Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 592

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 28 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 592/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση Συνδιοργάνωσης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης – ΠΕ Ροδόπης και του Πολιτιστικού Συλλόγου Σάλπης- Γλυκονερίου στα πλαίσια της εκδήλωσης για τον εορτασμό του Αγίου Φανουρίου στις 26/8/2012 στη Σάλπη.
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 9 Αυγούστου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.5074/3-8-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 3) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος , 9)Αθανάσιος Μακρής (αναπληρωματικό) μέλος Απόντες ήταν : ο κ. 1) Χρήστος Τρέλλης μέλος, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Φωτεινή Νταντή.

ΑΠΟΦΑΣΗ 592: Εισηγούμενη το εικοστοπέμπτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε.Ροδόπης με το υπ’ αριθμ.οικ.2954/6-8-2012 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σάλπης-Γλυκονερίου ιδρύθηκε το 1996. Στο πλαίσιο της τότε κοινότητας Σάλπης αποφασίστηκε από τα μέλη του Συλλόγου να συμπεριλάβουν στο σύλλογό τους δυο οικισμούς της κοινότητας την Σάλπη και το Γλυκονέρι. Από την ίδρυσή τους και μετά ο σύλλογος επιμελείται κάθε πολιτιστική εκδήλωση των οικισμών καθώς και όλες τις δραστηριότητες των μελών όπως το χορευτικό του συλλόγου, την έκθεση φωτογραφίας (πάνω από 1.000), χορωδία κ.α. Στις 26 Αυγούστου εορτάζεται στον οικισμό της Σάλπης ο Άγιος Φανούριος. Ο σύλλογος διοργανώνει εκδήλωση, με παραδοσιακή ορχήστρα, χορό από το χορευτικό του συλλόγου με καλεσμένους όλους τους κατοίκους του οικισμού αλλά και συλλόγους της γύρω περιοχής. Επίσης το 3ημερο παραμονή, ανήμερα και την επόμενη μέρα πραγματοποιείται έκθεση φωτογραφίας.Το παραδοσιακό γλέντι αλλά και οι υπόλοιπες δράσεις του συλλόγου απευθύνονται στους κατοίκους όχι μόνο της Σάλπης αλλά και της γύρω περιοχής προκειμένου ο σύλλογος να παρουσιάσει το έργο του στο ευρύτερο κοινό της Ροδόπης.Ο Άγιος Φανούριος τιμάται ιδιαίτερα στον οικισμό της Σάλπης και η γιορτή του συγκεντρώνει πολύ κόσμο. Έτσι και φέτος Σαλπιώτες από διάφορα μέρη θα βρεθούν εκεί για να τιμήσουν τον Άγιο αλλά και να συνευρεθούν με τους χωριανούς να διασκεδάσουν, να χορέψουν και να ξαναθυμηθούν τα παλιά, που αποτυπώνονταν και σε έκθεση φωτογραφίας που περιλαμβάνει φωτογραφίες από τις αρχές του αιώνα, αλλά και μέσα από τους χορούς και από τα τραγούδια που θα αποδώσει το χορευτικό τμήμα του Συλλόγου.Οι εκδηλώσεις έχουν ως εξής : το βράδυ της 26ης Αυγούστου στη λέσχη του συλλόγου θα λάβει χώρα έκθεση φωτογραφίας(πλούσιο υλικό από τις αρχές του 20ου αιώνα), ενώ στην πλατεία χορευτικά συγκροτήματα με την συνοδεία παραδοσιακής ορχήστρας θα χορέψουν τοπικούς χορούς και τραγούδια. Το πρωί της 27ης Αυγούστου μετά το πέρας της πανηγυρικής θείας Λειτουργίας θα ακολουθήσει δεξίωση. To συνολικό προϋπολογιστικό κόστος των εκδηλώσεων Αγίου Φανουρίου αναλύεται στον πίνακα που ακολουθεί:  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΚΟΣΤΟΣ
(ΜΕ Φ.Π.Α.)

1 Παραδοσιακή ορχήστρα 1 1020,00
2 Μερίδες φαγητού 600 2000,00
3 Ποτά –αναψυκτικά 600 500
4 Χαρτικά 1.000προσκλήσεις &300 αφίσες 500
5 ΣΥΝΟΛΟ 4.020,00

Η Περιφέρεια Α. Μ. – Θ. αναλαμβάνει να καλύψει μέρος των εξόδων της εκδήλωσης δηλ. το ποσό των 500€ (με Φ.Π.Α.) για την κάλυψη δαπάνης εκτύπωσης 1.000 προσκλήσεων και 300 αφισών. Το ποσό των 500€ ελήφθη με βάση την προσφορά της κας κας Κατσαρή Βαφειάδη«ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Α.Ε» διότι είναι οικονομικότερη της προσφοράς(560€ )του κου ΣΑΒΒΑ ΜΑΚΡΗ. Συμβάλλοντας στη δημιουργία του πολιτιστικού έργου , και στην τόνωση της παράδοσης και στην ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας του συγκεκριμένου Συλλόγου με την Περιφέρεια Α. Μ. – Θ. και άλλους Πολιτιστικούς Συλλόγους και φορείς που αναπτύσσουν πολιτιστικές δράσεις.

 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την κάλυψη μέρους της δαπάνης του συνολικού προϋπολογισμού της συνδιοργάνωσης της εκδήλωσης από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Σάλπης-Γλυκονερίου και την Περιφέρεια Α. Μ. – Θ. – ΠΕ Ροδόπης, ύψους 500€ , για την κάλυψη δαπάνης εκτύπωσης Προσκλήσεων και αφισών, στην κα ΞΑΝΘΗ ΚΑΤΣΑΡΗ – ΒΑΦΕΙΑΔΗ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Α.Ε.» με ΑΦΜ 999727348 / ΔΟΥ Κομοτηνής, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφέρειας Α. Μ.-Θ. του Ειδικού Φορέα 0072 του ΚΑΕ 0844 οικονομικού έτους 2012,προκειμένου να δαπανηθούν για τη συγκεκριμένη πολιτιστική εκδήλωση . Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης – ΠΕ Ροδόπης και του Πολιτιστικού Συλλόγου Σάλπης- Γλυκονερίου στα πλαίσια της εκδήλωσης για τον εορτασμό του Αγίου Φανουρίου στις 26/8/2012 στη Σάλπη και συγκεκριμένα την κάλυψη μέρους της δαπάνης του συνολικού προϋπολογισμού της συνδιοργάνωσης της εκδήλωσης από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Σάλπης-Γλυκονερίου και την Περιφέρεια Α. Μ. – Θ., ύψους 500€ , για την κάλυψη δαπάνης εκτύπωσης Προσκλήσεων και αφισών, στην κα ΞΑΝΘΗ ΚΑΤΣΑΡΗ – ΒΑΦΕΙΑΔΗ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Α.Ε.» με ΑΦΜ 999727348 / ΔΟΥ Κομοτηνής, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφέρειας Α. Μ.-Θ. του Ειδικού Φορέα 0072 του ΚΑΕ 0844 οικονομικού έτους 2012,προκειμένου να δαπανηθούν για τη συγκεκριμένη πολιτιστική εκδήλωση . Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 592/2012.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 457 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2012 14:02
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 591 2012 Απόφαση 593 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή