Περιφερειακό Συμβούλιο

2011 Aπόφαση 194η

Κατεβάστε το αρχείο(pdf).

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Του Πρακτικού 15 / 2011 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου
Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης

-------------------------------
Αριθ. Απόφασης 194 / 2011
-------------------------------

ΠΕΡΙΛΗΨΗ : «Προγραμματισμός έργων Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής των Π.Ε Καβάλας, Ροδόπης και Έβρου»

 

 

 

          Στην Κομοτηνή σήμερα 28 Ιουλίου 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 17.00,   στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, παρουσία του Περιφερειάρχη Αριστείδη Γιαννακίδη, των Αντιπεριφερειαρχών: Ξανθόπουλου Ιωάννη Π.Ε. Δράμας, Νικολάου-Μαυρανεζούλη Γεωργίας Π.Ε. Έβρου, Γρανά Αρχέλαου   Π.Ε. Καβάλας, Καραλίδη Φώτιου Π.Ε. Ξάνθης και Δαμιανίδη Παύλου Π.Ε. Ροδόπης, που κλήθηκαν νόμιμα σύμφωνα με το άρθρο 167 παρ. 4 του N. 3852/2010, συνήλθε σε δημόσια τακτική Συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης μετά από την 2833/18-07- 2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του που επιδόθηκε σε κάθε Περιφερειακό Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρο 167 παρ. 2 του Ν. 3852 /2010 .

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος , Πρόεδρος
2. Ζαγναφέρης Κωνσταντίνος , Γραμματέας

ΤΑ  ΜΕΛΗ:

1. Χουσεϊν Ερτζάν
2. Σαλήμ Σεβγκή
3. Νικολαίδης Ιωάννης
4. Ούστογλου Γεώργιος
5. Μουμίν Καάν
6. Τελλίδης Ιωάννης
7. Βαβίας Σταύρος
8 Χριστοδουλίδης Γεώργιος
9. Τσαλδαρίδης Αναστάσιος
10.Σαλτούρος Δημήτριος
11. Χαϊτίδης Δημήτριος
12. Γερομάρκος Γεώργιος
13. Σιακήρ Αϊχάν
14. Κεφαλίδου Ανδρονίκη
15. Παπαθανάκης Σταύρος
16. Ουζούν Ιρφάν
17. Παπακοσμάς Κωνσταντίνος
18. Παπαδόπουλος Χρυσόστομος
19. Τσολάκ Σουάτ
20.  Γκουγκουσκίδου Μαρία
21. Κανελάκης Ιωάννης
22. Ζιμπίδης Γεώργιος
23. Ματζιάρης Αντώνιος
24. Τσούλου Τσαγκαλίδου Συρματένια
25. Σερεφια Σουλτάνα
26. Παπαδόπουλος Στυλιανός
27. Πατήρας Νικόλαος
28. Καραβάς Κωνσταντίνος
29. Πέτροβιτς Δημήτριος
30. Μπαλίκας Ανδρέας
31. Μιχελής Κωνσταντίνος
32. Χατζή Μεμίς Τουρκές
33. Καβαρατζής Σταύρος
34. Μπαράν Μπουρχάν
35. Παπαδόπουλος Κίμων
36. Μωυσίδης Παναγιώτης
37. Ζησίμου Γεώργιος Παύλος
38. Τρέλλης Χρήστος
39. Ποτόλιας Χρήστος
40. Χαρίτου Δημήτριος
41. Μακρής Αθανάσιος

ΑΠΟΝΤΕΣ: Μαρκόπουλος Θεόδωρος , Αντιπρόεδρος

ΤΑ ΜΕΛΗ:

Πουρνάρα Μαρίκα, Κεφαλίδου Ανδρονίκη, Κουκουβέλα Ζουμπουλιά, Παυλίδης Γεώργιος, Γαλαζούλας Χρήστος, Πατακάκης Ανάργυρος, Αραμπατζής Αθανάσιος

 

Χρέη υπηρεσιακής γραμματέως άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Δουκένη Καμπάνταη

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία διότι σε σύνολο 51 μελών ήταν παρόντα τα 43       μέλη άρχισε η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Εισηγούμενος το πέμπτο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ.Αχιλλέας Σαχπατζίδης έθεσε υπόψη των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης το αριθμ. 03/02/281/14-06-2011 έγγραφο της Δ/νσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, το οποίο αναφέρει   τα εξής :

 

Σας γνωρίζουμε πως σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΑΝ 854/2004( Παραρτ. ΙΙ, Κεφ.ΙΙ Β, σημεία 1γ, 2, 4α, και 7) και της εγκυκλίου 151245/05-04-2011 του Τμήματος Αλιευμάτων και Προϊόντων Αλιείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, είναι υποχρεωτική η πραγματοποίηση εξετάσεων σε δείγματα θαλασσινού ύδατος από περιοχές παραγωγής, μετεγκατάστασης και αλιείας οστρακοειδών για την ανίχνευση παρουσίας τοξικών μικροφυκών. ]

 

 1. Σκοπιμότητα των έργων

 

Οι καθοριστικοί λόγοι για τους οποίους κάθε χρόνο εκτελούνται τα ως άνω αναφερόμενα έργα, είναι η προστασία της Δημόσιας Υγείας και η στήριξη των εξαγωγών των οστρακοειδών, ενός σημαντικότατου παραγωγικού κλάδου του πρωτογενούς τομέα της Περιφέρειας, αφού μόνο η Π.Ε Καβάλας παράγει περί τις 20.000 τόνους, το 70% των οποίων εξάγεται στην Ε.Ε και σε τρίτες χώρες.  

 

 1. Φυσικό Αντικείμενο :

 

 • Η πραγματοποίηση εξετάσεων σε δείγματα θαλασσινού ύδατος για την «Παρακολούθηση τοξικών μικροφυκών στις ζώνες παραγωγής και αλίευσης δίθυρων μαλακίων των Περιφερειακών Ενοτήτων Καβάλας, Έβρου και Ροδόπης»
 • Προστασία της Δημόσιας Υγείας
 • Στήριξη της παραγωγικής διαδικασίας
 • Υποστήριξη των εξαγωγών
 • Τα προγράμματα θα χρηματοδοτηθούν από πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού
 • Π.Ε Καβάλας 13.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α
 • Π.Ε Ροδόπης   8.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α
 • Π.Ε Έβρου       8.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α
 • Π.Ε Καβάλας & Π.Ε Ροδόπης πρέπει να ενταχθούν ως νέα έργα, καθώς δεν υπάρχει καθόλου ταμειακό υπόλοιπο για να χαρακτηριστούν ως συνεχιζόμενα.
 • Π.Ε Έβρου, υπάρχει ταμειακό υπόλοιπο 5042,00 Ευρώ, ποσό που είναι αρκετά μόνο για ένα εξάμηνο. Εντάχθηκε ως συνεχιζόμενο έργο στην υπ’ αριθμ. 90/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, απαιτείται όμως μεγαλύτερο ποσό για ετήσια διάρκεια
 • Σύμφωνα με την Υπηρεσία Εντελλομένων Εξόδων, απαιτείται η υπογραφή Προγραμματικών συμβάσεων(ν. 3463/2006, άρθρο 225).
 • Έναρξη από 01/07/2011 έως 30/06/2012

 

 1. Αναμενόμενα αποτελέσματα και επιθυμητοί στόχοι:

 

 1. Πόροι χρηματοδότησης του έργου

 

 1. Προϋπολογισμός ανά Π.Ε

 

 1. Ένταξη

 

 1. Χρονική διάρκεια των έργων

 

Επισημαίνουμε πως αν τα έργα αυτά δεν προχωρήσουν άμεσα, τότε οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων θα αναγκαστούν να κλείσουν τις αλιευτικές ζώνες και να σταματήσουν κάθε παραγωγική και εξαγωγική διαδικασία. Κατόπιν αυτών παρακαλούμε για τις ενέργειές σας προς έγκριση των προτεινόμενων έργων,   για την άμεση υλοποίηση τους.

 

 

   Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3852/2010

 

                    

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

 

1. Εγκρίνει τον Προγραμματισμό έργων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων Καβάλας, Ροδόπης και Έβρου σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

 

2.Εγκρίνει την σύναψη και το σχέδιο της Προγραμματική Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, η οποία επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της απόφασης αυτής, για την εκπόνηση ερευνητικού προγράμματος με τίτλο: «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΞΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΦΥΚΩΝ ΣΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΔΙΘΥΡΩΝ ΜΑΛΑΚΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ»

 

 

 

3.Εξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ.Αριστείδη Γιαννακίδη για την υπογραφή της ανωτέρω Προγραμματικής Σύμβασης .

 

 

 

   Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 194 /2011

  

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης 

 

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

Κωνσταντίνος Ζαγναφέρης

 

 ΤΑ ΜΕΛΗ

1.Χουσεϊν Ερτζάν  

2.Σαλήμ Σεβγκή                                                  

3.Νικολαίδης Ιωάννης                                         

4.Ούστογλου Γεώργιος                                       

5.Μουμίν Καάν                                                   

6.Τελλίδης Ιωάννη                                              

7.Βαβίας Σταύρος                                               

8.Πουρνάρα Μαρίκα                                           

9.Χριστοδουλίδης Γεώργιος                                

10.Τσαλδαρίδης Αναστάσιος                              

11.Σαλτούρος Δημήτριος                                   

12.Χαιτίδης Δημήτριος(απών)                            

13.Γερομάρκος Γεώργιος                                   

14.Σιακήρ Αϊχάν                                                

15.Κεφαλίδου Ανδρονίκη  (απουσα)

16.Παπαθανάκης Σταύρος                                 

17.Ουζούν Ιρφάν                                              

18.Παπακοσμάς Κωνσταντίνος                          

19.Μαραγκού Γεωργία                       

20.Παπαδόπουλος Χρυσόστομος                       

21.Τσολάκ Σουάτ                                               

22.Γκουγκουσκίδου Μαρία                                 

23.Κανελάκης Ιωάννης                                      

24.Ζιμπίδης Γεώργιος                                         

25.Κουκουβέλα Ζουμπουλιά (απουσα)  

26.Ματζιάρης Αντώνιος

27.Τσούλου - Τσαγκαλιδου Συρματένια

 28.Σερέφια Σουλτάνα

29.Παπαδόπουλος Στυλιανός

30.Πατήρας Νικόλαος

31.Παυλίδης Γεώργιος(απών)

32.Καραβάς Κωνσταντίνος

33.Πέτροβιτς Δημήτριος

 34.Μπαλίκας Ανδρέας

35.Μιχελής Κωνσταντίνος

36.Γαλαζούλας Χρήστος(απών)

37.Χατζή Μεμίς Τουρκές

38.Καβαρατζής Σταύρος

39.Μπαράν Μπουρχάν

40.Πατακάκης Ανάργυρος(απών)

41.Μαρκόπουλος Θεόδωρος

42.Παπαδόπουλος Κίμων

43.Μωυσίδης Παναγιώτης

44.Ζησίμου Γεώργιος – Παύλος

45.Αραμπατζής Αθανάσιος

46.Τρέλλης Χρήστος

47.Ποτόλιας Χρήστος

48.Χαρίτου Δημήτριος                                          

49.Μακρής Αθανάσιος

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
κ.α.α.

 

ΔΟΥΚΕΝΗ ΚΑΜΠΑΝΤΑΗ

Διαβάστηκε 959 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 07 Νοεμβρίου 2012 08:49
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Aπόφαση 192η 2011 Aπόφαση 191η »

Αναζήτηση Περιφερειακό Συμβούλιο

Λ. Δημοκρατίας 1
69133 Κομοτηνή
Τηλ: 2531350195 , 2531350172
mail:perifsymv@pamth.gov.gr

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή