Περιφερειακό Συμβούλιο

2011 Aπόφαση 191η

Κατεβάστε το αρχείο(pdf).

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Του Πρακτικού 15 / 2011 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου
Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης

-------------------------------
Αριθ. Απόφασης 191 / 2011
-------------------------------

ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Εξέλιξη Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας ΑΜΘ

 

  Στην Κομοτηνή σήμερα 28 Ιουλίου 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 17.00,   στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, παρουσία του Περιφερειάρχη Αριστείδη Γιαννακίδη, των Αντιπεριφερειαρχών: Ξανθόπουλου Ιωάννη Π.Ε. Δράμας, Νικολάου-Μαυρανεζούλη Γεωργίας Π.Ε. Έβρου, Γρανά Αρχέλαου   Π.Ε. Καβάλας, Καραλίδη Φώτιου Π.Ε. Ξάνθης και Δαμιανίδη Παύλου Π.Ε. Ροδόπης, που κλήθηκαν νόμιμα σύμφωνα με το άρθρο 167 παρ. 4 του N. 3852/2010, συνήλθε σε δημόσια τακτική Συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης μετά από την 2833/18-07- 2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του που επιδόθηκε σε κάθε Περιφερειακό Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρο 167 παρ. 2 του Ν. 3852 /2010 .

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος , Πρόεδρος
2. Μαρκόπουλος Θεόδωρος , Αντιπρόεδρος
3. Ζαγναφέρης Κωνσταντίνος , Γραμματέας

ΤΑ  ΜΕΛΗ:

1. Χουσεϊν Ερτζάν
2. Σαλήμ Σεβγκή
3. Νικολαίδης Ιωάννης
4. Ούστογλου Γεώργιος
5. Μουμίν Καάν
6. Τελλίδης Ιωάννης
7. Βαβίας Σταύρος
8 Χριστοδουλίδης Γεώργιος
9. Τσαλδαρίδης Αναστάσιος
10.Σαλτούρος Δημήτριος
11. Χαϊτίδης Δημήτριος
12. Γερομάρκος Γεώργιος
13. Σιακήρ Αϊχάν
14. Κεφαλίδου Ανδρονίκη
15. Παπαθανάκης Σταύρος
16. Ουζούν Ιρφάν
17. Παπακοσμάς Κωνσταντίνος
18. Παπαδόπουλος Χρυσόστομος
19. Τσολάκ Σουάτ
20.  Γκουγκουσκίδου Μαρία
21. Κανελάκης Ιωάννης
22. Ζιμπίδης Γεώργιος
23. Ματζιάρης Αντώνιος
24. Τσούλου Τσαγκαλίδου Συρματένια
25. Σερεφια Σουλτάνα
26. Παπαδόπουλος Στυλιανός
27. Πατήρας Νικόλαος
28. Καραβάς Κωνσταντίνος
29. Πέτροβιτς Δημήτριος
30. Μπαλίκας Ανδρέας
31. Μιχελής Κωνσταντίνος
32. Χατζή Μεμίς Τουρκές
33. Καβαρατζής Σταύρος
34. Μπαράν Μπουρχάν
35. Παπαδόπουλος Κίμων
36. Μωυσίδης Παναγιώτης
37. Ζησίμου Γεώργιος Παύλος
38. Τρέλλης Χρήστος
39. Ποτόλιας Χρήστος
40. Χαρίτου Δημήτριος
41. Μακρής Αθανάσιος

ΑΠΟΝΤΕΣ ΤΑ ΜΕΛΗ:

Πουρνάρα Μαρίκα, Κεφαλίδου Ανδρονίκη, Κουκουβέλα Ζουμπουλιά, Παυλίδης Γεώργιος, Γαλαζούλας Χρήστος, Πατακάκης Ανάργυρος, Αραμπατζής Αθανάσιος

 

 

Χρέη υπηρεσιακής γραμματέως άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Δουκένη Καμπάνταη

       Αφού διαπιστώθηκε απαρτία διότι σε σύνολο 51 μελών ήταν παρόντα τα 44       μέλη άρχισε η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

 

          Εισηγούμενος το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Προϊστάμενος της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ.Βασίλειος Πιτσινίγκος έθεσε υπόψη των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Ενημερωτικό Σημείωμα Εξέλιξης Περιφερειακού Προγράμματος Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όπως δια μορφώνεται την 30-06-2011.

Οι γενικοί στόχοι του Περιφερειακού Προγράμματος Μακεδονίας - Θράκης για την περίοδο 2007-2013 είναι οι εξής:

 1. Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του παραγωγικού συστήματος μέσω της αξιοποίησης των πολλαπλών δυνατοτήτων που παρέχει η μετάβαση στην οικονομία της γνώσης. Η ενιαία προσέγγιση της ανταγωνιστικότητας, της καινοτομίας και της βιωσιμότητας της ανάπτυξης συντελεί στην υποστήριξη της καινοτομικής επιχειρηματικότητας, ώστε να αναπτυχθούν ανταγωνιστικές επιχειρήσεις και να δοθεί μια σημαντική ώθηση στην αύξηση της απασχόλησης. Στα ίδια πλαίσια εντάσσεται η ανάπτυξη και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και η συγκρότηση της περιφερειακής αγοράς εργασίας σύμφωνα με τις ανάγκες μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής αναβάθμισης των γνώσεων και των δεξιοτήτων των εργαζομένων και της παραγωγικότητας και αποδοτικότητας της εργασίας.
 2. Η αξιοποίηση της θέσης της Χωρικής Ενότητας στο χώρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και ειδικότερα των Βαλκανίων, καθώς και της εγγύτητας στις αναδυόμενες αγορές της Μαύρης Θάλασσας και της Ανατολικής Μεσογείου, μέσω τις ολοκλήρωσης των διευρωπαϊκών και περιφερειακών δικτύων, ενίσχυσης των διακρατικών και διαπεριφερειακών συνεργασιών και προώθησης των επιχειρηματικών δικτυώσεων και εξωστρέφειας. Η ανάδειξη της ΧΕ σε κομβικό παράγοντα για τις εξελίξεις στα Βαλκάνια και, ευρύτερα, στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, αξιοποιεί τα κεκτημένα πλεονεκτήματα εξαιτίας της γεωγραφικής θέσης της ως πύλης της χώρας προς την ζώνη ενδιαφέροντος - αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα νοτιοανατολικά σύνορά της και ως κόμβου των δικτύων μεταφορών – επικοινωνιών – ενέργειας εθνικής και διεθνούς σημασίας, ενώ προωθεί τις δυνατότητες του δυναμικού πόλου ανάπτυξης που προδιαγράφεται μέσω της μητροπολιτικής λειτουργίας του Πολεοδομικού Συγκροτήματος και της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης.
 3. Η ισόρροπη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη στο πλαίσιο της αειφορίας με στόχο τη μείωση των ανισοτήτων και μεγαλύτερη συμμετοχή όλων στα αποτελέσματα της ανάπτυξης. Η άμβλυνση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων θα συμβάλλει στη συνοχή του βορειοελλαδικού χώρου, στη δημιουργία περιφερειακής συνείδησης, στην αύξηση της αποτελεσματικότητας των περιφερειακών πολιτικών και δράσεων, στη δημιουργία λειτουργικών δικτυώσεων, σε κοινές δράσεις και στη δημιουργία μιας συμπαγούς χωρικής ενότητας.

Γενικοί στόχοι Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Για την εξυπηρέτηση του αναπτυξιακού οράματος / στρατηγικού στόχου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης τίθενται δύο γενικοί στόχοι, που είναι:

Γενικός στόχος 1: Αυτοτροφοδοτούμενη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη μέσω της κινητοποίησης του συνόλου του αναπτυξιακού δυναμικού και με έμφαση στη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων, στην ποιότητα ζωής, στην αναβάθμιση των προσφερομένων υπηρεσιών υγείας και εκπαίδευσης και στην ανάδειξη του πολιτισμού και ειδικών χωρικών συνόλων σε παράγοντα οικονομικής ανάπτυξης ώστε να καταστεί η Περιφέρεια ελκυστικός τόπος για κατοικία και επενδύσεις.

Γενικός στόχος 2: Δυναμική ενσωμάτωση της Περιφέρειας στον ευρύτερο γεωγραφικό οικονομικό χώρο μέσω βελτίωσης της προσβασιμότητας και με έμφαση στην περιφερειακή ολοκλήρωση των μεταφορικών διασυνδέσεων με τα Διευρωπαϊκά δίκτυα, που θα συμβάλλει στην οικονομική μεγέθυνση και στη βελτίωση της ελκυστικότητας και της συνολικής ανταγωνιστικότητάς της.

Οι δύο γενικοί στόχοι της Περιφέρειας αντανακλούν μια σύνθετη αναπτυξιακή στρατηγική, που εδράζεται σε δύο θεμελιακές επιλογές:

 • Η πρώτη επιλογή αφορά στην αξιοποίηση του συνόλου των ενδογενών αναπτυξιακών χαρακτηριστικών της περιφέρειας, τα οποία δεν έχουν αξιοποιηθεί επαρκώς, όπως για παράδειγμα το ιδιαίτερα πλούσιο φυσικό περιβάλλον της Περιφέρειας που μπορεί να αποτελέσει τη βάση για την ανάπτυξη του τουρισμού στις ορεινές και αγροτικές περιοχές, διαμορφώνοντας τις κατάλληλες προϋποθέσεις για τη δημιουργία συμπληρωματικού εισοδήματος και απασχόλησης.

Η πρώτη επιλογή στοχεύει παράλληλα στην ενίσχυση κρίσιμων παραγόντων οικονομικής ανάπτυξης, όπου παρατηρούνται ελλείψεις που επιδρούν στις συνθήκες ποιότητας ζωής και συνακόλουθα και στην ελκυστικότητα της Περιφέρειας, με χαρακτηριστικότερα παραδείγματα τα αστικά κέντρα και την αναγκαιότητα ενίσχυσης του ρόλου τους στο νέο πλαίσιο που διαμορφώνουν οι ευρύτερες εξελίξεις (είσοδος Βουλγαρίας – Ρουμανίας στην Ε.Ε, σταδιακή προσέγγιση της Τουρκίας με την Ε.Ε, ανεξάρτητα του χρόνου και της μορφής που θα λάβει η προσέγγιση αυτή - πλήρες μέλος, ειδική σχέση).

 • Η δεύτερη επιλογή αφορά στην αξιοποίηση της γεωγραφικής θέσης της Περιφέρειας και στοχεύει στη μεγιστοποίηση των ωφελειών που θα προκύψουν από μια σειρά καθοριστικών, πλην όμως εξωτερικών ως προς το περιφερειακό οικονομικό σύστημα, παραγόντων, όπως είναι η κατασκευή των Διευρωπαϊκών μεταφορικών και ενεργειακών δικτύων. Η διασύνδεση της Περιφέρειας με τα οδικά και σιδηροδρομικά διευρωπαϊκά δίκτυα αλλά και η ανάδειξή της σε ενεργειακό κόμβο (αγωγός φυσικού αερίου Τουρκίας - Ελλάδος - Ιταλίας, αγωγός πετρελαίου Μπουργκάς - Αλεξανδρούπολης) παρέχουν τη δυνατότητα για σημαντική αλλαγή της παραγωγικής βάσης της Περιφέρειας και την ανάδειξη νέων δυναμικών κλάδων, όπως είναι το διαμετακομιστικό εμπόριο (logistics). Η αναδιάρθρωση της παραγωγικής βάσης της Περιφέρειας προϋποθέτει την προσέλκυση σημαντικών επενδύσεων, στόχος που εξυπηρετείται από τη σημαντική αναβάθμιση των μεταφορικών υποδομών.

Η επιλογή των δύο γενικών στόχων είναι συνδυαστικά αναγκαία για τη βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας, διασφαλίζοντας παράλληλα μια ισόρροπη ανάπτυξη στο σύνολο της εδαφικής έκτασης της Περιφέρειας και μειώνοντας τον κίνδυνο για τη συσσώρευση της οικονομικής δραστηριότητας επί των μεγάλων αξόνων ή/και της άναρχης αστικής διάχυσης.

Ο πλεονεκτικότερος, ο πλέον ενδιαφέρον και κατ’ αρχήν θεμιτός συνδυασμός δυνατών σημείων και ευκαιριών για τον άμεσο στρατηγικό προσανατολισμό της Περιφέρειας, συνδυάζει ως σημαντικότερες ευκαιρίες την ευκαιρία «αναβάθμισης της γεωπολιτικής θέσης της Περιφέρειας και προσέλκυσης διεθνούς επιχειρηματικού ενδιαφέροντος για επενδύσεις» και την ευκαιρία «ανάπτυξης συνολικής περιφερειακής αξίας, συνδυάζοντας το συνολικό διαθέσιμο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, πλέον ως ‘‘ολοκληρωμένο προϊόν’’.

Οι δύο αυτές ευκαιρίες σχετίζονται με τα κυριότερα δυνατά σημεία που εντοπίζονται στην Περιφέρεια και αφορούν:

 • στην ευρεία παραγωγική βάση και στο θεσμικό πλαίσιο για την παροχή κινήτρων
 • στο υφιστάμενο ικανοποιητικό επίπεδο μεταφορικών υποδομών (οδικών, λιμενικών, αερολιμενικών) που αποτελούν τη βάση για την ανάπτυξη συνδυασμένων μεταφορών, με την αίρεση της ενίσχυσής τους στον τομέα των σιδηροδρομικών μεταφορών όπου παρατηρείται υστέρηση, με την ύπαρξη οργανωμένων περιοχών εγκατάστασης επιχειρήσεων (ικανοποιητικής στάθμης και ισόρροπά ανεπτυγμένες υποδομές βιομηχανικής συγκέντρωσης) και με την επαρκή ανάπτυξη υποδομών στα αστικά κέντρα (επαρκώς αναπτυγμένες αστικές υποδομές).
 • στην ισχυρή ταυτότητα των αστικών κέντρων – πόλεων πρωτευουσών και την πληθώρα των αναπτυξιακών πόρων (υδάτινο δυναμικό, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, φυσικό περιβάλλον, οικολογικό απόθεμα και πολιτιστικοί πόροι).

Ο δυσμενέστερος, ο πλέον απειλητικός και ανεπιθύμητος καταρχήν συνδυασμός μεταξύ αδυνάτων σημείων και απειλών για τον άμεσο στρατηγικό στόχο της Περιφέρειας εμπλέκει ως σημαντικότερες απειλές, την απειλή «απώλειας πρόσβασης στον πόλο παγκόσμιου/διεθνούς ενδιαφέροντος (Θεσσαλονίκη)», την απειλή «περαιτέρω έντασης του σφικτού ανταγωνισμού στην υφιστάμενη βιομηχανική βάση Ελλάδος – Βουλγαρίας – Ρουμανίας ή εκ μέρους νέων πιθανών πόλων ενδιαφέροντος (τουρισμός, πολιτισμός, υγεία)» και τέλος την απειλή «απώλειας εισαγωγικών ερεισμάτων και ισχυρής θέσης εισόδου στον αναδυόμενο κάθετο ευρωπαϊκό αναπτυξιακό άξονα».

Οι απειλές αυτές σχετίζονται με τα ακόλουθα αδύνατα σημεία:

 • το χαμηλότερο ρυθμό ανάπτυξης της Περιφέρειας από το μέσο εθνικό και με το γεγονός ότι η ΑΜΘ είναι μία από τις φτωχότερες περιφέρειες της χώρας,
 • την υστέρηση στην κατάλληλη διασύνδεση των εθνικών υποδομών μεταφορών, στη σύνδεσή τους με τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα και στην περιφερειακή ολοκλήρωσή τους,
 • τις ατελείς δομές – μηχανισμούς ολοκληρωμένης διαχείρισης αναπτυξιακών πόρων.

Η αξιοποίηση των δυνατών σημείων / ευκαιριών συνδυάζεται με την άρση / άμβλυνση των δυνατών σημείων και την αποφυγή των διαφαινόμενων απειλών, ώστε να καταστήσει δυνατή την επίτευξη του αναπτυξιακού οράματος της Περιφέρειας.

Την αναγκαία και ικανή αυτή συνθήκη εξυπηρετούν συνδυαστικά οι δύο επιλεχθέντες γενικοί στόχοι του Προγράμματος. Με τον πρώτο να εστιάζει στην αξιοποίηση του ενδογενούς δυναμικού και την αυτοτροφοδοτούμενη ανάπτυξη και τον δεύτερο στη δημιουργία των απαραίτητων συνθηκών για τη δυναμική ενσωμάτωση της Περιφέρειας στο νέο γεωγραφικό οικονομικό χώρο. Σημείο τομής των δύο στρατηγικών στόχων είναι ο πρώτος στόχος της Πολιτικής Συνοχής της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2007 – 2013, που είναι η βελτίωση της ελκυστικότητας της Ευρώπης και των περιφερειών της ως περιοχών για επενδύσεις και απασχόληση.

Η στοχοθεσία του Προγράμματος της ΠΑΜΘ έχει ως εξής:

 •  Διαμόρφωση σύγχρονης αυτοδύναμης οικονομίας & ενίσχυση της εξωστρέφειας με προώθηση δράσεων στον πρωτογενή τομέα , στην μεταποίηση, τουρισμό και υπηρεσίες
 • Αξιοποίηση της γεωγραφικής θέσης της Περιφέρειας
 • Προστασία - αξιοποίηση φυσικού περιβάλλοντος & του ορυκτού πλούτου.
 • Άμβλυνση των ενδοπεριφερειακών κοινωνικών ανισοτήτων & βελτίωση της ποιότητας ζωής.

 

Το ΠΕΠ ΠΑΜΘ την 30.06.2011 διαμορφώνεται ως εξής:

 Έχουν εκδοθεί συνολικά 64 προσκλήσεις.

Έχουν ενταχθεί συνολικά 214 πράξεις.

Έχουν υπογραφεί συμβάσεις πράξεων προϋπολογισμού 189.474.617 €.

Κατά το α’ εξάμηνο του 2011 πραγματοποιήθηκαν 24 επιτόπιες επαληθεύσεις σε ενταγμένες πράξεις.

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη των πληρωμών ανέρχεται σε 112.023.664 €.

 

Η συνολική πρόοδος του προγράμματος έχει ως εξής:

 

εκχωρήσεις

προσκλήσεις

προϋπολογισμός εντάξεων

συμβάσεις

πληρωμές

Αριθμός προτάσεων υπό αξιολόγηση

76.399.000,00

754.309.810,86

478.348.117,82

189.474.617,70

112.023.664,86

69

ποσοστό

130,87%

82,99%

32,87%

19,44%

ποσού 107.338.057

 

Τα ποσά εντάξεων, συμβάσεων, πληρωμών αναφέρονται σε συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη.

 

Αναλυτικά ανά άξονα και θεματική προτεραιότητα η πρόοδος του προγράμματος έχει ως εξής:

 

Αξονας 03 «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΜΘ»

 

Ο άξονας περιλαμβάνει παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο της Περιφέρειας που βελτιώνουν την πρόσβαση σε χώρους ανάπτυξης οικονομικών δραστηριοτήτων (ΒΙ.ΠΕ. και λιμάνια) και σε ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές. Επίσης, στοχεύει στην ανάπτυξη των λιμενικών υποδομών κύρια στην Αλεξανδρούπολη και στην Καβάλα και στη συμπλήρωση του σιδηροδρομικού δικτύου και τη σύνδεσή του με χώρους οικονομικού ενδιαφέροντος (ΒΙ.ΠΕ. και λιμάνια). Τέλος, επιδιώκεται η συμπλήρωση και η κατασκευή των καθέτων, ως προς τη γεωγραφική ανάπτυξη της Περιφέρειας, οδικών αξόνων παράλληλα με την αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό των μεθοριακών σταθμών.

Ειδικοί στόχοι

-  Μείωση του χρόνου και του κόστους μετακίνησης (προσώπων και αγαθών)

-  Βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών

-  Βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης

α) Συνοπτική περιγραφή και γενικοί στόχοι

Ο άξονας περιλαμβάνει παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο της Περιφέρειας που βελτιώνουν την πρόσβαση σε χώρους ανάπτυξης οικονομικών δραστηριοτήτων (ΒΙ.ΠΕ. και λιμάνια) και σε ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές. Επίσης, στοχεύει στην ανάπτυξη των λιμενικών υποδομών κύρια στην Αλεξανδρούπολη και στην Καβάλα και στη συμπλήρωση του σιδηροδρομικού δικτύου και τη σύνδεσή του με χώρους οικονομικού ενδιαφέροντος (ΒΙ.ΠΕ. και λιμάνια). Τέλος, επιδιώκεται η συμπλήρωση και η κατασκευή των καθέτων, ως προς τη γεωγραφική ανάπτυξη της Περιφέρειας, οδικών αξόνων παράλληλα με την αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό των μεθοριακών σταθμών, σημαντική συνιστώσα για την Περιφέρεια δεδομένου ότι εξασφαλίζουν την προοπτική αξιοποίησης των βορειοανατολικών χερσαίων συνόρων της χώρας, ζήτημα αυξημένης γεωπολιτικής σημασίας στο πλαίσιο της διεύρυνσης της Ε.Ε. στα ανατολικά Βαλκάνια.

 

β) Ειδικοί στόχοι

Ο γενικός στόχος του άξονα προτεραιότητας 3 της ΠΑΜΘ εξειδικεύεται επιχειρησιακά στους ακόλουθους ειδικούς στόχους:

 • Μείωση του χρόνου και κόστους μετακίνησης (προσώπων και αγαθών)
 • Βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών
 • Βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης
 • Υποστήριξη υποδομών λιμενικών έργων για την ενίσχυση της αλιείας. Προβλέπεται η δυνατότητα χρηματοδότησης υποδομών αλιείας (π.χ. αλιευτικά καταφύγια) σε εκείνες τις περιπτώσεις που οι ανάγκες δεν καλύπτονται από το ΕΤΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας).

δ) Αναμενόμενες επιπτώσεις

Οι αναμενόμενες επιπτώσεις στην ΠΑΜΘ από την υλοποίηση των παρεμβάσεων του Άξονα Προτεραιότητας 3 είναι:

 • Αύξηση της ροής των οχημάτων και φορτίου
 • Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των χώρων οικονομικού ενδιαφέροντος και των εγκατεστημένων επιχειρήσεων – Διασφάλιση της βιωσιμότητας των επενδύσεων σε χώρους οικονομικού ενδιαφέροντος
 • Βελτίωση ανταγωνιστικότητας συνοριακών περιοχών
 • Ενίσχυση του ημερησίου συστήματος μετακινήσεων μεταξύ των κύριων αστικών κέντρων
 • Ενίσχυση του ημερήσιου συστήματος μετακινήσεων μεταξύ υπαίθρου και αστικών περιοχών
 • Μείωση τροχαίων ατυχημάτων

στ) Ενδεικτικές κατηγορίες πράξεων

Δίνονται ανά ειδικό στόχο οι ενδεικτικές κατηγορίες πράξεων του 3ου Άξονα Προτεραιότητας:

Υπό τον Ειδικό Στόχο ((Μείωση του χρόνου και του Κόστους μετακίνησης (ανθρώπων και αγαθών)):

 • Ολοκλήρωση / Συμπλήρωση Εθνικού Οδικού Δικτύου
 • Ολοκλήρωση / Συμπλήρωση Τμημάτων Εγνατίας και Καθέτων Οδικών Αξόνων

Υπό τον Ειδικό Στόχο (Βελτίωση της Ασφάλειας των Μεταφορών):

 • Βελτίωση / Συμπλήρωση του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου και ενίσχυση της προσπελασιμότητας σε ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές
 • Βελτίωση τμημάτων του οδικού δικτύου τα οποία λόγω γεωμετρικών ή κυκλοφοριακών χαρακτηριστικών παρουσιάζουν χαμηλό βαθμό βαθμό οδικής ασφάλειας
 • Ανάπτυξη και χρήση-εγκατάσταση τεχνολογικών μέσων και εφαρμογών που προάγουν την οδική ασφάλεια

Υπό τον Ειδικό Στόχο (Βελτίωση του Επιπέδου Εξυπηρέτησης):

 • Ανάπτυξη λιμενικών υποδομών Αλεξανδρούπολης και Καβάλας και σύνδεσή τους με τα δίκτυα μεταφορών
 • Σύνδεση οδικού και σιδηροδρομικού δικτύου με χώρους οικονομικού ενδιαφέροντος (ΒΙ.ΠΕ. και Λιμάνια)
 • Βελτίωση / Κατασκευή μεθοριακών σταθμών

 

Ακολουθεί ανάλυση ανά θεματική προτεραιότητα του άξονα.

 

 • Θεματική προτεραιότητα 16 Σιδηροδρομικό δίκτυο

εκχωρήσεις

προσκλήσεις

προϋπολογισμός εντάξεων

συμβάσεις

πληρωμές

Αριθμός προτάσεων υπό αξιολόγηση

12.296.645,00

14.473.945,00

12.986.732,37

12.986.732,37

12.329.152,34

0

 

 

 • Θεματική προτεραιότητα 21 Αυτοκινητόδρομοι (ΔΕΔ -Μ)

εκχωρήσεις

προσκλήσεις

προϋπολογισμός εντάξεων

συμβάσεις

πληρωμές

Αριθμός προτάσεων υπό αξιολόγηση

34.430.605,00

104.000.000,00

105.269.105,04

29.369.105,04

9.691.603,49

0

 

 • Θεματική προτεραιότητα 22 Εθνικές οδοί

Κατηγορία Πράξης 22.01 «Βελτίωση/κατασκευή/αναβάθμιση/ολοκλήρωση οδών εθνικού οδικού δικτύου»

εκχωρήσεις

προσκλήσεις

προϋπολογισμός εντάξεων

συμβάσεις

πληρωμές

Αριθμός προτάσεων υπό αξιολόγηση

57.302.364,00

72.302.364,00

27.459.590,25

26.472.174,99

18.242.069,16

0

 

 • Θεματική προτεραιότητα 23 Περιφερειακές/τοπικές οδοί

εκχωρήσεις

προσκλήσεις

προϋπολογισμός εντάξεων

συμβάσεις

πληρωμές

Αριθμός προτάσεων υπό αξιολόγηση

106.980.808,00  

119.700.000,00

74.868.249,12  

29.169.944,78  

14.066.835,38

25 ποσού 63.873.407

 

 • Θεματική προτεραιότητα 30 Λιμένες

εκχωρήσεις

προσκλήσεις

προϋπολογισμός εντάξεων

συμβάσεις

πληρωμές

Αριθμός προτάσεων υπό αξιολόγηση

43.038.256,00

30.849.256,00

30.456.572,20

23.584.128,03

13.632.219,94

0

 

 

 • Θεματική προτεραιότητα 26 Πολυτροπικές μεταφορές

εκχωρήσεις

προσκλήσεις

προϋπολογισμός εντάξεων

συμβάσεις

πληρωμές

Αριθμός προτάσεων υπό αξιολόγηση

6.148.322,00

 

 

 

 

 

0

 

 Αξονας 09 «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΑΜΘ»

Ο Άξονας Προτεραιότητας συμβάλει στην αυτοτροφοδοτούμενη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης. Περιλαμβάνει παρεμβάσεις για την προστασία, αναβάθμιση και ορθολογική διαχείριση του περιβάλλοντος, την εξασφάλιση της υγείας και της ευεξίας του συνόλου του πληθυσμού της Περιφέρειας, την αναβάθμιση των συνθηκών ποιότητας του εκπαιδευτικού δικτύου και την ανάδειξη του πολιτισμού ως παράγοντα οικονομικής ανάπτυξης της Περιφέρειας. Επίσης, έμφαση αποδίδεται στην επίτευξη της χωρικής συνοχής μέσα από την υλοποίηση «ολοκληρωμένων σχεδίων για την αστική αναγέννηση», που αφορούν στη βιώσιμη αστική ανάπτυξη.

Ειδικοί στόχοι

-  Ανάπτυξη περιβαλλοντικών υποδομών διαχείρισης αποβλήτων (ή ολοκληρωμένη διαχείριση στερεών και επικίνδυνων αποβλήτων), Ορθολογική διαχείριση υδατικών πόρων, Διαχείριση κινδύνων, Αειφορική διαχείριση φυσικού περιβάλλοντος

-  Βελτίωση της ανταποδοτικότητας του υγειονομικού συστήματος, Προστασία της Δημόσιας Υγείας και ανάπτυξη της πρωτοβάθμιας φροντίδας, Ολοκληρωμένη ανάπτυξη της Κοινωνικής Αλληλεγγύης

-  Βελτίωση της ποιότητας και της έντασης των επενδύσεων στον τομέα της εκπαίδευσης, Κάλυψη των κενών στη φυσική υποδομή (ανεπάρκεια σχολικής στέγης και εξοπλισμός)

-  Ενίσχυση βασικών πολιτιστικών υποδομών προς βέλτιστη αξιοποίησή τους, Προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς

-  Χωρική ανάπτυξη: Βιώσιμη αστική ανάπτυξη, Ενίσχυση ορεινών περιοχών, Ενίσχυση μειονεκτικών περιοχών, Ενίσχυση νησιώτικών περιοχών

α) Συνοπτική περιγραφή και γενικοί στόχοι

Ο 9ος Άξονας Προτεραιότητας συμβάλει στην αυτοτροφοδοτούμενη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, στοχεύοντας στην προστασία, αναβάθμιση και ορθολογική διαχείριση του περιβάλλοντος, στην εξασφάλιση της υγείας και της ευεξίας του συνόλου του πληθυσμού της Περιφέρειας, στην αναβάθμιση των συνθηκών ποιότητας του εκπαιδευτικού δικτύου, στην ανάδειξη του πολιτισμού ως παράγοντα οικονομικής ανάπτυξης της Περιφέρειας και στην επίτευξη χωρικής συνοχής προς την κατεύθυνση της χωρικής ενσωμάτωσης, της χωρικής διάχυσης της ανάπτυξης και της ιδιαίτερης συμβολής χωρικών συνόλων στην ανάπτυξη.

Ενδεικτικές δράσεις του 9ου Άξονα Προτεραιότητας αφορούν, στον τομέα του Περιβάλλοντος, στην Ορθολογική διαχείριση αποβλήτων, οικοσυστημάτων και υδατικών πόρων, στην προώθηση μέτρων πρόληψης κινδύνων και στην προστασία και ανάπτυξη της φυσικής κληρονομιάς.

Στον τομέα των Υγειονομικών και Προνοιακών υποδομών προγραμματίζονται παρεμβάσεις υποδομών σε όλες τις βαθμίδες περίθαλψης και της Ψυχικής Υγείας. Στην εκπαίδευση προγραμματίζονται δράσεις αναβάθμισης και συμπλήρωσης της κτιριακής υποδομής όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, με έμφαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και στη βελτίωση της υποδομής σε τεχνολογίες και τεχνολογικά συστήματα. Η αποκατάσταση μνημείων και αρχαιολογικών χώρων, η ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, η αξιοποίηση και ένταξη των πολιτιστικών πόρων σε πολιτιστικές διαδρομές, αποτελούν ενδεικτικές προτεινόμενες παρεμβάσεις στον τομέα της προστασίας και ανάδειξης του πολιτιστικού περιβάλλοντος. Τέλος, προς την κατεύθυνση της χωρικής συνοχής, προτείνονται κύρια παρεμβάσεις που αφορούν στη βιώσιμη αστική ανάπτυξη, μέσω «ολοκληρωμένων σχεδίων για την αστική αναγέννηση». Ανάλογες παρεμβάσεις στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές και σε νησιωτικές περιοχές της Περιφέρειας αναμένονται από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ως διακριτές υποπεριοχές επικέντρωσης του προγράμματος, ενδεικτικά, αναφέρονται οι ορεινές / ημιορεινές περιοχές των Νομών Ξάνθης και Ροδόπης, η οροσειρά της Ροδόπης με τη λεκάνη απορροής του Νέστου, συμπεριλαμβανομένου δυτικότερα και του όρους Φαλακρού, ο άξονας της Εγνατίας Οδού και επί του οποίου χωροθετούνται ουσιαστικά και τα στρατηγικής σημασίας για την ανάπτυξη της Περιφέρειας λιμάνια και οι παράκτιες περιοχές μεταξύ των εκβολών του Νέστου και του Έβρου ποταμού.

Σε ότι αφορά την ορθολογική διαχείριση αποβλήτων και για την ολοκλήρωση του ΠΕΣΔΑ προβλέπεται η χρηματοδότηση δράσεων για την αποκατάσταση χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων (Χ.Α.Δ.Α.) καθώς και για την κατασκευή Χώρων Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.), παράλληλα με τους Σταθμούς Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ), σε κάθε νομό της Περιφέρειας και στα δύο νησιά, Σαμοθράκη και Θάσο, αφού με τον τρόπο αυτό θα αποφευχθούν προβλήματα μεταφοράς απορριμμάτων, ιδιαίτερα κατά τους χειμερινούς μήνες. Τέλος, δύναται να χρηματοδοτηθούν δράσεις ολοκλήρωσης του ΠΕΣΔΑ ΑΜΘ π.χ. Χώροι Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.). Τέλος θα γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες είτε από το παρόν ΕΠ είτε από το τομεακό ΕΠ «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» για την χρηματοδότηση δράσεων ολοκλήρωσης του ΠΕΣΔΑ.

 

β) Ειδικοί στόχοι

Ο γενικός στόχος του Άξονα Προτεραιότητας 9 της ΠΑΜΘ εξειδικεύεται επιχειρησιακά και ανά τομέα παρέμβασης, στους ακόλουθους ειδικούς στόχους:

(Στο Περιβάλλον)

 • Ανάπτυξη περιβαλλοντικών υποδομών διαχείρισης αποβλήτων
 • Ορθολογική διαχείριση υδατικών πόρων
 • Διαχείριση κινδύνων
 • Αειφορική διαχείριση φυσικού περιβάλλοντος

(Στην Υγεία)

 • Ανάπτυξη πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας
 • Ανάπτυξη και προστασία της δημόσιας υγείας
 • Ολοκληρωμένη ανάπτυξη της Κοινωνικής Αλληλεγγύης
 • Βελτίωση της ανταποδοτικότητας του υγειονομικού συστήματος

(Στην Παιδεία)

 • Βελτίωση της ποιότητας και της έντασης των επενδύσεων στον τομέα της εκπαίδευσης

(Στον Πολιτισμό)

 • Ενίσχυση πολιτιστικών υποδομών
 • Τόνωση της ζήτησης στον τομέα του πολιτισμού

(Στη χωρική διάσταση της ανάπτυξης)

 • Βιώσιμη αστική ανάπτυξη
 • Ενίσχυση ορεινών περιοχών
 • Ενίσχυση μειονεκτικών περιοχών
 • Ενίσχυση νησιωτικών περιοχών

δ) Αναμενόμενες επιπτώσεις

Οι αναμενόμενες επιπτώσεις στην ΠΑΜΘ από την υλοποίηση των παρεμβάσεων του άξονα προτεραιότητας 9 είναι:

Γενικά:

 • Άμβλυνση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων και ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής
 • Βελτίωση των συνθηκών ποιότητας ζωής των κατοίκων της Περιφέρειας
 • Μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού

Ειδικότερα ανά τομέα παρέμβασης:

(Στο Περιβάλλον)

 • Περιορισμός διάθεσης ακατέργαστων αποβλήτων (στερεών / υγρών)
 • Περιορισμός καταστάσεων έκτακτης ανάγκης / καταστροφών από φυσικά φαινόμενα
 • Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των οικοσυστημάτων και των υδατικών πόρων
 • Ανάσχεση απώλειας και προστασία βιοποικιλότητας

(Στην Υγεία)

 • Εξασφάλιση μακροχρόνιας υγείας και ευεξίας του πληθυσμού των πολιτών

(Στην Παιδεία)

 • Προαγωγή του επιπέδου εκπαίδευσης του γενικού πληθυσμού

(Στον Πολιτισμό)

 • Ισχυροποίηση πολιτιστικής ταυτότητας Περιφέρειας

(Στην χωρική διάσταση της ανάπτυξης)

 • Ανάπτυξη εξειδίκευσης ή ιδιαίτερου ρόλου αστικών κέντρων και άλλων ειδικών χωρικών συνόλων

Ακολουθεί ανάλυση ανά θεματική προτεραιότητα του άξονα.

 

 • Θεματική προτεραιότητα 44 Διαχείριση οικιακών και βιομηχανικών αποβλήτων

Κατηγορία Πράξης 44.01 «Κατασκευή και Αναβάθμιση Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων στις Περιφέρειες Σύμφωνα με τους Εγκεκριμένους ΠΕΣΔΑ»

 

Η στρατηγική για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων εντάσσεται στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισής τους. Στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για τη διαχείρισή τους, στόχος είναι στον ορίζοντα της 4ης προγραμματικής περιόδου η σημαντική μείωση της εξάρτησης της χώρας από τη μονομερή επιλογή της τελικής διάθεσης σύμμεικτων στερεών αποβλήτων σε ΧΥΤΑ και η επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί για την εκτροπή βιοαποδομήσιμου κλάσματος στερεών αποβλήτων από την υγειονομική ταφή. Οι ΧΥΤΑ, που είναι σε κάθε περίπτωση απαραίτητοι να δημιουργηθούν, όπως προβλέπεται και από τους ΠΕΣΔΑ, σε κατάλληλο βάθος χρόνου θα μετεξελιχθούν σε ΧΥΤΥ με παράλληλη σημαντική επιμήκυνση του χρόνου ζωής τους.

Επίσης, στο πλαίσιο του ΠΕΣΔΑ θα ληφθούν οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να εκτραπούν τα βιοαποδομήσιμα από τους ΧΥΤΑ και να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν καθοριστεί για τα έτη 2010-2013.

 

εκχωρήσεις

προσκλήσεις

προϋπολογισμός εντάξεων

συμβάσεις

πληρωμές

Αριθμός προτάσεων υπό αξιολόγηση

4.776.528,00

14.300.000,00

9.725.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

0

 

 • Θεματική προτεραιότητα 45 Διαχείριση και διανομή ύδατος (πόσιμο νερό)

 

εκχωρήσεις

προσκλήσεις

προϋπολογισμός εντάξεων

συμβάσεις

πληρωμές

Αριθμός προτάσεων υπό αξιολόγηση

37.709.432,00

75.849.999,00

58.322.180,33

20.428.567,13

9.971.796,93

0

 

 • Θεματική προτεραιότητα 46 Επεξεργασία ύδατος (λύματα)

Κατηγορία Πράξης 46.01 «Αναβάθμιση – επέκταση και κατασκευή νέων εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων»

Στον τομέα της διαχείρισης υγρών αποβλήτων σημειώνεται ότι οι ανάγκες σε έργα αποχέτευσης, επεξεργασίας & διάθεσης λυμάτων σε οικισμούς Β΄ ή Γ΄ Προτεραιότητας (Οδηγία 91/271 για αστικά λύματα) των Περιφερειών θα καλυφθούν στο σύνολό τους από το τομεακό ΕΠ του ΥΠΕΧΩΔΕ «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», συμπεριλαμβανομένων και των έργων – γέφυρα της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου. Επίσης προβλέπεται από το ΕΠ Μακεδονία – Θράκη η συμπληρωματική χρηματοδότηση για την αναβάθμιση και κατασκευή βιολογικών καθαρισμών σε μικρότερους οικισμούς (Δ΄ Προτεραιότητας) κατά προτεραιότητα σε παραλιακούς τουριστικούς προορισμούς, οικισμούς πλησίον προστατευόμενων περιοχών κλπ.

 

εκχωρήσεις

προσκλήσεις

προϋπολογισμός εντάξεων

συμβάσεις

πληρωμές

Αριθμός προτάσεων υπό αξιολόγηση

29.916.149,00

37.253.550,86

22.984.546,68

10.851.678,53

8.090.300,87

0

 

 • Θεματική προτεραιότητα 53 Πρόληψη κινδύνων (συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης και εφαρμογής σχεδίων και μέτρων για την πρόληψη και τη διαχείριση των φυσικών και των τεχνολογικών κινδύνων)

 

εκχωρήσεις

προσκλήσεις

προϋπολογισμός εντάξεων

συμβάσεις

πληρωμές

Αριθμός προτάσεων υπό αξιολόγηση

6.284.905,00

6.284.905,00

 

 

 

0

 

 • Θεματική προτεραιότητα 57 Άλλη συνδρομή για τη βελτίωση των τουριστικών υπηρεσιών

 

εκχωρήσεις

προσκλήσεις

προϋπολογισμός εντάξεων

συμβάσεις

πληρωμές

Αριθμός προτάσεων υπό αξιολόγηση

1.000.000,00

1.000.000,00

75.000,00

66.372,75

66.372,75

0

 

 • Θεματική προτεραιότητα 58 Προστασία και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς

Κατηγορία Πράξης 58.01 «Αποκατάσταση Μνημείων» και 58.02 «Αποκατάσταση Μνημείων και Αρχαιολογικών Χώρων»

εκχωρήσεις

προσκλήσεις

προϋπολογισμός εντάξεων

συμβάσεις

πληρωμές

Αριθμός προτάσεων υπό αξιολόγηση

7.541.886,00

11.826.791,00

7.646.000,00

 

 

0

 

 • Θεματική προτεραιότητα 59 Ανάπτυξη πολιτιστικής υποδομής

Κατηγορία Πράξης 59.01 «Υποδομές Σύγχρονου Πολιτισμού»

εκχωρήσεις

προσκλήσεις

προϋπολογισμός εντάξεων

συμβάσεις

πληρωμές

Αριθμός προτάσεων υπό αξιολόγηση

11.312.829,00

19.000.000,00

4.700.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

16 ποσού 15.018.737 €

 

 • Θεματική προτεραιότητα 61 Ολοκληρωμένα σχέδια για την αστική και αγροτική αναγέννηση

Κατηγορία Πράξης 61.01 «Ολοκληρωμένες Αστικές Αναπλάσεις Ευρείας Κλίμακας»

εκχωρήσεις

προσκλήσεις

προϋπολογισμός εντάξεων

συμβάσεις

πληρωμές

Αριθμός προτάσεων υπό αξιολόγηση

31.424.526,00

22.600.000,00

8.274.500,31

4.000.000,00

4.000.000,00

6 ποσού 5.948.049 €

 

 • Θεματική προτεραιότητα 69 Μέτρα για τη βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση και την αύξηση της διαρκούς συμμετοχής και προόδου των γυναικών στην απασχόληση, ώστε να μειωθεί ο διαχωρισμός με βάση το φύλο στην αγορά εργασίας, και για την εναρμόνιση εργασίας και ιδιωτικής ζωής, όπως π.χ. με την ευχερέστερη πρόσβαση στη φροντίδα παιδιών και εξαρτώμενων προσώπων

εκχωρήσεις

προσκλήσεις

προϋπολογισμός εντάξεων

συμβάσεις

πληρωμές

Αριθμός προτάσεων υπό αξιολόγηση

12.569.811,00

10.000.000,00

10.000.000,00

 

 

0

 

 • Θεματική προτεραιότητα 75 Υποδομές στον τομέα της εκπαίδευσης

Κατηγορία Πράξης 75.06 «Εξοπλισμός Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», Κατηγορία Πράξης 75.01 «Ανάπτυξη – Βελτίωση Υποδομών στην Προσχολική, Α΄ βάθμια και Β΄ βάθμια εκπαίδευση»

Το Ε.Π. Μακεδονίας – Θράκης περιλαμβάνει δράσεις που βρίσκονται σε συνέργεια με αυτές που προβλέπονται στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγκεκριμένα:

Α. Κτιριακές Υποδομές
 • Προσχολική Αγωγή (νηπιαγωγεία), με προτεραιότητα κάλυψης του συνόλου των αναγκών
 • Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με προτεραιότητα κάλυψης εάν είναι δυνατόν του συνόλου των περιπτώσεων όπου λειτουργούν σχολικές μονάδες με διπλά ωράρια
 • Κτιριακές παρεμβάσεις αναβάθμισης χώρων σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, κατά προτεραιότητα στους τομείς των θετικών και τεχνολογικών επιστημών, στην αρχική επαγγελματική κατάρτιση και στη δια βίου εκπαίδευση, προκειμένου να αντιμετωπιστούν ανάγκες λειτουργίας εργαστηρίων, δομών έρευνας και καινοτομίας καθώς και συστημάτων δικτύωσης και επικοινωνίας.
 • Προμήθεια νέου ή αναβάθμιση υπάρχοντος εργαστηριακού και τεχνολογικού εξοπλισμού, ιδίως σε ΤΠΕ, σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, στην αρχική επαγγελματική κατάρτιση και στη δια βίου μάθηση, με προτεραιότητα κάλυψης στο σύνολο της λειτουργίας
Β. Υποδομές σε εξοπλισμό

α) των ολοήμερων σχολείων

β) των επαγγελματικών λυκείων (ΕΠΑΛ) και επαγγελματικών σχολών (ΕΠΑΣ)

γ) της έρευνας και της καινοτομίας

 

εκχωρήσεις

προσκλήσεις

προϋπολογισμός εντάξεων

συμβάσεις

πληρωμές

Αριθμός προτάσεων υπό αξιολόγηση

81.703.769,00

98.000.000,00

80.868.694,09

19.880.539,29

9.840.492,29

 

 

 • Θεματική προτεραιότητα 76 Υποδομές στον τομέα της υγείας

Κατηγορία Πράξης 76.01 «Επέκταση-ανάπτυξη -αναβάθμιση υποδομών στη β βάθμια και γ βάθμια φροντίδα υγείας», Κατηγορία Πράξης 76.02 «Δημιουργία – Αναβάθμιση Υποδομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας »

 

Υπό τον Ειδικό Στόχο (Ανάπτυξη πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας):

Η έμφαση στη πρωτοβάθμια φροντίδα εκφράζει μία στρατηγική που δίνει την απαιτούμενη βαρύτητα στον εξωνοσοκομειακό τομέα του συστήματος υγείας. Οι πρωτοβάθμιες μονάδες λειτουργούν ως το επίκεντρο του όλου συστήματος υγείας και κοιν. αλληλεγγύης. Αυτό το σύστημα για να λειτουργήσει αποτελεσματικά προαπαιτεί όχι μόνο αναβαθμισμένες και καλά οργανωμένες πρωτοβάθμιες υπηρεσίες, αλλά και αμφίδρομη επικοινωνία με τις νοσοκομειακές μονάδες. Οι παρεμβάσεις για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας εστιάζονται τόσο στην δημιουργία νέων υποδομών όσο και στον εκσυγχρονισμό και την λειτουργική αναβάθμιση της κτιριακής υποδομής των μονάδων παροχής Α’βάθμιας φροντίδας υγείας. Επιπλέον θα καλυφθούν απομακρυσμένες και νησιωτικές περιοχές με κινητές μονάδες ενώ θα συνεχιστεί η ανάπτυξη δομών ψυχικής υγείας σε πρωτοβάθμιο επίπεδο. Ενδεικτικές κατηγορίες πράξεων αναφέρονται:

 • Δημιουργία νέων δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας
 • Εκσυγχρονισμός και λειτουργική αναβάθμιση της κτιριακής υποδομής των Κέντρων Υγείας (Πολυδύναμα Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά Ιατρεία, Δημοτικά και Νομαρχιακά Ιατρεία, Ιατρεία Ασφαλιστικών Ταμείων)
 • Κινητές μονάδας και κινητές μονάδες ψυχικής υγείας
 • Ιατροπαιδαγωγικά κέντρα
 • Κέντρα ψυχικής υγείας και κέντρα ψυχικής υγείας με ιατροπαιδαγωγικές υπηρεσίες

Υπό τον Ειδικό Στόχο (Βελτίωση της ανταποδοτικότητας του υγειονομικού συστήματος):

Στην επίτευξη του ειδικού στόχου «Βελτίωση της ανταποδοτικότητας τους συστήματος» συμβάλουν αθροιστικά όλες οι ανωτέρω περιγραφόμενες παρεμβάσεις, ειδικότερα όμως συμβάλουν οι παρεμβάσεις που αφορούν σε ανάπτυξη υποδομών Β’θμιας και Γ’θμιας μονάδων περίθαλψης. Οι παρεμβάσεις αυτές αφορούν σε δημιουργία, ενίσχυση και αναβάθμιση υποδομών που έχουν απαξιωθεί, στον λειτουργικό εκσυγχρονισμό υφιστάμενων μονάδων (Τυποποίηση διαδικασιών, Διασφάλιση Ποιότητας, Εσωτερικό Έλεγχο κ.ά). Επιδιώκεται μέσω της ενίσχυσης των νοσοκομειακών υποδομών η άρση των περιφερειακών ανισοτήτων και η ανάπτυξη εξειδικευμένων υπηρεσιών. Επιπλέον θα συνεχιστεί η αναγκαία δημιουργία ή ενίσχυση Ψυχιατρικών τμημάτων σε νοσηλευτικές μονάδες. Ενδεικτικές κατηγορίες πράξεων αναφέρονται:

 • Ενίσχυση και αναβάθμιση υποδομών ΕΚΑΒ περιφέρειας και Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών
 • Δημιουργία ενίσχυση και αναβάθμιση υποδομών νοσηλευτικής περίθαλψης (νέες πτέρυγες, ειδικές μονάδες, κ.α.)
 • Λειτουργικός εκσυγχρονισμός υφιστάμενων Νοσηλευτικών Μονάδων (Τυποποίηση Διαδικασιών, Διασφάλιση Ποιότητας, Εσωτερικός Έλεγχος κ.α.)
 • Κέντρα Ημέρας - Νοσοκομεία Ημέρας
 • Ψυχιατρικά Τμήματα

 

εκχωρήσεις

προσκλήσεις

προϋπολογισμός εντάξεων

συμβάσεις

πληρωμές

Αριθμός προτάσεων υπό αξιολόγηση

50.907.733,00

69.000.000,00

3.030.000,00

 

 

0

 

 • Θεματική προτεραιότητα 77 Υποδομές στον τομέα της φροντίδας παιδιών

εκχωρήσεις

προσκλήσεις

προϋπολογισμός εντάξεων

συμβάσεις

πληρωμές

Αριθμός προτάσεων υπό αξιολόγηση

0,00

10.000.000,00

 

 

 

11 ποσού 16.997.864 €

 

 • Θεματική προτεραιότητα 79 Άλλες κοινωνικές υποδομές

Κατηγορία Πράξης 79.01 «Ανάπτυξη δομών για την προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης ειδικών κοινωνικών ομάδων»

Οι παρεμβάσεις στις κοινωνικές υποδομές αφορούν σε δημιουργία, ενίσχυση και αναβάθμιση υποδομών για δομές ανοικτής φροντίδας, αυτόνομης και ημιαυτόνομης διαβίωσης, κοινοτικών ή διαδημοτικών δικτύων υποστήριξης, επέκταση και δημιουργία δομών βραχείας νοσηλείας, μονάδες κοινωνικής αποκατάστασης και διαμόρφωση των κατάλληλων συνθηκών για την εφαρμογή καινοτόμων υποστηρικτικών υπηρεσιών. Ενδεικτικές κατηγορίες πράξεων αναφέρονται:

 • Ανάπτυξη δομών ανοικτής φροντίδας κοινωνικών ομάδων
 • Ανάπτυξη και λειτουργία υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας με στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιφέρειας.
 • Δημιουργία δομών ημιαυτόνομης διαβίωσης και κοινοτικών ή διαδημοτικών δικτύων υποστήριξης φιλοξενίας για άτομα με βαριές κινητικές αναπηρίες, γέροντες κλπ
 • Κέντρα αποκατάστασης ΜΚΕΑ
 • Επέκταση ή / και δημιουργία δομών βραχείας φιλοξενίας οικογενειών, που συνοδεύουν άτομα που νοσηλεύονται
 • Οικοτροφεία
 • Προστατευμένα διαμερίσματα
 • Ξενώνες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης
 • Βρεφονηπιακοί σταθμοί
 • Κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και ΑΜΕΑ

εκχωρήσεις

προσκλήσεις

προϋπολογισμός εντάξεων

συμβάσεις

πληρωμές

Αριθμός προτάσεων υπό αξιολόγηση

20.991.584,00

27.400.000,00

18.774.979,67

5.337.313,28

5.318.702,25

11 ποσού ώριμων προτάσεων 5.500.000 €

 

Οι υπό αξιολόγηση προτάσεις είναι είτε σε ωρίμανση είτε ειδικά στη Θεματική προτεραιότητα 79 αποτελούν παλιές προτάσεις που δεν έχουν αποσυρθεί από τους φορείς.

 

Αξονας 11 «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΘ»

 

Περιλαμβάνουν ενέργειες για την αποτελεσματική εφαρμογή, διαχείριση, παρακολούθηση, έλεγχο, και αξιολόγηση του προγράμματος, ενέργειες δημοσιοποίησης/ πληροφόρησης των φορέων και πολιτών και ενέργειες ευαισθητοποίησης και κινητοποίησης για την υποστήριξη του σχεδιασμού και την εφαρμογή τοπικών αναπτυξιακών πρωτοβουλιών.

 

 • Θεματική προτεραιότητα 85 Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση, επιθεώρηση

εκχωρήσεις

προσκλήσεις

προϋπολογισμός εντάξεων

συμβάσεις

πληρωμές

Αριθμός προτάσεων υπό αξιολόγηση

7.538.000,00

5.000.000,00

1.850.000,00

606.476,65

180.377,92

0

 

 • Θεματική προτεραιότητα 86 Αξιολόγηση και μελέτες; ενημέρωση και επικοινωνία

εκχωρήσεις

προσκλήσεις

προϋπολογισμός εντάξεων

συμβάσεις

πληρωμές

Αριθμός προτάσεων υπό αξιολόγηση

3.469.000,00

3.469.000,00

1.056.968,00

721.584,86

593.741,54

0

 

Ενεργοποίηση προγράμματος

 

 • Την 30.06.2011 υπάρχουν 21 ανοικτές προσκλήσεις και προγραμματίζεται η έκδοση νέων προσκλήσεων όσον αφορά τη διαχείριση και διανομή ύδατος, την επεξεργασία λυμάτων, την οδική ασφάλεια.

Οι προσκλήσεις που εκδόθηκαν το 2011 αφορούν:

 

Αξονας 03 «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΜΘ»

 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΟΔΟΙ προϋπολογισμού 35.000.000 €
 • Αυτοκινητόδρομοι ΤΕΝ-Τ προϋπολογισμού 4.000.000 €

 

Αξονας 09 «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΑΜΘ»

 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ προϋπολογισμού 5.000.000 €
 • ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΔΑΤΩΝ (ΛΥΜΑΤΑ) προϋπολογισμού 12.000.000 €
 • ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ προϋπολογισμού 33.000.000 €
 • ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΕΥΡΕΙΑΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ προϋπολογισμού 19.200.000 €
 • ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ προϋπολογισμού 10.000.000 €
 • ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ προϋπολογισμού 6.284.905 €
 • ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ προϋπολογισμού 14.000.000 €
 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ προϋπολογισμού 3.000.000 €
 • ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΦΟΡΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗ-ΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ προϋπολογισμού 4.000.000 €

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ - ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ προϋπολογισμού 9.000.000 €

 

   Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 191 /2011

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης 

 

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

Κωνσταντίνος Ζαγναφέρης

 

 ΤΑ ΜΕΛΗ

1.Χουσεϊν Ερτζάν  

2.Σαλήμ Σεβγκή                                                  

3.Νικολαίδης Ιωάννης                                         

4.Ούστογλου Γεώργιος                                       

5.Μουμίν Καάν                                                   

6.Τελλίδης Ιωάννη                                              

7.Βαβίας Σταύρος                                               

8.Πουρνάρα Μαρίκα   (απουσα)                                         

9.Χριστοδουλίδης Γεώργιος                                

10.Τσαλδαρίδης Αναστάσιος                              

11.Σαλτούρος Δημήτριος                                   

12.Χαιτίδης Δημήτριος(απών)                            

13.Γερομάρκος Γεώργιος                                   

14.Σιακήρ Αϊχάν                                                

15.Κεφαλίδου Ανδρονίκη  (απουσα)

16.Παπαθανάκης Σταύρος                                 

17.Ουζούν Ιρφάν                                              

18.Παπακοσμάς Κωνσταντίνος                          

19.Μαραγκού Γεωργία                       

20.Παπαδόπουλος Χρυσόστομος                       

21.Τσολάκ Σουάτ                                               

22.Γκουγκουσκίδου Μαρία                                 

23.Κανελάκης Ιωάννης                                      

24.Ζιμπίδης Γεώργιος                                         

25.Κουκουβέλα Ζουμπουλιά (απουσα)  

26.Ματζιάρης Αντώνιος

27.Τσούλου - Τσαγκαλιδου Συρματένια

 28.Σερέφια Σουλτάνα

29.Παπαδόπουλος Στυλιανός

30.Πατήρας Νικόλαος

31.Παυλίδης Γεώργιος(απών)

32.Καραβάς Κωνσταντίνος

33.Πέτροβιτς Δημήτριος

 34.Μπαλίκας Ανδρέας

35.Μιχελής Κωνσταντίνος

36.Γαλαζούλας Χρήστος(απών)

37.Χατζή Μεμίς Τουρκές

38.Καβαρατζής Σταύρος

39.Μπαράν Μπουρχάν

40.Πατακάκης Ανάργυρος(απών)

41.Μαρκόπουλος Θεόδωρος

42.Παπαδόπουλος Κίμων

43.Μωυσίδης Παναγιώτης

44.Ζησίμου Γεώργιος – Παύλος

45.Αραμπατζής Αθανάσιος(απών)

46.Τρέλλης Χρήστος

47.Ποτόλιας Χρήστος

48.Χαρίτου Δημήτριος                                          

49.Μακρής Αθανάσιος

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
κ.α.α.

 

ΔΟΥΚΕΝΗ ΚΑΜΠΑΝΤΑΗ

 

Διαβάστηκε 893 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 07 Νοεμβρίου 2012 08:51
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Aπόφαση 194η 2011 Aπόφαση 190η »

Αναζήτηση Περιφερειακό Συμβούλιο

Λ. Δημοκρατίας 1
69133 Κομοτηνή
Τηλ: 2531350195 , 2531350172
mail:perifsymv@pamth.gov.gr

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή