Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 593

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Του Πρακτικού αριθ. 28 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 593/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την Έγκριση πρακτικού επιτροπής διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή σε Ευρω για την προμήθεια φυτοπρ κών ουσιών για το πρόγραμμα της δακοκτονίας 2012 στην Θάσο.
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 9 Αυγούστου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.5074/3-8-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 3) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος , 9)Αθανάσιος Μακρής (αναπληρωματικό) μέλος Απόντες ήταν : ο κ. 1) Χρήστος Τρέλλης μέλος, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Φωτεινή Νταντή.

ΑΠΟΦΑΣΗ 593: Εισηγούμενη το εικοστοέκτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε.Καβάλας με το υπ’ αριθμ.04/10389/30-7-2012 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής το από 25-7-2012 Πρακτικό Επιτροπής Διενέργειας Πρόχειρου Διαγωνισμού σύμφωνα με το οποίο υποβλήθηκαν δύο προσφορές από τις:
1. BASF Eλλάς Α.Β.Ε.Ε. προσέφερε:
α) για την προμήθεια 528 lt Alfa- Cypermethrin 10% B/O τιμή 28,397 ευρώ/lt συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
β) για την προμήθεια 1.458 lt Dimethoate 40% Β/Ο τιμή 6,517 ευρώ/lt συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
2. Syngenta Hellas Α.Ε.Β.Ε. προσέφερε:
α) για την προμήθεια 221 lt l-cyhalothrin τιμή 70,060 ευρώ/lt συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Η επιτροπή αφού εξέτασε τις προσφορές του ανωτέρω εισηγείται:
1. Την προμήθεια 528 lt Alfa- Gypermethrin με συνολική δαπάνη 14.993.62 ευρώ και τη προμήθεια 1.458 lt Dimethoate συνολικής δαπάνης 9.501,79 ευρώ, από την εταιρία BASF Eλλάς Α.Β.Ε.Ε.
Κατόπιν των ανωτέρω η Υπηρεσία

 
 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την Έγκριση του πρακτικού επιτροπής διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια φυτοπρ/κών ουσιών για το πρόγραμμα της δακοκτονίας 2012 στην Θάσο και την ανάδειξη μειοδότη την εταιρία BASF Eλλάς Α.Β.Ε.Ε, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή σε Ευρω για την προμήθεια 528 lt Alfa- Gypermethrin με συνολική δαπάνη 14.993.62 ευρώ και για την προμήθεια 1.458 lt Dimethoate συνολικής δαπάνης 9.501,79 ευρώ.
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη
τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

Α Π Ο Φ ΑΣ Ι Ζ Ε Ι Κ ΑΤ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α
(Με ψήφους 8 υπέρ και 1 λευκό )

Εγκρίνει το πρακτικό επιτροπής διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια φυτοπρ/κών ουσιών για το πρόγραμμα της δακοκτονίας 2012 στην Θάσο και την ανάδειξη μειοδότη την εταιρία BASF Eλλάς Α.Β.Ε.Ε, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή σε Ευρω για την προμήθεια 528 lt Alfa- Gypermethrin με συνολική δαπάνη 14.993.62 € και για την προμήθεια 1.458 lt Dimethoate συνολικής δαπάνης 9.501,79€. Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Αθανάσιος Μακρής, μειοψήφησε ψηφίζοντας Λευκό διότι πρόκειται για χημική καταπολέμηση.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 593/2012.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΤΑΝΤΗ

Διαβάστηκε 452 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2012 13:45
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 592 2012 Απόφαση 594 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή