Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 638

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Του Πρακτικού αριθ. 30 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.. Αριθ. Απόφασης 638/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για τον ορισμό δικηγόρου για την άσκηση αναίρεσης  ενώπιον του Αρείου Πάγου κατά της με αριθμό 200/2012 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Θράκης (Τακτική Διαδικασία). Στην Κομοτηνή σήμερα στις 30 Αυγούστου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα  12.30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1,  Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική  Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.5403/24-8-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής,  που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις  διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 3) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος  4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5)Σερεφιά Σουλτάνα (αναπληρωματικό) μέλος 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 8)  Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος , 9) Χρήστος Τρέλλης μέλος.  Απόντες ήταν : οι κ.κ. 1) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, ο οποία απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα.  Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Φωτεινή Νταντή.  ΑΠΟΦΑΣΗ  638: Εισηγούμενη το εικοστοπέμπτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Νομική Υπηρεσία της Π.Ε.Δράμας με το υπ’ αριθμ.οικ3052/23-7-2012 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα  εξής:Με  την από 25-01-2009 αγωγή της η ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «Υιοί Ν. Νουλίκα Ο.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «Μόντε Νουλίκας» ζητούσε να υποχρεωθεί η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δράμας  – Καβάλας – Ξάνθης, Νομαρχιακό Διαμέρισμα Δράμας, να της καταβάλει νομιμότοκα από 31-12-2000, άλλως  από την επίδοση της αγωγής, το ποσό των 112.000 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. για την εκτέλεση  έργων από την ενάγουσα στο χιονοδρομικό κέντρο Φαλακρού.Επί της αγωγής αυτής εκδόθηκε η με αριθμό 85/2010  απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Δράμας, η οποία δέχθηκε την αγωγή και  υποχρέωσε το ν.π.δ.δ., Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δράμας – Καβάλας – Ξάνθης, Νομαρχιακό Διαμέρισμα Δράμας να καταβάλει  στην ενάγουσα το ποσό των εκατόν δέκα χιλιάδων Ευρώ (110.000 €)  χωρίς τους νόμιμους τόκους, καθώς η ενάγουσα παραιτήθηκε από το παρεπόμενο αίτημα των τόκων υπερημερίας.Στη συνέχεια η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δράμας – Καβάλας – Ξάνθης, Νομαρχιακό  Διαμέρισμα Δράμας άσκησε την από 10-11-2010 έφεση (με αριθμό εκθ. κατάθεσης 2226Εφ101/18.11.2010) εναντίον της με αριθμό 85/2010 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Δράμας  (Τακτική Διαδικασία). Με την με αριθμό 200/2012 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Θράκης απορρίφθηκε η ανωτέρω έφεση.Επειδή η ενάγουσα εταιρεία έχει ήδη παραιτηθεί από τους νόμιμους  τόκους, περιοριζόμενη στο κεφάλαιο.Επειδή οι αναφερόμενες στην αγωγή της εργασίες έχουν πραγματοποιηθεί, όπως πιστοποιείται από το με αριθμό πρωτ. 5509/07-01-2010 έγγραφο της Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών. Επειδή το ένδικο μέσο της αναίρεσης ενώπιον του Αρείου  Πάγου, ασκείται για την εκτίμηση συγκεκριμένων νομικών ισχυρισμών και όχι πραγματικών περιστατικών και δεν έχει  πιθανότητες ευδοκίμησης. Σας επισυνάπτουμε: 1)Την με αριθμό 85/2010 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Δράμας 2) Την με αριθμό 200/2012 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Θράκης 3)  Το με αριθμό πρωτ. 5509/07-01-2010 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  

 
 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

 

Να μην ασκηθεί το ένδικο μέσο της αναίρεσης κατά της με αριθμό 200/2012 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Θράκης. Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική  συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 και 184 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

 

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η ΦΙ Α
(Με ψήφους 8 υπέρ και 1 λευκό )

Να παρασχεθεί η εντολή στις δικηγόρους της Νομικής Υπηρεσίας της ΠΑΜΘ/ΠΕ Έβρου, Ελένη Αναγνώστου και Στάμω Πατσουρίδου - Τσιακαρούδη, όπως, από κοινού ή χωριστά, να παραστούν και να   εκπροσωπήσουν την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, ενώπιον του Αρείου Πάγου κατά της με αριθμό 200/2012 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Θράκης (Τακτική Διαδικασία) που  αφορά αγωγή της εταιρείας «Υιοί Ν. Νουλίκα Ο.Ε.» με δ.τ. «Μόντε Νουλίκας». Μειοψήφησε το μέλος Σταύρος Καβαρατζής, ο οποίος ψήφισε Λευκό διότι θεωρεί ότι το θέμα πρέπει να συζητηθεί στο  Περιφερειακό Συμβούλιο . Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 638/2012. 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                              ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                       

ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΤΑΝΤΗ

Διαβάστηκε 429 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου 2012 09:36
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 637 2012 Απόφαση 639 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή