Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 626

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 30 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.. Αριθ. Απόφασης 626/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση πρότασης για την προμήθεια  εξοπλισμού για το Κοινωνικό Παντοπωλείο Ορεστιάδας στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού ΕΣΠΑ 2007 – 2013 στην ΠΑΜΘ – ΠΕ Έβρου.  Στην Κομοτηνή  σήμερα στις 30 Αυγούστου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1,  Κομοτηνή,  συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.5403/24-8-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Δημήτριος  Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 3) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5)Σερεφιά Σουλτάνα (αναπληρωματικό) μέλος 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 8)
Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος , 9) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Απόντες ήταν : οι κ.κ. 1) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, ο οποία απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η  υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Φωτεινή Νταντή. ΑΠΟΦΑΣΗ 626: Εισηγούμενη το δέκατοτρίτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε.Έβρου με το  υπ.αριθμ.οικ.4707/7-8-2012 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού ΕΣΠΑ 2007-2013,  «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο, μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Εργασίας στην ΠΑΜΘ-Π.Ε. Έβρου» του κοινωνικού τομέα υλοποιείται η Πράξη 3 που σκοπό  έχει τη λειτουργία  του Κοινωνικού Παντοπωλείου Ορεστιάδας για τη δωρεάν παροχή ειδών πρώτης ανάγκης στους οικονομικά αδύνατους πολίτες, οικογένειες σε κρίση, λαθρομετανάστες που βρίσκονται στα κέντρα φύλαξης της περιοχής, απροστάτευτα παιδιά, ανήμπορους ηλικιωμένους και ατόμα με αναπηρία. Η  προσπάθεια συγκέντρωσης των παραπάνω ειδών βασίζεται σε δωρεές των δημοτών. Η δαπάνη  ανέρχεται στο συνολικό ποσό των δύο χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (2.300,00) και θα καλύψει τα έξοδα για την αγορά  του βασικού εξοπλισμού της Δομής που είναι ο εξής:  1) 170 μεταλλικά ράφια  Ντέξιον, με μήκος κάθε ραφιού 95 εκατοστά, πλάτος 38 εκατοστά και πάχος 4 εκατοστά. Τα ράφια θα τοποθετηθούν σε 34 στήλες των  πέντε ορόφων, με ύψος της κάθε στήλης τα 2.20 μέτρα.   2)  2 μεταλλικά στάντ σε σχήμα Πι, μήκους 2 μέτρων, ύψους 1,50 μέτρου με ορθογώνια, τροχήλατη βάση, για την τοποθέτηση κρεμαστρών με ρούχα ενηλίκων.  3) 1 μεταλλικό στάντ σε σχήμα Πι,  μήκους 2 μέτρων, ύψους 1 μέτρου με ορθογώνια,  τροχήλατη βάση, για την τοποθέτηση κρεμαστρών με παιδικά ρούχα.  Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό εξόδων της Περιφερειακής  Ενότητας Έβρου του Ειδικού Φορέα 4071, ΚΑΕ 9779.0001, Κωδ. Έργου: 111002071 και τίτλο έργου: «Συμμετοχή  της Π.Ε. Έβρου σε προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα».  Μετά τα παραπάνω,

 

 
 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

 Την έγκριση πρότασης για την προμήθεια εξοπλισμού για το Κοινωνικό Παντοπωλείο Ορεστιάδας στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού ΕΣΠΑ 2007 – 2013  στην ΠΑΜΘ – ΠΕ Έβρου. Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως  αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :  

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η ΦΙ Α
(Με ψήφους 8 υπέρ και 1 λευκό )

Εγκρίνει την πρόταση για την προμήθεια εξοπλισμού για το Κοινωνικό Παντοπωλείο Ορεστιάδας στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού ΕΣΠΑ 2007 – 2013  στην ΠΑΜΘ – ΠΕ Έβρου. Η δαπάνη ανέρχεται στο συνολικό ποσό των δύο χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (2.300,00) και θα καλύψει τα έξοδα για την αγορά του βασικού εξοπλισμού της Δομής. Η δαπάνη  θα βαρύνει τον προϋπολογισμό εξόδων της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου του Ειδικού Φορέα 4071, ΚΑΕ 9779.0001, Κωδ. Έργου: 111002071 και τίτλο έργου: «Συμμετοχή της Π.Ε. Έβρου σε  προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα». Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Χρήστος Τρέλλης, μειοψήφησε ψηφίζοντας Λευκό λόγω του ότι καταψήφισε γενικώς το πρόγραμμα της κοινωφελούς  εργασίας. Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 626/2012.

  

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                              ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                       

ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΤΑΝΤΗ

Διαβάστηκε 489 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου 2012 13:05
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 625 2012 Απόφαση 627 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή