Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 670

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 31 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 670/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση πρακτικών αξιολόγησης προσφορών για την επιλογή αναδόχου του έργου: “Joint Tourism Initiative Targeting Heritage / Κοινή τουριστική πρωτοβουλία που στοχεύει στην πολιτιστική κληρονομιά” (ακρώνυμο JTI TARGET) του Προγράμματος Διασυνοριακής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα Βουλγαρία 2007-2013.
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 7 Σεπτεμβρίου 2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.5608/3-9-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 3) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7)Σταύρος Καβαρατζής μέλος 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος. Απόντες ήταν : ο κ. 1) Χρήστος Τρέλλης μέλος, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου. Στη συνέχεια ομοφωνούντων των μελών της Οικονομικής Επιτροπής αποφασίσθηκε η συζήτηση του δωδέκατου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος.

ΑΠΟΦΑΣΗ 670: Εισηγούμενη το δωδέκατο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Οικονομικού της ΠΑΜΘ με το υπ’ αριθμ. 4349/6-9-2012 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής, τα εξής: Σας διαβιβάζουμε τα πρακτικά αριθ. 1/21-08-2012, 2/29-08-2012, 3/03-09-2012 & 4/05-09-2012 της Επιτροπής Αξιολόγησης των προσφορών του Πρόχειρου Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της ενέργειας «Παροχή υπηρεσιών εμπειρογνώμονα» για την υλοποίηση των ενεργειών «Δράση 3.1 Διαμόρφωση Στρατηγικών (Action 3.1 Strategies Formulation), Δράση 3.2 Συλλογή Δεδομένων (Action 3.2 Data Collection), Δράση 3.4 Αξιολόγηση (Action 3.4 Evaluation Assessment) στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα Βουλγαρία 2007-2013. Στα πιο πάνω Πρακτικά αναφέρεται ότι κατατέθηκε μόνο μία προσφορά από τον ΚΟΛΙΔΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟ κατόπιν τούτου και εφόσον βρέθηκε επαρκής μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την αξιολόγηση τεχνικών προσφορών , η επιτροπή διαγωνισμού προχώρησε στον έλεγχο του περιεχομένου του φακέλου της Οικονομικής Προσφοράς του, που υποβλήθηκε και κατόπιν αξιολόγησε την ανωτέρω σύμφωνα με το άρθρο 10 της πρόσκλησης κατέληξε στην εξής βαθμολογία σύμφωνα με τον τύπο :
Συνολικός Βαθμός Οικονομικής Προσφοράς = Kmin/Ki

α/α Διαγωνιζόμενος Ki Kmin/Ki

ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

1 ΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 24.750,00 24.750,00/24.750,00 1,00

Κατόπιν, η Επιτροπή σύμφωνα με τα ανωτέρω και το πρακτικό Νο2/29.08.2012 συνέταξε τον παρακάτω
 πίνακα και κατέληξε στην εξής βαθμολογία σύμφωνα με τον τύπο ΣΒi= 80 x (Ti/Tmax) + 20 x (Kmin/Ki):
Όπου:
Tmax = η συνολική βαθμολογία που έλαβε η καλύτερη Τεχνική Προσφορά
Ti = η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς i
Kmin = το συνολικό κόστος της προσφοράς με τη μικρότερη τιμή
Ki = το συνολικό κόστος της προσφοράς i

Α/Α ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ

Βαθμολογία
Τεχνικής
Προσφοράς

Βαθμολογία
Οικονομικής
Προσφοράς

Συνολική Βαθμολογία

ΣΒi = το αποτέλεσμα το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία.

1 ΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 6,65 1,00

ΣΒΙ=80 Χ (6,65/6,65)
+ 20 Χ (1,00)= 100

 

 Κατόπιν τούτων και λαμβάνοντας υπόψη το Κεφάλαιο 10 της Προκήρυξης του Πρόχειρου Διαγωνισμού, η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού και εισήγησης για ανάθεση:

 
 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την ανάθεση των ενεργειών: «3.1 Διαμόρφωση Στρατηγικών, 3.2 Συλλογή Δεδομένων και 3.4 Αξιολόγηση» του έργου: “Joint Tourism Initiative Targeting Heritage -JTI TARGET” στο πλαίσιο του προγράμματος Διασυνοριακής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα Βουλγαρία 2007-2013 στον κ. ΚΟΛΙΔΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟ και για ποσό που δεν θα υπερβαίνει το ύψος των Εικοσιτεσσάρων χιλιάδων Επτακοσίων Πενήντα Ευρώ (24.750,00Є) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ. Έχοντας υπόψη ότι στον εν λόγω διαγωνισμό συμμετείχε ένας μόνο υποψήφιος ο οποίος όμως προσέφερε τιμή με το μέγιστο ποσοστό έκπτωσης που προβλεπόταν στη διακήρυξη καθώς και σύμφωνα με τα όσα ρητά ορίζονται στο αρ. 21 παρ. ‘’η’’ του Π.Δ.118/2007 η επιτροπή διαγωνισμού κατόπιν αξιολόγησης των συγκριτικών στοιχείων προηγούμενου διαγωνισμού ομοειδούς αντικειμένου και συγκεκριμένα των αποτελεσμάτων διαγωνισμού του έργου «CHORD» (προώθηση και ανάδειξη δράσεων πολιτισμού), στο πλαίσιο του Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας MED και με δράσεις μεταξύ άλλων τις κάτωθι: «3.2 Ανάλυση S.W.O.T. για την πολιτιστική κληρονομιά στην ΠΑΜΘ», «Δράση 4.2:Δημιουργία βάσης δεδομένων τοπικών φορέων», «Δράση 5.2:Δημιουργία Βάσης Δεδομένων για Υπηρεσίες Πολιτιστικών Φορέων», στις 14/06/2010, όπου η προσφορά της εταιρείας στην οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού ήταν €32.725,00, κρίνει ότι η προσφορά του μοναδικού διαγωνιζόμενου είναι συμφέρουσα. Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τα Πρακτικά 1/21-08-2012, 2/29-08-2012, 3/03-09-2012 και 4/05-09-2012 της Επιτροπής Αξιολόγησης των Προσφορών του Πρόχειρου Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της ενέργειας «Παροχή υπηρεσιών εμπειρογνώμονα» για την υλοποίηση των ενεργειών «Δράση 3.1: Διαμόρφωση Στρατηγικών», «Δράση 3.2: Συλλογή Δεδομένων» και «Δράση 3.4: Αξιολόγηση» στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα - Βουλγαρία 2007 – 2013 και την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στον «ΚΟΛΙΔΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟ» με ποσό Εικοσιτεσσάρων χιλιάδων Επτακοσίων Πενήντα Ευρώ (24.750,00Є) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ διότι υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία προηγούμενου διαγωνισμού σύμφωνα με τα όσα ρητά ορίζονται στο αρ. 21 παρ. ‘’η’’ του Π.Δ.118/2007.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 670/2012.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 489 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2012 11:27
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 669 2012 Απόφαση 671 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή