Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 683

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Του Πρακτικού αριθ. 31 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 683/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση μελετών και τευχών δημοπράτησης του έργου: «Επέκταση Κέντρου Υγείας Ιάσμου» Προϋπολογισμού:535.000,00€ με ΦΠΑ.
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 7 Σεπτεμβρίου 2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.5608/3-9-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 3) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7)Σταύρος Καβαρατζής μέλος 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος. Απόντες ήταν : ο κ. 1) Χρήστος Τρέλλης μέλος, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 683: Εισηγούμενη το δωδέκατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ροδόπης με το υπ’ αριθμ. 1802/28-8-2012 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Σας αποστέλλουμε μια σειρά μελετών και τευχών δημοπράτησης καθώς και Διακήρυξη για το έργο του θέματος . Όλες οι μελέτες και τα τεύχη ανατέθηκαν και θεωρήθηκαν από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Κομοτηνής διότι το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής δε διαθέτει Τεχνική Υπηρεσία με Πιστοποιητικό Διαχειριστικής Επάρκειας . Η μελέτη αυτή αφορά την κατ’ επιφάνεια επέκταση του κέντρου υγείας στον Ίασμο Ροδόπης (εντός οικισμού). Το κέντρο υγείας στον Ίασμο είναι ισόγειο κτίριο κεραμοσκεπές επιφάνειας 970,36 Μ2 και κατασκευάσθηκε πριν το 1990 (αρ. οικ. άδειας 65/1985) σε οικόπεδο έκτασης 4.494,30 Μ2. Η συνολική επιφάνεια της νέας οικοδομής (προσθήκης) θα είναι 255,00 Μ2 και θα περιλαμβάνει 7 γραφεία διοίκησης, 4 δωμάτια εφημερίας με τους χώρους υγιεινής , αίθουσα συγκεντρώσεων - συσκέψεων (μικρό αμφιθέατρο), βοηθητικούς χώρους (WC κοινού και Α.Μ.Ε.Α.) και χώρους κυκλοφορίας , είσοδος και αναμονή .
Κατόπιν των ανωτέρω, η υπηρεσία:

 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση των ανωτέρω αναφερόμενων μελετών και τευχών τα οποία έχουν ελεγχθεί από την υπηρεσία μας προκειμένου να προχωρήσουμε στην ολοκλήρωση του φακέλου που θα υποβληθεί για την ένταξη του εν λόγω έργου στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2007-2013.
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις μελέτες και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου: «Επέκταση Κέντρου Υγείας Ιάσμου» Προϋπολογισμού:535.000,00€ με ΦΠΑ, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι αυτής της απόφασης.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 683/2012.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                             ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 472 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2012 10:10
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 682 2012 Απόφαση 684 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή