Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 642

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

 

Του Πρακτικού αριθ. 30 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.. Αριθ. Απόφασης 642/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα  εργασιών του έργου: «Βελτίωση επαρχιακού δρόμου από διασταύρωση Καλής Βρύσης μέχρι Τ.Δ. Ανθοχωρίου». Στην Κομοτηνή σήμερα στις 30 Αυγούστου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.30 μ.μ.  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1,  Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της  Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.5403/24-8-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Δημήτριος  Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 3) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 4) Γεώργιος  Χριστοδουλίδης μέλος 5)Σερεφιά Σουλτάνα (αναπληρωματικό) μέλος 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 8)  Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος , 9) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Απόντες ήταν :  οι κ.κ. 1) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, ο οποία απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Φωτεινή Νταντή.  ΑΠΟΦΑΣΗ 642: Εισηγούμενη  το εικοστοένατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών έργων της Π.Ε. Δράμας με το υπ’ αριθμ.4193/1-8-2012 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:Το έργο  χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΚΑΠ 2010 με το ποσό των 200.000 Ευρώ. Η μελέτη του έργου προϋπολογισμού 200.000,00 Ευρώ έγινε από την Δ.Τ.Υ. Ν. Δράμας και εγκρίθηκε με την 2583/29-09– 2010 απόφαση. Η ανάθεση του έργου έγινε με το πρακτικό 52/19-11-2010 (απόφαση 301) της Ν.Ε. Ν Δράμας και το συμφωνητικό υπογράφηκε την 09/12/2010 για το ποσό των 108.307,92 Ευρώ  με ΦΠΑ (23%).Η συμβατική ημερομηνία περαίωσης του έργου είναι η 08/12/2011. Υπογράφηκε Συμπληρωματική Σύμβαση  με αρ. πρωτ. 4605/16-09-2011 ποσού 37.329,47 Ευρώ με ΦΠΑ (23%)  και στην συνέχεια εγκρίθηκε ο 3ος ΑΠΕ με τον οποίο έγινε η ανάλωση των απροβλέπτων της συμπληρωματικής σύμβασης με συνολική  δαπάνη για εργασίες αναθεώρηση δαπάνη ασφάλτου και ΦΠΑ  145.637,39 Ευρώ με ΦΠΑ (23%). Ήτοι χωρίς μεταβολή από το ποσό των δύο συμβάσεων. Η προτεινομένη δαπάνη με τον παρόντα 4ο ΑΠΕ είναι  για εργασίες αναθεώρηση δαπάνη ασφάλτου και  ΦΠΑ 154.044,63 Ευρώ με ΦΠΑ (23%). Ήτοι αύξηση της συνολικής δαπάνης κατά 8.407,24 € .  ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  Ο 4ος Α. πίνακας συντάσσεται για να συμπεριλάβει την δαπάνη της αναθεώρησης  (αύξηση κατά 6.191,87 €) και της δαπάνης ασφάλτου (αύξηση κατά 643,28 €) καθώς και την αύξηση του ΦΠΑ που προκύπτει από  τα παραπάνω (αύξηση κατά 1.572,09 €). Αρμόδια για την  έγκριση του παρόντος 4ου Α.Π.Ε. είναι η Οικονομική Επιτροπή περιφέρειας Α.Μ.Θ.Δεν απαιτείται παράταση για την περαίωση του έργου. Κατόπιν  των ανωτέρω η Υπηρεσία 

 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

 

Την έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου: «Βελτίωση επαρχιακού δρόμου από διασταύρωση Καλής Βρύσης μέχρι Τ.Δ. Ανθοχωρίου». Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής  Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 και 184 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 Εγκρίνει τον 4ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών του έργου: «Βελτίωση επαρχιακού δρόμου από διασταύρωση Καλής Βρύσης μέχρι Τ.Δ. Ανθοχωρίου». Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 642/2012.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                       

ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΤΑΝΤΗ

Διαβάστηκε 386 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου 2012 08:50
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 641 2012 Απόφαση 643 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή