Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 598

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 29 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 598/2012


ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση συνδιοργάνωσης της Π.Α.Μ.Θ. – Π.Ε. Δράμας με τον Μουσικοδραματικό Σύλλογο Καλού Αγρού Δράμας «ΑΠΟΛΛΩΝ» για τις Διήμερες Πολιτιστικές Εκδηλώσεις Καλού Αγρού, που θα πραγματοποιηθούν στον Καλό Αγρό Δράμας στις 22 και 23 Αυγούστου 2012. Στην Κομοτηνή σήμερα στις 20 Αυγούστου 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.5250/16-8-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος, 3) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 4) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος 5) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 6) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος. Απόντες ήταν : οι κ. 1)Σταύρος Καβαρατζής μέλος και 2) Χρήστος Τρέλλης μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου. Στη συνέχεια ομοφωνούντων των μελών της Οικονομικής Επιτροπής αποφασίσθηκε η συζήτηση του τρίτου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος. ΑΠΟΦΑΣΗ 598: Εισηγούμενη το τρίτο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΕ Δράμας με το υπ’ αριθμ. 3632/17-8-2012 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών, τα εξής: Ο Μουσικοδραματικός Σύλλογος Καλού Αγρού Δράμας «ΑΠΟΛΛΩΝ» ιδρύθηκε στον Καλό Αγρό Δράμας το 1979. Ο συγκεκριμένος Σύλλογος κατά την μακρά ιστορία του προσπαθεί να συμβάλει στην πνευματική και πολιτιστική αναβάθμιση της περιοχής. Δραστηριοποιείται στην προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς του χωριού (ήθη και έθιμα), πραγματοποιώντας κάθε χρόνο μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις, φεστιβάλ νεανικών μουσικών σχημάτων. Επίσης προσπαθεί να επιμορφώνει τους κατοίκους για θέματα υγείας, πολιτισμού, ιστορίας, λαογραφίας, κλπ, πραγματοποιώντας ημερίδες με ανάλογο αντικείμενο. Κάθε χρόνο προστίθενται ποικίλες αξιόλογες πολιτιστικές δράσεις, που συμβάλουν στην πολύπλευρη πνευματική και πολιτιστική ανάπτυξη του τόπου. Στα πλαίσια των παραπάνω εκδηλώσεων φέτος θα πραγματοποιηθούν στις 22 και 23 Αυγούστου στον Καλό Αγρό Δράμας, μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις, οι οποίες μπορούν να χαρακτηριστούν ιδιαίτερα πλούσιες. Το συνολικό προϋπολογιστικό κόστος των εκδηλώσεων του Μουσικοδραματικού Συλλόγου Καλού Αγρού Δράμας «ΑΠΟΛΛΩΝ» είναι 2.000,00 ευρώ Η Π.Α.Μ.Θ. – Π.Ε. Δράμας αναλαμβάνει να καλύψει μέρος των εξόδων των εκδηλώσεων, δηλαδή το ποσό των 700,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.), για την κάλυψη δαπάνης, που αφορά έντυπο υλικό. Κατόπιν των παραπάνω, η υπηρεσία:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την κάλυψη μέρους της δαπάνης του συνολικού προϋπολογισμού της συνδιοργάνωσης των εκδηλώσεων του Μουσικοδραματικού Συλλόγου Καλού Αγρού Δράμας «ΑΠΟΛΛΩΝ» με την Π.Α.Μ.Θ. – Π.Ε. Δράμας, ύψους 700,00 € για την κάλυψη δαπάνης που αφορά έντυπο υλικό, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας του Ειδικού Φορέα 1072 του ΚΑΕ 0844, oοικονομικού έτους 2012, προκειμένου να δαπανηθούν για τη συγκεκριμένη πολιτιστική εκδήλωση. Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 : ΑΔΑ: Β4ΓΜ7ΛΒ-ΣΑΟ

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι   Ο Μ Ο ΦΩ Ν Α

Εγκρίνει τη συνδιοργάνωση της Π.Α.Μ.Θ. – Π.Ε. Δράμας με τον Μουσικοδραματικό Σύλλογο Καλού Αγρού Δράμας «ΑΠΟΛΛΩΝ» των Διήμερων Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Καλού Αγρού, που θα πραγματοποιηθούν στον Καλό Αγρό Δράμας στις 22 και 23 Αυγούστου 2012 και την κάλυψη μέρους της δαπάνης του συνολικού προϋπολογισμού της συνδιοργάνωσης, ύψους 700,00 € που αφορά έντυπο υλικό, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας του Ειδικού Φορέα 1072 του ΚΑΕ 0844, oοικονομικού έτους 2012, προκειμένου να δαπανηθούν για τη συγκεκριμένη πολιτιστική εκδήλωση. Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 598/2012. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 

                                                                 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                                                                               

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.


ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 499 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου 2012 08:00
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 597 2012 Απόφαση 599 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή