Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 686

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 31 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 686/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση των όρων δημοπράτησης και ορισμό επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Βελτίωση επαρχιακού δρόμου Διδ/χου – Πυθίου (Τμήμα Διδ/χο – Πετράδες)» Προϋπολογισμού: 4.950.000,00€ με ΦΠΑ.
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 7 Σεπτεμβρίου 2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.5608/3-9-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 3) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7)Σταύρος Καβαρατζής μέλος 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος. Απόντες ήταν : ο κ. 1) Χρήστος Τρέλλης μέλος, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 686: Εισηγούμενη το δέκατο πέμπτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Έβρου με το από 21-8-2012 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Έχοντας υπόψη: 1. Τον Ν. 3852/04-06-2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010) "Νέα Αρχιτεκτονική Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης"
2. Το με αρ. πρωτ. 25/5-1-2011 της Περιφέρειας ΑΜΘ/Γ.Δ. Εσωτερικής λειτουργίας/Δ.Δ/σης/Τμ. Προσωπικού «Ορισμός και τοποθέτηση προϊσταμένων Δ/νσεων και τμημάτων της κεντρικής υπηρεσίας και των Π.Ε. της Περιφέρειας ΑΜΘ»
3. Το Π.Δ. 144/27-12-10 «Οργανισμός της Περιφέρειας ΑΜΘ»
4. Τον Ν. 3669/2008 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας δημοσίων έργων» ,
5. Την απόφαση με αρ. πρωτ. 3728/05-06-2012 της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής ΠΑΜΘ με την οποία εντάχθηκε πράξη με τίτλο: του Π.Σ της περιφέρειας ΑΜΘ με την οποία εντάχθηκε έργο στο ΕΣΠΑ με τίτλο: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΔΙΔ/ΧΟΥ-ΠΥΘΙΟΥ (Τμήμα Διδ/χο-Πετράδες) προϋπολογισμού: 4.950.000,00 € με στοιχεία πράξης: Κωδικός ΟΠΣ: 374302 Κωδικός ΣΑ: ΕΠ0318 Κωδικός Πράξης ΣΑ: 2012ΕΠ03180046
6. Την απόφαση Η-2216/19-05-2011 της ΔΤΕ της ΠΕ Έβρου με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη του έργου προϋπολογισμού 4.950.000,00 € και η οποία προβλέπει τα παρακάτω: Α. Χωματουργικά Έργα Σύμφωνα με έγγραφο του Τμ. Εργαστηρίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας ΑΜΘ με αρ. πρωτ. 3411/19-8-2009 έγινε αξιολόγηση και θα εκτελεστούν χωματουργικές εργασίες όπως παρακάτω: 1. Στα τμήματα όπου ο δρόμος είναι σε περιοχή εκσκαφών και η κατάστασή του οδοστρώματος δεν παρουσιάζει ιδιαίτερα προβλήματα θα γίνουν γενικές εκσκαφές σε βάθος 0,60 μ. Στα τμήματα αυτά θα διαστρωθεί στραγγιστική-εξομαλυντική στρώση πάχους 0,20 μ. από υλικό λατομείου και στην επιφάνεια που θα δημιουργηθεί θα κατασκευαστεί η οδοστρωσία. Η κλίση των πρανών εκσκαφής θα είναι 1:1,50 Αυτή η κατασκευή θα γίνει στα παρακάτω τμήματα: Από ΧΘ 0+000-:-0+080, Από ΧΘ 0+980-:-1+100, Από ΧΘ 1+200-:-1+540, Από ΧΘ 1+680-:-1+780, Από ΧΘ 1+820-:-2+060, Από ΧΘ 2+360-:-3+020, Από ΧΘ 3+440-:-3+540 , Από ΧΘ 3+880-:-4+020, Από ΧΘ 4+140-:-4+280, Από ΧΘ 4+520-:-4+700, Από ΧΘ 5+070-:-5+230, Από ΧΘ 5+590-:-5+870, Από ΧΘ 5+990-:-6+190, Από ΧΘ 6+630-:-6+809, Από ΧΘ 7+307-:-7+396, Από ΧΘ 7+530-:-7+820 2. Στα τμήματα όπου ο δρόμος είναι σε επίχωμα που παρουσιάζει καταπτώσεις ή ολίσθηση θα γίνει εκσκαφή σε όλο το πλάτος του δρόμου από 0,60 μ. ως 1,80 μ. . Τα πρανή των επιχωμάτων θα αφαιρεθούν σύμφωνα με τις διατομές της μελέτης, πάντα σε βαθμίδες και στην συνέχεια θα κατασκευαστούν τα επιχώματα. Η κλίση των πρανών επιχωμάτων θα είναι 1:2. Αυτή η κατασκευή θα γίνει στα παρακάτω τμήματα: Από ΧΘ 0+080-:-0+180, Από ΧΘ 0+180-:-0+280, Από ΧΘ 0+280-:-0+600, Από ΧΘ 0+600-:-0+660, Από ΧΘ 0+660-:-0+900, Από ΧΘ 0+900-:-0+980, Από ΧΘ 1+120-:-1+200, Από ΧΘ 1+540-:-1+680, Από ΧΘ 1+780-:-1+820, Από ΧΘ 2+060-:-2+360, Από ΧΘ ΑΔΑ: Β4ΤΝ7ΛΒ-ΘΣΠ
3+020-:-3+440, Από ΧΘ 3+540-:-3+880, Από ΧΘ 4+020-:-4+140, Από ΧΘ 4+280-:-4+520, Από Χθ 4+700- :-5+070, Από Χθ 5+230-:-5+590, Από ΧΘ 5+870-:-5+990, Από Χθ 6+190-:-6+630, Από ΧΘ 6+809-:- 7+307, Από ΧΘ 7+396-:-7+530, Από Χθ 7+820-:-8+100 Τα προϊόντα εκσκαφής των ορυγμάτων δύναται, εφόσον κριθούν εργαστηριακά κατάλληλα να χρησιμοποιηθούν κατόπιν διαλογής (διαμ.Dλίθου < 15εκ.) για την κατασκευή επιχωμάτων. Επιπλέον με βάση την εμπειρία από παλαιότερα έργα οδοποιίας στην περιοχή, τα κατάλληλα υλικά των εκσκαφών δεν θα καλύψουν πλήρως τις ανάγκες για την κατασκευή επιχωμάτων και θα προμηθεύουν δάνεια θραυστά επίλεκτων υλικών λατομείου. Προκύπτει επομένως περίσσεια υλικών, για τα οποία προτείνεται ως χώρος απόθεσης χωματερές στις γύρω περιοχές. Β. Τεχνικά έργα Τα υφιστάμενα τεχνικά είναι αρκετά για την απορροή των ομβρίων της περιοχής καθότι δεν έχει παρουσιαστεί μέχρι σήμερα πρόβλημα απορροής. Κάποια από τα τεχνικά που παρουσιάζουν φθορές θα διορθωθούν ή θα κατασκευαστούν εξ’ αρχής. Η απορροή των ομβρίων θα γίνει σύμφωνα με την μελέτη απορροής ομβρίων που υπάρχει στην μελέτη. Γ. Οδοστρωσία – Ασφαλτικά Προβλέπεται η κατασκευή οδοστρώματος και ασφαλτικών με το παρακάτω προφίλ :
 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 5εκ. της ΠΤΠ-Α265
 Ασφαλτική στρώση Βάσης πάχους 5εκ. της ΠΤΠ-Α260
 Δύο στρώσεις Βάσης από θραυστό υλικό λατομείου συμπυκνωμένου πάχους 10εκ. της Π.Τ.Π. 0-155 έκαστη
 Μία στρώση Υπόβασης από θραυστό υλικό λατομείου συμπυκνωμένου πάχους 10εκ. της Π.Τ.Π. 0- 150
 Μία στρώση εξομαλυντική-στραγγιστική από θραυστό υλικό λατομείου συμπυκνωμένου πάχους μέχρι 0,30 μ. της Π.Τ.Π. 0-150 Όσον αφορά τις ανάγκες του έργου, για υλικά λατομείων και ασφαλτικών, θα πρέπει να αναφερθεί ότι το πλησιέστερο λατομείο στην περιοχή βρίσκεται στην περιοχή Κουφόβουνο του Διδυμοτείχου, το οποίο πληρεί τις προδιαγραφές (CE). Δ. Σήμανση - Ασφάλεια Σύμφωνα με το κεφ. 2.4 του τεύχους ΙΙ των ΟΜΟΕ, στις περιπτώσεις που το ύψος του πρανούς του επιχώματος υπερβαίνει τα 2,50m, τότε πρέπει να τοποθετείται στηθαίο ασφαλείας. Στην υπό μελέτη οδό απαιτούνται συνολικά περίπου 2.500μ. στηθαίων ασφαλείας τύπου Μ.Σ.Ο.-1. Προβλέπεται επίσης, η τοποθέτηση πλαστικών οριοδεικτών ανά 25μ και ρυθμιστικών πινακίδων σε θέσεις με μικρή οριζοντιογραφική ακτίνα. Οι απαραίτητες πινακίδες σήμανσης φαίνονται στην μελέτη σήμανσης. Η σήμανση του δρόμου θα γίνει σύμφωνα με την μελέτη σήμανσης που υπάρχει στην μελέτη. Κατόπιν των παραπάνω, η υπηρεσία:

 
 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Α) Την έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου: «Βελτίωση επαρχιακού δρόμου Διδ/χου – Πυθίου (Τμήμα Διδ/χο – Πετράδες)» Προϋπολογισμού: 4.950.000,00€ με ΦΠΑ με στοιχεία πράξης: Κωδικός ΟΠΣ: 374302
Κωδικός ΣΑ: ΕΠ0318 Κωδικός Πράξης ΣΑ: 2012ΕΠ03180046
Β) Τον ορισμό μελών επιτροπής δημοπράτησης σύμφωνα με α) Το από 17-8-2012 πρακτικό διενέργειας κλήρωσης για τον ορισμό μελών επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού β) Το με αρ. πρωτ. 375/26-7-2012 έγγραφο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων ΑΜΘ γ) Το με αρ. πρωτ. 1974/31-07-2012 του περιφερειακού τμήματος ΤΕΕ Θράκης και δ) Το από 31-7-2012 έγγραφο της ΠΕΣΕΔΕ , ως εξής:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Αγγελώνιας Θεόδωρος, γεωτεχνικός με Δ’β ως πρόεδρος
2. Κουτρούλας Γεώργιος ΠΕ1 με Δ’β
3. Στογιαννίδης Σταύρος ΤΕ1 με Δ’β
4. Βασιλειάδης Αθανάσιος ΤΕ1 με Β’β
5. Παρασκευόπουλος Ιωάννης, αντιδήμαρχος δήμου Διδ/χου
6. Περιστεράκης Ιωάννης ΠΕ1, εκπρόσωπος ΤΕΕ
7. Φραντζίδης Δημήτριος ΠΕ1, εκπρόσωπος ΠΕΣΕΔΕ
Αναπληρωματικά μέλη κατά σειρά:
1. Παπαζίκας Δημήτριος ΠΕ4 με Δ’β
2. Πριγγόπουλος Θεόδωρος ΠΕ2 με Δ’β
3. Σκουρτούδης Μόσχος ΤΕ1 με Β’β
4. Αυγητίδης Ανδρέας
5. Γκουρλουμένου Δέσποινα, δημοτική σύμβουλο δήμου Διδ/χου
6. Τσακιρούδης Ευάγγελος, εκπρόσωπος ΤΕΕ
7. Κούρτης Χρήστος, εκπρόσωπος ΠΕΣΕΔΕ
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του
Ν.4071/2012 : 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει τους όρους δημοπράτησης του έργου: «Βελτίωση επαρχιακού δρόμου Διδ/χου – Πυθίου
(Τμήμα Διδ/χο – Πετράδες)» Προϋπολογισμού: 4.950.000,00€ με ΦΠΑ, με στοιχεία πράξης:
Κωδικός ΟΠΣ: 374302
Κωδικός ΣΑ: ΕΠ0318
Κωδικός Πράξης ΣΑ: 2012ΕΠ03180046
Β) Συγκροτεί επιτροπή δημοπράτησης σύμφωνα με α) Το από 17-8-2012 πρακτικό διενέργειας κλήρωσης
για τον ορισμό μελών επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού β) Το με αρ. πρωτ. 375/26-7-2012 έγγραφο της
Περιφερειακής Ένωσης Δήμων ΑΜΘ γ) Το με αρ. πρωτ. 1974/31-07-2012 του περιφερειακού τμήματος
ΤΕΕ Θράκης και δ) Το από 31-7-2012 έγγραφο της ΠΕΣΕΔΕ , ως εξής:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Αγγελώνιας Θεόδωρος, γεωτεχνικός με Δ’β ως πρόεδρος
2. Κουτρούλας Γεώργιος ΠΕ1 με Δ’β
3. Στογιαννίδης Σταύρος ΤΕ1 με Δ’β
4. Βασιλειάδης Αθανάσιος ΤΕ1 με Β’β
5. Παρασκευόπουλος Ιωάννης, αντιδήμαρχος δήμου Διδ/χου
6. Περιστεράκης Ιωάννης ΠΕ1, εκπρόσωπος ΤΕΕ
7. Φραντζίδης Δημήτριος ΠΕ1, εκπρόσωπος ΠΕΣΕΔΕ
Αναπληρωματικά μέλη κατά σειρά:
1. Παπαζίκας Δημήτριος ΠΕ4 με Δ’β
2. Πριγγόπουλος Θεόδωρος ΠΕ2 με Δ’β
3. Σκουρτούδης Μόσχος ΤΕ1 με Β’β
4. Αυγητίδης Ανδρέας
5. Γκουρλουμένου Δέσποινα, δημοτική σύμβουλο δήμου Διδ/χου
6. Τσακιρούδης Ευάγγελος, εκπρόσωπος ΤΕΕ
7. Κούρτης Χρήστος, εκπρόσωπος ΠΕΣΕΔΕ
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 686/2012.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΛΛΙΔΗΣ (αναπληρωματικό)
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΗΡΑΣ (αναπληρωματικό)
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                       

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 529 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2012 09:46
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 685 2012 Απόφαση 687 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή