Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 597

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 29 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 597/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση του Πρακτικού διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση με σποραδικές αντικαταστάσεις χλοοτάπητα Εθνικού Σταδίου Κομοτηνής» προϋπολογισμού 50.000€. Στην Κομοτηνή σήμερα στις 20 Αυγούστου 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.5250/16-8-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος, 3) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 4) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος 5) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 6) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος. Απόντες ήταν : οι κ. 1)Σταύρος Καβαρατζής μέλος και 2) Χρήστος Τρέλλης μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου. Στη συνέχεια ομοφωνούντων των μελών της Οικονομικής Επιτροπής αποφασίσθηκε η συζήτηση του δεύτερου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος. ΑΠΟΦΑΣΗ 597: Εισηγούμενη το δεύτερο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ροδόπης με το υπ’ αριθμ. 1739/20-9-2012 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής το από 7-8-2012 Πρακτικό πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού και σύστημα υποβολής προσφορών το σύστημα προσφοράς με ενιαίο προφορικό ποσοστό έκπτωσης σύμφωνα με το Ν.3669/08 του έργου του θέματος. Στο Πρακτικό αναφέρονται τα εξής: α) Προσήλθαν οι διαγωνιζόμενοι και κατέθεσαν τα τυπικά στοιχεία συμμετοχής στο διαγωνισμό εγγυητική επιστολή συμμετοχής και μηχανόσημα , β) Οι προσφορές που παραλήφθηκαν είναι οι παρακάτω: 1. ΡΕΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 3. ΧΡΙΣΤΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 4.ΖΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 5.ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Οι φάκελοι αριθμήθηκαν και καταχωρήθηκαν στο συνημμένο πίνακα αφού μονογράφηκαν από τα μέλη
της Επιτροπής. Κατόπιν η επιτροπή κάλεσε τους συμμετέχοντες να δώσουν προφορικά την προσφορά τους η οποία αναγράφεται παρακάτω: 1.ΡΕΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 0,5% 2.ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 0,5% 3.ΧΡΙΣΤΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1% 4.ΖΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2% 5.ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1,5% Η διαδικασία συνεχίσθηκε μέχρι που παραιτήθηκαν οι ΣΤΕΡΓΙΟΥ, ΧΡΙΣΤΙΔΗΣ, ΖΕΤΗΣ, ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ και παρέμεινε ο ΡΕΤΣΑΣ με προσφορά 32%. Εν συνεχεία η επιτροπή έλεγξε τα δικαιολογητικά και έκρινε ότι οι διαγωνιζόμενοι πληρούσαν τις τυπικές προϋποθέσεις, και ανακοίνωσε σε αυτούς ότι προσωρινός μειοδότης είναι ο κ. Ρέτσας Αθανάσιος. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η υπηρεσία:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση του Πρακτικού και την ανάδειξη του Ρέτσα Αθανάσιου ως αναδόχου του έργου , με έκπτωση 32% Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 : ΑΔΑ: Β4ΓΜ7ΛΒ-90Β

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι   Ο Μ Ο ΦΩ Ν Α

Εγκρίνει το Πρακτικό και την ανάδειξη του Ρέτσα Αθανάσιου ως αναδόχου του έργου: «Συντήρηση με σποραδικές αντικαταστάσεις χλοοτάπητα Εθνικού Σταδίου Κομοτηνής» προϋπολογισμού 50.000,00€, με έκπτωση 32%. Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 597/2012. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 

                                                                 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                                                                               

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.


ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 426 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2012 12:38
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 596 2012 Απόφαση 598 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή