Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 688

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 31 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 688/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση διακήρυξης και ορισμό επιτροπών διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου Βορείου Έβρου» Προϋπολογισμού:700.000,00€ με ΦΠΑ.
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 7 Σεπτεμβρίου 2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.5608/3-9-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.
Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 3) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7)Σταύρος Καβαρατζής μέλος 8) Κωνσταντίνος
Μιχελής μέλος. Απόντες ήταν : ο κ. 1) Χρήστος Τρέλλης μέλος, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 688: Εισηγούμενη το δέκατο έβδομο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Έβρου με το Η – 5579/16-8-2012 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Στο τεχνικό πρόγραμμα της Π.Α.Μ.Θ για το έτος 2012, περιλαμβάνεται το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ» Το έργο αφορά την αποκατάσταση κάθε είδους βλάβης και φθοράς επικίνδυνων σημείων στο Επαρχιακού Οδικό Δίκτυο του Έβρου. Αναλυτικότερα οι παρεμβάσεις είναι οι ακόλουθες: 1. Πρωτοκκλήσι – Βρυσικά: Προβλέπεται να γίνουν ασφαλτικές στρώσεις (ισοπεδωτική και κυκλοφορίας) στην χιλιομετρική θέση 15+500, (με χιλιομετρική θέση 0+00 στο Πρωτοκκλήσι ), σημείο όπου παρουσιάζεται εμφανής φθορά του υπάρχοντος οδοστρώματος 2. Αβδέλα – Πολία – Λάδη : Προβλέπεται να γίνουν ασφαλτικές στρώσεις (ισοπεδωτική και κυκλοφορίας) στις χιλιομετρικές θέσεις : 2+400 και 3+600 (με χιλιομετρική θέση 0+00 στο Αβδέλα) , σημεία όπου παρουσιάζεται εμφανής φθορά του υπάρχοντος οδοστρώματος. 3. Πλάτη – Μαράσια: Προβλέπεται να γίνουν ασφαλτικές στρώσεις (ισοπεδωτική και κυκλοφορίας) στις χιλιομετρικές θέσεις : ΧΘ 0+60 ΧΘ2+000 ΧΘ3+800 ΧΘ5+700 ΧΘ9+000 και ΧΘ9+900 (με χιλιομετρική θέση 0+00 στην Πλάτη) , σημεία όπου παρουσιάζεται εμφανής φθορά του υπάρχοντος οδοστρώματος. 4. Ορεστιάδα - Κόμαρα -Πεντάλοφος :Προβλέπεται να γίνουν ασφαλτικές στρώσεις (ισοπεδωτική και κυκλοφορίας) στις χιλιομετρικές θέσεις : ΧΘ12+900 ΧΘ16+900 ΧΘ32+100 ΧΘ32+400 ΧΘ37+500 ΧΘ37+900 και ΧΘ39+300 (με χιλιομετρική θέση 0+00 στην Ορεστιάδα) , σημεία όπου παρουσιάζεται εμφανής φθορά του υπάρχοντος οδοστρώματος.5. Κυπρίνος - Διδ/χο: Προβλέπεται να γίνουν ασφαλτικές στρώσεις (ισοπεδωτική και κυκλοφορίας) στις χιλιομετρικές θέσεις : ΧΘ1+100 και ΧΘ15+200 (με χιλιομετρική θέση 0+00 στην διασταύρωση ΚΥΠΡΙΝΟΥ) , σημεία όπου παρουσιάζεται εμφανής φθορά του υπάρχοντος οδοστρώματος. Στην ΧΘ 15+200 θα κατασκευασθεί στον πόδα του επιχώματος (στην Βόρεια πλευρά του) τοίχος αντιστήριξης μήκους 80,00 μέτρων περίπου και ύψους 3,00 μέτρων σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης . Στην βάση του τοίχου θα κατασκευασθεί αποστραγγιστικό δίκτυο. Πάνω στο νέο πρανές θα τοποθετηθούν βαθμιδωτά ρείθρα θα οποία θα συνδεθούν με ρείθρο που θα κατασκευασθεί στο έρεισμα του οδοστρώματος για την συλλογή και απομάκρυνση των υδάτων.6. Λεπτή - Αμπελάκια – Ευγενικό: Προβλέπεται να γίνουν ασφαλτικές στρώσεις (ισοπεδωτική και κυκλοφορίας) στις χιλιομετρικές θέσεις : ΧΘ2+200 ΧΘ3+000 ΧΘ4+400 ΧΘ5+400 ΧΘ9+200 ΧΘ12+800 ΧΘ14+500 ΧΘ15+600 ΧΘ16+300 ΧΘ18+300 και ΧΘ19+400 (με χιλιομετρική θέση 0+00 στην διασταύρωση ΛΕΠΤΗΣ) , σημεία όπου παρουσιάζεται εμφανής φθορά του υπάρχοντος οδοστρώματος. 7. Ορμένιο – Δίκαια – Σπήλαιο: Προβλέπεται να γίνουν ασφαλτικές στρώσεις (ισοπεδωτική και κυκλοφορίας) στις χιλιομετρικές θέσεις : ΧΘ3+800 ΧΘ5+100 και ΧΘ11+700 (με χιλιομετρική θέση 0+00 στην διασταύρωση ΟΡΜΕΝΙΟΥ) , σημεία όπου παρουσιάζεται εμφανής φθορά του υπάρχοντος οδοστρώματος. Σε όλο το αναφερόμενο δίκτυο θα επουλωθούν μεμονωμένες οπές του οδοστρώματος μα ασφαλτικό σκυρόδεμα. Θα προκηρυχθεί δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός ( άρθρο 3 του Ν. 3669/08 Κ.Δ.Ε ) για την ανάθεση του. Το έργο συντίθεται από τις κατηγορίες εργασιών ΟΔΟΠΟΙΙΑ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ , ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ με συνολικό προϋπολογισμό 552.530,95 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και δαπάνη ασφάλτου) Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της ΔΤΕ ΠΕ ΕΒΡΟΥ και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι : ‘’Προσφορά επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών σε συμπληρωμένο τιμολόγιο της Υπηρεσίας με έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης’’ του Ν. 3669/08. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές : Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:
α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην 1η, 2η, και 3η τάξη εντός Νομού και δηλωμένο και στην 1η, 2η και 3η τάξη εκτός Νομού, για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ
β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.
γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη. 21.2 Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 21.3 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 21.4 Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ΄ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 3669/08 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό κατατίθενται από τους διαγωνιζόμενους, κατά τους όρους του άρθρου 24 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ), εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, που ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας, χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α., ήτοι στο ποσό των 10.992,56 € και ισχύ τουλάχιστον έξι (_6_) μήνες και τριάντα ( 30 ) ημέρες, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (_6_) μήνες (άρθρο 24 παρ. 2 και 3 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ)). Το έργο χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις του προγράμματος ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΩΔ ΕΡΓΟΥ : 121002015. Η διάθεση της σχετικής πίστωσης για την κατασκευή του δημοπρατούμενου έργου , αποφασίστηκε με την αριθμ. 3783/25-07-2012 (ΑΔΑ: Β4ΓΩ7ΛΒΑΕΕ) απόφαση περί δέσμευσης πίστωσης ποσού 700.000,00 € της κ Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ ΕΒΡΟΥ Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας - Θράκης. Η επιτροπή διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν.3669/2008 είναι τριμελής και θα αποτελείται, από τακτικά και αναπληρωματικά μέλη σύμφωνα με το από 26-07-2012 πρακτικό κλήρωσης που σας επισυνάπτουμε.
Με βάση τα προαναφερόμενα, η υπηρεσία:

 
 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση των όρων και τευχών δημοπράτησης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ» προϋπολογισμού 700.000,00€ με Φ.Π.Α. χρηματοδοτούμενο από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΩΔ ΕΡΓΟΥ: 121002015 με δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό, με το σύστημα υποβολής ‘’Προσφορά επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών σε συμπληρωμένο τιμολόγιο της Υπηρεσίας με έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης’’ του Ν. 3669/08 και τον ορισμό της επιτροπής διαγωνισμού αποτελούμενη από τους κάτωθι:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. ΑΓΓΕΛΩΝΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ Γεωλόγων με Δ’β ως πρόεδρος
2. ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕ Πολιτικών Μηχ/κών με Γ’β
3. ΤΑΜΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΙΣ ΤΕ Μηχ/γων Μηχ/κών με Δ’β ως μέλη
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ :
1. ΜΗΝΑΪΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ Πολιτικών Μηχ/κων με Δ’β ως πρόεδρος
2. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕ Πολιτικών Μηχ/κών με Β’β
3. ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών με Δ΄β ως μέλη
Χρέη γραμματέα θα εκτελέσει η την ΒΟΥΛΓΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑ ΤΕ0 Εργοδηγός με Β’β με
αναπληρώτρια ΠΟΥΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού με Γ’β
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τους όρους και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου Βορείου Έβρου» Προϋπολογισμού:700.000,00€ με ΦΠΑ χρηματοδοτούμενο από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΩΔ ΕΡΓΟΥ : 121002015. με δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό, με το σύστημα υποβολής ‘’Προσφορά επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών σε συμπληρωμένο τιμολόγιο της Υπηρεσίας με έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης’’ του Ν. 3669/08 και συγκροτεί επιτροπή διαγωνισμού σύμφωνα με το Πρακτικό Κλήρωσης, ως εξής:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. ΑΓΓΕΛΩΝΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ Γεωλόγων με Δ’β ως πρόεδρος
2. ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕ Πολιτικών Μηχ/κών με Γ’β
3. ΤΑΜΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΙΣ ΤΕ Μηχ/γων Μηχ/κών με Δ’β ως μέλη
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ :
1. ΜΗΝΑΪΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ Πολιτικών Μηχ/κων με Δ’β ως πρόεδρος
2. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕ Πολιτικών Μηχ/κών με Β’β
3. ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών με Δ΄β ως μέλη
Χρέη γραμματέα θα εκτελέσει η την ΒΟΥΛΓΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑ ΤΕ0 Εργοδηγός με Β’β με αναπληρώτρια ΠΟΥΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού με Γ’β Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 688/2012. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 422 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2012 09:37
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 687 2012 Απόφαση 689 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή