Περιφερειακό Συμβούλιο

2011 Aπόφαση 171η

Κατεβάστε το αρχείο(pdf).

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Του Πρακτικού 14 / 2011 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου
Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης

-------------------------------
Αριθ. Απόφασης 171 / 2011
-------------------------------

ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων από την ΜΠΕ, για την εγκατάσταση και λειτουργία φωτοβολταϊκού συστήματος στα αγροτεμάχια Νο. 223, 224, 226, και 227 συνολικού εμβαδού 113,99 στρεμμάτων της αγροτικής περιοχής Γκιώνας, από την “ΕΝΕΞΟΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε”.

 

     Στην Κομοτηνή σήμερα 6 Ιουλίου 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00,   στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης , απουσία του Περιφερειάρχη Αριστείδη Γιαννακίδη για υπηρεσιακούς λόγους ,παρουσία των Αντιπεριφερειαρχών : Ξανθόπουλου Ιωάννη Π.Ε. Δράμας, Νικολάου-Μαυρανεζούλη Γεωργία Π.Ε. Έβρου , Γρανά Αρχέλαου   Π.Ε. Καβάλας, Καραλίδη Φώτη Π.Ε. Ξάνθης και Δαμιανίδη Παύλου Π.Ε. Ροδόπης, που κλήθηκαν νόμιμα σύμφωνα με το άρθρο 167 παρ. 4 του N. 3852/2010, συνήλθε σε δημόσια τακτική Συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης μετά από την 2124/ 23-6-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του που επιδόθηκε σε κάθε Περιφερειακό Σύμβουλο , σύμφωνα με το άρθρο 167 παρ. 2 του Ν. 3852 /2010 .

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος , Πρόεδρος
2. Μαρκόπουλος Θεόδωρος , Αντιπρόεδρος
3. Ζαγναφέρης Κωνσταντίνος , Γραμματέας

ΤΑ  ΜΕΛΗ:

1. Χουσεϊν Ερτζάν
2. Σαλήμ Σεβγκή
3. Νικολαίδης Ιωάννης
4. Ούστογλου Γεώργιος
5. Μουμίν Καάν
6. Τελλίδης Ιωάννης
7. Βαβίας Σταύρος
8. Πουρνάρα Μαρίκα
9. Τσαλδαρίδης Αναστάσιος
10. Σαλτούρος Δημήτριος,
11. Χαϊτίδης Δημήτριος
12. Γερομάρκος Γεώργιος
13. Σιακήρ Αϊχάν
14. Κεφαλίδου Ανδρονίκη
15. Παπαθανάκης Σταύρος
16. Ουζούν Ιρφάν
17. Παπακοσμάς Κωνσταντίνος
18. Μαραγκού Γεωργία
19. Παπαδόπουλος Χρυσόστομος
20. Τσολάκ Σουάτ
21.  Γκουγκουσκίδου Μαρία
22. Κανελάκης Ιωάννης
23. Ζιμπίδης Γεώργιος
24. Κουκουβέλα Ζουμπουλιά
25. Ματζιάρης Αντώνιος
26. Τσούλου - Tσαγκαλιδου  Συρματένια
27. Σερεφια Σουλτάνα
28. Παπαδόπουλος Στυλιανός
29. Πατήρας Νικόλαος
30. Παυλίδης Γεώργιος 
31. Πέτροβιτς Δημήτριος
32. Μπαλίκας Ανδρέας
33. Μιχελής Κωνσταντίνος
34. Γαλαζούλας Χρήστος
35. Χατζή Μεμίς Τουρκές
36. Καβαρατζής Σταύρος
37. Μπαράν Μπουρχάν
38. Πατακάκης Ανάργυρος
39. Παπαδόπουλος Κίμων
40. Αραμπατζής Αθανάσιος
41. Τρέλλης Χρήστος
42.  Ποτόλιας Χρήστος
43. Χαρίτου Δημήτριος
44.Μακρής Αθανάσιος
 

ΑΠΟΝΤΕΣ:
Χριστοδουλίδης Γεώργιος ,Καραβάς Κωνσταντίνος, Μωυσίδης Παναγιώτης,  Ζησίμου Γεώργιος Παύλος

 

 

Χρέη υπηρεσιακής γραμματέως άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης κα Κατσικούδη Ελένη .

   Αφού διαπιστώθηκε απαρτία διότι σε σύνολο 51 μελών ήταν παρόντα τα 47 μέλη , ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου έθεσε στην κρίση των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου για συζήτηση ή μη εκτός ημερήσιας διάταξης λόγω του κατεπείγοντος οκτώ θέματα .

   Αποφασίσθηκε ομόφωνα η συζήτηση του τέταρτου θέματος της εκτός ημερήσιας διάταξης .

   Εισηγούμενος το τέταρτο θέμα της εκτός ημερήσιας διάταξης, ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Ξάνθης κ. Καραλίδης Φώτης, έθεσε υπόψη των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, της από 9-3-20011 έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας το οποίο αναφέρει τα εξής:

   Η μελέτη αναφέρεται στην εγκατάσταση Φ/Β συστήματος ισχύος 3.3 MW από την “ΕΝΕΞΟΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε” στα αγροτεμάχια Νο. 223, 224, 226, και 227 συνολικού εμβαδού 113,99 στρεμμάτων της αγροτικής περιοχής Γκιώνας

Η περιοχή βρίσκεται εκτός προστατευομένων ζωνών του εθνικού πάρκου Δέλτα Νέστου κλπ. και εκτός δικτύου Natura 2000.

Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 3851/2010 επιτρέπεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάρκων σε γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας με την προϋπόθεση ότι στο σύνολό τους δεν καλύπτουν περισσότερο από το 1% της καλλιεργούμενης επιφάνειας του Νομού

Η εγκατάσταση θα αποτελείται από 14.349 Φ/Β συλλέκτες και τον απαραίτητο εξοπλισμό για την μετατροπή του παραγόμενου ρεύματος και την διοχέτευσή του στο δίκτυο μέσης τάσης της ΔΕΗ.

Από την προαναφερόμενη δραστηριότητα δεν αναμένονται αρνητικές επιπτώσεις ούτε στη φάση εγκατάστασης του σταθμού ούτε στη φάση λειτουργίας του και η υπηρεσία μας γνωμοδοτεί θετικά και εισηγείται την αποδοχή της μελέτης ως έχει.

 

   Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις α) του άρθρου 283 παρ2   του Ν.3852/2010 β) του άρθρου 5 παρ 2 του Ν.1650/86,όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 παρ.2&3 του Ν.3010/2002

                      

                                  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

                     ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ 44 ΥΠΕΡ 2 ΚΑΤΑ 1 ΛΕΥΚΟ

 

Γνωμοδοτεί υπέρ της έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων από την ΜΠΕ, για την εγκατάσταση και λειτουργία φωτοβολταϊκού συστήματος στα αγροτεμάχια Νο. 223, 224, 226, και 227 συνολικού εμβαδού 113,99 στρεμμάτων της αγροτικής περιοχής Γκιώνας, από την “ΕΝΕΞΟΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε”, όπως ειδικότερα αναφέρεται στην εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

 

   Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Τρέλλης Χρήστος , Ποτόλιας Χρήστος .

  

   Λευκό δήλωσε ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Χαρίτου Δημήτριος .

 

   Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 171/2011

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης 

 

 

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

Κωνσταντίνος Ζαγναφέρης

 

 ΤΑ ΜΕΛΗ

1.Χουσεϊν Ερτζάν  

2.Σαλήμ Σεβγκή                                                  

3.Νικολαίδης Ιωάννης                                         

4.Ούστογλου Γεώργιος                                       

5.Μουμίν Καάν                                                   

6.Τελλίδης Ιωάννη                                              

7.Βαβίας Σταύρος                                               

8.Πουρνάρα Μαρίκα                                           

9.Χριστοδουλίδης Γεώργιος                                

10.Τσαλδαρίδης Αναστάσιος                              

11.Σαλτούρος Δημήτριος                                   

12.Χαιτίδης Δημήτριος(απών)                            

13.Γερομάρκος Γεώργιος                                   

14.Σιακήρ Αϊχάν                                                

15.Κεφαλίδου Ανδρονίκη                                   

16.Παπαθανάκης Σταύρος                                 

17.Ουζούν Ιρφάν                                              

18.Παπακοσμάς Κωνσταντίνος                          

19.Μαραγκού Γεωργία (απουσα)                       

20.Παπαδόπουλος Χρυσόστομος                       

21.Τσολάκ Σουάτ                                               

22.Γκουγκουσκίδου Μαρία                                 

23.Κανελάκης Ιωάννης                                      

24.Ζιμπίδης Γεώργιος                                         

25.Κουκουβέλα Ζουμπουλιά    

26.Ματζιάρης Αντώνιος

27.Τσούλου - Τσαγκαλιδου Συρματένια

 28.Σερέφια Σουλτάνα

29.Παπαδόπουλος Στυλιανός

30.Πατήρας Νικόλαος

31.Παυλίδης Γεώργιος

32.Καραβάς Κωνσταντίνος

33.Πέτροβιτς Δημήτριος

 34.Μπαλίκας Ανδρέας

35.Μιχελής Κωνσταντίνος

36.Γαλαζούλας Χρήστος

37.Χατζή Μεμίς Τουρκές

38.Καβαρατζής Σταύρος

39.Μπαράν Μπουρχάν

40.Πατακάκης Ανάργυρος

41.Μαρκόπουλος Θεόδωρος

42.Παπαδόπουλος Κίμων

43.Μωυσίδης Παναγιώτης

44.Ζησίμου Γεώργιος – Παύλος

45.Αραμπατζής Αθανάσιος

46.Τρέλλης Χρήστος

47.Ποτόλιας Χρήστος

48.Χαρίτου Δημήτριος                                          

49.Μακρής Αθανάσιος

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΕΛΕΝΗ ΚΑΤΣΙΚΟΥΔΗ

Διαβάστηκε 930 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 07 Νοεμβρίου 2012 08:24
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Aπόφαση 172η 2011 Aπόφαση 170η - Ορθή Επανάληψη »

Αναζήτηση Περιφερειακό Συμβούλιο

Λ. Δημοκρατίας 1
69133 Κομοτηνή
Τηλ: 2531350195 , 2531350172
mail:perifsymv@pamth.gov.gr

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή