Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 680

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 31 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 680/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης της Σύνταξης Οδηγού Προγραμματικής Συνεργασίας για
τη λειτουργία Γραφείου Εκπροσώπησης στις Βρυξέλλες. Στην Κομοτηνή σήμερα στις 7 Σεπτεμβρίου 2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.30 μ.μ. στην
αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος,
Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.5608/3-9-2012 έγγραφη πρόσκληση
του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177
του Ν. 3852/2010.
Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Δημήτριος
Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 3) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5) Μαρία
Γκουγκουσκίδου μέλος, 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7)Σταύρος Καβαρατζής μέλος 8) Κωνσταντίνος
Μιχελής μέλος.
Απόντες ήταν : ο κ. 1) Χρήστος Τρέλλης μέλος, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα.
Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.
ΑΠΟΦΑΣΗ 680: Εισηγούμενη το ένατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Οικονομικού της ΠΑΜΘ με
έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Η δημιουργία γραφείων εκπροσώπησης στις
Βρυξέλλες ήταν μια άμεση απάντηση στη διαδικασία εμβάθυνσης της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, η οποία
οδήγησε σε νέες ευκαιρίες σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Η άμεση επαφή με τα θεσμικά όργανα της
Ε.Ε. στις Βρυξέλλες καθώς και με φορείς που δραστηριοποιούνται στους ίδιους τομείς είναι ένα
αποτέλεσμα της αυξανόμενης ευαισθητοποίησης και πρόθεσης των κρατών μελών, αλλά και
μεμονωμένων οργανισμών, να επιταχύνουν τις διαδικασίες ολοκλήρωσης.
Ενεργώντας κυρίως ως ένα σημείο σύνδεσης μεταξύ της ΕΕ και της περιφέρειας ή του δήμου, οι
αντιπροσωπείες αυτές έχουν εξελιχθεί μέσα στα χρόνια και σήμερα, εκτός από τον μεγάλο αριθμό
γραφείων αντιπροσώπευσης περιφερειών και δήμων (έχει ξεπεράσει τα 310), διαδραματίζουν ένα
πολυσύνθετο και πολυδιάστατο ρόλο.
Ο κύριος ρόλος των γραφείων εκπροσώπησης στις Βρυξέλλες είναι να διοχετεύουν πληροφορίες προς
και από τα Ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τις περιφερειακές κυβερνήσεις, καθώς και η μεθοδική
παρουσία στα τεκταινόμενα των επίσημων Ευρωπαϊκών οργάνων ή τις δράσεις των υπολοίπων
περιφερειών και δικτύων συνεργασίας.
Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω καθώς και την
εμπειρία της, καθώς λειτουργούσε αντίστοιχο γραφείο από το 2006 έως το 2008, αποφάσισε την
δημιουργία Γραφείου Εκπροσώπησης στις Βρυξέλλες σε συνεργασία με το Περιφερειακό Ταμείο ΑΜΘ, την
Περιφέρεια Κρήτης, την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Ο ρόλος που
καλείται να επιτελέσει είναι να χρησιμεύσει ουσιαστικά στην προώθηση των κοινοτικών πρωτοβουλιών
διασυνοριακής και διαπεριφερειακής συνεργασίας, με στόχο την ανταλλαγή καλών πρακτικών και
τεχνογνωσίας, αλλά και την από κοινού δράση σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος, την οργάνωση κοινών
πρακτικών και τη διεκδίκηση πρόσθετων πόρων από Ευρωπαϊκά Προγράμματα, σε μία εποχή
δημοσιονομικά δύσκολη για τη χώρα.
Οι επιμέρους στόχοι του Γραφείου Εκπροσώπησης Βρυξελλών θα είναι οι ακόλουθοι:
1. Ανάληψη ενεργών δράσεων ενίσχυσης των μελών-Περιφερειών.
 Βελτίωση της εικόνας των μελών - Περιφερειών σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
 Ανάδειξη και συντονισμός των ευρωπαϊκών δράσεων των μελών-Περιφερειών.
 Προβολή συγκριτικών πλεονεκτημάτων των μελών-Περιφερειών σε τοπικό επίπεδο (Τουρισμός,
Πολιτισμός, Αειφόρος Ανάπτυξη, Εκπαίδευση, Έρευνα και καινοτομία, Αγροτική Ανάπτυξη).
 Παρακολούθηση και προώθηση της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας που αφορά την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
 Παρακολούθηση και συμμετοχή στις διεργασίες διαμόρφωσης Πολιτικών και στην τροποποίηση/εξέλιξη υφιστάμενων Πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 Εξασφάλιση αξιόπιστης πληροφόρησης για Ευρωπαϊκές Πολιτικές και διάχυση της προς τα μέλη- Περιφέρειες, ιδιαίτερα σε ότι αφορά χρηματοδοτικές ευκαιρίες και Ευρωπαϊκά προγράμματα.
 Εξεύρεση εταίρων για την εκτέλεση ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
 Άμεση πληροφόρηση και επαφή με τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε. για την αξιοποίηση χρηματοδοτικών ευκαιριών.
2. Προώθηση και προάσπιση των ενδιαφερόντων και επιδιώξεων των μελών-Περιφερειών σε διεθνές επίπεδο.
 Δικτύωση και προώθηση των συμφερόντων των μελών-Περιφερειών στα κέντρα αποφάσεων των Βρυξελλών.
 Γρήγορη πληροφόρηση για θέματα σχετιζόμενα με Εθνικά θέματα
 Συνεργασία με άλλα Γραφεία, Δίκτυα και Οργανισμούς με έδρα τις Βρυξέλλες.
 Συνεργασία με άλλους φορείς της Ελλάδας στις Βρυξέλλες (Μόνιμη Αντιπροσωπεία, Ευρωβουλευτές κ.α.).
 Δημιουργία επαφών και συνεργασία με άτομα - κλειδιά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) και Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς Τοπικών Αρχών.
 Μετάδοση προς την Ένωση Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε) πληροφοριών για τον καθορισμό προτεραιοτήτων σχετικά με τα Ευρωπαϊκά θέματα.
3. Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης προς τα μέλη του
 Μετάδοση πληροφοριών από τις Βρυξέλλες προς τα μέλη του
 Ενίσχυση των δεσμών και ανάπτυξη της συνεργασίας με την Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ), το Κονγκρέσο Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης (CLRAE), και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Δήμων και Περιφερειών (CEMR).
 Παρακολούθηση δραστηριοτήτων και εκπροσώπηση σε ΕτΠ, ΕΚ, CLRAE, CEMR κλπ.
 Προετοιμασία και συνοδεία αντιπροσώπων σε ΕτΠ, ΕΚ, CLRAE, CEMR κλπ. των μελών-Περιφερειών.
 Παροχή υποστήριξης σε εκπροσώπους των μελών-Περιφερειών.που επισκέπτονται τις Βρυξέλλες.
 Διοργάνωση σεμιναρίων, συνεδρίων και ενημερωτικών ταξιδιών στις Βρυξέλλες.
 Συμμετοχή σε συνέδρια και συναντήσεις που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
 Διευκόλυνση συνεργασίας των μελών-Περιφερειών με διεθνείς οργανισμούς και άλλες Περιφέρειες
 Μεταφορά αιτημάτων, προβλημάτων, εισηγήσεων κλπ από τα μέλη-Περιφέρειες στις Βρυξέλλες και διοχέτευση αυτών στους κατάλληλους φορείς και άτομα.
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Αντικείμενο του αναδόχου θα αποτελέσει η δημιουργία οδηγού προγραμματικής συνεργασίας μεταξύ των Περιφερειών – μελών, για τη λειτουργία του Γραφείου Εκπροσώπησης στις Βρυξέλλες. Ο οδηγός, θα επιμερίζεται στις παρακάτω ενέργειες, οι οποίες θα αποτελούν το «σχέδιο δράσης» των Περιφερειών – μελών, για την δημιουργία και λειτουργία του Γραφείου Εκπροσώπησης. Συγκεκριμένα οι ενέργειες του αναδόχου θα είναι οι εξής:
 Καταγραφή των απαιτούμενων ενεργειών για τη έναρξη λειτουργίας του Γραφείου Εκπροσώπησης Θα περιγράφονται όλες οι ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν από τα μέλη, ώστε να ξεκινήσει η λειτουργία του γραφείου, για παράδειγμα, οι ενέργειες έκδοσης Περιφερειακού Πιστοποιητικού.
 Σύνταξη Προϋπολογισμού λειτουργίας του Γραφείου Εκπροσώπησης Ο Ανάδοχος θα περιγράψει και θα εκτιμήσει, σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή, όλες τις δαπάνες αλλά και τα έσοδα που απαιτούνται για την λειτουργία του Γραφείου Εκπροσώπησης, σε ετήσια βάση.
 Επιμερισμός δαπανών
Καθώς το Γραφείο Εκπροσώπησης θα δημιουργηθεί από 5 φορείς (Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Περιφερειακό Ταμείο ΑΜΘ, Περιφέρεια Κρήτης, Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου) ο Ανάδοχος καλείται να επιμερίσει τις δαπάνες στα μέλη, σύμφωνα με το ποσοστό και τον τρόπο συνεισφοράς του καθενός, όπως θα αποτυπώνεται και στην προγραμματική σύμβαση που θα συνάψουν.
 Σύνταξη Κανονισμού Λειτουργίας του Γραφείου Εκπροσώπησης
Η λειτουργία του Γραφείου θα διέπεται από Κανονισμό Λειτουργίας, στον οποίο θα περιγράφονται οι βασικές αρχές με τις οποίες θα οργανώνεται, θα λειτουργεί και θα διοικείται.
 Σύνταξη Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης
Κάθε μέλος- Περιφέρεια θα συνεισφέρει διαφορετικά στην λειτουργία του Γραφείου Εκπροσώπησης. Συγκεκριμένα η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μέσω του Περιφερειακού Ταμείου ΑΜΘ θα προφέρει το ιδιόκτητο γραφείο που διαθέτει στις Βρυξέλλες, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου θα καλύψει τις δαπάνες στελέχωσης και οι Περιφέρειες Κρήτης και Βορείου Αιγαίου όλες τις υπόλοιπες δαπάνες λειτουργίας του Γραφείου. Για την επικύρωση των παραπάνω, τα μέλη, θα υπογράψουν Προγραμματική Σύμβαση, το σχέδιο της οποίας θα συνταχθεί από τον Ανάδοχο.
2. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Τα παραδοτέα του έργου θα είναι τα ακόλουθα:
1. Απαιτούμενες ενέργειες για τη έναρξη λειτουργίας του Γραφείου Εκπροσώπησης
2. Προϋπολογισμός λειτουργίας του Γραφείου Εκπροσώπησης
3. Επιμερισμός δαπανών
4. Κανονισμός λειτουργίας του Γραφείου Εκπροσώπησης
5. Σχέδιο προγραμματικής σύμβασης
Τα παραδοτέα θα κατατεθούν σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.
3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Για την ολοκλήρωση της εργασίας προβλέπεται χρονικό διάστημα 2 μηνών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
4.ΑΜΟΙΒΗ
Η αμοιβή του αναδόχου ορίζεται στο ποσό των 14.000€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%). Ο τρόπος καταβολής της αμοιβής θα προσδιοριστεί στη σχετική σύμβαση. Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία η υλοποίηση της εργασίας μπορεί να γίνει με απευθείας ανάθεση. Για λόγους διαφάνειας και υγιούς ανταγωνισμού προτείνεται η δημοσίευση πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της ΠΑΜΘ.
Κατόπιν των ανωτέρω, η υπηρεσία:

 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση της διαδικασίας ανάθεσης με διαπραγμάτευση της Σύνταξης Οδηγού Προγραμματικής Συνεργασίας για τη λειτουργία Γραφείου Εκπροσώπησης στις Βρυξέλλες, με τους παραπάνω όρους και προδιαγραφές. Το συγκεκριμένο έργο είναι εγγεγραμμένο στους ΚΑΠ 2012 της ΠΑΜΘ. Η δαπάνη για τη Σύνταξη του Οδηγού Προγραμματικής Συνεργασίας για τη λειτουργία Γραφείου Εκπροσώπησης στις Βρυξέλλες θα βαρύνει τις πιστώσεις του Ειδ. Φορέα 0071 ΚΑΕ 9779.0002 του Προϋπολογισμού της ΠΑΜΘ 2012.
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη διαδικασία ανάθεσης, με δημοσίευση Πρόσκλησης στην Ιστοσελίδα της Π.Α.Μ.Θ., της Σύνταξης Οδηγού Προγραμματικής Συνεργασίας για τη λειτουργία Γραφείου Εκπροσώπησης στις Βρυξέλλες, με τους όρους και προδιαγραφές που αναφέρονται στην εισήγηση . Το συγκεκριμένο έργο είναι εγγεγραμμένο στους ΚΑΠ 2012 της ΠΑΜΘ. Η δαπάνη για τη Σύνταξη του Οδηγού Προγραμματικής Συνεργασίας για τη λειτουργία Γραφείου Εκπροσώπησης στις Βρυξέλλες θα βαρύνει τις πιστώσεις του Ειδ. Φορέα 0071 ΚΑΕ 9779.0002 του Προϋπολογισμού της ΠΑΜΘ 2012.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 680/2012.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 481 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2012 10:28
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 679 2012 Απόφαση 681 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή