Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 687

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 31 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 687/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση των όρων , τευχών δημοπράτησης και ορισμό επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Βελτίωση βατότητας Εθνικής οδού Νο 2 Αρδάνιο – Γέφυρα Κήπων» Προϋπολογισμού: 275.000,00€ με ΦΠΑ.
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 7 Σεπτεμβρίου 2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.5608/3-9-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 3) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7)Σταύρος Καβαρατζής μέλος 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος. Απόντες ήταν : ο κ. 1) Χρήστος Τρέλλης μέλος, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.
ΑΠΟΦΑΣΗ 687: Εισηγούμενη το δέκατο έκτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Έβρου με το Η – 5571/14-8-2012 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Στο τεχνικό πρόγραμμα της Π.Α.Μ.Θ για το έτος 2012, περιλαμβάνεται το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ Νο2 ΑΡΔΑΝΙΟ - ΓΕΦΥΡΑ ΚΗΠΩΝ» Το αντικείμενο του έργου αφορά την αποκατάσταση φθορών (φαινόμενα κατά μήκος κυματισμών, ρηγματώσεων, διογκώσεων και ερπυσμού) που εμφανίζονται στο οδικό δίκτυο της Εθνικής οδού Νο2 από την διασταύρωση του οικισμού Αρδανίου (Χ.Θ.0+000) έως το Τελωνείο του οικισμού Κήπων, με σκοπό την βελτίωση βατότητας του συγκεκριμένου οδικού δικτύου. Θα προκηρυχθεί δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός ( αρθρο 3 του Ν. 3669/08 Κ.Δ.Ε ) για την ανάθεση του. Το έργο συντίθεται από την κατηγορία εργασιών ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ, με προϋπολογισμό 218.129,07 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ 28%, απρόβλεπτα και δαπάνη ασφάλτου χωρίς αναθεωρήσεις και Φ.Π.Α. 23%). Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της ΔΤΕ ΠΕ ΕΒΡΟΥ και το σύστημα υποβολής προσφορών
είναι “Με επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών” του άρθρου 6 του Ν. 3669/08.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές :
o Μεμονωμένες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ εφόσον ανήκουν στην Α2, 1η και
2η τάξη για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ.
o Εργοληπτικές Επιχειρήσεις που έχουν έδρα το Νομό Έβρου ή δηλωμένο ως δεύτερο νομό το Νομό Έβρου εφόσον ανήκουν στην Α2, 1η και 2η τάξη για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ. o Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην Α2, 1η και 2η τάξη του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας). o Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο. o Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 4.362,59 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον έξι (_6_) μήνες και τριάντα ( 30 ) ημέρες, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (_6_) μήνες (άρθρο 24 παρ. 2 και 3 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ)). o Το έργο χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις του προγράμματος ΤΕΟ 2012 (Κωδικός Έργου: 121007001) o Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας - Θράκης.
Η επιτροπή διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν.3669/2008 είναι τριμελής και θα αποτελείται από τακτικά και αναπληρωματικά μέλη σύμφωνα με το από 09-08-2012 πρακτικό κλήρωσης
Με βάση τα προαναφερόμενα, η υπηρεσία:

 
 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση των όρων και τευχών δημοπράτησης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ Νο2 ΑΡΔΑΝΙΟ - ΓΕΦΥΡΑ ΚΗΠΩΝ» προϋπολογισμού 275.000,00 € με Φ.Π.Α χρηματοδοτούμενο από ΤΕΟ 2012 Π.Α.Μ.Θ. της Π.Ε. ΈΒΡΟΥ με Κωδικό Έργου: 121007001 με δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό κατά το άρθρο 3 του Ν.3669/2008, με το σύστημα υποβολής “Με επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών” του άρθρου 6 του Ν. 3669/08 και Τον ορισμό της επιτροπής διαγωνισμού αποτελούμενη από τους κάτωθι:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕ Πολιτικών Μηχ/κών με Δ’β ως πρόεδρος
2. ΜΟΣΧΟΥ ΑΝΝΑ ΤΕ Πολιτικών Μηχ/κών με Δ’β
3. ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕ Πολιτικών Μηχ/κών με Γ’β ως μέλη
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ :
1. ΣΑΡΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΤΕ Πολιτικών Μηχ/κων με Β’β ως πρόεδρος
2. ΚΑΛΕΝΤΖΙΔΗΣ ΒΛΑΣΙΟΣ ΤΕ Τοπ/φων Μηχ/κων με Β’β
3. ΚΟΥΤΡΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Πολιτικός Μηχανικός με Δ’β ως μέλη
Χρέη γραμματέα θα εκτελέσει η ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ Διοικητικού – λογιστικού με Γ’β, με αναπληρωτή τον ΒΕΡΓΙΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΔΕ Σχεδιαστών με Δ’β.
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τους όρους και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ Νο2 ΑΡΔΑΝΙΟ - ΓΕΦΥΡΑ ΚΗΠΩΝ» προϋπολογισμού 275.000,00 € με Φ.Π.Α χρηματοδοτούμενο από ΤΕΟ 2012 Π.Α.Μ.Θ. της Π.Ε. ΈΒΡΟΥ με Κωδικό Έργου: 121007001 με δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό κατά το άρθρο 3 του Ν.3669/2008, με το σύστημα υποβολής “Με επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών” του άρθρου 6 του Ν. 3669/08 και συγκροτεί, σύμφωνα με το από 09-08-2012 συνημμένο πρακτικό κλήρωσης, επιτροπή διαγωνισμού ως εξής:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕ Πολιτικών Μηχ/κών με Δ’β ως πρόεδρος
2. ΜΟΣΧΟΥ ΑΝΝΑ ΤΕ Πολιτικών Μηχ/κών με Δ’β
3. ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕ Πολιτικών Μηχ/κών με Γ’β ως μέλη
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ :
1. ΣΑΡΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΤΕ Πολιτικών Μηχ/κων με Β’β ως πρόεδρος
2. ΚΑΛΕΝΤΖΙΔΗΣ ΒΛΑΣΙΟΣ ΤΕ Τοπ/φων Μηχ/κων με Β’β
3. ΚΟΥΤΡΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Πολιτικός Μηχανικός με Δ’β ως μέλη
Χρέη γραμματέα θα εκτελέσει η ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ Διοικητικού – λογιστικού με Γ’β, με αναπληρωτή τον ΒΕΡΓΙΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΔΕ Σχεδιαστών με Δ’β.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 687/2012. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 474 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2012 09:42
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 686 2012 Απόφαση 688 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή