Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 671

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 31 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 671/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση των όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας και τον ορισμό Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Στοιχειώδης συντήρηση του Εθνικού Οδικού Δικτύου Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης», Υποέργο «Συντήρηση χώρου Τελωνείου» προϋπολογισμού 100.000,00 € (με Φ.Π.Α.).
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 7 Σεπτεμβρίου 2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.5608/3-9-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 3) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7)Σταύρος Καβαρατζής μέλος 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος. Απόντες ήταν : ο κ. 1) Χρήστος Τρέλλης μέλος, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου. Στη συνέχεια ομοφωνούντων των μελών της Οικονομικής Επιτροπής αποφασίσθηκε η συζήτηση του δέκατου τρίτου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος.

ΑΠΟΦΑΣΗ 671: Εισηγούμενη το δέκατο τρίτο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων της ΠΑΜΘ με το υπ’ αριθμ. 2696/6-9-2012 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής, τα εξής: Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ» όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51ΕΚης Επιτροπής και της Οδηγία 2005/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.
3. Τις διατάξεις της παρ. ΙΙΙ του άρθρου 186 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α 7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του Π.Δ. 142/2010 (ΦΕΚ 235 Α’) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης», σύμφωνα με τις οποίες οι Διευθύνσεις Σχεδιασμού και Ανάπτυξης, Δημοσίων Έργων, Ελέγχου Συντήρησης Έργων και Ελέγχου Κατασκευής Έργων που έχουν συσταθεί με το Ν.2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α’), εξακολουθούν να λειτουργούν μέχρι και την 30η Ιουνίου 2011 και από 1-7-2011 εντάσσονται στις αντίστοιχες Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις της παρ. 2 του άρθρου 186 του Ν.3852/2010».
5. Το Π.Δ. 144/23-12-2010 για τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 237/Α/27-12-2010.
6. Την αριθ.πρωτ. 51383/2181 09-07-2012 (ΑΔΑ: Β41Ρ7ΛΒ-ΖΕΛ) τροποποίηση απόφασης και ανάληψης υποχρέωσης /ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΥΠ/ΜΩΝ /Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ.
7. Την με αριθμ. 571/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ Β4Γ57ΛΒ-ΠΧΞ) με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου του θέματος.
8. Τη με αριθμ. Δ17α/05/116/ΦΝ.437/30-9-2008 απόφαση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. με την οποία εγκρίθηκε η 5η βελτίωση των πρότυπων τευχών διακηρύξεων δημοσίων συμβάσεων και η οποία ισχύει υποχρεωτικά για έργα των οποίων η διακήρυξη δημοπρασίας θα δημοσιευθεί την 1η Δεκεμβρίου 2008 και εφεξής.
9. Την αριθμ. πρωτ. οικ. Δ.Δ. 4489/19-10-2011 απόφαση Περιφέρειας Α.Μ.-Θ./Δ/νση Διοίκησης περί ορισμού αναπληρωτών Προϊσταμένων Δ/νσεων της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ.
10. Το αποτέλεσμα του από 04-09-2012 πρακτικό διενέργειας κλήρωσης τακτικών και αναπληρωματικών μελών για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού του υποέργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ» που έχει ως εξής : Α) Τακτικά μέλη: 1) Ελευθερίου Βασίλειος Πολ/κος. Μηχανικός με Δ΄β της ΔΤΕ ΠΑΜΘ ως πρόεδρος 2) Στεφανίδου Κυριακούλα Ηλεκ/γος Μηχανικός ΤΕ με Β΄β της ΔΤΕ ΠΑΜΘ ως μέλος και
3) Τοπουζλή Ζωή Μηχ/γος Μηχ/κος ΤΕ μς Β΄β της ΔΤΕ ΠΑΜΘ ως μέλος Β) Αναπληρωματικά μέλη :
1) Δρίνης Ιωάννης Τοπ/φος Μηχ/κος με Δ΄β της ΔΤΕ ΠΑΜΘ 2) Χαμητίδου Μαρία Τοπ/φος Μηχ/κος με Δ΄β της ΔΤΕ ΠΑΜΘ και 3) Πελτέκης Γεώργιος Μηχ/γος Μηχ/κος ΤΕ με Β΄β της ΔΤΕ ΠΑΜΘ . Χρέη γραμματέως θα ασκήσει ο Περικλής Παλιάτσος Τεχνικός Δομ. Έργων ΔΕ με ´ της ΔΤΕ ΠΑΜΘ.
11. Την διακήρυξη δημοπρασίας του έργου του θέματος, η υπηρεσία:

 
 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση της διακήρυξη δημοπρασίας του έργου «ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ –ΘΡΑΚΗΣ » ΚΑΕ2008ΣΕ3100002 ΥΠΟΕΡΓΟ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ» 100.000,00 €, τον ορισμό της Επιτροπής Διαγωνισμού του ως άνω έργου σύμφωνα με το από 4-9-2012 συνημμένο Πρακτικό κλήρωσης και την δημοπράτηση του έργου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

 

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η ΦΙ Α
(Με ψήφους 7 υπέρ και 1 κατά )

Εγκρίνει τη διακήρυξη δημοπρασίας του έργου «Στοιχειώδης συντήρηση του Εθνικού Οδικού Δικτύου Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης», Υποέργο «Συντήρηση χώρου Τελωνείου» προϋπολογισμού 100.000,00 € (με Φ.Π.Α.) , την δημοπράτηση του έργου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και συγκροτεί επιτροπή διαγωνισμού του έργου σύμφωνα με το από 4-9-2012 Πρακτικό κλήρωσης, ως εξής:
Α) Τακτικά μέλη:
1) Ελευθερίου Βασίλειος Πολ/κος. Μηχανικός με Δ΄β της ΔΤΕ ΠΑΜΘ ως πρόεδρος
2) Στεφανίδου Κυριακούλα Ηλεκ/γος Μηχανικός ΤΕ με Β΄β της ΔΤΕ ΠΑΜΘ ως μέλος και
3) Τοπουζλή Ζωή Μηχ/γος Μηχ/κος ΤΕ μς Β΄β της ΔΤΕ ΠΑΜΘ ως μέλος
Β) Αναπληρωματικά μέλη :
1) Δρίνης Ιωάννης Τοπ/φος Μηχ/κος με Δ΄β της ΔΤΕ ΠΑΜΘ
2) Χαμητίδου Μαρία Τοπ/φος Μηχ/κος με Δ΄β της ΔΤΕ ΠΑΜΘ και
3) Πελτέκης Γεώργιος Μηχ/γος Μηχ/κος ΤΕ με Β΄β της ΔΤΕ ΠΑΜΘ .
Χρέη γραμματέως θα ασκήσει ο Περικλής Παλιάτσος Τεχνικός Δομ. Έργων ΔΕ με ´ της ΔΤΕ ΠΑΜΘ. Μειοψήφησε το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Κων/νος Μιχελής Λευκό, χωρίς αιτιολόγηση.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 671/2012. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                              ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 446 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2012 11:16
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 670 2012 Απόφαση 672 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή