Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 700

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Του Πρακτικού αριθ. 32 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.. Αριθ. Απόφασης 700/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση δαπανών της ΠΑΜΘ – ΠΕ Έβρου. Στην Κομοτηνή σήμερα στις 12 Σεπτεμβρίου 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος,  Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.5686/10-9-2012 έγγραφη  πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της  Οικονομικής Επιτροπής , 2) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 3) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5)Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7) Σταύρος  Καβαρατζής μέλος 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος , 9) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Φωτεινή Νταντή. ΑΠΟΦΑΣΗ 700: Εισηγούμενη το  δεύτερο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Έβρου με το υπ’ αριθμ. 4586/10-9-2012 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Έχοντας υπόψη:  1. Τις διατάξεις του άρθρου 159 9παρ.1 εδάφιο στ΄) του Νόμου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- -Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7-6- 2010), σύμφωνα με τις οποίες ο Περιφερειάρχης αποφασίζει για τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού. 2. Την αριθμ. 19/14-2-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής  Μακεδονίας και Θράκης, όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄αριθμόν 240/2011, σύμφωνα με την οποία μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα έγκρισης δαπανών, ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών και  εκτέλεσης εργασιών για ποσά μέχρι των 5.000,00 €, στους Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακών Ενοτήτων. 3. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 4071/11-04-12 (ΦΕΚ 85) «Ρυθμίσεις για την τοπική  ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση. Ενσωμάτωση Οδηγίας 25009/50/ΕΚ», το οποίο αντικαθιστά το άρθρο 176 του Ν. 3852/2010 μεταβιβάζοντας την αρμοδιότητα της  έγκρισης δαπανών και την διάθεσης των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το Περιφερειακό Συμβούλιο, στην Οικονομική Επιτροπή.  4. Την ανάγκη έγκρισης των δαπανών της Π.Ε. Έβρου και διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, προκειμένου να αποσταλούν στην Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου στο Νομό Έβρου.  

 
 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

 

Την έγκριση των δαπανών & διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Έβρου, προκειμένου να αποσταλούν στην Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου στο Νομό Έβρου και να καταστεί δυνατή  η ενταλματοποίησή τους, όπως αυτές παρουσιάζονται στο συνημμένο πίνακα. Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις  του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 : 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

  

Εγκρίνει τις δαπάνες & την διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Έβρου, προκειμένου να αποσταλούν στην Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου στο Νομό Έβρου και να καταστεί  δυνατή η ενταλματοποίησή τους, όπως αυτές παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 

               ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ 

Α/Α

Α/Α
ΕΚΓΡΙΣΗΣ
ΑΑΥ

ΗΜ/ΝΙΑ
ΕΚΔΟΣΗΣ
ΑΑΥ

ΠΟΣΟ
ΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΗΜ/ΝΙΑ
ΕΚΔΟΣΗΣ
ΤΙΜ.

ΑΡ. ΠΑΡ/ΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΠΟΣΟ
ΔΑΠΑΝΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΔΑΠΑΝΗΣ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

 

 Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 700/2012.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                             ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                       

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 447 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 22 Νοεμβρίου 2012 12:45
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 699 2012 Απόφαση 701 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή