Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 628

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 30 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.. Αριθ. Απόφασης 628/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση συνδιοργάνωσης της ΠΑΜΘ – ΠΕ  Έβρου με την ΙΘ΄ ΕΠΚΑ Θράκης συναυλίας με την Μαρία Φαραντούρη στις 31 Αυγούστου 2012, στον αρχαιολογικό χώρο της Ζώνης.  Στην Κομοτηνή σήμερα στις 30 Αυγούστου 2012 ημέρα  Πέμπτη και ώρα 12.30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η  Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.5403/24-8-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής,  που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Δημήτριος  Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 3) Ανδρονίκη  Κεφαλίδου μέλος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5)Σερεφιά Σουλτάνα (αναπληρωματικό) μέλος 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 8)  Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος , 9) Χρήστος  Τρέλλης μέλος. Απόντες ήταν : οι κ.κ. 1) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, ο οποία απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Φωτεινή Νταντή.   ΑΠΟΦΑΣΗ 628: Εισηγούμενη το δεκατοπέμπτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε.Έβρου με το υπ.αριθμ.οικ.4652/6-8-2012 έγγραφό της έθεσε  υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:Ο αρχαιολογικός χώρος της Ζώνης, παλαιότερα γνωστός ως Μεσημβρία – Ζώνη, στα παράλια του Νομού Έβρου, αποτελεί ένα κόσμημα για τη Θράκη. Πέρα  από την τεράστια  ιστορική σημασία του και τη σπουδαιότητα των ευρημάτων που εντοπίστηκαν στην ευρύτερη έκτασή του,  αποτελεί σημαντικό παράγοντα τουριστικής προβολής της περιοχής μας,  καθώς πρόκειται για έναν αρχαιολογικό χώρο ιδιαίτερα οργανωμένο και προσεγμένο, που έχει αξιοποιήσει στο έπακρον πολλές από  τις δυνατότητες ανάδειξής του. Προσφέρει στον επισκέπτη μια  μοναδική ευκαιρία να γνωρίσει ένα σημαντικό μέρος της ιστορίας της περιοχής μας, παρέχοντας ευκολίες και δυνατότητες ακόμα και για ΑμεΑ. Μέσα στο  πλαίσιο της προσπάθειας για περαιτέρω  ανάδειξη και αξιοποίηση του συγκεκριμένου αρχαιολογικού χώρου, τα τελευταία χρόνια πραγματοποιούνται εκεί πολιτιστικές εκδηλώσεις υψηλού επιπέδου, ενταγμένες μέσα  στις πλέον θεσμοθετημένες  από το Υπουργείο Πολιτισμού δράσεις για την Αυγουστιάτικη Πανσέληνο. Φέτος έχει προγραμματιστεί για τις 31 Αυγούστου 2012 μια συναυλία στην αρχαία Ζώνη με μία από τις  σημαντικότερες  Ελληνίδες ερμηνεύτριες με διεθνές κύρος και μεγάλες συνεργασίες, τη Μαρία Φαραντούρη. Θα είναι η δεύτερη φορά μετά από πολλά χρόνια που η μεγάλη ερμηνεύτρια θα επισκεφτεί την περιοχή μας  για μια πραγματικά υψηλού κύρους εκδήλωση, μέσα στο ειδυλλιακό τοπίο του αρχαιολογικού χώρου της  Ζώνης. Λόγω της σοβαρότητας αλλά και του υψηλού κόστους της συγκεκριμένης εκδήλωσης,  έχει γίνει κοινή  πρόταση να συνδιοργανωθεί από την Π.Α.Μ.Θ., την Π.Ε.Έβρου (Πρόγραμμα «Τρένο του Πολιτισμού»), καιτη ΙΘ’ Ε.Π.Κ.Α. Θράκης.Η Π.Ε.Έβρου θα καλύψει μέρος της αμοιβής των  καλλιτεχνών, δηλαδή της κ. Μαρίας Φαραντούρη και των συνεργατών της (4.200 € + 23% ΦΠΑ = 5.166 €), καθώς και το κόστος αμοιβής  της Α.Ε.Π.Ι. που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο ποσό (4.200  * 5% = + 23% ΦΠΑ = 258,30 €). Η συνολική δαπάνη της Π.Ε.Έβρου ανέρχεται στο ποσό των 5.425 € και θα γίνει σε βάρος των πιστώσεων του  προϋπολογισμού εξόδων της Περιφερειακής  Ενότητας Έβρου, του Ειδικού Φορέα της Π.Ε.Έβρου 4071. ΚΑΕ 9779.0001., που προέρχονται από ΚΑΠ και αφορούν το έργο «Συμμετοχή της Π.Ε.Έβρου σε  Προγράμματα Κοινωφελούς  Χαρακτήρα» (Κωδ.έργου 111002071).Η Π.Α.Μ.Θ. θα καλύψει την αμοιβή του ηχολήπτη – φωτιστή της συναυλίας, κόστους 1.700 €. Η δαπάνη της θα γίνει σε βάρος του Ειδικού  Φορέα/ΚΑΕ  0072/0844.Η ΙΘ’ ΕΠΚΑ θα καλύψει την αμοιβή του υπεύθυνου διοργάνωσης, επικοινωνίας και παρουσίασης, που ανέρχεται σε 3.600 € (με 23% ΦΠΑ), μέρος αμοιβής καλλιτεχνών, που ανέρχεται σε  2.460 € (με 23% ΦΠΑ) και τη δαπάνη της Α.Ε.Π.Ι. που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη αμοιβή. Συνολική δαπάνη 6.200 €.Τα εισιτήρια των καλλιτεχνών και των συνεργατών τους θα καλυφθούν από  χορηγία της αεροπορικής εταιρείας Aegean Airlines, ενώ η διαμονή τους θα καλυφθεί από χορηγία τοπικού ξενοδοχείου, σύμφωνα με τη διαβεβαίωση του υπεύθυνου οργάνωσης, επικοινωνίας και  παρουσίασης.Δεδομένου του  υψηλού επιπέδου της προτεινόμενης δράσης και της ευαισθησίας σας σε θέματα τουριστικής και πολιτιστικής ανάπτυξης της περιοχής μας, η Υπηρεσία  

 
 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

 Την έγκριση συνδιοργάνωσης της ΠΑΜΘ – ΠΕ Έβρου με την ΙΘ΄ ΕΠΚΑ Θράκης συναυλίας με την Μαρία Φαραντούρη στις 31 Αυγούστου 2012 ,στον αρχαιολογικό χώρο της Ζώνης.  Η Οικονομική  Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 και 184 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Εγκρίνει την συνδιοργάνωση της της ΠΑΜΘ – ΠΕ Έβρου και ΠΕ Ροδόπης με την ΙΘ΄ ΕΠΚΑ Θράκης συναυλίας με την Μαρία Φαραντούρη στις 31 Αυγούστου 2012, στον αρχαιολογικό χώρο της Ζώνης  και συγκεκριμένα η Π.Ε.Έβρου θα καλύψει μέρος της αμοιβής των καλλιτεχνών, δηλαδή της κ. Μαρίας  Φαραντούρη και των συνεργατών της (4.200 € + 23% ΦΠΑ = 5.166 €), καθώς και το κόστος  αμοιβής της  Α.Ε.Π.Ι. που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο ποσό (4.200 * 5% = + 23% ΦΠΑ = 258,30 €). Η συνολική δαπάνη της Π.Ε.Έβρου ανέρχεται στο ποσό των 5.425 € και θα γίνει σε βάρος των  πιστώσεων του προϋπολογισμού  εξόδων της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, του Ειδικού Φορέα της Π.Ε.Έβρου 4071. ΚΑΕ 9779.0001., που  προέρχονται από ΚΑΠ και αφορούν το έργο  «Συμμετοχή της Π.Ε.Έβρου σε Προγράμματα Κοινωφελούς  Χαρακτήρα» (Κωδ.έργου 111002071). Η Π.Α.Μ.Θ. – ΠΕ Ροδόπης θα καλύψει την αμοιβή του ηχολήπτη –φωτιστή της συναυλίας, κόστους  1.700 €. Η δαπάνη της θα γίνει σε βάρος του Ειδικού Φορέα/ΚΑΕ  0072/0844. Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 628/2012.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                             ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                       

ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΤΑΝΤΗ

Διαβάστηκε 453 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου 2012 12:55
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 627 2012 Απόφαση 629 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή