2012 Απόφαση 627

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Του Πρακτικού αριθ. 30 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.. Αριθ. Απόφασης 627/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση συνδιοργάνωσης της ΠΑΜΘ – ΠΕ  Έβρου με την Ένωση Πολιτισμολόγων Ελλάδος «Εκαταίος» και το Δήμο Σουφλίου του 5ου Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικού  Πολιτισμού στις 7 με 9 Σεπτεμβρίου 2012 στο Σουφλί.  Στην Κομοτηνή  σήμερα στις 30 Αυγούστου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1,  Κομοτηνή,  συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής  Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.5403/24-8-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.   Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) ημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 3) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5)Σερεφιά Σουλτάνα (αναπληρωματικό) μέλος 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος , 9) Χρήστος Τρέλλης μέλος.  Απόντες ήταν : οι κ.κ. 1) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, ο οποία απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα.  Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η  υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Φωτεινή Νταντή. ΑΠΟΦΑΣΗ 627: Εισηγούμενη το δεκατοτέταρτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Δημόσιας Υγείας και  Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε.Έβρου με το  υπ.αριθμ.975/8-8-2012 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών  της επιτροπής τα εξής: Η Ένωση Πολιτισμολόγων Ελλάδας «Εκαταίος», σε συνεργασία με το Δήμο Σουφλίου, διοργανώνει από 7 έως 9  Σεπτεμβρίου 2012 στο Σουφλί το 5ο Διεθνές Συνέδριο Ελληνικού  Πολιτισμού με θέμα «Ο Μύθος ως Μορφή Δύναμης, Δημιουργίας και Πολιτιστικής Αναβίωσης». Ο   «Εκαταίος» έχει και στο παρελθόν  αποδείξει ότι μπορεί να διοργανώσει παρόμοιες επιστημονικές δράσεις υψηλού κύρους, με τη συμμετοχή σημαντικών επιστημόνων και ερευνητών από την Ελλάδα και το  εξωτερικό. Η Περιφερική  Ενότητα Έβρου επιθυμεί να στηρίζει τέτοιου είδους δράσεις, που συμβάλλουν στην πνευματική ανάπτυξη των συμπολιτών μας, στην προαγωγή της επιστημονικής έρευνας, αλλά και στην  τουριστική  προβολή της περιοχή μας, καθώς το εν λόγω συνέδριο είναι διεθνές και θα προσελκύσει αρκετό κόσμο από διάφορα μέρη του κόσμου.Για την προώθηση και γνωστοποίηση της εν λόγω επιστημονικής συνάντησης η Περιφερειακή Ενότητα Έβρου θα αναλάβει τη δαπάνη δημιουργίας και εκτύπωσης έντυπου  υλικού, που ανέρχεται στα 1.169€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Η δαπάνη θα γίνει σε  βάρος του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου του Ειδικού Φορέα 4071. ΚΑΕ 9779.0001., που προέρχεται από ΚΑΠ και συγκεκριμένα το έργο «Έργα Πολιτιστικού  Ενδιαφέροντος 2011» (Κωδ.έργ. 111002072). Μετά τα παραπάνω,  

 
 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

 

Την έγκριση συνδιοργάνωσης της ΠΑΜΘ – ΠΕ Έβρου με την Ένωση Πολιτισμολόγων Ελλάδος «Εκαταίος» και το Δήμο Σουφλίου του 5ου Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικού Πολιτισμού στις 7 με 9  Σεπτεμβρίου 2012 στο Σουφλί Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας  υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 και 184 του Ν. 3852/2010  όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 : 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Εγκρίνει την συνδιοργάνωση της ΠΑΜΘ – ΠΕ Έβρου με την Ένωση Πολιτισμολόγων Ελλάδος «Εκαταίος» και το Δήμο Σουφλίου του 5ου Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικού Πολιτισμού στις 7 με 9  Σεπτεμβρίου 2012 στο Σουφλί και συγκεκριμένα τη δαπάνη δημιουργίας και εκτύπωσης έντυπου υλικού, που ανέρχεται στα 1.169€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Η δαπάνη θα γίνει σε βάρος του  προϋπολογισμού εξόδων της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου του Ειδικού Φορέα 4071. ΚΑΕ 9779.0001., που προέρχεται από ΚΑΠ και συγκεκριμένα το έργο «Έργα Πολιτιστικού Ενδιαφέροντος 2011»  (Κωδ.έργ. 111002072) Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 627/2012.  

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                       

ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΤΑΝΤΗ

Διαβάστηκε 411 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου 2012 12:59
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 626 2012 Απόφαση 628 »

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή