Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 701

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 32 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.. Αριθ. Απόφασης 701/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την άσκηση έφεσης κατά της με αριθμό 12/2012  απόφασης του Ειρηνοδικείου Δράμας. Στην Κομοτηνή σήμερα στις 12 Σεπτεμβρίου 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας  Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.5686/10-9- 2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 3) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος  5)Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7)  Σταύρος Καβαρατζής μέλος 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος , 9) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Φωτεινή Νταντή.  ΑΠΟΦΑΣΗ 701:  Εισηγούμενη το τρίτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Νομική Υπηρεσία της Π.Ε. Δράμας με το υπ’ αριθμ.3461/6-9-2012 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Σας διαβιβάζω την  παραπάνω σχετική απόφαση, για να αποφασίσετε την άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της υπ’ αριθμ. 12/2012 απόφασης του Ειρηνοδικείου Δράμας.Με την παραπάνω απόφαση η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης υποχρεώνεται να καταβάλει στην ομόρρυθμη εταιρεία με την  επωνυμία «ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΙ ΟΕ» το ποσό των 3.077,69 Ευρώ και στην ετερόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «Ε. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ.» το ποσό των 1.292 Ευρώ, νομιμότοκα από την  επίδοση της αγωγής για εξόφληση υποχρέωσης από παροχή υπηρεσιών εστίασης. Επειδή δεν έχουν  εξαντληθεί τα τακτικά ένδικα μέσα

 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

 Να ασκηθεί το ένδικο μέσο της έφεσης κατά της με αριθμό 12/2012 απόφασης του Ειρηνοδικείου Δράμας. Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και  έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του  Ν.4071/2012 :

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Την άσκηση του ένδικου μέσου της έφεσης κατά της με αριθμό 12/2012 απόφασης του Ειρηνοδικείου Δράμας και τον ορισμό του Νομικού Συμβούλου της ΠΕ Δράμας κ. Αποστολίδη Κυριάκο, για την  εκπροσώπηση της ΠΑΜΘ στην εκδίκαση της έφεσης. Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 701/2012.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                               ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                             ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                       

ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΤΑΝΤΗ

Διαβάστηκε 471 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2012 08:51
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 700 2012 Απόφαση 702 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή