Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 623

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Του Πρακτικού αριθ. 30 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.. Αριθ. Απόφασης 623/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση αγοράς 4 φορητών υπολογιστών για  τις ανάγκες της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Έβρου και συγκεκριμένα για τα 53 άτομα που απασχολούνται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξης  Ανθρώπινου Δυναμικού ΕΣΠΑ 2007 – 2013 στην ΠΑΜΘ – ΠΕ Έβρου. Στην Κομοτηνή σήμερα στις 30 Αυγούστου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του  Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας   - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.5403/24-8-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής,που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 3) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5)Σερεφιά Σουλτάνα (αναπληρωματικό) μέλος 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 8)  Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος , 9) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Απόντες ήταν : οι κ.κ. 1) Μαρία  Γκουγκουσκίδου μέλος, ο οποία απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Φωτεινή Νταντή. ΑΠΟΦΑΣΗ 623: Εισηγούμενη το δέκατο θέμα  ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε.Έβρου με το υπ.αριθμ.5254/17-8-2012 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Στο πλαίσιο του  Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού ΕΣΠΑ 2007-2013, «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο, μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Εργασίας στην ΠΑΜΘ- Π.Ε. Έβρου» που λειτουργεί η Υπηρεσίας μας από τις 2/7/2012 απασχολούνται 53 άτομα διαφόρων ειδικοτήτων που ανήκουν στον κοινωνικό και πολιτιστικό τομέα. Το μεγαλύτερο μέρος του  προσωπικού απασχολείται σε διαφορετικούς χώρους εκτός του βασικού κτιρίου της Υπηρεσίας και σε διάφορες πόλεις του Νομού Έβρου σε εργασίες που αφορούν στην πραγματοποίηση πολιτιστικών  εκδηλώσεων και στην παροχή ψυχοκοινωνικής στήριξης πολιτών σε κρίση. Οι ανάγκες των παραπάνω υπαλλήλων για χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή προκειμένου να παραχθεί το επιζητούμενο έργο  είναι αυξημένες και οι δυνατότητες κάλυψης αυτών από την Υπηρεσίας μας είναι περιορισμένες. Για το λόγο αυτό, εκτιμούμε ότι η προμήθεια 4 σύγχρονων φορητών υπολογιστών θα μπορούσε να  διευκολύνει την εργασία του νέου προσωπικού και να συμβάλλει στη μεγαλύτερη απόδοσή τους. Η δαπάνη για την αγορά του παραπάνω υλικού ανέρχεται στο συνολικό ποσό των δύο χιλιάδων  τριακοσίων τριάντα οχτώ ευρώ & είκοσι τριών λεπτών (#2338,23#€) (τιμή με Φ.Π.Α.) και θα καλύψει τα έξοδα για την αγορά 4 φορητών υπολογιστών με τα εξής χαρακτηριστικά: HP Notebook 630,  Windows 7 Professional 64bit, Επεξεργαστή Intel Core i3-380M Dual Core, Μνήμη Ram 4GB DDR3, Σκληρό δίσκο 320GB, Αντιθαμβωτική οθόνη HD, Κάρτα γραφικών Intel HD, Κάμερα ενσωματωμένη,  ενσωματωμένο μικρόφωνο & στερεοφωνικό ηχείο, υποδοχή ακουστικών/έξοδος γραμμής, είσοδος μικροφώνου, Θύρες: 3×USB 2.0, 1xVGA, 1xHDMI, 1 stereo microphone in, 1 stereo headphone/line  out, 1 RJ-45, 1 SD/MMC, Μπαταρία διάρκειας 5 ωρών, Δικτύωση 802.11b/g/n, Bluetooth 3.0., Βάρος 2,5 κιλά. Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό εξόδων της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου  του Ειδικού Φορέα 4071, ΚΑΕ 9779.0001 Κωδ. Έργου: 111002071 και τίτλο έργου: «Συμμετοχή της Π.Ε. Έβρου σε προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα». Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα  παραπάνω,.  

 
 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

 

Την έγκριση αγοράς 4 φορητών υπολογιστών για τις ανάγκες της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας και συγκεκριμένα για τα 53 άτομα που απασχολούνται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού   Προγράμματος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού ΕΣΠΑ 2007 – 2013 στην ΠΑΜΘ – ΠΕ Έβρου.Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 : 

 

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η ΦΙ Α
(Με ψήφους 8 υπέρ και 1 λευκό )

Εγκρίνει την αγορά 4 φορητών υπολογιστών για τις ανάγκες της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας και συγκεκριμένα για τα 53 άτομα που απασχολούνται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού ΕΣΠΑ 2007 – 2013 στην ΠΑΜΘ – ΠΕ Έβρου. . Η δαπάνη για την αγορά του παραπάνω υλικού ανέρχεται στο συνολικό ποσό των δύο χιλιάδων  τριακοσίων τριάντα οχτώ ευρώ & είκοσι τριών λεπτών (2338,23€) (τιμή με Φ.Π.Α.) και θα καλύψει τα έξοδα για την αγορά 4 φορητών.Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό εξόδων της  Περιφερειακής Ενότητας Έβρου του Ειδικού Φορέα 4071, ΚΑΕ 9779.0001 Κωδ. Έργου: 111002071 και τίτλο έργου: «Συμμετοχή της Π.Ε.  Έβρου σε προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα».Το  μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Χρήστος Τρέλλης, μειοψήφησε ψηφίζοντας Λευκό λόγω του ότι καταψήφισε γενικώς το πρόγραμμα της κοινωφελούς εργασίας.  Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α  623/2012.  

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                       

ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΤΑΝΤΗ

Διαβάστηκε 389 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου 2012 13:20
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 622 2012 Απόφαση 624 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή