Περιφερειακό Συμβούλιο

2011 Aπόφαση 170η - Ορθή Επανάληψη

Κατεβάστε το αρχείο(pdf).

 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Του Πρακτικού 14 / 2011 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου
Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης

-------------------------------
Αριθ. Απόφασης 170 / 2011
-------------------------------

ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Εγκριση Λύσης και εκκαθάρισης του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα / Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας, ήτοι Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) με την επωνυμία «ΕΒΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ», και μεταφορά-κατάταξη του προσωπικού του στην Περιφέρεια Α.Μ.Θ».

 

     Στην Κομοτηνή σήμερα 6 Ιουλίου 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00,   στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης , απουσία του Περιφερειάρχη Αριστείδη Γιαννακίδη για υπηρεσιακούς λόγους ,παρουσία των Αντιπεριφερειαρχών : Ξανθόπουλου Ιωάννη Π.Ε. Δράμας, Νικολάου-Μαυρανεζούλη Γεωργία Π.Ε. Έβρου , Γρανά Αρχέλαου   Π.Ε. Καβάλας, Καραλίδη Φώτη Π.Ε. Ξάνθης και Δαμιανίδη Παύλου Π.Ε. Ροδόπης, που κλήθηκαν νόμιμα σύμφωνα με το άρθρο 167 παρ. 4 του N. 3852/2010, συνήλθε σε δημόσια τακτική Συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης μετά από την 2124/ 23-6-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του που επιδόθηκε σε κάθε Περιφερειακό Σύμβουλο , σύμφωνα με το άρθρο 167 παρ. 2 του Ν. 3852 /2010

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος , Πρόεδρος
2. Μαρκόπουλος Θεόδωρος , Αντιπρόεδρος
3. Ζαγναφέρης Κωνσταντίνος , Γραμματέας

ΤΑ  ΜΕΛΗ:

1. Χουσεϊν Ερτζάν
2. Σαλήμ Σεβγκή
3. Νικολαίδης Ιωάννης
4. Ούστογλου Γεώργιος
5. Μουμίν Καάν
6. Τελλίδης Ιωάννης
7. Βαβίας Σταύρος
8. Πουρνάρα Μαρίκα
9. Τσαλδαρίδης Αναστάσιος
10. Σαλτούρος Δημήτριος,
11. Χαϊτίδης Δημήτριος
12. Γερομάρκος Γεώργιος
13. Σιακήρ Αϊχάν
14. Κεφαλίδου Ανδρονίκη
15. Παπαθανάκης Σταύρος
16. Ουζούν Ιρφάν
17. Παπακοσμάς Κωνσταντίνος
18. Μαραγκού Γεωργία
19. Παπαδόπουλος Χρυσόστομος
20. Τσολάκ Σουάτ
21.  Γκουγκουσκίδου Μαρία
22. Κανελάκης Ιωάννης
23. Ζιμπίδης Γεώργιος
24. Κουκουβέλα Ζουμπουλιά
25. Ματζιάρης Αντώνιος
26. Τσούλου - Tσαγκαλιδου  Συρματένια
27. Σερεφια Σουλτάνα
28. Παπαδόπουλος Στυλιανός
29. Πατήρας Νικόλαος
30. Παυλίδης Γεώργιος 
31. Πέτροβιτς Δημήτριος
32. Μπαλίκας Ανδρέας
33. Μιχελής Κωνσταντίνος
34. Γαλαζούλας Χρήστος
35. Χατζή Μεμίς Τουρκές
36. Καβαρατζής Σταύρος
37. Μπαράν Μπουρχάν
38. Πατακάκης Ανάργυρος
39. Παπαδόπουλος Κίμων
40. Αραμπατζής Αθανάσιος
41. Τρέλλης Χρήστος
42.  Ποτόλιας Χρήστος
43. Χαρίτου Δημήτριος
44.Μακρής Αθανάσιος
 

ΑΠΟΝΤΕΣ:
Χριστοδουλίδης Γεώργιος ,Καραβάς Κωνσταντίνος, Μωυσίδης Παναγιώτης,  Ζησίμου Γεώργιος Παύλος

 

 

Χρέη υπηρεσιακής γραμματέως άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης κα Κατσικούδη Ελένη .

   Αφού διαπιστώθηκε απαρτία διότι σε σύνολο 51 μελών ήταν παρόντα τα 47 μέλη , ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου έθεσε στην κρίση των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου για συζήτηση ή μη εκτός ημερήσιας διάταξης λόγω του κατεπείγοντος οκτώ θέματα .

Αποφασίσθηκε κατά πλειοψηφία η συζήτηση του τρίτου θέματος της εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα .

   Κατά της συζήτησης ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ Παυλίδης Γεώργιος, Πέτροβιτς Δημήτριος, Μπαλίκας Ανδρέας, Μιχελής Κωνσταντίνος ,.Γαλαζούλας Χρήστος   Χατζή Μεμίς Τουρκές, Μπαράν Μπουρχάν, Πατακάκης Ανάργυρος , Παπαδόπουλος Κίμων ,Αραμπατζής Αθανάσιος, Μαρκόπουλος Θεόδωρος ,Ζαγναφέρης Κωνσταντίνος 

 Λευκό δήλωσε ο Περιφεριακός Σύμβουλος κ. Καβαρατζής Σταύρος.

Εισηγούμενη το τρίτο θέμα της εκτός ημερήσιας διάταξης η Αντιπεριφερειαρχης της Π.Ε Εβρου κα Νικολάου Γεωργία,έθεσε υπόψη των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης τα εξής:

Δυνάμει του άρθρου 198 ν.3852/7-6-2010 ΦΕΚ 87 Α’ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) ορίζει ότι η Περιφέρεια υπεισέρχεται αυτοδικαίως σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των καταργουμένων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων ως προς τις επιχειρήσεις τους.

Το άρθρο 199 παρ.5 και 6 ορίζει ότι τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) που έχουν συσταθεί από τις καταργούμενες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και έχουν πιστοποιηθεί ως τέτοια κατά την οικεία Νομοθεσία, περιέρχονται αυτοδικαίως στις οικείες Περιφέρειες. Το δε προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των ΚΕΚ που έχουν συσταθεί ή στα οποία συμμετέχουν κατά πλειοψηφία φορείς της τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα οποία λύονται, συγχωνεύονται ή εξαντλείται ο χρόνος λειτουργίας τους κατά τη συστατική τους πράξη, μεταφέρεται κατ’ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 3,4 του άρθρου 199 είτε σε επιχείρηση που αναλαμβάνει τους σκοπούς του ΚΕΚ που λύεται, είτε στην Περιφέρεια και κατατάσσεται με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου μετά από εισήγηση της εκτελεστικής επιτροπής σε προσωποπαγείς θέσεις αντίστοιχης εκπαιδευτικής βαθμίδας και αντίστοιχης ή παρεμφερούς ειδικότητας του φορέα στον οποίο μεταφέρεται, διέπεται δε ως προς τους όρους και το ύψος της αμοιβής της εργασίας του, από τα ισχύοντα εκάστοτε για το προσωπικό των φορέων στους οποίους μεταφέρονται. Η πράξη κατάταξης εκδίδεται από το αρμόδιο για διορισμό όργανο και δημοσιεύεται στην ΕτΚ. Ο χρόνος υπηρεσίας του προσωπικού στις επιχειρήσεις από τις οποίες μεταφέρεται λαμβάνεται υπόψιν για όλες τις μισθολογικές και ασφαλιστικές συνέπειες.

Εν προκειμένω, με το από 6-2-1995 καταστατικό σύστασης αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, συνεστήθη Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με την επωνυμία «ΕΒΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ», το οποίο αποτελεί πιστοποιημένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης από το ΕΚΕΠΙΣ .

Πρόκειται για μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία στην οποία την πλειοψηφία του εταιρικού κεφαλαίου την κατέχουν φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

   Η ως άνω επιχείρηση αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και διέπεται από τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας (άρθρο 76 παρ.3 Π.Δ. 30/1996). Σύμφωνα με το άρθρο 198 ν.3852/2010, η Περιφέρεια ΑΜΘ υπεισήλθε από 1-1-2011 σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του καταργηθέντος Νομαρχιακού Διαμερίσματος Έβρου ως προς την επιχείρηση.

Δοθέντων :

Α) των ρυθμίσεων των διατάξεων του άρθρου 199 όπως προπαρατέθηκαν, όπως και του γεγονότος ότι,

Β) Δεν υπάρχει σταθερό οικονομικό πλαίσιο για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της επιχείρησης

Με το από 24-06-2011, υπ’ αρ. πρακτικού: 2/2011 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η λύση και εκκαθάριση της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας, ήτοι Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης Κ.ΕΚ με την επωνυμία «ΕΒΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ» Η διάλυση αυτή, γίνεται τηρουμένων των προαναφερθεισών διατάξεων του άρθρου 199 ν.3852/2010

Με τη διάλυσή της η επιχείρηση τίθεται υπό εκκαθάριση, η οποία γίνεται από εκκαθαριστές που ορίζονται από το Περιφερειακό Συμβούλιο. Με τον ορισμό των εκκαθαριστών παύει η εξουσία των μελών του Δ.Σ. όπως και η εξουσία των ελεγκτών. Οι διοριζόμενοι εκκαθαριστές οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να ενεργήσουν απογραφή της περιουσίας της επιχείρησης, να εισπράξουν τις απαιτήσεις, να ρευστοποιήσουν την περιουσία της και να πληρώσουν τα χρέη της. Τα περιουσιακά στοιχεία που απομένουν περιέρχονται στην Περιφέρεια ΑΜΘ. Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από το Περιφερειακό Συμβούλιο, το οποίο αποφασίζει επίσης για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

   Σύμφωνα με τα προσκομισθέντα στοιχεία, το υφιστάμενο προσωπικό της επιχείρησης αποτελείται από έξι εργαζόμενες με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, ήτοι των:

1. Μαυρογιάννη Μαρίας του Τριαντάφυλλου, εργαζόμενης και Διευθύντριας της Αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας – Κ.Ε.Κ. με την επωνυμία «ΕΒΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ» με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατηγορίας, κλάδου ΤΕ, ειδικότητας χειριστού Η/Υ, κατόχου του Α.Δ.Τ. ΑΕ 419727,η οποία προσελήφθη την 1/8/2002 , δυνάμει της υπ.αριθ. 38 /1-8-2002 αποφ. Δ.Σ

2. Πρίγγα Χρυσούλας του Κωνσταντίνου, εργαζόμενης της Αστικής μη     κερδοσκοπικής εταιρίας – Κ.Ε.Κ. με την επωνυμία «ΕΒΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ» με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατηγορίας, κλάδου ΠΕ, ειδικότητας υπαλλήλου γραφείου, κατόχου του Α.Δ.Τ. ΑΗ 912930,η η οποία προσελήφθη την 2/10/2006, δυνάμει της υπ.αριθ. 92 /2-10-2006 αποφ. Δ.Σ

3. Παπάζογλου Μαρίας του Διαμαντή, εργαζόμενης της Αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας – Κ.Ε.Κ. με την επωνυμία «ΕΒΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ» με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατηγορίας, κλάδου ΔΕ, ειδικότητας βοηθού λογιστή, κατόχου του Α.Δ.Τ. Φ 20566, η οποία προσελήφθη την 1/1/2002 δυνάμει της υπ.αριθ. 35 /31-12-2001 αποφ. Δ.Σ

4. Νάκου Λαμπρινής – Ειρήνης του Γεωργίου, εργαζόμενης της Αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας – Κ.Ε.Κ. με την επωνυμία «ΕΒΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ» με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατηγορίας, κλάδου ΠΕ, ειδικότητας υπαλλήλου γραφείου, κατόχου του Α.Δ.Τ. ΑΕ 202246, η οποία προσελήφθη την 3/9/2007 δυνάμει της υπ.αριθ. 101 /3-09-2007 αποφ. Δ.Σ

5. Ματζιουρούδη Παναγιώτας του Δημητρίου, εργαζόμενης της Αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας – Κ.Ε.Κ. με την επωνυμία «ΕΒΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ» με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατηγορίας, κλάδου ΔΕ, ειδικότητας υπαλλήλου γραφείου, κατόχου του Α.Δ.Τ. Ξ 787564, η οποία προσελήφθη την 21/8/2003 δυνάμει της υπ.αριθ. 48 /21-08-2003 αποφ. Δ.Σ

6. Μπαχαρίδου Μαρίας του Χρήστου, εργαζόμενης της Αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας – Κ.Ε.Κ. με την επωνυμία «ΕΒΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ» με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατηγορίας, κλάδου ΔΕ, ειδικότητας υπαλλήλου γραφείου, κατόχου του Α.Δ.Τ. Φ 311606, η οποία προσελήφθη την 4/10/2004. δυνάμει της υπ.αριθ. 54 /4-10-2004 αποφ. Δ.Σ

 

Μετά από σχετική απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής Περιφέρειας ΑΜΘ, αποστέλλεται   εισήγηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο για:

 

  1. Τη μεταφορά των ως άνω υπαλλήλων στην Περιφέρεια ΑΜΘ –.
  2. Τη σύσταση έξι προσωποπαγών θέσεων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στην Περιφέρεια ΑΜΘ αντίστοιχης εκπαιδευτικής βαθμίδας και αντίστοιχης ή παρεμφερούς ειδικότητας.
  3. Την έγκριση δαπάνης της τάξεως των 63.841,80 € συνολικά που θα επιβαρύνει τους αντίστοιχους ΚΑΕ του σκέλους των εξόδων του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας ΑΜΘ, όπου έχουν προβλεφθεί ανάλογες πιστώσεις για το έτος 2011 σύμφωνα με τη βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικού της ΠΑΜΘ. Αντίστοιχη δαπάνη 127.684,32€ συνολικά, προκαλείται και για τα επόμενα έτη η οποία θα προβλεφθεί στους οικείους προϋπολογισμούς. Ειδικότερα δαπάνη ανα ΚΑΕ
  4.  

ΚΑΕ

0211

0228

0216

0213

0217

0291

ΣΥΝΟΛΑ

 6ΜΗΝΕΣ

37.842,00

3.497,00

3.672,00

2.556,00

2.892,00

9.542,00

60.000,00

 12ΜΗΝΕΣ

75.684,00

6.995,00

7.345,00

5.112,00

5.784,00

19.084,00

120.003,72

 

ΚΑΕ

ΔΩΡΑ (0228)

ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ(0291)

ΣΥΝΟΛΑ

ΔΩΡΑ 6 ΜΗΝΕΣ

3.000,00

841,80

3.841,80

ΔΩΡΑ 12 ΜΗΝΕΣ

6.000,00

1.683,60

7.683.60

 

Έχοντας υπ’όψιν τα ανωτέρω εισηγούμαστε:
1 Λήψη απόφασης για λύση του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα / Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας, ήτοι Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) με την επωνυμία «ΕΒΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ»,

2. Τον ορισμό εκκαθαριστών.

3. Τη μεταφορά στην Περιφέρεια ΑΜΘ των εργαζόμενων με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της ως άνω επιχείρησης με τα κάτωθι στοιχεία: (ακολουθεί πίνακας με στοιχεία υπαλλήλου, ειδικότητα και εκπαιδευτική βαθμίδα).

 

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΑΔΤ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

1

ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ

ΜΑΡΙΑ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ

ΑΕ419727

   ΤΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
Η/Υ

1/8/2002

2

ΠΡΙΓΓΑ

ΧΡΥΣΟΥΛΑ

ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΑΗ912930

ΠΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ

2/10/2006

3

ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ

ΜΑΡΙΑ

ΔΙΑΜΑΝΤΗ

Φ 20566

ΔΕ ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ

1/1/2002

4

ΝΑΚΟΥ

ΛΑΜΠΡΙΝΗ- ΕΙΡΗΝΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΕ202246

ΠΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ

3/9/2007

5

ΜΑΤΖΙΟΥΡΟΥΔΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ξ787564

ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ

21/8/2003

6

ΜΠΑΧΑΡΙΔΟΥ

ΜΑΡΙΑ

ΧΡΗΣΤΟΣ

Φ 311606

ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ

4/10/2004

4. Τη σύσταση έξι προσωποπαγών θέσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στην Περιφέρεια ΑΜΘ στην οποία κατατάσσονται οι ανωτέρω.

 

Α/Α

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ/ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΚΛΑΔΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

1

ΤΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

2

ΠΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

3

ΔΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

4

ΠΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

5

ΔΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

6

ΔΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

 

  1. Την δαπάνη ύψους 63.841,80.€ ( εξήντα τρείς χιλιάδες οκτακόσια σαράντα ένα ευρώ και ογδόντα λεπτά ) για το έτος 2011 η οποία θα επιβαρύνει τον αντίστοιχο ΚΑΕ εξόδων του προϋπολογισμού της ΠΑΜΘ σύμφωνα με τη βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικού της Περιφέρειας ΑΜΘ. Αντίστοιχη δαπάνη 127.684,32 € ( εκατόν είκοσι επτά χιλιάδες εξακόσια ογδόντα τέσσερα ευρώ και τριάντα δύο λεπτά ) προκαλείται και για τα επόμενα έτη η οποία θα προβλεφθεί στους οικείους προϋπολογισμούς.

 

   Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 198 και 199 του N. 3852/2010 .    

                      

                       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

                           ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ 46 ΥΠΕΡ 1 ΚΑΤΑ

 

       Εγκρίνει :

1. Τη λύση του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα / Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας, ήτοι Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) με την επωνυμία «ΕΒΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ»,

2. Τη θέση σε εκκαθάριση του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα / Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας, ήτοι Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) με την επωνυμία «ΕΒΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ»,

3.Τον ορισμό εκκαθαριστών.

        4.Τη μεταφορά των έξι εργαζομένων με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και την κατάταξη τους σε προσωποπαγής θέσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου αντίστοιχης ειδικότητας.

5.Την δαπάνη ύψους 63.841,80 € (εξήντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα ένα ευρώ και ογδόντα λεπτά) για το έτος 2011 ,η οποία θα επιβαρύνει τους ΚΑΕ 0211 ,0228,0216,0213,0217,0291 εξόδων του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας ΑΜΘ, όπου έχουν προβλεφθεί ανάλογες πιστώσεις για το έτος 2011.  Αντίστοιχη δαπάνη 127.684,32€ , προκαλείται και για τα επόμενα έτη η οποία θα προβλεφθεί στους οικείους προϋπολογισμούς..

Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισε η Περιφερειακή Σύμβουλος κα Πουρνάρα Μαρίκα.

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 170 /2011

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης 

 

 

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

Κωνσταντίνος Ζαγναφέρης

 

 ΤΑ ΜΕΛΗ

1.Χουσεϊν Ερτζάν  

2.Σαλήμ Σεβγκή                                                  

3.Νικολαίδης Ιωάννης                                         

4.Ούστογλου Γεώργιος                                       

5.Μουμίν Καάν                                                   

6.Τελλίδης Ιωάννη                                              

7.Βαβίας Σταύρος                                               

8.Πουρνάρα Μαρίκα                                           

9.Χριστοδουλίδης Γεώργιος                                

10.Τσαλδαρίδης Αναστάσιος                              

11.Σαλτούρος Δημήτριος                                   

12.Χαιτίδης Δημήτριος(απών)                            

13.Γερομάρκος Γεώργιος                                   

14.Σιακήρ Αϊχάν                                                

15.Κεφαλίδου Ανδρονίκη                                   

16.Παπαθανάκης Σταύρος                                 

17.Ουζούν Ιρφάν                                              

18.Παπακοσμάς Κωνσταντίνος                          

19.Μαραγκού Γεωργία (απουσα)                       

20.Παπαδόπουλος Χρυσόστομος                       

21.Τσολάκ Σουάτ                                               

22.Γκουγκουσκίδου Μαρία                                 

23.Κανελάκης Ιωάννης                                      

24.Ζιμπίδης Γεώργιος                                         

25.Κουκουβέλα Ζουμπουλιά    

26.Ματζιάρης Αντώνιος

27.Τσούλου - Τσαγκαλιδου Συρματένια

 28.Σερέφια Σουλτάνα

29.Παπαδόπουλος Στυλιανός

30.Πατήρας Νικόλαος

31.Παυλίδης Γεώργιος

32.Καραβάς Κωνσταντίνος

33.Πέτροβιτς Δημήτριος

 34.Μπαλίκας Ανδρέας

35.Μιχελής Κωνσταντίνος

36.Γαλαζούλας Χρήστος

37.Χατζή Μεμίς Τουρκές

38.Καβαρατζής Σταύρος

39.Μπαράν Μπουρχάν

40.Πατακάκης Ανάργυρος

41.Μαρκόπουλος Θεόδωρος

42.Παπαδόπουλος Κίμων

43.Μωυσίδης Παναγιώτης

44.Ζησίμου Γεώργιος – Παύλος

45.Αραμπατζής Αθανάσιος

46.Τρέλλης Χρήστος

47.Ποτόλιας Χρήστος

48.Χαρίτου Δημήτριος                                          

49.Μακρής Αθανάσιος

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΕΛΕΝΗ ΚΑΤΣΙΚΟΥΔΗ

Διαβάστηκε 1434 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 07 Νοεμβρίου 2012 08:22
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Aπόφαση 171η 2011 Aπόφαση 169η »

Αναζήτηση Περιφερειακό Συμβούλιο

Λ. Δημοκρατίας 1
69133 Κομοτηνή
Τηλ: 2531350195 , 2531350172
mail:perifsymv@pamth.gov.gr

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή