Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 681

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 31 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 681/2012 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση των όρων διακήρυξης παροχής υπηρεσιών ασφάλισης οχημάτων της ΠΑΜΘ – ΠΕ Ροδόπης και συγκρότηση επιτροπών διαγωνισμού και ενστάσεων.
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 7 Σεπτεμβρίου 2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.5608/3-9-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 3) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7)Σταύρος Καβαρατζής μέλος 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος. Απόντες ήταν : ο κ. 1) Χρήστος Τρέλλης μέλος, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 681: Εισηγούμενη το δέκατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Οικονομικού της ΠΑΜΘ με το υπ’ αριθμ. 4209/30-8-2012 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Σας διαβιβάζουμε τους όρους της διακήρυξης παροχής υπηρεσιών ασφάλισης των πάσης φύσεως οχημάτων των επιτελικών υπηρεσιών της Π.Α.Μ.Θ. και της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, ενδεικτικού προϋπολογισμού 19.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., καθώς και το πρακτικό διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για τη συγκρότηση των επιτροπών διενέργειας του διαγωνισμού και ενστάσεων, και παρακαλούμε για την έγκριση τους. Κατόπιν των ανωτέρω, η υπηρεσία:

 
 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση των όρων διακήρυξης παροχής υπηρεσιών ασφάλισης οχημάτων της ΠΑΜΘ – ΠΕ Ροδόπης και συγκρότηση επιτροπών διαγωνισμού και ενστάσεων σύμφωνα με το από 30-8-2012 Πρακτικό κλήρωσης, ως εξής:
Α. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:
Τακτικά Μέλη
1. Αθανάσιος Βλάχος, Πρόεδρος, Προϊστάμενος του τμήματος Υποστήριξης της Εκπαίδευσης της Δ/νσης Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης και Τουρισμού, του κλάδου ΤΕ Μηχανικών, με βαθμό Β’.
2. Χάρης Αρμεντζίδης, μέλος, Προϊστάμενος του τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., του κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, με βαθμό Δ’.
3. Φωτούλα Κυρκούδη, μέλος, υπάλληλος του τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, με βαθμό Ε’.
Αναπληρωματικά μέλη
1. Δημήτριος Πατρωνίδης, Πρόεδρος, υπάλληλος του τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ροδόπης, του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, με βαθμό ΣΤ’.
2. Στυλιανός Μπομποτάς, μέλος, υπάλληλος του τμήματος Προσωπικού της Δ/νσης Διοίκησης της
Περιφέρειας Α.Μ.Θ., του κλάδου ΔΕ Πληροφορικής, με βαθμό Δ’.
3. Χρυσάνθη Μαυρίδου, μέλος, υπάλληλος του τμήματος Μισθοδοσίας της Δ/νσης Οικονομικού της
Περιφέρειας Α.Μ.Θ., του κλάδου ΔΕ Πληροφορικής, με βαθμό Γ’.
Β. ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 15 ΤΟΥ Π.Δ 118/2007:
Τακτικά Μέλη
1. Χρυσή Τσιλιγγίρη, πρόεδρος, προϊσταμένη του τμήματος Αδειών της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, με βαθμό Δ’.
2. Κωνσταντίνος Ματθαίου, μέλος, Διευθυντής της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Ροδόπης, του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, με βαθμό Β’.
3. Νικόλαος Σάββας, μέλος, υπάλληλος του τμήματος Προσωπικού της Δ/νσης Διοικητικού της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, με βαθμό Ε’.
Αναπληρωματικά μέλη
1. Παναγιώτης Κούσσανδας, πρόεδρος, Διευθυντής της Δ/νσης Εξυπηρέτησης του Πολίτη της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, με βαθμό Δ’.
2. Δημήτριος Βασιλειάδης, μέλος, υπάλληλος της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., του κλάδου Δ.Ε. Τεχνικών, με βαθμό Γ’.
3. Σταυρούλα Βέη, μέλος, υπάλληλος του τμήματος Μισθοδοσίας, της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., του κλάδου ΔΕ Διοικητικών-Γραμματέων, με βαθμό Δ’. Η συγκρότηση των παραπάνω επιτροπών, να ισχύσει μέχρι την ολοκλήρωση του διαγωνισμού και για όλες τις τυχόν επαναληπτικές διαδικασίες. Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τους όρους διακήρυξης παροχής υπηρεσιών ασφάλισης οχημάτων της ΠΑΜΘ – ΠΕ Ροδόπης και συγκροτεί επιτροπές διαγωνισμού και ενστάσεων σύμφωνα με το από 30-8-2012 Πρακτικό κλήρωσης, ως εξής:
Α. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:
Τακτικά Μέλη
1. Αθανάσιος Βλάχος, Πρόεδρος, Προϊστάμενος του τμήματος Υποστήριξης της Εκπαίδευσης της Δ/νσης Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης και Τουρισμού, του κλάδου ΤΕ Μηχανικών, με βαθμό Β’.
2. Χάρης Αρμεντζίδης, μέλος, Προϊστάμενος του τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., του κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, με βαθμό Δ’.
3. Φωτούλα Κυρκούδη, μέλος, υπάλληλος του τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, με βαθμό Ε’.
Αναπληρωματικά μέλη
1. Δημήτριος Πατρωνίδης, Πρόεδρος, υπάλληλος του τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ροδόπης, του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, με βαθμό ΣΤ’.
2. Στυλιανός Μπομποτάς, μέλος, υπάλληλος του τμήματος Προσωπικού της Δ/νσης Διοίκησης της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., του κλάδου ΔΕ Πληροφορικής, με βαθμό Δ’.
3. Χρυσάνθη Μαυρίδου, μέλος, υπάλληλος του τμήματος Μισθοδοσίας της Δ/νσης Οικονομικού της
Περιφέρειας Α.Μ.Θ., του κλάδου ΔΕ Πληροφορικής, με βαθμό Γ’.
Β. ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 15 ΤΟΥ Π.Δ 118/2007:
Τακτικά Μέλη
1. Χρυσή Τσιλιγγίρη, πρόεδρος, προϊσταμένη του τμήματος Αδειών της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, με βαθμό Δ’.
2. Κωνσταντίνος Ματθαίου, μέλος, Διευθυντής της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Ροδόπης, του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, με βαθμό Β’.
3. Νικόλαος Σάββας, μέλος, υπάλληλος του τμήματος Προσωπικού της Δ/νσης Διοικητικού της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, με βαθμό Ε’.
Αναπληρωματικά μέλη
1. Παναγιώτης Κούσσανδας, πρόεδρος, Διευθυντής της Δ/νσης Εξυπηρέτησης του Πολίτη της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, με βαθμό Δ’.
2. Δημήτριος Βασιλειάδης, μέλος, υπάλληλος της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., του κλάδου Δ.Ε. Τεχνικών, με βαθμό Γ’.
3. Σταυρούλα Βέη, μέλος, υπάλληλος του τμήματος Μισθοδοσίας, της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., του κλάδου ΔΕ Διοικητικών-Γραμματέων, με βαθμό Δ’. Η συγκρότηση των παραπάνω επιτροπών, θα ισχύσει μέχρι την ολοκλήρωση του διαγωνισμού και για όλες τις τυχόν επαναληπτικές διαδικασίες. Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 681/2012.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 566 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2012 10:17
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 680 2012 Απόφαση 682 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή