Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 621

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Του Πρακτικού αριθ. 30 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.. Αριθ. Απόφασης 621/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση των όρων, τευχών δημοπράτησης και  ορισμό επιτροπής διαγωνισμού του υποέργου: «Αποσύνδεση – συντήρηση – σύνδεση πλωτών συγκροτημάτων Πέπλου έτους 2012 – 2013» του έργου: «Συντήρηση αντλιοστασίων (δαπάνες  συντήρησης, λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος και ΟΤΕ κλπ)» Προϋπολογισμού: 151.000,00€ με ΦΠΑ. Στην Κομοτηνή σήμερα στις 30 Αυγούστου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.30 μ.μ. στην  αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1,  Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της  Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.5403/24-8-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 3) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 4) Γεώργιος  Χριστοδουλίδης μέλος 5)Σερεφιά Σουλτάνα (αναπληρωματικό) μέλος 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 8)  Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος , 9) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Απόντες ήταν :  οι κ.κ. 1) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, ο οποία απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Φωτεινή Νταντή. ΑΠΟΦΑΣΗ 621: Εισηγούμενη το  όγδοο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε.Έβρου με έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Το έργο «Αποσύνδεση - Συντήρηση - σύνδεση πλωτών  συγκροτημάτων Πέπλου έτους 2012 - 2013» με προϋπολογισμό 151.000,00 € με ΦΠΑ, εντάχθηκε ως υποέργο στο έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ (ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ,  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ  ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΤΕ κλπ)» με ΚΑΕ 2008ΣΕ03100003 της ΣΑΕ 031. Η άρδευση της περιοχής Πέπλου – Φερών έκτασης 70.000 στρεμμάτων, γίνεται από το μόνιμο αντλιοστάσιο Πέπλου,  του οποίου η τροφοδοσία γίνεται διά μέσου προσαγωγού διώρυγας που συγκοινωνεί με τον Έβρο. Η τροφοδοσία της διώρυγας επιτυγχάνεται διά φυσικής ροής εφόσον η στάθμη των νερών του  Έβρου βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο. Κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, παρατηρείται σημαντική πτώση της στάθμης των νερών του ποταμού Έβρου, η τροφοδοσία της διώρυγας δεν μπορεί να  επιτευχθεί και συνεπώς δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν και να αρδεύσουν οι αγρότες της περιοχής. Για αυτό συναρμολογούνται, με την έναρξη της αρδευτικής περιόδου, δύο πλωτά αντλητικά  συγκροτήματα για τη συνεχή τροφοδότηση της διώρυγας μέσω καταθλιπτικών αγωγών και ακολούθως με το πέρας της αρδευτικής περιόδου,  αποσυναρμολογούνται. Η μελέτη του έργου περιλαμβάνει  τις ετήσιες ανάγκες άρδευσης της περιοχής Φερών - Πέπλου. Η ΔΤΕ ΠΕ ΕΒΡΟΥ, συνέταξε τη μελέτη του έργου «Αποσύνδεση - Συντήρηση σύνδεση πλωτών συγκροτημάτων Πέπλου έτους 2012-2013»   προϋπολογισμού 151.000,00 € με ΦΠΑ, η οποία περιλαμβάνει την τεχνική περιγραφή, την προμέτρηση, το τιμολόγιο, τον προϋπολογισμό, την ειδικήσυγγραφή υποχρεώσεων και το ΣΑΥ-ΦΑΥ.Η  Αποσύνδεση – σύνδεση θα επιτευχθεί με χρήση κατάλληλων μηχανημάτων και εργατοτεχνικού δυναμικού, όπως αυτά αναφέρονται σ το τιμολόγιο της μελέτης και περιλαμβάνει:
 Εξαγωγή - τοποθέτηση των 2 πλωτών εξεδρών, διαδρόμων, καταθλιπτικών αγωγών.
 Την εξαγωγή – τοποθέτηση καλωδίων, πινάκων και αντλητικών συγκροτημάτων.
 Την συντήρηση όλων των επί μέρους εξαρτημάτων και οργάνων.
Επίσης η Υπηρεσία συνέταξε διακήρυξη τύπου Β΄ προς τις καλούμενες εργοληπτικές επιχειρήσεις. Ο ανοιχτός δημόσιος διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην έδρα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Έβρου  (Ι. Δραγούμη 1, Αλεξανδρούπολη) και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι ‘’με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης ‘’ (Άρθρο 5 του Ν. 3669/08) .Το έργο συντίθεται από την κατηγορία Υδραυλικών με  προϋπολογισμό 122.130,00 € (δαπάνη εργασιών με Ε.Ο. και Γ.Ε., και Απρόβλεπτα). Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις :  1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις  εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α1, Α2 και 1η τάξη για έργα κατηγορίας υδραυλικά και 2η τάξη,  εφ’ όσον ανήκουν στο Ν. ΈΒΡΟΥ. Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.  Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους δύο χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα δύο ευρώ και εξήντα λεπτά (2.442,60 €) και ισχύ τουλάχιστον έξι ( 6 ) μήνες και  τριάντα ( 30 ) ημέρες , μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι ( 6 ) μήνες (Άρθρο 24 του Ν. 3669/8 (Κ.Δ.Ε.) Με βάση τα προαναφερόμενα  

 
 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

 

1. Την Έγκριση των όρων διακήρυξης για το διαγωνισμό του έργου «Αποσύνδεση - Συντήρηση - σύνδεση πλωτών συγκροτημάτων Πέπλου έτους 2012-2013» προϋπολογισμού 151.000,00 € με ΦΠΑ,  με ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό με το σύστημα υποβολής με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης κατά το άρθρο 5 του Ν.3669/2008.
2. Τον ορισμό της τριμελούς επιτροπής όπως προέκυψε από κλήρωση (τακτικά και αναπληρωματικά μέλη) από τους κάτωθι:
 ΠΑΠΑΖΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μηχ/γος Μηχανικός με Δ΄β
 ΠΟΥΛΟΥΤΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ Μηχ/γος Μηχανικός Δ΄β
 ΤΑΜΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μηχ/γος Μηχ/κός ΤΕ με Δ΄β
Αναπληρωματικοί κατά σειρά :
 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Μηχ/γος Μηχανικός με Β΄β
 ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ Δ΄β
 ΜΟΣΧΟΥ ΑΝΝΑ Μηχ/γος Μηχ/κός ΤΕ με Δ΄β
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Εγκρίνει :
1. τους όρους διακήρυξης για το διαγωνισμό του έργου «Αποσύνδεση - Συντήρηση - σύνδεση πλωτών συγκροτημάτων Πέπλου έτους 2012-2013» προϋπολογισμού 151.000,00 € με ΦΠΑ, με ανοιχτό  δημόσιο διαγωνισμό με το σύστημα υποβολής με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης κατά το άρθρο 5 του Ν.3669/2008. 
2. Τον ορισμό της τριμελούς επιτροπής (τακτικά και αναπληρωματικά μέλη), σύμφωνα με το πρακτικό κλήρωσης, από τους κάτωθι:
 ΠΑΠΑΖΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μηχ/γος Μηχανικός με Δ΄β
 ΠΟΥΛΟΥΤΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ Μηχ/γος Μηχανικός Δ΄β
 ΤΑΜΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μηχ/γος Μηχ/κός ΤΕ με Δ΄β
Αναπληρωματικοί κατά σειρά :
 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Μηχ/γος Μηχανικός με Β΄β
 ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ Δ΄β
 ΜΟΣΧΟΥ ΑΝΝΑ Μηχ/γος Μηχ/κός ΤΕ με Δ΄β
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 621/2012.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                       

ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΤΑΝΤΗ

Διαβάστηκε 429 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου 2012 13:32
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 620 2012 Απόφαση 622 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή