Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 684

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 31 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 684/2012

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την εκδίκαση ενστάσεων και έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Αποκατάσταση ισόπεδης διάβασης στο ρέμα Μαγγάζι Δαδιάς» Προϋπολογισμού: 100.000,00€ με ΦΠΑ.
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 7 Σεπτεμβρίου 2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.5608/3-9-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Δημήτριος
Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 3) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7)Σταύρος Καβαρατζής μέλος 8) Κωνσταντίνος
Μιχελής μέλος. Απόντες ήταν : ο κ. 1) Χρήστος Τρέλλης μέλος, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 684: Εισηγούμενη το δέκατο τρίτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Έβρου με το υπ’ αριθμ. Η - 5602/17-8-2012 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής το από 02/08/2012 Πρακτικό της Επιτροπής διαγωνισμού του προαναφερόμενου έργου, την υποβληθείσα ένσταση της Ε.Ε. «ΑΝΕΣΤΗΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» η οποία ήταν εμπρόθεσμη δηλαδή εντός του χρονικού διαστήματος των πέντε (5) ημερών από την ανακοίνωση του πρακτικού και το από 14/08/2012 Πρακτικό ολοκλήρωσης του διαγωνισμού στο οποίο συμπεριλαμβάνονται οι απόψεις επί της παραπάνω ένστασης της Επιτροπής Διαγωνισμού. Στο από 2-8-2012 συνημμένο Πρακτικό αναφέρεται ότι στη συνέχεια η Επιτροπή έκανε πλήρη έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής των διαγωνιζομένων κατά σειρά ( όπως στον ανωτέρω πίνακα κατάταξης) και διαπίστωσε τα παρακάτω:
 Στα δικαιολογητικά συμμετοχής της διαγωνιζόμενης Ε.Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ του ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ διαπιστώθηκε ότι : Στο φάκελο προσφοράς της προαναφερόμενης Ε..Ε. περιέχονταν δύο (2) μηχανόσημα του ΤΣΜΕΔΕ , αντί των απαιτουμένων πέντε (5), σύμφωνα με το άρθρο 24.1.5 της Διακήρυξης.
 Στα δικαιολογητικά συμμετοχής της διαγωνιζόμενης ΑΛΦΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ – ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Ε. ΣΙΑ & Ε.Ε. διαπιστώθηκε ότι : Η Ε.Δ. μετά τον έλεγχο της πρωτότυπης βεβαίωσης εγγραφής στο ΜΕΕΠ και την άμεση επιστροφή της, αφού πρώτα βέβαια διαπιστώθηκε ότι στο φάκελο υπήρχε αντίγραφο αυτής, διαπίστωσε ότι η συγκεκριμένη εταιρεία δεν δικαιούνταν να συμμετάσχει στο διαγωνισμό. Η συγκεκριμένη εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 2ης τάξης, ενώ σύμφωνα με το άρθρο 21.1.α. .δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν Ε.Ε. “…α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α1, Α2, 1η τάξη για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ...”.
 Στα δικαιολογητικά συμμετοχής της διαγωνιζόμενης Ε.Ε. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΑΚΙΡΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ διαπιστώθηκε ότι :
Στο φάκελο προσφοράς της προαναφερόμενης Ε..Ε. περιέχονταν τρία (3) μηχανόσημα του ΤΣΜΕΔΕ , αντί των απαιτουμένων πέντε (5), σύμφωνα με το άρθρο 24.1.5 της Διακήρυξης. Μετά τα ανωτέρω και αφού βεβαιώθηκε η γνησιότητα όλων των εγγυητικών επιστολών (μετά την λήψη γραπτών βεβαιώσεων γνησιότητας από όλα τα Πιστωτικά/Τραπεζικά ιδρύματα που εξέδωσαν εγγυητικές επιστολές συμμετοχής) η επιτροπή προέβη στον αποκλεισμό της προαναφερόμενης Ε.Ε., και κατάρτισε τον ακόλουθο πίνακα με τους διαγωνιζόμενους που οι προσφορές τους κρίθηκαν παραδεκτές:

Α/α Ε ρ γ ο λ ή π τ η ς Έκπτωση
1 ΚΩΝ/ΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 31,00%
2 ΚΟΥΜΤΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ 28,05%
3 ΑΝΕΣΤΗΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 23,85%
4 ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΙΛΑΚΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 21,00%
5 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 20,00%

Κατόπιν τούτου κατατέθηκε ένσταση από την Ε.Ε. «ΑΝΕΣΤΗΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», η οποία είναι η τρίτη κατά σειρά έκπτωσης μειοδότης, με προσφερόμενη μέση έκπτωση 23,85%. Η ένσταση της προαναφερθείσας εταιρείας στρέφεται α) κατά της συμμετοχής της διαγωνιζόμενης επιχείρησης «Κωνσταντίνου Παπαδόπουλου του Γεωργίου», πρώτη στον πίνακα κατάταξης με προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης 31,00% και β) κατά της συμμετοχής της διαγωνιζόμενης επιχείρησης «Κουμτζή Αλέξανδρου του Μιχαήλ» δεύτερη στον πίνακα κατάταξης με προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης 28,05%.:
α) κατά της συμμετοχής της διαγωνιζόμενης επιχείρησης «Κωνσταντίνου Παπαδόπουλου του Γεωργίου»:
α.1. Η ενιστάμενη ισχυρίζεται ότι ο ανωτέρω αναφερόμενος συμμετέχων στον διαγωνισμό δεν συμπλήρωσε όλα τα στοιχεία του Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς, αφού το Έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς συμπληρώθηκε ελλιπώς και όχι στο σύνολο όλων των πεδίων του όπως ρητά απαιτούσε η προκήρυξη του διαγωνισμού κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα.
α.2. Επιπλέον ο φάκελος του ανωτέρω αναφερομένου συμμετέχοντος στο διαγωνισμό δεν περιείχε πιστοποιητικό για την ασφαλιστική ενημερότητα για την Κοινοπραξία «Μπανταλίδης Σέργιος - Παπαδόπουλος» η οποία εκτελεί το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ Δ.Π.Θ. ΣΤΗΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΕΤΩΝ 2010 - 2011 - 2012», για την οποία προσκόμισε απλώς ασφαλιστική ενημερότητα μόνο αναφορικά με το οικοδομικό έργο και όχι και για την ίδια την Κοινοπραξία όπως ρητά απαιτείται από την διακήρυξη ανοιχτής δημοπρασίας.
α.3. Τέλος η ενιστάμενη ισχυρίζεται ότι η εγγυητική επιστολή του Κωνσταντίνου Παπαδόπουλου του Γεωργίου απευθύνεται λανθασμένα προς την Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ.
β) κατά της συμμετοχής της διαγωνιζόμενης επιχείρησης «Κουμτζή Αλέξανδρου του Μιχαήλ»:
β.1. Η ενιστάμενη ισχυρίζεται ότι ο ανωτέρω αναφερόμενος συμμετέχων στον διαγωνισμό δεν συμπλήρωσε όλα τα στοιχεία του Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς, αφού το Έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς συμπληρώθηκε ελλιπώς και όχι στο σύνολο όλων των πεδίων του όπως ρητά απαιτούσε η προκήρυξη του διαγωνισμού κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα.
β.2. Επιπλέον στο φάκελο του ανωτέρω αναφερόμενου συμμετέχοντος στο διαγωνισμό Κουμτζή Αλέξανδρου του Μιχαήλ υπήρχε μεν υπεύθυνη δήλωση για την μη καταδίκη των αναφερόμενων στην παράγραφο 2 του άρθρου 22 προσώπων, η οποία ωστόσο είναι γενική και δεν αναφέρει ούτε εξειδικεύει όλα τα αδικήματα στα οποία δεν έχουν καταδικαστεί όπως συνάγεται ότι απαιτείται από την διακήρυξη κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα.
β.3. Τέλος η ενιστάμενη ισχυρίζεται ότι η εγγυητική επιστολή του Κουμτζή Αλέξανδρου του Μιχαήλ απευθύνεται λανθασμένα προς την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ. Δ.Τ.Ε. ΠΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ. Στο συνημμένο Πρακτικό ολοκλήρωσης αναφέρεται ότι : η Επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις: i. Τον Νόμο 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» Καθώς και οι νόμοι που τον συμπληρώνουν και ρυθμίζουν σχετικά ζητήματα. Ενδεικτικά: 2052/1992, 2308/1995, 2338/1995, 2719/1999, 3044/2002 (ιδίως άρθρο 14 περί Λιμενικών Έργων), 3212/2003(ιδίως άρθρο 17 περί της «Εγνατία Οδός Α,Ε.»), 3310/2005, 3469/2006, 3481/2006, 3548/2007, όπως ισχύουν ii. Το Π.Δ. 60/2007: Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005 iii. Το Π.Δ. 59/2007: Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε iv. Το Π.Δ. 334/2000: (άρθρα 1 και 2, κατά το μέρος που αφορούν στην προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 71/304) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για τα δημόσια έργα προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/37/ΕΟΚ» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε. v. Την Υ.Α.ΥΠΕΧΩΔΕ Δ17α/01/13ΦΝ430 /2002: «Όροι και διαδικασία έγκρισης κατασκευαστικής κοινοπραξίας και υπεργολαβίας». vi. Την Υ.Α. ΥΠΕΧΩΔΕ Αρ. πρ. Δ17α/05/116/ΦΝ437/30.9.2008 και Εγκύκλιος 18/16-9-2008 (Αρ.Πρωτ.Δ17/05/107/ΦΝ433): «Προσαρμογή των πρότυπων τευχών διακηρύξεων δημοσίων έργων σύμφωνα με την κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων (Ν.3669/08)». vii. Την Εγκύκλιο ΔΙΣΚΠΟ/Φ.14/5428 της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλ/κής Διακυβέρνησης με θέμα: «Προθεσμίες διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών από τη Διοίκηση». viii. Την ένσταση της Ε.Ε. «ΑΝΕΣΤΗΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» η οποία κατατέθηκε στις 8/8/2012 και πήρε αριθμό πρωτοκόλλου Η – 5404/8-8-2012, δηλαδή εμπρόθεσμα και εντός της προθεσμίας των πέντε ημερών από την 02/8/2012 ημέρα ανακοίνωσης του πρακτικού του διαγωνισμού, ο οποίος διεξήχθη στις 31/7/2012, σύμφωνα με τον Ν.3263/04(άρθρο 3 παρ. 5). ix. Την Διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά τον εγκεκριμένο από τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. υπόδειγμα τύπου «Β» (Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17). x. Ότι η δημοπρασία του ανωτέρω έργου, διεξήχθη με τις διαδικασίες που προβλέπει ο Νόμος, οι οποίες εξασφαλίζουν τη διαφάνεια, την αξιοπιστία και το δημόσιο συμφέρον. xi. Ότι τα τεύχη δημοπράτησης του έργου (τιμολόγιο, προϋπολογισμός, συγγραφές υποχρεώσεων, έντυπα οικονομικής προσφοράς, κ.λ.π) συντάχθηκαν από την Υπηρεσία μας. Αφού έλαβε υπόψη: i. Την ένσταση της Ε.Ε. «ΑΝΕΣΤΗΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» η οποία κατατέθηκε στις 8/8/2012 και πήρε αριθμό πρωτοκόλλου Η – 5404/8-8-2012, δηλαδή εμπρόθεσμα και εντός της προθεσμίας των πέντε ημερών από την 02/8/2012 ημέρα ανακοίνωσης του πρακτικού του διαγωνισμού, ο οποίος διεξήχθη στις 31/7/2012, σύμφωνα με τον Ν.3263/04(άρθρο 3 παρ. 5). ii. Την υπ’ αρ. 395/15-6-2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Α.Μ.Θ. «Έγκριση όρων και τευχών δημοπράτησης και ορισμός επιτροπής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΠΕΔΗΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΡΕΜΑ ΜΑΓΓΑΖΙ ΔΑΔΙΑΣ» προϋπολογισμού μελέτης 100.00,00 € με Φ.Π.Α.». iii. Την απόφαση 395/15-6-2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Α.Μ.Θ. με την οποία συστάθηκε η Επιτροπή διεξαγωγής του Διαγωνισμού. Και επειδή:
i. Η δημοπρασία του ανωτέρω έργου, διεξήχθη με τις διαδικασίες που προβλέπει ο Νόμος 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων», οι οποίες εξασφαλίζουν τη διαφάνεια, την αξιοπιστία και το δημόσιο συμφέρον. ii. Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου (τιμολόγιο, προϋπολογισμός, συγγραφές υποχρεώσεων, έντυπα οικονομικής προσφοράς, κ.λ.π) συντάχθηκαν από την Υπηρεσία μας. iii. Οι υποβληθείσες αντιρρήσεις των διαγωνιζομένων είναι εμπρόθεσμες και σύννομες άρα εξεταστέες. iv. Ο διαγωνισμός διεξήχθη νομότυπα μέχρι του παρόντος σταδίου. Η Επιτροπή επισημαίνει ότι:
Ως προς το σκέλος (α.1) της ένστασης: Στο άρθρο 13. της διακήρυξης ορίζεται ότι: «Διαδικασία επιλογής αναδόχου -Σύστημα υποβολής οικονομικών προσφορών... 13.2. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα υποβληθεί με το σύστημα Προσφορά επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών σε συμπληρωμένο τιμολόγιο της Υπηρεσίας με έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης του Ν. 3669/2008(ΚΔΕ)...»., σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 4β του Ν. 3669/2008. Σύμφωνα με τη διακήρυξη, απαράδεκτη, λόγω ελλιπούς ή πλημμελούς συντάξεως της, κρίνεται η προσφορά μόνον εάν δεν αναγράφεται, στο σχετικό έντυπο αυτής, έστω και ένα επιμέρους ποσοστό εκπτώσεως ομάδας εργασιών (άρθρο 24.2Β. της διακηρύξεως). Αντιθέτως, σύμφωνα με ρητή πρόβλεψη της διακηρύξεως (άρθρο 24.2Δ.), ελλείψεις στην αναγραφή των στοιχείων της οικονομικής προσφοράς, διαφορετικές εκείνων που επιφέρουν αποκλεισμό, καθώς και διαφορές μεταξύ της ολόγραφης και της αριθμητικής τιμής ή λογιστικά σφάλματα στα αθροίσματα, τα γινόμενα ή τη στρογγυλοποίηση, δεν συνεπάγονται την απόρριψη της οικονομικής προσφοράς ως απαράδεκτης, αλλά διορθώνονται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία αναγράφει τα ορθά μεγέθη της οικονομικής προσφοράς. Οι ανωτέρω διατάξεις της διακηρύξεως απηχούν τις ρυθμίσεις των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 6 του ν. 3669/2008, οι οποίες ρυθμίζουν το σύστημα της προσφοράς επιμέρους ποσοστών εκπτώσεως κατά ομάδες εργασιών. Ο σφραγισμένος φάκελος της "Οικονομικής Προσφοράς" περιέχει συμπληρωμένο το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, της Υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 24.2. της διακήρυξης, αποτελείται δε αυτό από τα παρακάτω τμήματα: α). ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, β). Α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗΣ, γ). ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Το τμήμα β), με τίτλο «Α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗΣ», διαιρείται σε στήλες και τετραγωνίδια. Εξ αριστερών, στην πρώτη στήλη αναγράφονται οι ομάδες εργασιών ( 1, 2 και 3) στη δεύτερη στήλη, αναγράφονται περιγραφικά οι εργασίες (ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΣΑΡΑΖΑΝΕΤ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ) ακολουθούν δε δύο ακόμη στήλες, με τετραγωνίδια, αντίστοιχα με αυτά των ομάδων εργασιών, τα οποία καλείται να συμπληρώσει ο διαγωνιζόμενος, αναγράφοντας, έναντι καθεμιάς από τις ομάδες εργασιών, την προσφερόμενη έκπτωση, στη μεν πρώτη στήλη ολογράφως, στη δε δεύτερη αριθμητικώς.
Το επόμενο τμήμα γ). επιγράφεται «Β. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και κάτω από τον τίτλο αναγράφεται η επεξήγηση «Για την υποβοήθηση της επιτροπής διαγωνισμού στην κατάταξη των διαγωνιζομένων κατά σειρά μειοδοσίας». Στο τμήμα αυτό, στην πρώτη και στη δεύτερη στήλη, εξ αριστερών, αναγράφονται, αντιστοίχως, διάφορα επιμέρους μεγέθη του έργου και οι τιμές των μεγεθών αυτών, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό της μελέτης του έργου (η δαπάνη κάθε ομάδας εργασιών, το άθροισμα δαπανών εργασιών, τα γενικά έξοδα και το εργολαβικό όφελος, το σύνολο της δαπάνης των αμέσως ανωτέρω μεγεθών του έργου (ΣΣ), τα απρόβλεπτα, το σύνολο της δαπάνης που προκύπτει από  τις τιμές των ανωτέρω μεγεθών (Σ1), η αναθεώρηση, τα απολογιστικά και το τελικό σύνολο δαπάνης του έργου χωρίς ΦΠΑ (Σ2). Στη τρίτη στήλη, υπό τον τίτλο «Προσφερόμενη έκπτωση κατά ομάδα σε ακέραιες μονάδες(%)», υπάρχουν τρία κενά τετραγωνίδια, σε αντιστοιχία με τις ομάδες εργασιών των προηγουμένων στηλών, τα οποία καλείται να συμπληρώσει ο διαγωνιζόμενος, αναγράφοντας και πάλι την αναγραφείσα ήδη, στο Τμήμα β). «Α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗΣ», έκπτωση κατά ομάδα εργασιών, στη συνέχεια δε, στην ίδια στήλη, παραπλεύρως των μεγεθών, οι τιμές των οποίων, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό της μελέτης του έργου, έχουν ήδη συμπληρωθεί από την υπηρεσία, αναγράφονται τα ίδια μεγέθη με την ένδειξη «κατά την προσφορά». Στην τέταρτη στήλη, η οποία επιγράφεται «Δαπάνη ομάδας μετά την έκπτωση σε ευρώ», σε κενά τετραγωνίδια, σε αντιστοιχία με αυτά της τρίτης στήλης, καλείται ο διαγωνιζόμενος να υπολογίσει και να αναγράψει, σε ευρώ, τις τιμές των μεγεθών της πρώτης στήλης, όπως διαμορφώνονται με την εφαρμογή των προσφερομένων ποσοστών εκπτώσεως. Τέλος, στο κάτω μέρος της πρώτης σελίδας του Τμήματος γ), υπάρχουν οι ενδείξεις «Συνολική Δαπάνη Έργου ΣΔΕ = », και «Μέση έκπτωση Εμ = ΣΣ - ΣΔΕ / ΣΣ = » τα μεγέθη των οποίων καλείται να συμπληρώσει ο διαγωνιζόμενος.
Όπως προκύπτει από το παρατιθέμενο ανωτέρω περιεχόμενο του εντύπου της οικονομικής προσφοράς του επιδίκου διαγωνισμού, η συμπλήρωση του Τμήματος γ.) αποβλέπει, αποκλειστικά, στη διευκόλυνση της Επιτροπής Διαγωνισμού κατά τον έλεγχο της ομαλότητας των προσφερομένων επιμέρους ποσοστών εκπτώσεως και την κατάταξη των διαγωνιζομένων κατά σειρά μειοδοσίας, όπως, άλλωστε, ρητώς αναφέρεται και στην επεξήγηση που αναγράφεται στο έντυπο του πίνακα αυτού. Περαιτέρω, από το ίδιο το περιεχόμενο του Τμήματος γ.) προκύπτει ότι ο έλεγχος, στην υποβοήθηση του οποίου αποσκοπεί η συμπλήρωση του, είναι εφικτός ακόμη και αν δεν συμπληρωθεί ο πίνακας αυτός, δεδομένου ότι οι τιμές των μεγεθών που καλείται να αναγράψει σε αυτόν ο διαγωνιζόμενος προκύπτουν από απλές αριθμητικές πράξεις, με μόνη προϋπόθεση να έχουν αναγραφεί στο Τμήμα β). τα προσφερόμενα επιμέρους ποσοστά εκπτώσεως όλων των ομάδων εργασιών. Στην περίπτωση της Ε.Ε. «Κωνσταντίνου Παπαδόπουλου του Γεωργίου» δεν συντρέχει κανένας λόγος ώστε να θεωρηθεί μη έγκυρη η Οικονομική Προσφορά της, καθώς η Εταιρία έχει συμπληρώσει με το Νόμιμο τρόπο (και κατά το άρθρο 22, Ν. 3669/08 ) όλα τα απαιτούμενα επί ποινής αποκλεισμού στοιχεία στο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς της, ενώ η μη συμπλήρωση από μέρους της του τμήματος γ.) Β. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ αποτελεί «επουσιώδης έλλειψη» των στοιχείων της οικονομικής προσφοράς και μάλιστα στο ίδιο το έντυπο στο τμήμα Β. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, αναγράφεται ρητά: «...Για την υποβοήθηση της επιτροπής διαγωνισμού στην κατάταξη των διαγωνιζομένων κατά σειρά μειοδοσίας...» , γεγονός που ενισχύει τη θέση της Ε.Δ. ότι η συμπλήρωση του τμήματος γ). Β. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ αποτελεί επουσιώδες τμήμα της συμπλήρωσης του εντύπου. Ως εκ τούτου η επιτροπή θεωρεί ότι με την διατύπωση αυτή καλύπτονται οι όροι του άρθρου 24.2. της διακήρυξης.
Ως προς το σκέλος (α.2) της ένστασης: Το άρθρο 23.2.2.β. της διακήρυξης (άρθρο 20 παρ. 3 του ν. 3669/08), ορίζει ότι οι διαγωνιζόμενοι υποβάλλουν «…Πιστοποιητικά που εκδίδονται από την αρμόδια αρχή του κράτους εγκατάστασης ή του ελληνικού κράτους, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις τους, ως προς την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης για την εργοληπτική επιχείρηση αλλά και για όλες τις κοινοπραξίες στις οποίες μετέχει, καθώς και για κάθε έργο που εκτελεί (Παρ. 3 άρθρου 20 του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ) στην Ελλάδα». Στο άρθρο 20 του Ν. 3669/08 ορίζεται ότι:
«Προαπαιτούμενα συμμετοχής σε διαγωνισμό
1. …2. .... 3. Κατά την κατάθεση της προσφοράς κάθε προσφέρουσα εργοληπτική επιχείρηση υποχρεούται να υποβάλει βεβαιώσεις των υπηρεσιών για την εξόφληση των ασφαλιστικών εισφορών και τη φορολογική ενημερότητα για τα δημόσια έργα που εκτελεί μόνη της ή σε κοινοπραξία.» Από το συνδυασμό των άνω διατάξεων προκύπτει ότι οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν αποδεικτικά ασφαλιστικής ενημερότητας μόνο για έργα που εκτελούν μόνοι τους ή σε Κοινοπραξία. Στην περίπτωση της Ε.Ε. «Κωνσταντίνου Παπαδόπουλου του Γεωργίου», η εταιρεία κατέθεσε σύμφωνα με το Νόμο:
α) ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ του ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ του ΙΚΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ με αριθ. πρωτ. 4160/16-9-2011, ισχύος μέχρι 18/9/2012, και πλέον β) ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ (ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ) του ΙΚΑ (ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ με Αριθμ. Συστήματος: 000/Π/3995/2012-06/06/2012 – Αριθμ. Πρωτ.: 236249 – Ώρα: 13:40, ισχύος μέχρι 05/12/2012 της Κ/Ξ ΜΠΑΝΤΑΛΙΔΗΣ ΣΕΡΓΙΟΣ – ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ για το είδος έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ Δ.Π.Θ. ΣΤΗΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΕΤΩΝ 2010 - 2011 - 2012». Στη συγκεκριμένη Βεβαίωση επιπλέον ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ Ο ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΕΝΗΜΕΡΟΣ. ΑΔΑ: Β4ΤΝ7ΛΒ-ΔΥΙ Ως εκ τούτου η επιτροπή θεωρεί ότι με την διατύπωση αυτή καλύπτεται ο όρος του άρθρου 23.2.2.β. της διακήρυξης.
Ως προς το σκέλος (α.3) της ένστασης: Στη διακήρυξη του διαγωνισμού, το άρθρο 15.1. ορίζεται ότι:
«Για την έγκυρη συμμετοχή ... Οι εγγυητικές επιστολές απευθύνονται είτε στην υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό, είτε στο φορέα κατασκευής, είτε στον κύριο του έργου (όπως οι υπηρεσίες και φορείς αναφέρονται στις παρ. 1.1, 1,2 και 1.3 της παρούσας) και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της.» Είναι προφανές ότι η ως άνω εταιρεία ανταποκρίθηκε στην ανωτέρω υποχρέωσή της καθότι η εγγυητική επιστολή συμμετοχής που κατέθεσε απευθύνεται στην υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό ήτοι, στη Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ, όπως μάλιστα χαρακτηριστικά προβλέπεται στην παράγραφο 1.4. της διακήρυξης «… Η δημοπρασία θα διενεργηθεί την 31-07-2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., από την ΔΤΕ/Π.Ε. Έβρου, οδός Ι. Δραγούμη 1 Αλεξ/πολη…».
Ως εκ τούτου η επιτροπή θεωρεί ότι με την διατύπωση αυτή καλύπτεται ο όρος του άρθρου 15.1. της διακήρυξης.
Ως προς το σκέλος (β.1) της ένστασης: Στην περίπτωση της Ε.Ε. «Κουμτζή Αλέξανδρου του Μιχαήλ» δεν συντρέχει κανένας λόγος ώστε να θεωρηθεί μη έγκυρη η Οικονομική Προσφορά της, αφού η Επιτροπή του Διαγωνισμού διατύπωσε την γνώμη της στο σκέλος α.1. της ένστασης, και γνωμοδοτεί με το ίδιο σκεπτικό. Ως εκ τούτου η επιτροπή θεωρεί ότι με την διατύπωση αυτή καλύπτονται οι όροι του άρθρου 24.2. της διακήρυξης. Ως προς το σκέλος (β.2) της ένστασης: Στη διακήρυξη του διαγωνισμού, το άρθρο 23.2.2.α. ορίζεται ότι: «Για την περίπτωση 1,2,5 και 7 του άρθρου 22 υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση που υπογράφεται από τον ατομικό εργολήπτη ή τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης και βεβαιώνει ότι η επιχείρηση i)………….,ii) ότι τα πρόσωπα που αναφέρονται στη περίπτωση 2 του άρθρου 22 δεν έχουν καταδικαστεί για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης αυτής. iii…» Επί του μέρους της ενστάσεως αυτής η Ε.Δ. εισηγείται την απόρριψή της, επειδή από την διακήρυξη ζητείται σύμφωνα με το άρθρο. 23.2.2 α. της διακήρυξης να υποβληθεί μία υπεύθυνη δήλωση στην οποία να βεβαιώνεται γενικά ότι «τα πρόσωπα που αναφέρονται στην περίπτωση 2 του άρθρου 22 δεν έχουν καταδικαστεί για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης αυτής». Σύμφωνα με την υπεύθυνη δήλωση που κατατέθηκε από τον κ. Κουμτζή Αλέξανδρο του Μιχαήλ δηλώνεται ότι: «…δηλώνω ότι: Η ατομική μου επιχείρηση: α)…β)Δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για αδικήματα για κάποιο από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 22 της διακήρυξης»,όπως αναφέρεται στην παρ. ii) του άρθρου 23.2.2.α. της διακήρυξης. Ως εκ τούτου η επιτροπή θεωρεί ότι με την διατύπωση αυτή καλύπτεται ο όρος της παρ. ii) του άρθρου 23.2.2.α. της διακήρυξης. Ως προς το σκέλος (β.3) της ένστασης: Στη διακήρυξη του διαγωνισμού, το άρθρο 15.1. ορίζεται ότι: «Για την έγκυρη συμμετοχή ... Οι εγγυητικές επιστολές απευθύνονται είτε στην υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό, είτε στο φορέα κατασκευής, είτε στον κύριο του έργου (όπως οι υπηρεσίες και φορείς αναφέρονται στις παρ. 1.1, 1,2 και 1.3 της παρούσας) και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της.» Είναι προφανές ότι η ως άνω εταιρεία ανταποκρίθηκε στην ανωτέρω υποχρέωσή της καθότι η εγγυητική επιστολή συμμετοχής που κατέθεσε απευθύνεται στην υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό ήτοι, στη ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ. Δ.Τ.Ε. ΠΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ, όπως μάλιστα χαρακτηριστικά προβλέπεται στην παράγραφο 1.4. της διακήρυξης «… Η δημοπρασία θα διενεργηθεί την 31-07-2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., από την ΔΤΕ/Π.Ε. Έβρου, οδός Ι. Δραγούμη 1 Αλεξ/πολη…». Ως εκ τούτου η επιτροπή θεωρεί ότι με την διατύπωση αυτή καλύπτεται ο όρος του άρθρου 15.1. της διακήρυξης.
Η Επιτροπή εκφράζει την άποψη ότι : Για όλους τους παραπάνω λόγους, να μη γίνει δεκτή στο σύνολό της και να απορριφθεί ως αβάσιμη, η με αρ. πρωτ Η – 5404/8-8-2012 υποβληθείσα ένσταση της «ΑΝΕΣΤΗΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» ως προς την εταιρεία «Κωνσταντίνου Παπαδόπουλου του Γεωργίου» (σκέλη α.1., α.2. και α.3.), και ως προς την εταιρεία «Κουμτζή Αλέξανδρου του Μιχαήλ» (σκέλη β.1., β.2. και β.3.), σύμφωνα με το σκεπτικό που αναλύει παραπάνω η Ε.Δ. Κατόπιν των ανωτέρω, η υπηρεσία:

 
 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση του αποτελέσματος του Διαγωνισμού για το έργο του θέματος, όπως αναφέρεται στα ανωτέρω Πρακτικά και την κατακύρωση του έργου στην μειοδότρια Εργοληπτική Επιχείρηση «Κωνσταντίνου Παπαδόπουλου του Γεωργίου» .
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει τα Πρακτικά (Δημοπρασίας και Ολοκλήρωσης) και την ανάδειξη της Εργοληπτικής Επιχείρησης «Κωνσταντίνου Παπαδόπουλου του Γεωργίου» ως αναδόχου του έργου: «Αποκατάσταση ισόπεδης διάβασης στο ρέμα Μαγγάζι Δαδιάς» Προϋπολογισμού: 100.000,00€ με ΦΠΑ, με έκπτωση 31,00%.
2. Απορρίπτει την ένσταση της Εργοληπτικής Επιχείρησης «ΑΝΕΣΤΗΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» σύμφωνα με το Πρακτικό Ολοκλήρωσης του διαγωνισμού. Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 684/2012.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 578 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2012 10:07
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 683 2012 Απόφαση 685 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή