Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 624

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Του Πρακτικού αριθ. 30 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.. Αριθ. Απόφασης 624/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση πρότασης για την έκδοση  ενημερωτικού εντύπου της Πράξης 2 του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού ΕΣΠΑ 2007 – 2013 στην ΠΑΜΘ –  ΠΕ Έβρου. Στην Κομοτηνή σήμερα στις 30 Αυγούστου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.30 μ.μ. στην αίθουσα  συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος,  Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.5403/24-8-2012 έγγραφη  πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της  Οικονομικής Επιτροπής , 2) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 3) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5)Σερεφιά Σουλτάνα (αναπληρωματικό) μέλος 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος  7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος , 9) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Απόντες ήταν : οι κ.κ. 1) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, ο οποία απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα.  Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Φωτεινή Νταντή.  ΑΠΟΦΑΣΗ 624: Εισηγούμενη το ενδέκατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Δημόσιας Υγείας και  Κοινωνικής  Μέριμνας της Π.Ε.Έβρου με το υπ.αριθμ.οικ.4708/7-8-2012 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού ΕΣΠΑ 2007-2013, «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο, μέσω προγραμμάτων  Κοινωφελούς Εργασίας στην ΠΑΜΘ-Π.Ε. Έβρου» του Κοινωνικού Τομέα λειτουργεί η Πράξη 2  που αφορά στην «Ψυχοκοινωνική στήριξη & μεταπαρακολούθηση ασθενών που εξέρχονται από το νοσοκομείο και ατόμων με προβλήματα υγείας που δεν είναι δικαιούχοι άλλων, ήδη εφαρμοζόμενων  προγραμμάτων». Τα άτομα με προβλήματα υγείας ανήκουν σε ιδιαίτερα ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, οι οποίες χρειάζεται να  απολαμβάνουν ολοκληρωμένης στήριξης από τις υπηρεσίες της  κοινότητας. Η Πράξη πρόκειται να συνδράμει στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των ασθενών και στην άνοδο της κοινωνικής ευημερίας.  Για την εξυπηρέτηση των στόχων της παραπάνω Πράξης  κρίνεται αναγκαία η έκδοση ενός ενημερωτικού εντύπου σε 1.000 αντίτυπα, τα οποία θα διανεμηθούν σε φορείς και σε πολίτες της Αλεξανδρούπολης και  του Διδυμοτείχου (περιοχές δράσης της  Πράξης), με σκοπό την ενημέρωσή τους για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του απασχολούμενου προσωπικού και την παραπομπή ασθενών στην Πράξη. Το έντυπο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για  το παρεχόμενο έργο και το απασχολούμενο προσωπικό, όπως και  στοιχεία επικοινωνίας. Η δαπάνη ανέρχεται στο συνολικό ποσό των διακοσίων τριάντα τρία ευρώ και εβδομήντα λεπτών (233,70) και  θα καλύψει τα έξοδα για την έκδοση του ενημερωτικού εντύπου (δημιουργία μακέτας, εκτύπωση μακέτας 2 όψεων σε έντυπο διαστάσεων Α5 (14Χ20cm), τετραχρωμία, βάρος χαρτιού 300 gsm, 1000  τεμάχια και παράδοση του δημιουργικού σε επεξεργάσιμη μορφή εντός ψηφιακού δίσκου). Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό εξόδων της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου του Ειδικού Φορέα 4071, ΚΑΕ 9779.0001 Κωδ. Έργου: 111002071 και τίτλο έργου: «Συμμετοχή της Π.Ε. Έβρου σε προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα». Μετά τα παραπάνω,

 

 
 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

 Την έγκριση πρότασης για την έκδοση ενημερωτικού εντύπου της Πράξης 2 του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού ΕΣΠΑ 2007 – 2013 στην ΠΑΜΘ – ΠΕ Έβρου  Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του  Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η ΦΙ Α
(Με ψήφους 8 υπέρ και 1 λευκό )

Εγκρίνει την πρόταση για την έκδοση ενημερωτικού εντύπου της Πράξης 2 του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξης Ανθρώπινου  Δυναμικού ΕΣΠΑ 2007 – 2013 στην ΠΑΜΘ – ΠΕ Έβρου. Η δαπάνη ανέρχεται στο συνολικό ποσό των διακοσίων τριάντα τρία ευρώ και εβδομήντα λεπτών (233,70) και θα καλύψει τα έξοδα για την  έκδοση του ενημερωτικού εντύπου (δημιουργία μακέτας, εκτύπωση μακέτας 2 όψεων σε έντυπο διαστάσεων Α5 (14Χ20cm), τετραχρωμία, βάρος χαρτιού 300 gsm, 1000 τεμάχια και παράδοση του  δημιουργικού σε επεξεργάσιμη μορφή εντός ψηφιακού δίσκου). Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό εξόδων της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου του Ειδικού Φορέα 4071, ΚΑΕ 9779.0001 Κωδ.  Έργου: 111002071 και τίτλο έργου: «Συμμετοχή της Π.Ε. Έβρου σε προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα». Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Χρήστος Τρέλλης, μειοψήφησε ψηφίζοντας Λευκό  λόγω του ότι καταψήφισε γενικώς το πρόγραμμα της κοινωφελούς εργασίας Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 624/2012.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                       

ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΤΑΝΤΗ

Διαβάστηκε 401 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου 2012 13:16
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 623 2012 Απόφαση 625 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή