Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 637

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

 Του Πρακτικού αριθ. 30 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.. Αριθ. Απόφασης 637/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για τον ορισμό δικηγόρου για την εκπροσώπηση της  Περιφέρειας ΑΜΘ ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας που αφορά προσφυγή του Ανέστη Αθανασιάδη του Γεωργίου για πρόστιμο που επεβλήθη από την Δ/νση Ανάπτυξης Καβάλας.  Στην  Κομοτηνή σήμερα στις 30 Αυγούστου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1,  Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής  Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.5403/24-8-2012 έγγραφη πρόσκληση του  προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.  Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής  Επιτροπής , 2) Δημήτριος  Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 3) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5)Σερεφιά  Σουλτάνα (αναπληρωματικό) μέλος 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7) Σταύρος  Καβαρατζής μέλος 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος , 9) Χρήστος Τρέλλης μέλος.  Απόντες ήταν : οι κ.κ. 1) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, ο οποία απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα.  Καθήκοντα  Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Φωτεινή Νταντή.  ΑΠΟΦΑΣΗ 637: Εισηγούμενη το εικοστοτέταρτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Διοίκησης της Π.Α.Μ.Θ.με το  υπ.΄αριθμ.5220/13-8-2012 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Ο Ανέστης Αθανασιάδης του Γεωργίου κάτοικος Καβάλας προσέφυγε κατά της 1.υπ’αριθ.πρωτ.5/1656- 1/2008/28-9- 2011 αποφάσεως του Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας και 2. κατά του Ν.Π.Δ.Δ. της Περιφέρειας Ανατολικής  Μακεδονίας και Θράκης νομίμως εκπροσωπουμένης από τον Περιφερειάρχη  Αν.Μακεδονίας και Θράκης και  τον Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας. Η προσφυγή του αφορά πρόστιμο που του επεβλήθη από την Δ/νση Ανάπτυξης της ΠΕ Καβάλας (πρόσμιξη πετρελαίου θέρμανσης με  πετρέλαιο κίνησης.). Η υπόθεση θα εκδικασθεί από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Καβάλας σε δικάσιμο η οποία δεν έχει ακόμα ορισθεί. ‘Εχοντας υπόψη α) τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 283 του Ν.  3852 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ αρ.φυλ.87/7-6-2010  τ.α’) το οποίο ορίζει ότι οι εκκρεμείς δίκες των Νομαρχιακών  Αυτοδιοικήσεων συνεχίζονται αυτοδικαίως από τις ιδρυόμενες περιφέρειες,  Και β) τις διατάξεις των παρ. ε,στ,ζ,η του άρθρου 176 (αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής ) του Ν.3852/2010‘

 
 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

 Τον ορισμό δικηγόρου που θα εκπροσωπήσει την Π.Α.Μ.Θ (ως καθολικού διαδόχου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δράμας-Καβάλας-Ξάνθης σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις) στην εκδίκαση  της προσφυγής του Ανέστη Αθανασιάδη κατά 1) της υπ’αριθ.πρωτ.5/1656-1/2008/28-9-2011 αποφάσεως του Αντ/χη Καβάλας και 2) της Π.Α.Μ.Θ ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας σε  δικάσιμο που θα ορισθεί στο μέλλον, καθώς και σε κάθε κατ΄έφεση ή μετ΄αναβολή δίκη. Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις  διατάξεις του άρθρου 176 και 184 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 Να παρασχεθεί η εντολή στον δικηγόρο της Νομικής Υπηρεσίας της ΠΑΜΘ/ΠΕ Ξάνθης, Δημήτριο Γούναρη να παραστεί και να εκπροσωπήσει την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, ενώπιον  του Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας που αφορά προσφυγή του Ανέστη Αθανασιάδη του Γεωργίου κατά της 1.της υπ’αριθ.πρωτ.5/1656-1/2008/28-9-2011 αποφάσεως του Αντ/χη Καβάλας και  2.της Π.Α.Μ.Θ σε δικάσιμο που θα ορισθεί στο μέλλον, καθώς και σε κάθε κατ΄έφεση ή μετ΄αναβολή δίκη. Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 637/2012. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                       

ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΤΑΝΤΗ

Διαβάστηκε 485 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου 2012 09:39
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 636 2012 Απόφαση 638 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή