Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 594

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 28 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 594/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση μετακινήσεων του Περιφερειάρχη και των Αντιπεριφερειαρχών της
ΠΑΜΘ
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 9 Αυγούστου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.5074/3-8-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 3) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος , 9)Αθανάσιος Μακρής (αναπληρωματικό) μέλος Απόντες ήταν : ο κ. 1) Χρήστος Τρέλλης μέλος, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Φωτεινή Νταντή.

ΑΠΟΦΑΣΗ 594: Εισηγούμενος το εικοστόέβδομο θέμα ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών ότι σύμφωνα με το άρθρο 184 του Ν.3852/2010, οι Περιφερειάρχες, οι Αντιπεριφερειάρχες και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι μετακινούνται εκτός της έδρας της Περιφέρειας μετά από απόφαση της Οικονομικής επιτροπής. Κατόπιν τούτου ο Πρόεδρος της Ο.Ε.:

 
 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση των μετακινήσεων των : κ. Γεωργίας Μαυρανεζούλη- Νικολάου (Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Έβρου) του κ. Παύλου Δαμιανίδη (Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Ροδόπης) καθώς και του κ. Φώτη Καραλίδη (Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Ξάνθης).
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 και 184 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις παρακάτω μετακινήσεις των :
1. κ. Γεωργίας Μαυρανεζούλη- Νικολάου (Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Έβρου) ως εξής: 1)7/8/2012 Αλεξανδρούπολη – Αθήνα με επιστροφή 7/8/2012 Αθήνα– Αλεξανδρούπολη. Συνάντηση με τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του πολίτη. Η δαπάνη για την αποζημίωση της μετακίνησης θα καταβληθεί από τον ειδικό φορέα 4072, ΚΑΕ 0716.0001 της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας – Θράκης.
2. κ. Παύλου Δαμιανίδη(Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Ροδόπης) ως εξής: 1)8/8/2012 Αλεξανδρούπολη – Αθήνα με επιστροφή 9/8/2012 Αθήνα– Αλεξανδρούπολη. Συνάντηση με τον Υπουργό Πολιτισμού.
3. κ.Φώτη Καραλίδη (Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Ξάνθης) ως εξής: 1) 7/8/2012 Αλεξανδρούπολη – Αθήνα με επιστροφή 8/8/2012 Αθήνα– Αλεξανδρούπολη. Συνάντηση με τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του πολίτη. Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 594/2012.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 458 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2012 13:42
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 593 2012 Απόφαση 595 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή