Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 682

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 31 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 682/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση πρακτικού του διαγωνισμού του έργου: «Δημιουργία δημοσιογραφικού φακέλου».
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 7 Σεπτεμβρίου 2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.5608/3-9-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 3) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7)Σταύρος Καβαρατζής μέλος 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος.
Απόντες ήταν : ο κ. 1) Χρήστος Τρέλλης μέλος, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου. ΑΠΟΦΑΣΗ 682: Εισηγούμενη το ενδέκατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Οικονομικού της ΠΑΜΘ με το υπ’ αριθμ. 4271/3-9-2012 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής το από 28-8-2012 συνημμένο Πρακτικό 1/2012 ανοιχτού διεθνή διαγωνισμού για το έργο: «Δημιουργία δημοσιογραφικού φακέλου». Στο πιο πάνω Πρακτικό αναφέρεται ότι κατατέθηκαν 3 προσφορές, στη συνέχεια η επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής των προσφορών αφού αρίθμησε, σφράγισε και υπέγραψε κάθε προσφορά ανά σελίδα και διαπίστωσε τα εξής:
1. Κατά τον έλεγχο της προσφοράς της «LDK S.A.» η επιτροπή διαπίστωσε ότι η ημερομηνία που φέρει η υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου Β.1.3.1 σημείο 4 της προκήρυξης, που περιλαμβανόταν στα δικαιολογητικά συμμετοχής της εταιρείας στο Διαγωνισμό, είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας που αναγράφεται στο συνοδευτικό δελτίο ταχυμεταφοράς. Συγκεκριμένα, η υπεύθυνη δήλωση φέρει την ημερομηνία 27-08-2012, ενώ η ημερομηνία αποστολής που αναγράφεται στο συνοδευτικό δελτίο ταχυμεταφοράς είναι 24-08-2012. Σύμφωνα με την παράγραφο Β.1.3.1 σημείο 4 της Διακήρυξης, η ημερομηνία της υπογραφής του υπευθύνως δηλούντος προσώπου καθώς και η ημερομηνία υποβολής της προσφοράς πρέπει να είναι ταυτόσημες. Επιπλέον, η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση με ημερομηνία 27-08-2012 που περιλαμβανόταν στα δικαιολογητικά συμμετοχής της εταιρείας στο Διαγωνισμό, είναι μεταγενέστερη της θεώρησης του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος με ημερομηνία 01-08-2012 από
το ΚΕΠ Κηφισίας. Συνεπώς, η επιτροπή απορρίπτει ομόφωνα τη συγκεκριμένη προσφορά, διότι ο φάκελος της εν λόγω εταιρείας κρίθηκε μη νόμιμος, βάσει των στοιχείων του Φακέλου Δικαιολογητικά, σύμφωνα με την παράγραφο Β.1.3.1 σημείο 4 της προκήρυξης. 2. Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών της εταιρείας ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ ΧΑΤΖΗΠΟΛΥΧΡΟΝΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. – «TECHNODIAFIMISTIKI», η επιτροπή διαπίστωσε ότι: i) Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ισχύει μέχρι και την 27-04-2013. Σύμφωνα με την παράγραφο Β.1.3.3 σημείο 1 της προκήρυξης πρέπει η εγγυητική επιστολή συμμετοχής να περιλαμβάνει, επί ποινής αποκλεισμού, την ισχύ της, η οποία πρέπει να ισχύει μέχρι και δύο (2) μήνες μετά τη λήξη ισχύος των προσφορών. Σύμφωνα με την παράγραφο Β.1.4.3 της προκήρυξης οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό για έξι (6) μήνες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. Συνεπώς η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα έπρεπε να ισχύει τουλάχιστον μέχρι την 28-04-2013, ii) Δεν υπήρχε στα δικαιολογητικά συμμετοχής το επί ποινής αποκλεισμού δικαιολογητικό της παραγράφου Β.1.3.1 σημείο 2 της προκήρυξης, για την έγκριση συμμετοχής και ορισμό εκπροσώπου, iii) Η υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου Β.1.3.1 σημείο 4 της προκήρυξης δεν φέρει ημερομηνία του υπογράφοντος. Σύμφωνα με την παράγραφο Β.1.3.1 σημείο 4 της Διακήρυξης, η ημερομηνία της υπογραφής του υπευθύνως δηλούντος προσώπου καθώς και η ημερομηνία υποβολής της προσφοράς πρέπει να είναι ταυτόσημες, iv) Δεν υπήρχαν οι ημερομηνίες του υπογράφοντος στην πλειοψηφία των υπεύθυνων δηλώσεων που περιλαμβάνονταν στα δικαιολογητικά συμμετοχής στο Διαγωνισμό, και τέλος v) Λείπουν, τα επί ποινής αποκλεισμού δικαιολογητικά πιστοποίησης της τεχνικής ικανότητας της εταιρείας, που αναφέρονται στην παράγραφο Β.1.3.4 σημεία 1, 2, 4, 5, 6 της Διακήρυξης.
Συνεπώς, η επιτροπή απορρίπτει ομόφωνα τη συγκεκριμένη προσφορά, διότι ο φάκελος της εν λόγω εταιρείας κρίθηκε ελλιπής και μη νόμιμος, βάσει των στοιχείων του Φακέλου Δικαιολογητικά, σύμφωνα με τις παραγράφους Β.1.3.1 σημεία 1, 2, 4 και Β.1.3.4 σημεία 1, 2, 4, 5, 6 της προκήρυξης. 3. Τα δικαιολογητικά της εταιρείας ARTION CONFERENCES & EVENTS – ΔΕΣΠΟΙΝΑ & ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΟΥ Ο.Ε. γίνονται ομόφωνα αποδεκτά από την επιτροπή Διαγωνισμού. Γ. Συμπερασματικά, η επιτροπή Διαγωνισμού αποφάσισε τα εξής: Απορρίπτονται ομόφωνα από τη συνέχεια του Διαγωνισμού για τους προαναφερθέντες λόγους οι παρακάτω προσφορές: α) LDK S.A. β) ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ ΧΑΤΖΗΠΟΛΥΧΡΟΝΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. – «TECHNODIAFIMISTIKI» Γίνεται ομόφωνα αποδεκτή η εξής προσφορά: α) ARTION CONFERENCES & EVENTS – ΔΕΣΠΟΙΝΑ & ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΟΥ Ο.Ε. Κατόπιν των ανωτέρω, η υπηρεσία: 

 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση του Πρακτικού του διαγωνισμού του έργου: «Δημιουργία δημοσιογραφικού φακέλου».
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το Πρακτικό 1/2012 ανοιχτού διαγωνισμού για το έργο: «Δημιουργία δημοσιογραφικού φακέλου» προϋπολογισμού: 55.000,00€ με ΦΠΑ. Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 682/2012.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 468 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2012 10:14
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 681 2012 Απόφαση 683 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή