Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 643

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 30 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.. Αριθ. Απόφασης 643/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση απευθείας ανάθεσης προμήθειας  παροχής υπηρεσιών ασφάλισης οχημάτων της ΠΕ Ξάνθης προϋπολογισμού:16.000,00€. Στην Κομοτηνή σήμερα στις 30 Αυγούστου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1,  Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας  Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.5403/24-8-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής,  που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 3) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 4) Γεώργιος  Χριστοδουλίδης μέλος 5)Σερεφιά Σουλτάνα (αναπληρωματικό) μέλος 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος , 9) Χρήστος Τρέλλης μέλος.  Απόντες  ήταν : οι κ.κ. 1) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, ο οποία απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Φωτεινή Νταντή. ΑΠΟΦΑΣΗ 643:  Εισηγούμενη το τριακοστό θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού της Π.Ε. Ξάνθης. με το υπ’ αριθμ.71873/ΞΔΔΟ:3462/23-8-2012 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την με απευθείας ανάθεση προμήθεια παροχής  υπηρεσιών ασφάλισης για αστική ευθύνη (σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές) των οχημάτων της  Π.Ε. Ξάνθης για ένα έτος (2012-2013) δεδομένου ότι το προϋπολογισθέν κόστος ασφάλισης των οχημάτων της Π.Ε. Ξάνθης για ένα έτος ανέρχεται περίπου στα 16.000€ οπότε και δεν ξεπερνά το  όριο για διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού.Οι πιστώσεις θα καλυφθούν από τον προϋπολογισμό του 2012, Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ 2311.0899 «Λοιπές Ειδικές Αμοιβές» . Κατόπιν των ανωτέρω η  Υπηρεσία 

 
 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

 Την έγκριση της απευθείας ανάθεσης προμήθειας παροχής υπηρεσιών ασφάλισης οχημάτων της ΠΕ Ξάνθης προϋπολογισμού:16.000,00€. Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης  μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 και 184 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 : 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 Εγκρίνει την διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια παροχής υπηρεσιών ασφάλισης οχημάτων της ΠΕ Ξάνθης προϋπολογισμού:16.000,00€. Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 643/2012.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                       

ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΤΑΝΤΗ

Διαβάστηκε 425 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2012 14:07
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 642 2012 Απόφαση 644 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή