Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 639

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 30 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.. Αριθ. Απόφασης 639/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση Πρακτικού και ανάδειξη μειοδότη του  έργου: «Ασφαλτόστρωση δρόμου από διασταύρωση προς Πανόραμα έως γέφυρα Μικρόπολης» προϋπολογισμού:499.999,99€. Στην Κομοτηνή σήμερα στις 30 Αυγούστου 2012 ημέρα Πέμπτη και  ώρα 12.30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική  Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.5403/24-8-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις  διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 3) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος  4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5)Σερεφιά Σουλτάνα (αναπληρωματικό) μέλος 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος , 9) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Απόντες ήταν : οι κ.κ. 1) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, ο οποία απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα.  Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Φωτεινή Νταντή. ΑΠΟΦΑΣΗ 639:  Εισηγούμενη το εικοστοέκτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών έργων της Π.Ε. Δράμας με το υπ’ αριθμ.113/4-7-2012 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Μετά την  διενέργεια μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου: "Ασφαλτόστρωση δρόμου από διασταύρωση προς Πανόραμα έως γέφυρα Μικρόπολης" με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης, σύμφωνα με το ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ «ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ − ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ» του Ν. 3669/2008. Στη Δράμα σήμερα 04 - 07 - 2012 ημέρα  Τετάρτη ο υπογεγραμμένος Λαλισσίδης Νικόλαος Αρχιτέκτων Μηχ/κός Δ/ντης της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Δράμας αφού μελέτησα  1. το από 04-07-2012 πρακτικό της επιτροπής του διαγωνισμού σύμφωνα με το  οποίο μετά την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών και τον έλεγχο των δικαιολογητικών προσωρινός μειοδότης  αναδεικνύεται η επιχείρηση ΣΤΑΤΩΡ Α.Τ.Ε. με έκπτωση 12,03%. 2. τις  απαντητικές επιστολές από τα πιστωτικά ιδρύματα για την επιβεβαίωση της εγκυρότητας των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής, διαπίστωσα πως έχουν καλώς. Επίσης διαπίστωσα πως δεν υπεβλήθη  καμία ένσταση από τις συμμετέχουσες στο διαγωνισμό εργοληπτικές επιχειρήσεις. Κατόπιν των ανωτέρω η Υπηρεσία 

 
 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

 την έγκριση Πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του έργου την επιχείρηση ΣΤΑΤΩΡ Α.Τ.Ε. με έκπτωση 12,03% η οποία έκπτωση κρίνεται ικανοποιητική σύμφωνα με τα στοιχεία που διαθέτει  η υπηρεσία μας και το πνεύμα του νόμου 3669/08 που αφορά τα δημόσια έργα. Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις  διατάξεις του άρθρου 176 και 184 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 : 

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η ΦΙ Α
(Με ψήφους 5 υπέρ και 4 κατά )

Παραπέμπει το θέμα για διατύπωση γνώμης στο Τεχνικό Συμβούλιο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σύμφωνα με το νόμο 3669/2008 άρθρο 27 παρ. 2β. Μειοψήφισαν τα μέλη της Ο.Ε. Δημήτριος Χαϊτίδης, Ανδρονίκη Κεφαλίδου, Γεώργιος Χριστοδουλίδης, Σερεφιά Σουλτάνα ψηφίζοντας Κατά διότι θεωρούν ότι το αποτέλεσμα πρέπει να εγκριθεί. Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 639/2012.

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                              ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                       

ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΤΑΝΤΗ

Διαβάστηκε 482 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου 2012 09:31
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 638 2012 Απόφαση 640 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή