Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 622

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 30 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.. Αριθ. Απόφασης 622/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση των όρων , τευχών δημοπράτησης και  ορισμό επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή νέας μόνωσης δώματος στο Δικαστικό μέγαρο Αλεξανδρούπολης» Προϋπολογισμού: 11.330,00€ με ΦΠΑ. Στην Κομοτηνή σήμερα στις 30  Αυγούστου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε  δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.5403/24-8-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε  σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Δημήτριος Χαϊτίδης  Αντιπρόεδρος, 3) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5)Σερεφιά Σουλτάνα (αναπληρωματικό) μέλος 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 8) Κωνσταντίνος  Μιχελής μέλος , 9) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Απόντες ήταν : οι κ.κ. 1) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, ο οποία απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της  Περιφέρειας ΑΜΘ Φωτεινή Νταντή. ΑΠΟΦΑΣΗ 622: Εισηγούμενη το ένατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Έβρου με το υπ.αριθμ.5475./10-8-2012 έγγραφό της έθεσε  υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Στον προϋπολογισμό εξόδων του ΤΑΧΔΙΚ για το έτος 2012, για τον τελικό φορέα ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΕΒΡΟΥ (ΑΛΕΞ/ΠΟΛHΣ), περιλαμβάνεται το έργο  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΔΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» προϋπολογισμού 11.330,00€ με Φ.Π.Α.Το έργο αφορά σε εργασίες κατασκευής νέας μόνωσης στο δώμα  του κτιρίου του Δικαστικού Μεγάρου της πόλης της Αλεξανδρούπολης, καθώς έχουν παρουσιαστεί έντονα συμπτώματα εισροής υδάτων στην αίθουσα συνεδριάσεων(ακροατήριο), εξ αιτίας φθοράς της  παλαιάς υγρομόνωσης.Θα προκηρυχθεί πρόχειρος δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός κατά το άρθρο 29 του Ν.3669/2008 με δημοσίευση της περίληψης διακήρυξης σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα,  πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν τη διεξαγωγή της  δημοπρασίας.Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην έδρα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Έβρου (Ι.Δραγούμη 1, Αλεξανδρούπολη)και το σύστημα  υποβολής προσφορών είναι «με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης» (Άρθρο 5, του Ν.3669/08). Το έργο συντίθεται από την κατηγορία Οικοδομικών, με προϋπολογισμό 8.660,72€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ  και απρόβλεπτα). Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις : 1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων  (Μ.Ε.ΕΠ.)που τηρείται  στη Γ.Γ._.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧH._.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α1, Α2 και 1η τάξη για έργα κατηγορίαςΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ καθώς και Εργοληπτικές Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα της  αντίστοιχης κατηγορίας. 2. Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.  3. Για τη  συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 173,22 ΕΥΡΩ και ισχύτουλάχιστον ένα (_1_) μήνα και τριάντα ( 30 ) ημέρες, μετά την ημέρα διεξαγωγής του  διαγωνισμού. Ο χρόνοςισχύος των προσφορών είναι ένας (_1_) μήνας (άρθρο 29, του Ν. 3669/08 Κ._.Ε). 5. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΤΑΧ_ΙΚ και είναι ενταγμένο στον ΚΑΕ 9725 Α’  «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ Ι.Π. (Ε)», οικον. έτος 20012, με ποσό χρηματοδότησης 11.330,00€.  6. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της  Περιφέρειας Αν.  Μακεδονίας -Θράκης.Η επιτροπή διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν.3669/2008 είναι τριμελής και θα αποτελείται, που σας επισυνάπτουμε από τους κάτωθι:  

 
 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

 

1. Την έγκριση των όρων και τευχών δημοπράτησης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΔΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ», προϋπολογισμού 11.330,00€ με Φ.Π.Α χρηματοδοτούμενο από το ΤΑΧΔΙΚ ΚΑΕ 9725 Α’ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ Ι.Π. (Ε)», οικον. έτος 2012, με πρόχειρο δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό κατά το άρθρο 29 του Ν.3669/2008  με δημοσίευση της περίληψης διακήρυξης σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα, πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν τη διεξαγωγή της δημοπρασίας, με το σύστημα υποβολής με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης  (Άρθρο 5 του Ν.3669/08) 2. Τον ορισμό της επιτροπής διαγωνισμού σύμφωνα με το από 08 - 08 - 2012 πρακτικό κλήρωσης αποτελούμενη από τους κάτωθι:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. ΑΝΝΑ ΜΟΣΧΟΥ ΤΕ Μηχ/γος Μηχανικός με Δ’β Πρόεδρος
2. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΑΜΙΑΣ ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός με Δ΄β Μέλος
3. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΕΔΡΕΛΗΣ ΤΕ Εργοδηγός με Β’β Μέλος
ΑΝΑΠΛΗΡHΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ :
1. ΣΚΟΥΡΤΟΥΔΗΣ ΜΟΣΧΟΣ ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός με Β’β
2. ΓΕHΡΓΙΟΣ ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΤΕ Τοπογράφος Μηχ/κος με Γ’β
3. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός με Δ΄β
Χρέη γραμματέα θα εκτελέσει η ΠΑΝΤΑΖΙΔΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ ΔΕ Διοικητικών – Γραμματέων με Γ’β με αναπληρώτρια την ΟΥΛΙΑΝΟΥΔΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΔΕ Δοικητικών Γραμματέων με Γ ’β Η Οικονομική  Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχονταςυπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Εγκρίνει :
1. τους όρους και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΔΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ», προϋπολογισμού 11.330,00€ με Φ.Π.Α χρηματοδοτούμενο από το ΤΑΧΔΙΚ ΚΑΕ 9725 Α’ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ Ι.Π. (Ε)», οικον. έτος 2012, με πρόχειρο δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό κατά το άρθρο 29 του Ν.3669/2008  με δημοσίευση της περίληψης διακήρυξης σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα, πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν τη διεξαγωγή της δημοπρασίας, με το σύστημα υποβολής με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης  (Άρθρο 5 του Ν.3669/08)
2. Τον ορισμό της επιτροπής διαγωνισμού σύμφωνα με το από 08 - 08 - 2012 πρακτικό κλήρωσης αποτελούμενη από τους κάτωθι:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. ΑΝΝΑ ΜΟΣΧΟΥ ΤΕ Μηχ/γος Μηχανικός με Δ’β Πρόεδρος
2. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΑΜΙΑΣ ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός με Δ΄β Μέλος
3. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΕΔΡΕΛΗΣ ΤΕ Εργοδηγός με Β’β Μέλος
ΑΝΑΠΛΗΡHΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ :
1. ΣΚΟΥΡΤΟΥΔΗΣ ΜΟΣΧΟΣ ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός με Β’β
2. ΓΕHΡΓΙΟΣ ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΤΕ Τοπογράφος Μηχ/κος με Γ’β
3. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός με Δ΄β
Χρέη γραμματέα θα εκτελέσει η ΠΑΝΤΑΖΙΔΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ ΔΕ Διοικητικών – Γραμματέων με Γ’ με αναπληρώτρια την ΟΥΛΙΑΝΟΥΔΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΔΕ Δοικητικών Γραμματέων με Γ ’β Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 622/2012.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                              ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                       

ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΤΑΝΤΗ

Διαβάστηκε 465 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου 2012 13:25
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 621 2012 Απόφαση 623 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή