Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 596

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 29 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 596/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας ασφάλισης των πάσης φύσεως οχημάτων των επιτελικών υπηρεσιών της ΠΑΜΘ και της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, για ένα (1) έτος. Προϋπολογισμού 19.000€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Στην Κομοτηνή σήμερα στις 20 Αυγούστου 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.5250/16-8-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος, 3) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 4) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος 5) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 6) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος. Απόντες ήταν : οι κ. 1)Σταύρος Καβαρατζής μέλος και 2) Χρήστος Τρέλλης μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου. Στη συνέχεια ομοφωνούντων των μελών της Οικονομικής Επιτροπής αποφασίσθηκε η συζήτηση του πρώτου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος. ΑΠΟΦΑΣΗ 596: Εισηγούμενη το πρώτο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Οικονομικού της ΠΑΜΘ με το υπ’ αριθμ. 4035/16-8-2012 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Η ασφάλιση των πάσης φύσεως οχημάτων της Π.Α.Μ.Θ – Π.Ε. Ροδόπης λήγει στις 30/9/2012. Σύμφωνα με το Άρθρο 6 παρ.14 του Ν. 4071/2012 υπάρχει η δυνατότητα διενέργειας διαγωνισμού από την κάθε Περιφερειακή Ενότητα, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του παραπάνω σχετικού όπως: «14. Όμοιες ή ομοειδείς δαπάνες, δύνανται να εγγραφούν σε ξεχωριστές πιστώσεις, κατά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ, στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Περιφέρειας ή του Δήμου και να εκτελεστούν αυτοτελώς, εφόσον αφορούν σε διαφορετικές περιφερειακές ή δημοτικές ενότητες, αντιστοίχως». Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η υπηρεσία:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την παροχή υπηρεσίας ασφάλισης των πάσης φύσεως οχημάτων των επιτελικών υπηρεσιών της Π.Α.Μ.Θ. και της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, ενδεικτικού προϋπολογισμού δεκαεννέα χιλιάδων ευρώ (19.000,00€), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η δαπάνη θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό του 2012, Ειδικό Φορέα 0072 και ΚΑΕ 0899 «Λοιπές ειδικές αμοιβές». Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι   Ο Μ Ο ΦΩ Ν Α

Εγκρίνει τη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την παροχή υπηρεσίας ασφάλισης των πάσης φύσεως οχημάτων των επιτελικών υπηρεσιών της Π.Α.Μ.Θ. και της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, ενδεικτικού προϋπολογισμού δεκαεννέα χιλιάδων ευρώ (19.000,00€), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η δαπάνη θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό του 2012, Ειδικό Φορέα 0072 και ΚΑΕ 0899 «Λοιπές ειδικές αμοιβές». Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 596/2012. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 

                                                                 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                                                                               

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.


ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

 

 

Διαβάστηκε 433 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2012 12:30
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 595 2012 Απόφαση 597 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή