Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 702

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 32 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.. Αριθ. Απόφασης 702/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση δαπανών της Π.Α.Μ.Θ. και των  διευθύνσεων της Π.Ε. Ροδόπης. Στην Κομοτηνή σήμερα στις 12 Σεπτεμβρίου 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00 μ.μ. στην αίθουσα  συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας  Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.5686/10- 9-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος  Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 3) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5)Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος 6) Αϊχάν  Σιακήρ μέλος 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος , 9) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Φωτεινή Νταντή.  ΑΠΟΦΑΣΗ 702: Εισηγούμενη το τέταρτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Διοικητικού - Οικονομικού της Π.A.Μ.Θ. με το υπ’ αριθμ. Δ.Ο.οικ. 4384/10-9-2012 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών  της επιτροπής τα εξής: Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.4071/ΦΕΚ 85/11-04-2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση.  Ενσωμάτωση Οδηγίας 25009/50/ΕΚ», σας αποστέλλουμε προς έγκριση τις δαπάνες της ΠΑΜΘ και των Δ/νσεων της ΠΕ Ροδόπης όπως παρουσιάζονται στον επισυναπτόμενο πίνακα. Οι παραπάνω  δαπάνες εγκρίνονται ως το ανώτερο ποσό που μπορεί να πληρωθεί. Ως προς το ύψος της τελικής δαπάνης ισχύει το ποσό που προκύπτει μετά την έρευνα αγοράς από την αρμόδια υπηρεσία που  υλοποιεί τη δαπάνη. Τυχόν υπόλοιπα που θα προκύψουν θα ανακαλούνται μεταγενέστερα.  

 
 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

 Την έγκριση δαπανών της Π.Α.Μ.Θ. και των διευθύνσεων της Π.Ε. Ροδόπης. Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Εγκρίνει τις δαπάνες της Π.Α.Μ.Θ. και των διευθύνσεων της Π.Ε. Ροδόπης , όπως αυτές παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα προκειμένου να καταστεί δυνατή η πληρωμή τους:

A/A ΗΜΕΡ/ΝIA ΠΟΣΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ KAE
1 10/9/2012 55.364,58

ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΙΣ
ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 6ης ΜΑΪΟΥ 2012

5262
2 10/9/2012 37.221,79

ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΙΣ
ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 17ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012

5262
3 30/8/2012 200

ΟΔΟΙΠ. ΕΞΟΔΑ & ΗΜ. ΑΠΟΖ. 1 ΥΠΑΛ. ΤΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦ/ΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΕΣ,
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΤΛ ΣΤΙΣ
31/08/2012 ΓΙΑ ΜΗΝΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ -
ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2012

0711
4 31/8/2012 1.600,00

ΟΔΟΙΠ. ΕΞΟΔΑ 8 ΥΠΑΛ. ( 40 ΜΕΤΑΚ.)
Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡ/ΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
2012, ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ,
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ,
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΛ/ΣΤΗ
(SERVER), ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑ

0711
5 31/8/2012 400

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΚΕΤΑΣ
ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΠΕ
ΡΟΔΟΠΗΣ

1725
6 31/8/2012 3.500,00

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΠΑΜΘ ΜΗΝΟΣ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012

1511
7 31/8/2012 800

ΟΔΟΙΠ. ΕΞΟΔΑ & ΗΜ. ΑΠΟΖ. ΤΟΥ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΠΑΜΘ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ
2012 ΓΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ
ΦΟΡΕΙΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦ/ΡΧΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ,
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΠΕ ΚΑΙ Δ/ΝΣΕΩΝ ΑΥΤΩΝ

0716
8 3/9/2012 25

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΕΦΑΝΙΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ
ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΣΤΟ
Ν.ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙ ΣΤΙΣ 02/09/2012

5161
9 3/9/2012 3.000,00

ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 600 ΩΡΩΝ ΓΙΑ 14
ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΜΘ & ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ Β
ΕΞΑΜΗΝΟ 2012

0511
10 4/9/2012 450

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 12000 BTU ΓΙΑ
ΤΟ ΘΥΡΩΡΕΙΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ

1712
11 4/9/2012 738 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ JCB ΚΥ 3893 0861
12 4/9/2012 2.954,64

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ JCB ΚΥ
3893

1321
13 5/9/2012 100

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ
ΤΟΜΕΑ

1111
14 5/9/2012 146,2

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗ LASER ΓΙΑ
ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ

1723
15 5/9/2012 1.000,00

ΟΔΟΙΠ. ΕΞΟΔΑ & ΗΜ. ΑΠΟΖ. 5 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
(60 ΗΜΕΡΩΝ) ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ-ΟΚΤΩΒΡΙΟ
2012 ΓΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑ - ΕΛΕΓΧΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΖΩΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

0711
16 5/9/2012 450

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΕΝΟΣ ΣΠΕΡΜΑΤΕΓΧΥΤΗ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (7 ΗΜΕΡΕΣ)
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ-ΟΚΤΩΒΡΙΟ
2012 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Τ.Σ & Σ.Ο

0711
17 5/9/2012 1.000,00

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ 11 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΜΗΝΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ-ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2012 ΓΙΑ
ΛΗΨΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΦΥΜΑΝΤΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΡΙΖΩΣΗΣ ΤΗΣ
ΒΡΟΥΚΕΛΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ

0711
18 5/9/2012 4.000,00

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΠΟΥ
ΑΣΚΟΥΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012

19 5/9/2012 1.000,00

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ -ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2012 ΓΙΑ ΤΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ, ΣΕ
ΕΚΘΕΣΕΙΣ, ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΚΤΛ

0711
20 5/9/2012 2.500,00

ΟΔΟΙΠ. ΕΞΟΔΑ & ΗΜ. ΑΠΟΖ. ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦ/ΡΧΗ ΑΜΘ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2012 ΓΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ,
ΣΕ ΠΡΟΓΡ/ΤΑ, ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΚΤΛ

0723
21 5/9/2012 3.626,12

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΠΑΜΘ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2012

1511
22 6/9/2012 100

ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΕΝΤΟΛΗ
ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ
ΘΡΑΚΗΣ

0871
23 6/9/2012 50

ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ΓΙΑ
ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

0899
24 6/9/2012 231,61

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΤ/ΚΟΥ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

1329
25 6/9/2012 1.000,00

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ "ΤΑΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2012"

0823
26 7/9/2012 300

ΔΑΠΑΝΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡ.2
ΑΡΘΡ.13 Ν.3325/2005 ΑΠΟ 6/9/2012 ΕΩΣ
30/9/2012

0515
27 7/9/2012 130

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 1 ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΗΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012

0711
28 7/9/2012 800

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 1 ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΗΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012

0711
29 7/9/2012 1.000,00

ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
ΣΤΟ SERVICE ROOM

1699
30 15/5/2012 2.010,00

ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

0899
31 1/8/2012 450

ΟΔΟΙΠ. ΕΞΟΔΑ 2 ΥΠΑΛ. ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ
ΑΥΓΟΥΣΤΟ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2012

0711
32

 Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 702/2012.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                       

ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΤΑΝΤΗ

Διαβάστηκε 426 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2012 09:34
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 701 2012 Απόφαση 703 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή