           

9.Χριστοδουλίδης Γεώργιος                                

10.Τσαλδαρίδης Αναστάσιος                              

11.Σαλτούρος Δημήτριος                                   

12.Χαιτίδης Δημήτριος(απών)                            

13.Γερομάρκος Γεώργιος                                   

14.Σιακήρ Αϊχάν                                                

15.Κεφαλίδου Ανδρονίκη  (απουσα)

16.Παπαθανάκης Σταύρος                                 

17.Ουζούν Ιρφάν                                              

18.Παπακοσμάς Κωνσταντίνος                          

19.Μαραγκού Γεωργία                       

20.Παπαδόπουλος Χρυσόστομος                       

21.Τσολάκ Σουάτ                                               

22.Γκουγκουσκίδου Μαρία                                 

23.Κανελάκης Ιωάννης                                      

24.Ζιμπίδης Γεώργιος                                         

25.Κουκουβέλα Ζουμπουλιά (απουσα)  

26.Ματζιάρης Αντώνιος

27.Τσούλου - Τσαγκαλιδου Συρματένια

 28.Σερέφια Σουλτάνα

29.Παπαδόπουλος Στυλιανός

30.Πατήρας Νικόλαος

31.Παυλίδης Γεώργιος(απών)

32.Καραβάς Κωνσταντίνος

33.Πέτροβιτς Δημήτριος

 34.Μπαλίκας Ανδρέας

35.Μιχελής Κωνσταντίνος

36.Γαλαζούλας Χρήστος(απών)

37.Χατζή Μεμίς Τουρκές

38.Καβαρατζής Σταύρος

39.Μπαράν Μπουρχάν

40.Πατακάκης Ανάργυρος(απών)

41.Μαρκόπουλος Θεόδωρος

42.Παπαδόπουλος Κίμων

43.Μωυσίδης Παναγιώτης

44.Ζησίμου Γεώργιος – Παύλος

45.Αραμπατζής Αθανάσιος

46.Τρέλλης Χρήστος

47.Ποτόλιας Χρήστος

48.Χαρίτου Δημήτριος                                          

49.Μακρής Αθανάσιος

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
κ.α.α.

 

ΔΟΥΚΕΝΗ ΚΑΜΠΑΝΤΑΗ

 

Διαβάστηκε 928 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 07 Νοεμβρίου 2012 08:48
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Aπόφαση 198η 2011 Aπόφαση 196η »

Αναζήτηση Περιφερειακό Συμβούλιο

Λ. Δημοκρατίας 1
69133 Κομοτηνή
Τηλ: 2531350195 , 2531350172
mail:perifsymv@pamth.gov.gr

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή