Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 641

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 30 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.. Αριθ. Απόφασης 641/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την ακύρωση αποτελέσματος πρόχειρου  διαγωνισμού προμήθειας «Προμήθεια λευκού ακρυλικού χρώματος». Στην Κομοτηνή σήμερα στις 30 Αυγούστου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.30 μ.μ. στην αίθουσα  συνεδριάσεων του  αταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας -  Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.5403/24-8-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Δημήτριος  Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 3) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5)Σερεφιά  Σουλτάνα (αναπληρωματικό) μέλος 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος , 9) Χρήστος Τρέλλης μέλος.  Απόντες ήταν : οι κ.κ. 1) Μαρία  Γκουγκουσκίδου μέλος, ο οποία απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Φωτεινή Νταντή. ΑΠΟΦΑΣΗ 641: Εισηγούμενη το εικοστοόγδοο  θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών έργων της Π.Ε. Δράμας με το υπ’ αριθμ.4415/13-8-2012 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Με την από αριθ.πρωτ.3101/20-6- 2012 Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού και την αριθ.πρωτ.3102/20-6-2012 περίληψη διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού οι οποίες εγκρίθηκαν με την αριθ. απόφαση 330/20-6- 2012 (πρακτικό  17ο /2012) της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α.Μ.-Θ διενεργήθηκε ο πρόχειρος διαγωνισμός του θέματος την 25-7-2012, κατά την οποία υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα τρεις (3) προσφορές. Οι προσφορές
(Πρακτικό 1ο )κατατέθηκαν κατά σειρά :
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΤΡΟΠΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
1 ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ
Κ,ΧΡΟΝΗΣ ΑΒΕΕ
ΒΙΠΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Τηλ. 2310-797802
Φαξ. 2310-797880
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ
ΑΡ.ΠΡ.3979/24-7-
2012. ΩΡΑ11:09
2. ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΜΑΥΡΟΔΗΜΟΣ & ΣΙΑ
Ε.Ε.
ΝΕΪΓΥ 31-33
ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210-2585000
Φαξ. 210-2589000
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ
ΑΡ.ΠΡ.3980/24-7-
2012. ΩΡΑ 11:11
3.
ΒΕΡΝΙΚΟΛ ΑΤΕΒΕ-Α.Ε. ΙΩΝΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Τηλ. 2310-783466
Φαξ. 2310-783334
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ
ΑΡ.ΠΡ.3984/24-7-
2012. ΩΡΑ 14:09
Αφού παρήλθε ο χρόνος για την υποβολή ενστάσεων που καθορίζεται στο άρθρο 15 του Π.Δ. 118/2007 σύμφωνα με την από 25-7-2012 ανακοίνωση του Προέδρου της επιτροπής, την Τρίτη 31-7- 2012 έγινε ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προδιαγραφών των παραπάνω εταιρειών η επιτροπή διαγωνισμού συνέταξε το Πρακτικό 2ο και έκανε δεκτές και τις τρεις (3)  προσφορές. Αφού παρήλθε ο χρόνος για την υποβολή ενστάσεων που καθορίζεται στο άρθρο 15 του Π.Δ. 118/2007 σύμφωνα με την από 31-7-2012 ανακοίνωση του Προέδρου της επιτροπής ,την  Δευτέρα 6-8-2012 ανοίχτηκαν οι οικονομικές προσφορές των παραπάνω εταιρειών . Η κατάταξη των εταιρειών από  οικονομική άποψη είναι η παρακάτω:
ΑΔΑ: Β4Θ07ΛΒ-ΚΩΙ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ
ΦΠΑ
ΚΑΤΑΤΑΞΗ
1.
ΒΕΡΝΙΚΟΛ ΑΤΕΒΕ-Α.Ε. ΙΩΝΙΑ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Τηλ. 2310-783466
Φαξ. 2310-783334
53.874,00 € 1η
2 ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ
Κ,ΧΡΟΝΗΣ ΑΒΕΕ
ΒΙΠΕ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Τηλ. 2310-797802
Φαξ. 2310-797880
55.969,00 € 2η
3. ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΜΑΥΡΟΔΗΜΟΣ & ΣΙΑ
Ε.Ε.
ΝΕΪΓΥ 31-33
ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210-2585000
Φαξ. 210-2589000
56.985,90 € 3η
Η Επιτροπή διαγωνισμού διαπίστωσε ότι και οι τρεις (3) οικονομικές προσφορές είναι μεγαλύτερες (υψηλότερες) από τον προϋπολογισμό (43.911,00 €) της Υπηρεσίας και γι’ αυτό τις κρίνει ως  ασύμφορες. Η επιτροπή διεξαγωγής του πρόχειρου διαγωνισμού ,η οποία είναι και Επιτροπή εισήγησης για την ανάθεση της προμήθειας την 06-08-2012 

 
 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

 Την ακύρωση του αποτελέσματος του πρόχειρου διαγωνισμού της προμήθειας λευκού ακρυλικού χρώματος.. Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση  και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 και 184 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 Την ακύρωση αποτελέσματος πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας «Προμήθεια λευκού ακρυλικού χρώματος» διότι και οι 3 προσφορές που κατατέθηκαν ήταν μεγαλύτερες από το προϋπολογιζόμενο  κόστος του διαγωνισμού. Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 641/2012. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                       

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 619 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου 2012 08:54
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 640 2012 Απόφαση 642 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή