Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 669

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 31 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 669/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας ανταλλακτικών και παροχής υπηρεσιών για την επισκευή περιπολικού λιμενικού σκάφους του Κεντρικού Λιμεναρχείου Αλεξανδρούπολης, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού των τμημάτων Α,Β,Γ,Δ,Ε 50.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 7 Σεπτεμβρίου 2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.5608/3-9-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 3) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7)Σταύρος Καβαρατζής μέλος 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος. Απόντες ήταν : ο κ. 1) Χρήστος Τρέλλης μέλος, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου. Στη συνέχεια ομοφωνούντων των μελών της Οικονομικής Επιτροπής αποφασίσθηκε η συζήτηση του ενδέκατου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος.

ΑΠΟΦΑΣΗ 669: Εισηγούμενη το ενδέκατο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Διοικητικού - Οικονομικού της ΠΕ Έβρου με το υπ’ αριθμ. 3070,3322/20-7-2012 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής, τα εξής: Σας αποστέλλουμε σχέδιο διακήρυξης διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας υλικών και υπηρεσιών για την επισκευή περιπολικού λιμενικού σκάφους του κεντρικού Λιμεναρχείου Αλεξανδρούπολης, και έχοντας υπόψη:
- Τις διατάξεις του Ν.3852 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
- Τις διατάξεις του Ν.3861 (ΦΕΚ 112/Α/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο - Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις».
- Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) «Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα αρθ.21 και 23 του ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α/2010).
- Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/1995) «Περί Προμηθειών του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».
- Το Π.Δ.118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/07) «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου».
- Το Π.Δ. 144/2010 (ΦΕΚ 237/Α/2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης».
- Το Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α/10) «Περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
- Την αριθμ. 366/6-6-2012 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ, με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας υλικών-υπηρεσιών, για την επισκευή περιπολικού λιμενικού σκάφους Επίσης σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 331.2/2012/19-6-2012 έγγραφο του Κεντρικού Λιμεναρχείου Αλεξανδρούπολης και το από 22-6-2012 πρακτικό διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για τη συγκρότηση των επιτροπών: διενέργειας του διαγωνισμού-αξιολόγησης των προσφορών, παραλαβής των υλικών και Ενστάσεων του άρθρου 15 του Π.Δ 118/2007, σε εφαρμογή:
1. Των διατάξεων του άρθρου 26 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης» του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄/27-10-2011)
2. Της αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4-11-2011 Απόφαση του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμιση και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση» (άρθρο 26 του Ν.4024/2011)
3. Των αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-2011 και ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.23243/23-11-2011 Αποφάσεις του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμιση και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό των μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή, προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων» , η υπηρεσία:

 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση διενέργειας και των όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας ανταλλακτικών και παροχής υπηρεσιών για την επισκευή περιπολικού λιμενικού σκάφους του Κεντρικού Λιμεναρχείου Αλεξανδρούπολης, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού των τμημάτων Α,Β,Γ,Δ,Ε 50.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. καθώς και συγκρότηση επιτροπών, σύμφωνα με από 22-7-2012 συνημμένο Πρακτικό κλήρωσης, ως εξής:
1) Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού - αξιολόγησης των προσφορών και παραλαβής των υλικών- εργασιών, αποτελούμενη από τους:
1. Τσακίρη Δαμιανό ΠΕ Μηχανικών, Προϊστάμενο Τμήματος ΚΤΕΟ Αλε/πολης ως πρόεδρο, με αναπληρωτή τον Σιμσερίδη Ιωάννη ΠΕ Μηχανικών, Προϊστάμενο Δ/νσης Ανάπτυξης
2. Παπαζίκα Δημήτριο ΠΕ Μηχανικών, υπάλληλο Δ/νσης Τεχνικών Έργων ως μέλος, με αναπληρωτή τον Πουλουτίδη Θεόφιλο ΠΕ Μηχανικών, υπάλληλο της ίδιας Δ/νσης.
3. Πασσάδη Νικόλαο Αντιπλοίαρχο Λ.Σ, Κεντρικός Λιμενάρχης Αλεξανδρούπολης ως μέλος, με αναπληρωτή τον Γανίτη Παναγιώτη, Πλωτάρχη Λ.Σ
2) Επιτροπή ενστάσεων του άρθρου 15 του Π.Δ 118/2007 για τον παρόντα διαγωνισμό, αποτελούμενη από τους:
1. Αρβαντά Βάγια ΠΕ Διοικητικού, Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού ως πρόεδρο, με αναπληρώτρια την Γιουρτζοπούλου Ευγενία ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, υπάλληλο της ίδιας Δ/νσης
2. Κοκκίνη Ηλία ΠΕ Ηλεκτ/γων-Μηχανικών, υπάλληλο Δ/νσης Ανάπτυξης ως μέλος, με αναπληρωτή την Μίλκου Μαρία ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, υπάλληλο Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού
3. Κώττη Ευδοξία ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, υπάλληλος Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού ως μέλος, με αναπληρώτρια την Κανίδου Ελένη ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, υπάλληλο της ίδιας Δ/νσης. Η δαπάνη, ύψους 50.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Π.Α.Μ.Θ. (Περιφερειακής Ενότητας Έβρου), ειδικό φορέα και ΚΑΕ 4072.9179.0001 και το ποσό έχει δεσμευτεί με την αριθ. 2133/8-5-2012 (ΑΔΑ: Β49Ξ7ΛΒ-3ΣΡ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η ΦΙ Α
(Με ψήφους 7 υπέρ και 1 κατά )

1. Εγκρίνει τη διενέργεια και τους όρους διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας ανταλλακτικών και παροχής υπηρεσιών για την επισκευή περιπολικού λιμενικού σκάφους του Κεντρικού Λιμεναρχείου Αλεξανδρούπολης, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού των τμημάτων Α,Β,Γ,Δ,Ε 50.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
2. Συγκροτεί επιτροπές διαγωνισμού, σύμφωνα με το από 22-7-2012 Πρακτικό κλήρωσης, ως εξής: Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού - αξιολόγησης των προσφορών και παραλαβής των υλικών- εργασιών, αποτελούμενη από τους:
1. Τσακίρη Δαμιανό ΠΕ Μηχανικών, Προϊστάμενο Τμήματος ΚΤΕΟ Αλε/πολης ως πρόεδρο, με αναπληρωτή τον Σιμσερίδη Ιωάννη ΠΕ Μηχανικών, Προϊστάμενο Δ/νσης Ανάπτυξης
2. Παπαζίκα Δημήτριο ΠΕ Μηχανικών, υπάλληλο Δ/νσης Τεχνικών Έργων ως μέλος, με αναπληρωτή τον Πουλουτίδη Θεόφιλο ΠΕ Μηχανικών, υπάλληλο της ίδιας Δ/νσης.
3. Πασσάδη Νικόλαο Αντιπλοίαρχο Λ.Σ, Κεντρικός Λιμενάρχης Αλεξανδρούπολης ως μέλος, με αναπληρωτή τον Γανίτη Παναγιώτη, Πλωτάρχη Λ.Σ Επιτροπή ενστάσεων του άρθρου 15 του Π.Δ 118/2007 για τον παρόντα διαγωνισμό, αποτελούμενη από τους:
1. Αρβαντά Βάγια ΠΕ Διοικητικού, Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού ως πρόεδρο, με αναπληρώτρια την Γιουρτζοπούλου Ευγενία ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, υπάλληλο της ίδιας Δ/νσης
2. Κοκκίνη Ηλία ΠΕ Ηλεκτ/γων-Μηχανικών, υπάλληλο Δ/νσης Ανάπτυξης ως μέλος, με αναπληρωτή την Μίλκου Μαρία ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, υπάλληλο Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού
3. Κώττη Ευδοξία ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, υπάλληλος Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού ως μέλος, με αναπληρώτρια την Κανίδου Ελένη ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, υπάλληλο της ίδιας Δ/νσης. Η δαπάνη, ύψους 50.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Π.Α.Μ.Θ. (Περιφερειακής Ενότητας Έβρου), ειδικό φορέα και ΚΑΕ 4072.9179.0001 και το ποσό έχει δεσμευτεί με την αριθ. 2133/8-5-2012 (ΑΔΑ: Β49Ξ7ΛΒ-3ΣΡ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. Μειοψήφησε το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Κων/νος Μιχελής ψηφίζοντας Κατά διότι θεωρεί ότι πρέπει να πληρωθεί από το Υπουργείο Ναυτιλίας. Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 669/2012.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 426 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2012 11:43
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 668 2012 Απόφαση 670 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή